HIDRA CADIAL

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje prodavač (NN 080/2007)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2508

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/03., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. i 68/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

PRODAVAČ

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

1.1. Cilj

Stjecanje znanja, vještina, navika i stavova koji će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad samostalno obavlja radne zadaće u zanimanju prodavač.

1.2. Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je izvršiti:
a) opće zadaće
– steći osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci
– steći uvide u odnose u svojoj profesiji i biti sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima
– spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline
b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova zanimanja:
– usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja i estetskog uređenja poslovnog prostora
– usvojiti znanja o psihologiji prodaje
– usvojiti znanja iz područja poznavanja različitih roba
– shvatiti ulogu prodavača pri savjetovanju kupaca
– razviti sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu
– razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao, racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu
– moći ocijeniti važnost osobne i radne higijene te razviti ekološku svijest.

1.3. Trajanje obrazovanja

3 (tri) godine

1.4. Uvjeti upisa

– Završena osnovna škola
– Lječničko uvjerenje o zdravstvenoj odgovornosti
– Ugovor o naukovanju
– Sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

1.5. Mogućnosti nastavka školovanja

– Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit za stjecanje zvanja majstor trgovac
– nastaviti školovanje na stručnim studijima.

2. NASTAVNI PLAN

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
I. razred II. razred III. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70  –  –  –  – 70
Politika i gospodarstvo  –  –  –  – 2 64 64
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Trgovinsko poslovanje1 2 70 2 70 3 96 236
Poznavanje robe2 2 70 3 105 3 96 271
Matematika u struci 2 70 2 70 1 32 172
Psihologija prodaje3  –  – 1 35  –  – 35
Higijena i ekologija 1 35 1 35  –  – 70
Izborna nastava 1 35 1 35 1 32 102
– TZK
– Strani jezik II
– Aranžiranje proizvoda i izloga
– Ekonomska geografija
Praktična nastava4 900 900 800 2.600
Modul I: Strukovne vježbe u školi   140   175   160 475
– Poslovanje prodavaonice i skladišta1   35   35     70
– Promocijske aktivnosti1           64 64
– Poznavanje robe2   35   35   32 102
– Poslovni bonton1   35         35
– Prodajni razgovor3       35     35
– Računalstvo u struci   35   70   64 169
Modul II: Praktična nastava u prodavaonici4   760   725   640 2125
UKUPNO 17 1495 17 1495 17 1344 4334

1 Trgovinsko poslovanje realizira se kao stručno-teoretska nastava i kao vježbe u školi u modulu I kroz nastavna područja Poslovni bonton Poslovanje prodavaonice i skladišta i Promocijske aktivnosti u sve tri godine obrazovanja
2Poznavanje robe realizira se kao stručno-teoretska nastava i kao vježbe u školi u modulu I kroz nastavno područje Poznavanje robe. U ovom nastavnom području učenici odabiru jednu od zaokruženih cjelina robe u kojoj se žele specijalizirati. Uz ove vježbe treba omogućiti učenicima obavljanje praktične nastave na odgovarajućim odjelima u prodavaonicama i trgovačkim lancima
3Psihologija prodaje realizira se kao stručno-teoretska nastava i kao vježbe u školi u modulu I kroz nastavno područje Prodajni razgovor
4 Zaštita na radu sastavni je dio Praktične nastave u prodavaonici, realizira se u modulu II sa 35 sati u prva 3 do 4 tjedna nastave u I godini obrazovanja.

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A. Opći dio

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
I. razred II. razred III. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 70
Politika i gospodarstvo 2 64 64
TZK 1 35 1 35 1 32 102
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
UKUPNO A 9 315 7 245 9 288 848


B. Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
I. razred II. razred III. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Trgovinsko poslovanje 2 70 2 70 3 96 236
Poznavanje robe 2 70 3 105 3 96 271
Matematika u struci 2 70 2 70 1 32 172
Psihologija prodaje 1 35 35
Higijena i ekologija 1 35 1 35 70
Izborna nastava 1 35 1 35 1 32 102
– TZK  
– Strani jezik II
– Aranžiranje proizvoda
i izloga
– Ekonomska geografija
UKUPNO B 8 280 10 350 8 256 886


C. Praktična nastava

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
I. razred II. razred III. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Praktična nastava   900   900   800 2.600
Modul I: Strukovne vježbe u školi   140   175   160 475
– Poslovanje prodavaonice i skladišta   35   35    – 70
Promocijske aktivnosti            64 64
Poznavanje robe   35    35   32 102
– prehrambena roba   35  
– tekstil i modna konfekcija   35   32  
– kozmetička i parfumerijska roba   35   32  
– knjige i papirna konfekcija   35   32  
– motorna vozila i dijelovi   35   32  
Poslovni bonton   35  –  – 35
Prodajni razgovor  –  –   35  –  – 35
Računalstvo u struci   35   70   64 169
Modul II: Praktična nastava u prodavaonici   760   725   640 2.125
UKUPNO D   900   900   800 2.600

Praktična nastava realizira se kroz 35 tjedana u školi i do 40 tjedana u prodavaonici. U školi je ona prikazana u obliku modula I i realizira se kroz vježbe koje su usko povezane sa stručno-teoretskim sadržajima.
Praktična nastava u prodavaonici realizira se temeljem Ugovora o naukovanju koji sklapa učenik i poslodavac (žuti ugovor) ili škola i poslodavac (plavi ugovor). Nastava se može realizirati i u prodavaonicama škola ako su za to osigurani materijalni uvjeti i ako se ne može osigurati dovoljan broj učeničkih radnih mjesta s prodavaonicama i trgovačkim lancima.

D. Ukupno nastave

Naziv Broj sati Ukupni broj sati
I. razred II. razred III. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
A. Općeobrazovni
predmeti
9 315 7 245 9 288 848
B. Stručno-teorijski dio s izbornom
nastavom
8 280 10 350 8 256 886
D. Praktična nastava   900   900   800 2.600
UKUPNO 17 1.495 17 1.495 17 1.344 4.334


3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I VJEŠTINA

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i vještina
Trgovinsko poslovanje usmeno, pismeno
Poslovanje prodavaonice i skladišta usmeno, praktični uradak
Promocijske aktivnosti usmeno, praktični uradak
Poznavanje robe s vježbama usmeno, pismeno, praktični uradak
Matematika u struci usmeno, pismeno
Psihologija prodaje usmeno, pismeno
Prodajni razgovor vježbanje prodajne komunikacije
Higijena i ekologija usmeno, pismeno
Računalstvo u struci usmeno, izrada vježbi na računalu
Poslovni bonton usmeno, provjera poželjnog ponašanja
Izborna nastava usmeno, pismeno, izrada praktičnog uradka
Praktična nastava praktični uradak i vrednovanje ostalih elemenata iz mape praktičnog dijela naukovanja


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

Predmet Nastavnik Izobrazba
Trgovinsko poslovanja dipl. ekonomist VSS
Poznavanje robe dipl. ing. kemijske tehnologije
dipl. ing. prehrambene tehnologije
dipl. ing. ili prof. biologije i kemije
VSS
Matematika u struci prof. matematike
dipl. ing. matematike
VSS
Psihologija prodaje dipl. psihologije VSS
Higijena i ekologija prof. biologije
dipl. ing. biologije
dipl. ing. ekologije
VSS iz područja medicinske znanosti
VSS
Izborna nastava    
TZK prof. kineziologije VSS
Strani jezik II prof. stranog jezika VSS
Aranžiranje proizvoda i izloga dipl. dizajner VSS
Ekonomska geografija prof. geografije VSS
Poslovanje prodavaonice i skladišta dipl. ekonomist VSS
Promocijske aktivnosti dipl. ekonomist VSS
Računalstvo u struci prof. matematike i informatike
dipl. ing. matematike i informatike
dipl. ing. elektrotehnike i računalstva
dipl. ekonomist smjera informatike
VSS
Prodajni razgovor dipl. psiholog
prof. psihologije
VSS
Poslovni bonton prof. psihologije
prof. pedagogije
dipl. ekonomist
VSS
Praktična nastava u prodavaonici Majstor trgovac Majstorski ispit, VKV

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Minimalni standard

Nastavni predmet Razred Broj sati Broj
učenika
Poslovanje prodavaonice i skladišta 1, 2 35/35 15
Promocijske aktivnosti 3 64 15
Poznavanje robe 1, 2, 3 35/35/32 15
Poslovni bonton 1 35 15
Prodajni razgovor 2 35 15
Računalstvo u struci (teorija i vježbe) 1, 2, 3 35/70/64 14


