HIDRA CADIAL

Pravilnik o vojnoj iskaznici (NN 057/1991)

MINISTAR OBRANE

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 133. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53/A/91). ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o vojnoj iskaznci

Članak 1.

Pripadnicima Hrvatske vojske izdaje se vojna iskaznica. Vojna iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje pripadnost Hrvatskoj vojsci. Vojnu iskaznicu pripadniku Hrvatske vojske izdaju ovlaštena tijela iz članka 133. Zakona o obrani.

Članak 2.

Vojna iskaznica se izrađuje na punijem papiru svjetlo plave boje, a zaštičuje omotom,od prozirne mase. Vojna iskaznica se izdaje prema obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio. Obrasci vojne iskaznice izraduju se u dimenziji 85 x 55 mm. Prednja strana obrasca iz stavka 2. ovog članka sadrži - na sredini grb Republike Hrvatske,

- ispod grba ispisano je "Republika Hrvatska", te naziv "Vojna iskaznica". Na lijevoj strani je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat jedinice Hrvetske vojske;

- desno od prostora za fotografiju ispisuje se ime i prezime vojnog obveznika;

- ispod fotografije ispisuje se serijski broj: Na stražnjoj strani vojne iskaznice ispisuje se:

- oznaka jedinice Hrvatske vojske,

- jedinstveni matični broj gradana, čin, dužnost, te broj iskaznice;

- datum izdavanja, te tekst: "Vojna iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje pripadnost Hrvatskoj vojsci", te potpis ovlaštene osobe.

Članak 3.

O izdanim vojnim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