5.2. Materijalni uvjeti za izvođenje programa

Prostor Oprema Nastavni predmeti
Školska učionica – klasična Računalo, LCD projektor, grafo-projektor, pisač, ploča, slike, grafikoni, uzorci Trgovinsko poslovanje, poznavanje robe, matematika u struci, psihologija prodaje, higijena i ekologija, predmeti izborne nastave
Školski paktikum prodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe sa i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, LCD projektor, pisač, grafo-projektor, uzorci različitih roba, slike, grafikoni, CD-i i sl. Poslovanja prodavaonice i skladišta, promocijske aktivnosti, poznavanje robe, poslovni bonton, prodajni razgovor
Praktikum za računalstvo 15 + 1 računalo povezanih u mrežu i sa instaliranim programima potrebnim za realizaciju nastave, 2 štampača te minimalnu opremu za CD prezentaciju. Računalstvo u struci

 

6. NASTAVNI PROGRAM I NASTAVNI SADRŽAJI

A. Općeobrazovni predmeti

Nastavni program za predmete općeobrazovnog dijela programa objavljen je u glasniku Ministarstva prosvjete i sporta, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i sporta br. 1 od 11. ožujka 2003. godine, a nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u »Narodnim novinama« br. 136 od 28. kolovoza 2003. godine.

B. Stručno-teoretski predmeti

6.1. Nastavni predmet:

TRGOVINSKO POSLOVANJE

Razred: I., II., III.
Tjedni (ukupni) fond sati:

Razred I. II. III.
Broj sati 2 (70) 2 (70) 3 (96)

Cilj: Spoznati zadaće i radne procese u prodavaonici.
Zadaci: – Naučiti osnove o gospodarstvu, tržištu, trgovini i trgovačkim društvima
– Znati čimbenike uspješnog poslovanja
– Spoznati procese u opskrbi prodavaonica robom i pripremu robe za prodaju
– Naučiti važnost bilježenja svih poslovnih promjena u prodavaonici i vrste kontrole prodavaonice
– Upoznati tržište i funkciju marketinga
– Upoznati radne procese vezane za skladištenje robe
– Spoznati tijek nabavnog i prodajnog procesa
– Savladati sve radnje vezane za platni promet i blagajničko poslovanje


Sadržaj

I. RAZRED:

Br. Nastavne cjeline Očekivani rezultati Nastavni sadržaji
1 Osnovni pojmovi o gospodarstvu, tržištu i trgovini Spoznati funkciju trgovine u gospodarstvu. - pojam gospodarstva i temeljni gospodarstveni problemi
- pojam tržišta
- trgovina: povijesni razvoj, pojam, posredna i neposredna trgovina robom, funkcija trgovine i vrste trgovine
2 Gospodarski subjekti – trgovačka društva Naučiti osnovne pojmove o trgovačkim društvima, pojam trgovačke mreže i važnost trgovačke mreže na veliko i malo.
Razlikovati poslovne jedinice za trgovinu robom.
- pojam, obilježja i klasifikacija trgovačkih društava
- pojam i struktura trgovačke mreže
- poslovne jedinice za trgovinu robe
3 Vrste prodavaonica Znati pojam i vrste prodavaonica i ostalih oblika prodaje. - pojam prodavaonice
- klasifikacija prodavaonica i ostalih oblika prodaje prema kriterijima asortimana, metoda prodaje, površini prodajnog prostora i uslugama koje pružaju
4 Čimbenici uspješnog poslovanja prodavaonice Naučiti što je smještaj prodavaonice, što obuhvaća imovina prodavaonice, vrste opreme u prodavaonici i radna mjesta koja se javljaju u prodavaonici.
Spoznati važnost radnika u prodavaonici.
- pojam i način odabira smještaja prodavaonice
- vrste imovine prodavaonice
- obilježja opreme prodavaonice: namještaj, sprave za mjerenje, oprema namijenjena kupcima, POS blagajna
- trošenje, održavanje i obnavljanje opreme prodavaonice
- vrste poslova u prodavaonici
- prodavač – osnova dobrog poslovanja prodavaonice
5 Asortiman i zaliha robe u prodavaonici Naučiti pojam asortimana i zaliha u prodavaonici kao i njihovo značenje u poslovanju prodavaonice. - pojam i dimenzije asortimana prodavaonice
- pojam, funkcija i vrste zaliha u prodavaonici
- obrtanje zaliha
- gubici na zalihama i sprječavanje gubitaka
6 Opskrba prodavaonice robom i priprema robe za prodaju Spoznati procese u opskrbi prodavaonice robom i pripremi robe za prodaju. - naručivanje robe
- preuzimanje robe
- priprema robe za prodaju
- EAN linijska oznaka
- raspored i izlaganje robe u prodavaonici i izlogu
7 Proces prodaje u prodavaonici Uočiti postupke u procesu prodaje robe u prodavaonici. - prodajni razgovor
- mjerenje robe
- obračunavanje prodane robe
- prodaja i naplačivanje robe
- obračun blagajne
- pakiranje i izdavanje robe kupcu
8 Dokumentacija i evidencija poslovanja prodavaonice Naučiti važnost bilježenja svih poslovnih promjena u prodavaonici.
Spoznati zadaće i vrste kontrole prodavaonice.
- dokumentacija i evidencija ulaza robe u prodavaonicu, prodaja robe, povišenja i sniženja cijena, otpis robe, povrat robe
- knjige propisa o nabavi i prodaji
- kontrola poslovanja prodavaonice: zadaća i vrste kontrole
- popis (inventura) u prodavaonici
- posebni uvjeti prodaje

 

II. RAZRED:

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Tržište Upoznati tržište i sve procese koji se odvijaju u njegovom funkcioniranju. – pojam, čimbenici oblikovanja tržišta i vrste tržišta
– propisi o poslovanju u trgovini
2 Marketing Usvojiti funkcije marketinga i njegov značaj u tržišnom poslovanju. – pojam, razvoj i funkcije marketinga
– segmentiranje tržišta
– marketing mix: proizvod, cijena, distribucija i promocija
3 Distribucija Naučiti mjesto i funkciju distribucije u funkcioniranju trgovine. – funkcija distribucije i vrste kanala distribucije
– fizička distribucija i logistika
4 Skladište Upoznati sve radne procese vezane za skladištenje robe. – zadaci i funkcija skladišta
– vrste skladišta, lokacija skladišta, uređenje skladišta, oprema skladišta
– osoblje i organizacija skladišta
– proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe, označavanje robe, uskladištenje robe, manipuliranje robom, komisioniranje robe, otprema robe
5 Transport
(prijevoz)
Saznati sve potrebno o vanjskom i unutrašnjem transportu. – vanjski transport – unutrašnji transport – zaštita i osiguranje robe
6 Troškovi Savladati sve vrste troškova vezanih uz poslovanje. – vrste troškova – pokrivanje troškova

 

III. RAZRED:

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Organizacija trgovačkih gospodarskih subjekata Naučiti sve o funcioniranju i strukturi trgovačkih društva te o njihovom poslovanju. – pojam i ciljevi organizacije
– čimbenici oblikovanja organizacije i organizacijska struktura
– funkcije u trgovačkim gospodarskim subjektima
2 Pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarskih subjekata – trgovačkih društava Naučiti mjeriti uspješnost poslovanja trgovačkog gospodarskog subjekta. – proizvodnost
– ekonomičnost
– profitabilnost
– likvidnost
3 Nabava Spoznati tijek nabavnog procesa i neophodne radnje za njegovu uspješnu realizaciju. – pojam i zadaća nabave
– organizacija nabave
– politika nabave
– istraživanje tržišta nabave
– planiranje nabave
– izbor dobavljača
– zaključenje nabave
– ugovor o prodaji
– anliza nabave
– pojam i elementi kalkulacije
4 Prodaja Spoznati tijek prodajnog procesa i sve radnje vezane uz prodaju. – pojam i zadaća prodaje
– organizacija prodaje
– istraživanje tržišta prodaje
– politika prodaje
– planiranje prodaje
– izbor načina prodaje
– priprema i zaključivanje prodaje
5 Procesi nabave i prodaje Naučiti ispunjavati i koristiti svu potrebnu dokumentaciju. – proces i dokumenti nabave
– proces i dokumenti prodaje
6 Novčarsko poslovanje Savladati sve radnje vezane za platni promet i blagajničko poslovanje. – pojam novčarstva i novca, vrste novca
– platni promet
– blagajničko poslovanje
7 Poslovanje u vanjskoj trgovini Spoznati osnovne elemente poslovanja u vanjskoj trgovini. – pojam i značajke vanjske trgovine i njezina uloga u gospodarstvu
– vrste poslova i subjekti u vanjskoj trgovini

Metodičke napomene: Predavačka nastava i demonstracije metodom frontalnog i grupnog rada.
 

6.2. Nastavni predmet:

POSLOVANJE PRODAVAONICE I SKLADIŠTA


Razred: I., II.
Ukupni fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 35 35

Cilj: Usvojiti vještine u poslovanju prodavaonice i prodajnom procesu.
Zadaci: – Savladati sve radne procese vezane uz opskrbu robom i priprema robe za prodaju
– Steći vještinu u procesu prodaje
– Naučiti samostalno ispunjavati dokumentaciju i voditi poslovnu evidenciju

Sadržaj

I. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Poslovanje prodavaonice – opskrba prodavaonice robom i priprema robe za prodaju Uvježbavanjem postupaka kroz simulirane situacije, savladati sve radne procese vezane uz opskrbu prodavaonice robom i pripremom robe za prodaju. – naručivanje robe za prodavaonicu i dokumentacija nabave
– preuzimanje robe i potrebna dokumentacija za preuzimanje
– priprema robe za prodaju
– raspored i izlaganje robe u prodavaonici i izlogu
2 Poslovanje prodavaonice – proces prodaje u prodavaonici Uvježbavanjem steći vještine u procesu prodaje u prodavaonici. – prodajni razgovor
– mjerenje robe
– obračunavanje prodane robe
– prodaja i naplaćivanje robe: gotovinsko plaćanje, kreditne kartice, dobitne kartice, ček građana, mobilni telefoni, predračun, obročne otplate
3 Dokumentacija i evidencija poslovanja prodavaonice Ponavljanjem postupaka ispunjavanja dokumentacije postići samostalnost učenika u poslovima evidencija. – dokumentacija i evidencija ulaza robe u prodavaonicu, prodaja robe, povišenja i sniženja cijena, otpis robe, povrat robe
– knjiga popisa o nabavi i prodaji
– popis (inventura) u prodavaonici: priprema i tehnika popisa


II. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Dokumentacija i evidencija poslovanje skladišta Ponavljanjem i uvježbavanjem ispunjavanja potrebnih evidencija i dokumenata postići samostalnost učenika u potrebnim radnjama
Koristiti računalo s odgovarajućim programom skladišnih evidencija.
– evidencija zaliha robe u skladištu: dokumenti ulaza robe u skladište, izlaza robe iz skladišta, skladišna kartoteka

– primjena računala pri vođenju skladišne evidencije
2 Manipulacija robom Naučiti procese neophodne u radu sa robom
Omogućiti učenicima upoznavanje paletizacije i kontejnerizacije na terenu (posjet uređenom skladištu).
– pakiranje robe
– funcija ambalaže i vrste
– paletizacija i kontejnerizacija

Metodička napomena: Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici. Kombinirati predavačku nastavu i demonstracije, grupni i individualni rad. Izrada uradka ili projekta na zadanu temu. Posjet uređenom skladištu.
 

6.3. Nastavni predmet:

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Razred: III.
Ukupni fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 64

Cilj: Prihvatiti marketinšku filozofiju i razvijati kreativnost učenika u organizaciji aktivnosti u prodavaonici, s ciljem povećanja interesa kupaca za robu.
Zadaci: – Naučiti ulogu promocije u službi marketinga
– Spoznati važnost stalnog učenja
– Razvijati smisao za lijepo izražavanje
– Prihvatiti neophodnost akcija oglašavanja
– Primjenjivati znanja u individualnom i timskom radu

Sadržaj

III. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Promocija kao funkcija marketinga Prihvatiti marketinšku filozofiju kao suvremenu poslovnu orijentaciju. – pojam marketinga i promocije
– aktivnosti marketinga
2 Pospješivanje (unapređenje) prodaje Shvatiti smisao pospješivanja prodaje i ulogu u marketingu. – pojam, ciljevi i područja djelovanja pospješivanja prodaje
3 Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na robu Razviti kreativnost učenika u organiziranju raznih događanja u prodavaonici u cilju povećanog interesa za robu.
Timovi učenika kreiraju i realiziraju pojedina događanja.
– degustacije
– demonstracije
– nagradni natječaj i lutrija
– sezonske akcije
– modne revije
– izložbe
4 Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na mjesto prodaje Razvijati kod učenika smisao za lijepo i estetsko izražavanje. Simulirati pojedine situacije i prepustiti učeničkim timovima pronalaženje rješenja. Analizirati učinjeno kroz diskusije. – elementi mjesta prodaje
– vizualni identitet
– oblikovanje prodajnog prostora
– izlaganje robe u prodajnom prostoru
– izlozi i izlaganje robe u izlogu
5 Aktivnosti pospješivanja prodaje usmjerene na prodajno osoblje i kupce Spoznati važnost stalnog usavršavanja u struci i izgrađivanja partnerskog odnosa s kupcima.
Simulirati pojedine situacije i prepustiti učeničkim timovima pronalaženje rješenja. Analizirati učinjeno kroz diskusije.
– metode stručnog usavršavanja prodajnog osoblja
– klubovi za kupce
6 Organizacija pospješivanja prodaje Uočiti ulogu prodavača u aktivnostima pospješivanja prodaje.
Timovi učenika putem seminara obrađuju zadane akcije, prezentiraju ih i diskutiraju o prikazanom materijalu. Maksimalno omogućiti kreativnost timova. Pri izradi prezentacija omogućiti korištenje računala.
– istraživanje
– planiranje
– organizacija
– kontrola
7 Gospodarsko oglašivanje Upoznati ulogu najpoznatije promocijske aktivnosti u javnosti. Spoznati mogućnosti utjecanja na psihologiju kupaca uz pomoć akcija oglašavanja.
Omogućiti učeničkim timovima kreiranje propaganih letaka. Korištenje računala za izradu materijala.
– pojam i uloga oglašavanja
– apeli i boja
– propagandne konstante
– prijenosnici i sredstva oglašavanja
8 Pripreme za završni uradak Vježbe i seminari na kojima će učenički timovi prezentirati svoje uratke. – proširenje pojedinih sadržaja ovisno o upitima učenika

Metodička napomena: Rad sa grupom učenika (do 15 učenika) koristeći predavačku nastavu i demonstracije. Učenički timovi rade na zadanim projektima, te prezentiraju uradke u drugim grupama. Koristiti računalo pri izradi projekta. Poticati kreativnost učenika.

6.4. Nastavni predmet:

POZNAVANJE ROBE


Razred: I., II., III.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 2 (70) 3 (105) 3 (96)

Cilj: Steći osnovna znanja o raznim grupama i vrstama robe te osposobiti učenika za primjenu teoretskih znanja u praksi.
Zadaci: – Naučiti osnovne pojmove i asortimanske grupe roba
– Znati svojstva pojedinih vrsta robe te organoleptičko procjenjivanje kakvoće robe
– Prepoznavati asortimane roba prema njihovim karakteristikama
– Usvojiti pravilno manipuliranje robom u prodavaonici i skladištu
– Naučiti primjenu i namjenu pojedinih grupa roba

Sadržaj


I. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Roba Naučiti osnovne pojmove o robi i tvarima koje izgrađuju robu. – pojam i podjela robe
– kakvoća i svojstva robe
– spojevi i tvari vezane uz sadržaje robe
2 Sastav živežnih namirnica Naučiti anorganske i organske tvari u živežnim namirnicama. – voda, mineralne tvari
– masti, šećeri, bjelančevine, vitamini, enzimi, aditivi
3 Prehrambena roba Upoznati asortiman i karakteristike pojedinih grupa prehrambenih roba.
Prepoznati različiti grupe proizvoda i znati njihove osnovne karakteristike te način pravilnog manipuliranja tom vrstom robe.
– pojam i vrste robe
– svježa i konzervirana roba
– živežne namirnice biljnog porijekla
– živežne namirnice životinjskog porijekla
– začini, mirodije
– alkaloidni proizvodi
– bezalkoholna i alkoholna pića
– dječja hrana
– dijetalni proizvodi
4 Kućne potrepštine Upoznati učenika s ovom skupinom robe i prepoznati robu i znati njenu primjenu – sredstva za pranje i čišćenje
– voštana roba

 

II. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Kozmetičko-
-parfumerijska roba
Naučiti svojstva i primjenu kozmetičko-
-parfumerijske robe.
– građa i tip kože
– sredstva za osobnu higijenu
– sredstva za njegu kože
– dekorativna kozmetika
– mirisi
– dječja kozmetika
2 Papir, karton i ljepenka Znati razlikovati vrste papira i papirne konfekcije i njihovu namjenu te asortiman robe za pisanje i crtanje. – povijesni razvoj materijala za pisanje
– sirovine za proizvodnju i načini proizvodnje papira
– vrste
– papirna konfekcija i pribor za pisanje
3 Tekstilna roba Prepoznati vrste tekstilne robe, vrste vlakana i tkanja. Znati pravilno postupati s robom u prodajnom procesu. – sirovine i vlakna za proizvodnju tkanine
– vrste tkanja i tkanine
– podjela tekstilne robe ovisno o sirovini i načinu proizvodnje
– konfekcija
– ostala tekstilna roba i pozamanterijska roba
4 Koža i krzno Upoznati načine prerade i razlikovati asortiman roba te načine čuvanja i izlaganja. – sirovine i građa
– prerada i dorada
– vrste gotovih koža i upotreba
– prirodna i umjetna krzna
5 Guma i gumeni proizvodi Upoznati asortiman proizvoda i njihovu namjenu. – sirovine i način proizvodnje
– gumena roba široke potrošnje
– tehnička gumena roba
6 Plastične mase Upoznati asortiman proizvoda i njihovu namjenu. – karakteristike i vrste proizvoda i poluproizvoda
7 Drvo i drvne
prerađevine
  – podne obloge, namještaj


III. GODINA

Br. Nastavna cjelina Cilj (znanja, vještine) Nastavni sadržaj
1 Tehnologija i razvoj Usvojiti osnovne pojmove. – tehnika i tehnologija
– tehnološki napredak
2 Energetski izvori Znati primarne oblike energije i ulogu različitih izvora goriva na tržištu. – oblici, podjela
– goriva
3 Metali i metalna roba Znati osnovne asortimane metalne robe te važnost upotrebe u svakodnevnom životu i gospodarskom razvoju. Naučiti pravilno manipulirati robom u skladištu i na prodajnom mjestu – općenito o metalima
– tehnički važni metali
– obrada metala
– metalna roba
4 Elektrotehnička roba Znati osnovne asortimane robe te važnost upotrebe u svakodnevnom životu i gospodarskom razvoju. Naučiti pravilno manipulirati robom u skladištu i na prodajnom mjestu. Znati način upotrebe robe. – vodiči el. struje
– elektroinstalacijski materijal
– sitni i potrošni materijal
– el. kućanski aparati
– elektronika i akustika
5 Motorna vozila Upoznati osnovne dijelove automobila i znati njihovu ulogu u upravljanju motornim vozilima. – pojam i podjela
– sastavni dijelovi automobila
– motocikli
– autoalati
– prodajni proces
6 Boje i lakovi Naučiti namjenu glavnih premaznih sredstava i načine čuvanja. – sastav, podjela i asortiman premaznih sredstava
– primjena premaznih sredstava
7 Staklo i staklena roba Znati namjenu robe te pravilnog čuvanja i izlaganja. – svojstva, podjela i asortiman
8 Keramička roba Znati namjenu robe te pravilnog čuvanja i izlaganja. – sirovine za proizvodnju
– podjela robe
9 Građevni materijal Znati vrste i upotrebu pojedinih roba. – osnovni građevni materijal
– vezivni građevni materijal
– izolacijski građevni materijal
10 Kemijska roba za poljoprivredu Znati vrste, primjenu, ali i eventualne negativne efekte primjene sredstava. – gnojiva
– sredstva za zaštitu bilja
11 Ostala roba Upoznati ostale vrste robe i njihovu primjenu. – optička roba
– fotoaparati i pribor
– medicinska roba
– glazbala
– umjetnine

Metodička napomena: Predavačka nastava i demonstracija, uz poticanje grupnog i individualnog rada.

6.5. Nastavni predmet:

POZNAVANJE ROBE – VJEŽBE

Razred: I., II., III.
Ukupni fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 35 35 35

Cilj: Naučiti asortiman i značajke pojedinih grupa roba, trgovačke nazive, a ponavljanjem radnji omogućiti stjecanje vještine i sigurnosti u rukovanju robom
Zadaci: – Detaljnije naučiti karakteristike i svojstva odabranih grupa robe
– Ispitivati i dokazivati pojedina svojstva robe
– Prikupljati uzorke pojedinih roba
– Znati pravilnu primjenu pojedinih roba
– Primjenjivati znanja u individualnom i grupnom raduradu

Sadržaj

I. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Prehrambena roba Naučiti asortiman i značajke pojedinih skupina prehrambene robe.
Animirati učenike da prikupljaju uzorke, pisane materijale, fotografije, deklaracije i sl. o robi te na konkretnim primjerima utvrđuju teoretska saznanja i otkrivaju nova.
Učenički timovi uređuju mape i panoe te kroz pripremljene seminarske radove izmjenjuju saznanja o određenoj robi.
Praćenje sajmova.
– prehrambena roba
– skupine prehrambene robe
– značajke pojedinih vrsta robe
– analiza deklaracije robe
– prepoznavanje robe
– određivanje mjesta robe u mapi
– praćenje podataka o robi i dodavanja materijala u mapu
– pregled i analiza mapa


II. I III. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Neprehrambena roba – tekstil i modna konfekcija – kozmetička i parfumerijska roba – knjige i papirna konfekcija – motorna vozila i dijelovi – metalna i elektro roba Upoznati i naučiti sve o robi, sastavu, vrstama i manipulaciji s robom. Ponavljanjem radnji omogućiti stjecanje sigurnosti u poznavanju robe i vještine u rukovanju robom.
Učenici rade u timovima, izrađuju i prezentiraju seminarske radove, posjećuju proizvodne pogone i sajmove te međusobno komentiraju viđeno i učinjeno.
– sastav, svojstva i kakvoća robe
– standardi
– certifikati, licence, atesti, jamstveni list
– proizvodni put od sirovine do gotovog proizvoda (tehnologija robe)
– podjele robe
– asortiman robe
– mjerne veličine i deklariranje robe
– trgovači nazivi robe
– upotreba i primjena robe
– izlaganje robe
– čuvanje i skladištenje robe
– ambalažiranje robe
– transport robe

Metodička napomena: Predavačka nastava i demonstracije metodom frontalnog i grupnog rada. Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici. Obavezno posjećivanje proizvodnih pogona, specijaliziranih sajmova, izrada grupnog projekta i prezentacija istog.
U I. razredu svi učenici imaju vježbe iz prehrambene robe. U II. razredu učenici izabiru specijaliziranu robu prema svojim interesima i mjestu obavljanja praktične nastave te nastavljaju izabrane vježbe u III. godini.
Moguće je izvoditi vježbe i za druge specijalizirane robe ako za to postoji interes.

6.6. Nastavni predmet:

MATEMATIKA U STRUCI

Razred: I., II., III.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 2 (70) 2 (70) 1 (32)

Cilj: Usvajanje osnovnog matematičkog znanja te razvijanje sposobnosti primjene znanja u struci.
Zadaci: – Steći znanja potrebna za razumjevanje osnovnih i složenih računskih operacija
– Uvježbavati vještinu računanja, potenciranja, korjenovanja i algebarskih operacija
– Usvojiti znanja o veličinama i jedinicama te njihovim odnosima
– Usvojiti primjenu postotnog i kamatnog računa
– Naučiti primjeniti usvojena znanja u poslovnom procesu

Sadržaj


I. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Osnovne matematičke operacije Ponoviti znanja i po potrebi ih proširiti. – vrste brojeva
– zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje
– razlomci
2 Potenciranje Savladati računanje s potencijama. – pojam potencije
– zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje potencija
– potenciranje potencija
3 Korjenovanje Savladati računanje s korijenima. – pojam korijena
– računske operacije s korijenom
4 Algebarske operacije Upoznati opće brojeve i računanje s njima. – kvadrat i kub
– algebarski razlomci
5 Jednadžbe Znati računanje s jednom nepoznanicom. – pojam jednadžbe
– ekvivalantne jednadžbe
– linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
6 Veličine i jedinice Steći vještinu pretvaranja jedinica te naučiti osnovne veličine. – veličine
– pretvorba jedinica

 

II. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Proračun dužina i kutova Znati proračunati podjelu dužina i kutova – podjela dužina
– opseg kruga
– pravokutni trokut
– Pitagorin poučak
– trig. funkcije pravokutnog trokuta
2 Površina, oplošje, volumen i masa Znati proračunati površinu, oplošje, volumen i masu osnovnih likova i tijela. – površina ravnih likova, kruga, dijelova kruga
– proračun volumena i oplošja kocke, kvadra, piramide, valjka, kugle
– proračun mase i težine
3 Odnosi veličina Uvježbati odnose među veličinama i linearnu zavisnost. – omjeri, razmjeri
– trokut i odnosi stranica
– koordinatni sustav
4 Pravilo trojno Usvojiti način izračuna i primjenu pravila trojnog. – jednostavno pravilo trojno
– složeno pravilo trojno
5 Postotni račun Naučiti i uvježbati računske operacije s postotcima. – postotni račun


III. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Kamatni račun Naučiti i uvježbati izračun kamata. – kamatni račun
2 Diskontni račun Naučiti izračunavati diskontnu vrijednost. – diskontni računi
3 Potrošački krediti Usvojiti redoslijed i postupak izračunavanja. – postupak
– izračun kamate
– nepoznata veličina
– anuiteti (rata)
4 Proračun u struci i zanimanju Postići što veći stupanj samostalnosti u izračunu te razumjevanje i vještinu u postavljanju zadatka i izračunu.
Praktična primjena znanja.  
– rabat
– marža
– trošak
– porez
– dobit
– izrada zadataka iz struke

Metodička napomena: Predavačka nastava i demonstracije. Poticati vježbanje i individualni rad.

6.7. Nastavni predmet:

PSIHOLOGIJA PRODAJE

Razred: II.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 1 (35)

Cilj: Spoznati važnost međuljudskih odnosa i komunikacija te primijeniti stručno znanje u svakodnevnom životu i na radnom mjestu.
Zadaci: – Upoznati zadaće i vrste psihologije
– Usvojiti pojam učenja, pamćenja i logičnog mišljenja
– Naučiti kontrolirati emocije
– Upoznati poželjne osobine karaktera u ponašanju djelatnika u trgovini

Sadržaj

I. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Opća psihologija Upoznati zadaće i vrste psihologije, povezanost psihologije s drugim znanostima i usvojiti značaj psihologije u trgovačkim poslovima. – pojam, zadaća, metode i vrste psihologije
– psihologija i druge znanosti
2 Opažanje vanjskog svijeta Naučiti definiciju, vrste i karakteristike osjeta. Spoznati važnost percepcije i uvjete percepcije. Upoznati logično mišljenje te znati pojam učenja i pamćenja. – osjeti
– percepcije
– predodžba
– pažnja
– mašta
– logično mišljenje
– komuniciranje
– učenje i pamćenje
3 Emocije i motivacija Prepoznati pojam emotivne situacije te usvojiti složene emocije i raspoloženje. Znati utjecaj emocija na radnu aktivnost i naučiti kontrolirati emocije. – emocije i emocionalne situacije
– složene emocije i raspoloženja
– emocije i aktivnost
– motivacije
4 Ličnost Upoznati pojam i oblikovanje ličnosti i naučiti pojam temperamenta. Usvojiti pojam i crte karaktera te znati poželjne osobine karaktera u ponašanju trgovačkhih djelatnika. – oblikovanje ličnosti
– tipologija ličnosti
– temperament
– karakter
5 Psihologija rada Upoznati one osobine čovjeka koje utječu na rad i poznavati opće činitelje rada. – pojam i vrste sposobnosti
– inteligencija, znanja, vještine, motivacija
– opći činitelji rada
– umor i nesreće na radu
– izostanci s posla

Metodička napomena: Predavačka nastava i demonstracija u kombinaciji s individualnim i grupnim radom. Animirati učenike za istraživanje pojedinih tema i prezentaciju seminara.
 

6.8. Nastavni predmet:

PRODAJNI RAZGOVOR

Razred: II.
Ukupni fond sati

Razred I II III
Broj sati 1 (35)

Cilj: Naučiti i primjenjivati modele uspješnog komuniciranja pri prodajnom procesu
Zadaci: – Spoznati važnost znanja i vještina prodavača
– Shvatiti važnost kupca u prodajnom procesu
– Naučiti faze prodajnog razgovora
– Uvježbavati faze prodajnog razgovora primjenjujući znanja iz Trgovinskog poslovanja i Poslovnog bontona

Sadržaj

II. RAZRED

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Čimbenici procesa prodaje Upoznati čimbenike rada u prodavaonici. – kupac
– roba
– mjesto prodaje
– prodavač
2 Osobna prodaja Shvatiti interakciju prodavača i kupca u osobno prodajnom procesu. – prodaja kao dvosmjerna aktivnost
– motiviranost prodavača
– razgovor kao aktivnost osobne prodaje
3 Obilježja i zadaće prodavača Spoznati važnost prodavača u prodavaonici. – pojam prodavača
– mjesto i uloga prodavača u prodavaonici
4 Sposobnosti, znanja i vještine važne za rad prodavača Spoznati važnost određenih sposobnosti, znanja i vještina za rad u prodavaonici. – fizičke sposobnosti
– senzorne sposobnosti
– bihomotorne sposobnosti
– mentalne sposobnosti
– teoretska znanja
– praktična znanja
5 Kupac Shvatiti važnost kupca u prodajno kupovnom procesu. – kako kupac donosi odluku o kupnji
– ponašanje kupca pri kupnji ovisno o dobi kupca, spolu kupca i temperamentu
6 Neverbalno komuniciranje Naučiti kako kontrolirati i pravilno-odašiljati neverbalne oblike komuniciranja. – govor tijela
– izrazi lica
– govor očima
7 Faze prodajnog razgovora(verbalna komunikacija) Uvježbavanjem prodajnog razgovora omogućiti učeniku spoznaju važnosti dobro vođenog razgovora. – pripreme za vođenje prodajnog razgovora
– uspostavljanje kontakta s kupcem
– definiranje potreba kupca
– prezentacija ponude
– rješavanje prigovora kupaca
– zaključivanje razgovora o kupnji
– rješavanje reklamacija

Metodička napomena: Grupni i individualni rad. Simuliranjem prodajnog procesa uvježbavati sve faze prodajnog razgovora. Vježbe se izvode u specijaliziranoj učionici.
 

6.9. Nastavni predmet:

HIGIJENA I EKOLOGIJA

Razred: I., II.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 1 (35) 1 (35)

Cilj: Podizati higijensku i zdravstvenu kulturu te doprinjeti spoznaji o osobnoj odgovornosti pojedinca u zaštiti okoliša i radne sredine.
Zadaci: – Usvojiti znanja iz područja higijenskih navika
– Upoznati etiologiju zaraznih bolesti te razvijati svijest o uzrocima, posljedicama i načinu sprječavanja bolesti
– Upoznati profesionalne bolesti i preventivno djelovanje
– Naučiti štetnost psihoaktivnih tvari
– Upoznati, pridržavati se i provoditi zakonske propise

Sadržaj

I. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Uvod u higijenu i osobna higijena Shvatiti nužnostt održavanja osobne higijene i spoznati njezin značaj za rad. – pojam, podjela
– zdravlje
– osobna higijena
– higijena pribora i sredstava za osobnu higijenu
– higijena odjeće, obuće i posteljine
2 Prehrambena i školska higijena Upoznati značaj pravilne prehrane. Shvatiti da je »čistoća pola zdravlja« i nastojati boravak u školi učiniti ljepšim i zdravijim. – prehrambene navike
– poremećaji u prehrani
– čistoća učionica i školskih prostora
– sistematski pregledi
– cijepljenje učenika
3 Zarazne bolesti Naučiti o uzročnicima, načinima širenja i sprečavanju zaraznih bolesti. Prepoznati simptome najčešćih bolesti, svrhu obavljanja zdravstvenih pregleda. Brinuti o valjanosti sanitarne knjižice te znati zaštititi sebe i ostale u svome okruženju. – epidemiologija zaraznih bolesti
– uzročnici bolesti
– otpornost, imunost
– razvoj bolesti i simptomi
– izvori zaraze i kliconoše
– crijevne zarazne bolesti
– paraziti, nametnici
– zoonoze
– kapljične zarazne bolesti
– kožne bolesti i paraziti kože
– zarazne bolesti spolnog sustava i spolno prenosive bolesti
4 Mjere zaštite od zaraznih bolesti Naučiti osnovne mjere zaštite od zaraznih bolesti. – opće i posebne mjere
– dezinfekcija
– dezinsekcija
– deratizacija
– cijepljenje
5 Psihoaktivne tvari Naučiti o štetnom djelovanju alkohola, nikotina, droge i lijekova na ljudski organizam te rizike koji proizlaze iz njihovog uživanja. – alkohol i alkoholizam
– opojne droge
– pušenje duhana
– lijekovi i tabletomanija


II. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Radna higijena Održavati i provoditi higijenske navike i propise vezane uz radno mjesto. Upoznati profesionalne bolesti i preventivno djelovati. – higijenske navike prodavača
– higijena radnog mjesta i opreme
– propisani uvjeti za rad u radnom prostoru
– mikroklimatski uvjeti
– rad, umor, odmor
2 Sanitarni nadzor Pridržavanje i provođenje zakonskih mjera. – zakon o sanitarnoj inspekciji
– zakon o zdrastvenoj inspekciji i nadzoru nad namirnicama i predmetima opće upotrebe
– zakon o zaštiti potrošača
3 Ekologija Definirati ekologiju kao biološku disciplinu i znati osnovne pojmove. – ekologija
– predmet istraživanja
– podjela
4 Biotički i abiotički čimbenici okoliša Shvatiti ulogu čimbenika okoliša i njihov utjecaj na organizme. – temperatura, voda, svjetlost
– odnosi između jedinki istih i različitih vrsta
5 Biocenoze i ekosistemi Naučiti osnovno o uzajamnim odnosima staništa i povezanosti biotopa i biocenoze u ekosiste. – populacija biotop, biocenoza, ekosistem
– podjela biosfere
– odnosi prehrane u biocenozi
– kruženje tvari i energije
6 Čovjek i biosfera Shvatiti da čovjek mijenjajući i uništavajući prirodu, posredno ili neposredno djeluje na samog sebe. Upoznati načine zbrinjavanja otpada i spoznati opasnost od nepravilnog rukovanja hranom. – uništavanje šuma
– onečišćavanje voda
– otpadne vode
– pročišćavanje voda
– onečišćavanje zraka i zaštita
– onečišćenje tla
– onečišćenje hrane tvarima iz okoliša
– zbrinjavanje otpada i ambalaže u prodavaonici dezinfekcija
– dezinsekcija
– deratizacija
– cijepljenje
7 Zakon o zaštiti okoliša Shvatiti iindividualnu odgovornost u zaštiti okoliša kao doprinos za budućnost. – ciljevi, uvjeti i mjere zaštite okoliša
– standardi o zaštiti okoliša
– označavanje proizvoda i ambalaže
– propisi o zbrinjavanju ambalažnog otpada
– odgovornost za onečišćenje okoliša

Metodička napomena: Kombinirati predavačku nastavu i demonstraciju s grupnim radom. Animirati učenike na izradu seminara i prezentaciju.
 

6.10. Nastavni predmet:

RAČUNALSTVO U STRUCI

Razred: I., II., III.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 1 (35) 2 (70) 2 (64)

Cilj: Osposobiti učenike za korištenje računala pri izradi radnih zadataka tijekom školovanja te ih pripremiti za rad na poslovnim programima.
Zadaci: – Upoznati mogućnosti rada s računalom
– Naučiti koristiti program za obradu teksta kao podlogu za vođenje poslovne evidencije
– Naučiti rješavati tablične probleme i izrađivati grafikone kao podlogu za praćenje poslovanja prodavaonice
– Naučiti koristiti internetsku mrežu kao nepresušni izvor informacija
– Naučiti izrađivati poslovne prezentacije
– Osposobiti učenika za samostalno praćenje novih programa

Sadržaj

I. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Uvod u predmet Upoznavanje sa sustavom rada u učionici s umreženim računalima te definiranje postupaka. – funkcija umrežavanja
– pojam logiranja
– kontrola rada
2 Građa računala Upoznavanje osnovnih dijelovi računala i njihova funkcija. – upotreba tipkovnice i miša
– pregled ostalih dijelova i njihova funkcija
– rad sa štampačem
3 Operacijski sustav Windows Upoznavanje osnovne funkcije operativnog sustava i znanje pristupanju postojećih programa. – pregled programa
– pristup programima
– moj kompjutor – pregled funkcija i način korištenja
4 Program za obradu teksta – Word Naučiti osnovne radnje u programu te usvojiti važnost spremanja dokumenata. Većim brojem vježbi postići vještinu rada s tekstom i dokumentima. – osnovne upute o programu, prozoru, alatima i izbornicima
– pisanje, ispravljanje i uređenje teksta
– oblikovanje dokumenta
– spremanje dokumenta
– otvaranje spremljenog dokumenta
– štampanje dokumenta
– kopiranje i rezanje teksta
– umetanje teksta i slike
– obilježavanje stranica
– korištenje ukrasnog pisma i potprograma za crtanje (Drawing)
5 Internet Usvojiti način pretraživanja i korištenja elektronske pošte. Vježbama i ponavljanjem postupaka usavršiti vještinu korištenja. – Pokretanje programa i načini pretraživanja
– kopiranje, spremanje i štampanje materijala s mreže
– čitanje i pisanje elektronske pošte
– veza interneta i elektronske pošte


II. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Program za obradu tabličnih podataka – Excel Znati primjeniti program i kreirati tablicu na što bolji način. Poticati kod učenika logičko zaključivanje o načinu rješenja zadatka. – Osnovne upute o prozoru, izbornicima, alatima i izbornicima
– pojam tablice (red, kolona)
– vrste podataka i način unošenja u tablicu (tekst, broj, vrijednost)
– pisanje izračuna (formula) i korištenje funkcija
– kreiranje tablice
– oblikovanje tablice
– različiti pregledi i pretraživanja
– štampanje tablice
2 Vježbe u struci. Veza s trgovinskim poslovanjem i matematikom u struci. Kalkulacija cijene, rabat, marža, porez. promet i sl. – izrada tablice s konkretnim podacima
– pojam baze podataka
– filtriranje podataka
– skrivanje podataka
– sortiranje podataka
– različiti ispisi
3 Program za poslovanje prodavaonice i blagajna Upoznavanje s posebnostima programa u trgovini i usvajanje načina korištenja programa. – pregled programa
– unošenje podataka
– provjera funkcija i dobivenih vrijednosti
– ispravljanje pogrešnih unosa
– ispisi
4 Korištenje različitih programa u jednom zadatku Savladati tehniku rada s većim brojem programa u jednom dokumentu. – kreiranje izvješća korištenjem teksta, umetanjem materijala s internet stranica, umetanjem tablica podataka i izračuna
– djelomični ispisi


III. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Program za prezentacije – PowerPoint Savladati korištenja izrade prezentacijskih materijala. Vježbe vezati na nastavni predmet Promidžbene aktivnosti, korištenjem znanja iz prethodno savladanih programa. – osnovne upute o programu, prozoru, alatima i izbornicima
– veza s Wordom i Excelom i internetom
– izrada pojedinačnih dijelova u različitim programima
– priprema materijala
– izrada konkretnih prezentacija
– izvođenje prezentacije
2 Čuvanje i prijenos podataka Usvojiti korištenje diskete i CD-a – spremanje podataka na vanjske medije
– prenošenje podataka
– zaštita podataka
– virusi
– ispravan odabir novog računala
3 Trgovina na internetu Upoznati način trgovanja putem interneta te naučiti prepoznavati moguće opasnosti takove trgovine. – internet i trgovina
– tajnost podataka
– mogućnost prijevara
4 Baze podataka i Pivot tablice Dogovoriti zajednički projekt praćenja određenog procesa iz područja Trgovinskog poslovanja i Promocijskih aktivnosti. Kreirati baze podataka te proučiti način rada pivot tablica. Obavezno komentirati dobivena rješenja. Omogućiti izradu istog projekta većem broju grupa, dopustiti im kreativnost kako bi se došlo do većeg broja mogućih rješenja. – dodatna objašnjenja (po potrebi)
– analiza obuhvaćenih podataka
– analiza elemenata pivot tablice
– očitavanje rezultata
– analiza rješenja

Metodička napomena: Vježbe se realiziraju u blok satima, korištenjem računala u opremljenom kabinetu s grupom učenika (do 15). Omogućiti što veću kreativnost učenika u rješavanju zadataka te međusobne usporedbe rezultata i postupaka rješavanja.
 

6.11. Nastavni predmet:

POSLOVNI BONTON

Razred: II.
Tjedni (ukupni) fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 1 (35)

Cilj: Prihvatiti pravila uljudnog ponašanja
Zadaci: – Upoznati različitosti uljudnog ponašanja u zemljama svijeta
– Prihvatiti važnost moralnih i etičkih pravila ponašanja
– Naučiti pravila uljudnog ponašanja prema kupcima i kolegama
– Usvojiti postupke uljudnog ponašanja i ophođenja na radnom mjestu

Sadržaj

II. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Povijesni razvoj Upoznati povijesni razvoj različitosti uljudnog ponašanja kao refleksiju kulturnog nasljeđa – povijest bontona
– pravila lijepog ponašanja u zemljama svijeta
2 Poslovna etika Spoznati važnost moralnog i etičkog odnosa prema radu. – etika
– moral
– pravila ponašanja
3 Uljudno ponašanje Prihvatiti bonton kao interdisciplinarnu kategoriju ljudske komunikacije. Ponavljati postupke do potpunog prihvaćanja učenika. – pozdrav
– upoznavanje
– rukovanje
– oslovljavanje
– ponašanje u školi, na radnom mjestu i na javnom mjestu
4 Ponašanje prodavača u prodavaonici Uvježbavanjem usvojiti pravila lijepog ponašanja. – dočekivanje kupca
– vođenje kupca kroz proces prodaje
– ispraćaj kupca
– kultura telefonskog komuniciranjai
5 Umijeće ophođenja na radnom mjestu Naučiti pravila ponašanja u poslovnom okruženju. – ponašanje sudionika u procesu rada
– međuljudski odnosi
– timski rad
6 Poslovno ponašanje u trgovini Uvježbavanjem postupaka usvojiti pravila ispravnog ponašanja u trgovini.
Simulirati pojedine situacije s učenicima podjeljenim u timove, tako da sami učenici donose zaključke o dobrom ili lošem ponašanju. Analizirati svaku situaciju i postupak kako bi učenici prepoznavali dobro i loše, te usvajali prihvatljivo ponašanje.
– pristupanje kupcu (ljubaznost, osmjeh, uvjerljivost, pažljivost)
– poslovnost i urednost
– budite prirodni
– umjeće izbjegavanja konflikata s kupcem
– reakcija kod neprihvatljivog ponašanja kupca

Metodička napomena: Predavačka nastava i demonstracija. Grupni i individualni rad s vellikim brojem ponavljanja na simuliranim situacijama iz trgovine.
 

6.12. Nastavni predmet:

PRAKTIČNA NASTAVA U PRODAVAONICI

Razred: I., II., III.
Ukupni fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 760 725 640

Cilj: Primjenjivanje stručnih znanja u praksi te stjecanje vještina u obavljanju radnih zadataka.
Zadaci: – Upoznati sve radne procese u trgovini
– Osposobiti učenika za samostalno obavljanje poslova u prodavaonici
– Usavršavanje vještina u prodajnom procesu
– Razvijanje odgovornosti prema robi i radu
– Razvijati želju za napredovanjem u struci
– Upoznati, pridržavati se i provoditi zakonske propise

Sadržaj

I. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Organizacija rada prodavaonice Učenik mora naučiti ispravno ispunjavati mapu praktične nastave.
Upoznavanje s radnim procesima u prodavaonici. Osposobiti učenika za obavljanje pojedinih radnih zadataka i savladavanje stručno – praktičnih znanja i vještina. Razviti kod učenika ispravan odnos prema kupcu i robi te ga upoznati s osnovnim higijenskim propisima. Poticati pozitivan odnos prema radu, poštivanju radne discipline i čuvanju opreme i robe. Tijekom praktične nastave nastojati što više povezivati teorijska i praktična znanja.
– upoznavanje prodavaonice, odjela, priručnog skladišta
– radno vrijeme
– održavanje čistoće
– zaštita na radu
– poznavanje robe prema namjeni
– rukovanje robom
– kontrola mjerila i pripreme za kontrolu
– prodajno-kupovni proces
– prenošenje robe
– pakovanje robe
– nađene stvari
– usluge kupcima
– priprema robe za inventuru

 

II. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Robne zalihe Učenika postepeno uvoditi u sve poslove vezane za zalihe robe, štete koje mogu nastati u radu s robom, pratećom dokumentacijom. – vrste zaliha i njihovo praćenje
– upoznavanje s dokumentacijom
2 Štete u robnom prometu Pojedine dijelove poslovnog procesa ponavljati tako da učenik stekne sigurnost i samostalnost u svim fazama posla.
Posebnu pozornost obratiti na prateću dokumentaciju.
– vrste šteta
– sastavljanje zapisnika
– zakonske sankcije za nastale štete
3 Priprema i prenošenje robe   – označavanje robe
– izrada oznaka i cjenika
– deklaracija
– rezanje, vaganje i mjerenje robe
– pakovanje robe
– prenošenje robe
4 Preuzimanje robe Upoznati učenika s poslovima kod kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe te pratećom dokumentacijom. Omogućiti učeniku sudjelovanje u svim poslovima kako bi sa što većim brojem ponavljanja stekao samostalnost i sigurnost. – kvalitativni i kvantitativni prijem robe
– ambalaža i evidencija ambalaže
– komisijski zapisnik
– reklamacije
5 Slaganje robe u prodavaonici Naučiti raspoređivati robu po vrstama i upotrebi na police i ostala mjesta određena za izlaganje robe. – smještaj robe prema namjeni i rokovima trajanja
– smještaj prema težini, količini i vrsti robe
– smještaj robe s posebnim karakteristikama
– smještaj robe prema ostalim faktorima
6 Izložbeni prostor prodavaonice Shvatiti važnost redovnog uređivanja izložbenig prostora te razvijati interes učenika za pronalaženje novih rješenja. – izlaganje robe u prodavaonici i izlogu
– zaštita robe
– tehnike aranžiranja
– sredstva ekonomske propagande
– demonstracija robe
7 Posluživanje kupaca Osposobiti učenika za samostalno posluživanje kupca postepenim uvođenjem u prodajni proces. – odnos prodavača prema kupcu
– reagiranje prodavača na prigovor kupca
– dodatna objašnjenja o robe na zahtjev kupca
8 Popisivanje robe Upoznati učenika s radnjama prilikom popisa robe te mu omogućiti konkretne zadatke u pripremi robe za popis i u samom popisu robe. – vrste popisivanja
– tehničke pripreme
– popis robe
– popis ambalaže promjena cijena
– otpis robe
– vođenje zapisnika
9 Poznavanje robe Omogućiti učeniku detaljno upoznavanje robe u prodavaonici i svim vrstama i karakteristikama robe. – vrste robe prema obliku, mjeri, količinskom pakovanju, nazivu, cijeni i dr.
– stavljanje robe u promet
– ambalažiranje, uskladištenje i čuvanje robe
– namjena i upotreba robe

 

III. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Nabava robe Naučiti nabavljati robu, izvršiti sve radnje vezane uz nabavu te pravilno ispuniti prateću dokumentaciju. Učeniku je potrebno omogućiti sve veću samostalnost u radu. – prikupljanje podataka za nabavu robe
– odabir dobavljača
– uzorci i katalozi roba
– dokumentacija
2 Preuzimanje robe Savladati sve potrebne poslove u preuzimanju robe te znati samostalno ispuniti prateću dokumentaciju. – pripreme za prijem robe
– prijem robe
– komisijski zapisnik
3 Isporuka naručene robe Savladati sve potrebne poslove u isporučivanju robe te znati samostalno ispuniti prateću dokumentaciju. – primanje i evidentiranje narudžbi
– Priprema narudžbi za otpremu
– dokumentacija
4 Evidencija primljene i prodane robe Osposobiti učenika za vođenje potrebnih evidencije, ispunjavanje dokumentacije i trgovačke knjige. – vrste i svrha evidencije
– ispunjavanje dokumentacije
5 Prodaja robe Osposobiti učenika za samostalno obavljanje prodaje robe. – prodajni razgovor
– očuvanje stalnih kupaca i stjecanje novih
– potencijalni kupci
– kupci u samoposluživanjima i u samoizboru
6 Prigodna prodaja Osposobiti učenika za sudjelovanje u prigodnim prodajama. – razlozi, svrha i vrste prigodne prodaje
– mjesto prigodne prodaje
– priprema robe za prigodnu prodaju
7 Reklamacije kupaca Upoznati učenika sa stavom poduzeća u slučaju reklamacija kupaca i kako taj problem rješavati. – vrste reklamacija
– utvrđivanje opravdanosti reklamacije
– načini rješavanja reklamacija
8 Načini plaćanja prodane robe Upoznati učenika s različitim mogućnostima takve vrste prodaje, dokumentacijom i potrebnim oprezom prilikom bezgotovinskih plaćanja. Omogućiti što veći broj ponavljanja potrebnih radnji kako bi učenik stekao sigurnost u radu. – prodaja robe na kredit
– dokumentacija
– prodaja robe na kreditne kartice, čekove građana, virmane
9 Blagajničko poslovanje i rad na blagajni Savladati potrebne radnje u blagajničkom poslovanju i na blagajni, osnovne greške pri radu i otklanjanje grešaka. – rad na blagajni
– račun i potrebni podaci na računu
– poslovi vezani uz FINA-u
10 Kalkulacija prodajne cijene Upoznati tehniku kalkulacije prodajne cijene i omogućiti učeniku da sudjeluje u tim radnjama. Shvatiti važnost dobre kalkulacije na ukupno poslovanje poduzeća. – elementi kalkulacije
– izrada kalkulacije
11 Posebne usluge kupcima Upoznati sitne usluge kupcima kojima se pridonosi zadovoljstvu kupca i njegovog vraćanja u prodavaonicu. – dostava robe u kuću
– tehničke sitne usluge
– uobičajene usluge
12 Inventura, poznavanje robe i sve ostale već obrađene teme koje su učeniku potrebne za izradu pismene radnje za završni ispit Omogućiti učeniku sva dodatna znanja i pojašnjenje već naučenog kao pomoć za polaganje završnog ispita. – priprema za završni ispit

Metodičke napomene: Operativni plan praktične nastave u prodavaonici radi škola u dogovoru s poslovođama u prodavaonicama i drugim mjestima prodaje gdje će učenici obavljati praktičnu nastavu. Učenici realiziraju praktičnu nastavu individualno te obavezno vode mapu praktične nastave. Mogući modeli organizacije praktične nastave u skladu s okvirnim sadržajima programa su:
a) Učenici odlaze 2 dana u tjednu na praktičnu nastavu, a 3 dana u tjednu su na nastavi u školi kroz 35 tjedana, a ostatak praktične nastave se realizira dijelom u tijeku zimskih praznika, a dijelom po završetku teoretske nastave.
b) Pravilna izmjena tjedana školske nastave i praktične nastave kroz 35 tjedana, a ostatak praktične nastave učenici obavljaju tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika.
 

6.13. Nastavni predmet:

ZAŠTITA NA RADU

Razred: I.
Ukupni fond sati

Razred I. II. III.
Broj sati 35

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika u primjeni osobne zaštite i zaštite na radu.
Zadaci: – Upoznati važnost mjera zaštite na radu i osobnih zaštitnih sredstava
– Razvijati sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način
– Usvojiti znanja o zakonskim obvezama i odgovornosti primjene mjera za sprječavanje opasnosti i očuvanje zdravlja

Sadržaj

I. GODINA

Br. Nastavna cjelina Očekivani rezultati Nastavni sadržaj
1 Uvod u zaštitu na radu Spoznati svrhu zaštite radnika na radnom mjestu. – uklanjanje opasnosti
– upotreba osnovnih zaštitnih sredstava
2 Sustav i pravila zaštite na radu Naučiti pravila zaštite na radu. – uloga poslodavca i uloga radnika u sustavu zaštite
3 Sigurnost pri radu u trgovini Usvijiti mjere zaštite na radu, upoznati se s opasnostima na radnom mjestu. – opasnosti pri rukovanju ambalažom
– opasnosti pri prenošenju, prevoženju i slaganju robe
– sigurne površine za kretanje
– pribor i strojevi pri posluživanju
– požar

Metodička napomena: Zaštita na radu realizira se tijekom prva 3 – 4 tjedna na početku nastavne godine. Bez potvrde o položenom ispitu iz zaštite na radu učenik ne može započeti praktičnu nastavu u prodavaonici.
 

7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA

Cilj pomoćničkog/završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za obavljanje poslova i zadaća u zanimanju prodavač.
Pomoćnički ispit je sastavni dio završnog ispita i polaže se u skladu s Pravilnikom o načinu ostavarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (»Narodne novine« br. 69/04) i Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (»Narodne novine« br. 116/02).
Način provjeravanja znanja i umijeća:
Ispit se sastoji iz praktičnog i teoretskog dijela.
Praktični dio ispita je u skladu s nastavnim planom i programom praktične nastave (modul I, modul II), a sastoji se od radnih proba.
Učenik mora u okviru 6 sati napraviti 3 radne probe. Kao primjer možemo navesti sljedeće:
1. Prodaja robe i savjetovanje kupaca
2. Primanje i obrada narudžbe po želji kupca
3. Prodajna prezentacija robe uz korištenje osobno izabranih reklamnih sredstava
4. Preuzimanje i evidencija robe u prodavaonici
5. Nabava i preuzimanje robe u prodavaonici
6. Asortiman i zalihe robe u prodavaonici
7. Preuzimanje robe u skladištu
8. Definiranje potrebe kupca i vođenje prodajnog razgovora pri prodaji robe u prodavaonici
9. Radni proces u skladištu
10. Promocijske aktivnosti u prodavaonici za proizvod
11. Evidencija primljene i prodane robe u prodavaonici
12. Inventura robe u prodavaonici
Praktični rad učenik obavlja u prodavaonici. Učenik mora pokazati praktične vještine i stručno-teorijska znanja (u pismenom obliku) koja prate radne probe. Tijekom polaganja praktičnog dijela ispita ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve tri godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno savladao ovaj dio naukovanja.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju, a koja su određena nastavnim planom i programom za teoretski dio naukovanja.
Ispit se polaže pismeno. Ispit se sastoji iz pitanja i zadaća obuhvaćenih u katalogu ispitnih pitanja i zadaća za pomoćničke ispite. U slučaju da katalog nije izrađen baterije pitanja izrađuje ispitna komisija.
Nastavna područja zastupljena na stručno-teorijskom dijelu ispita:
a) Trgovinsko poslovanje
– Trgovina
– Trgovačka poduzeća
– Prodavaonice i poslovanje prodavaonica
– Tržište
– Marketing
– Distribucija
– Skladište
– Zalihe robe
– Manipulacija robom
– Transport
– Troškovi
– Organizacija trgovačkih poduzeća
– Nabava
– Prodaja
– Dokumentacija nabave i prodaje
– Novčarsko poslovanje
– Vanjskotrgovinsko poslovanje
– Promocijske aktivnosti
b) Poznavanje robe
– Pojmovi vezani uz robu
– Sastav živežnih namirnica
– Prehrambena roba
– Kućne potrepštine
– Papir, karton, ljepenka
– Tekstilna roba
– Koža i krzno
– Guma i gumeni proizvodi
– Plastične mase
– Drvo i drvne prerađevine
– Energetski izvori
– Metali i metalna roba
– Elektrotehnička roba
– Motorna vozila
– Boje i lakovi
– Staklo i staklena roba
– Keramička roba
– Građevni materijal
– Ostala roba
c) Matematika u struci
– Kamatni račun
– Diskontni račun
– Potrošački krediti
– Proračun u struci i zanimanju
 

OCJENJIVAČKI LIST

1. Praktični dio ispita

Radnje obavljene u okviru praktičnog dijela Broj bodova
Razumjevanje sadržaja 0 – 10
Prikupljena i obrađena dokumentacija 0 – 10
Stručna terminologija 0 – 10
Cjelovitost uradka 0 – 10
Verbalna i neverbalna komunikacija 0 – 10
Pokazana znanja i vještine pri izvršenju praktičnog zadatka 0 – 10
Primjena mjera zaštite na radu 0 – 10
Osobna i radna higijena 0 – 10
Samostalnost, spretnost i sigurnost pri izvođenju zadatka 0 – 10
Kvaliteta prikazanog 0 – 10

Bodovna lista

Postotak (%) bodova Ocjena
92 – 100 odličan (5)
81 – 91 vrlo dobar (4)
67 – 80 dobar (3)
50 – 66 dovoljan (2)
0 – 49 nedovoljan (1)

2. Stručno-teorijski dio

Ocjena stručno-teorijskog dijela ispita utvrđuje se prema bodovnoj listi

Postotak (%) bodova Ocjena
90 – 100 odličan (5)
80 – 89 vrlo dobar (4)
70 – 79 dobar (3)
60 – 69 dovoljan (2)
manje od 30 nedovoljan (1)

Ispitanik koji ne postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2007.

Klasa: 311-01/05-01/328
Urbroj: 526-12-03/1-07-13
Zagreb, 9. srpnja 2007.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.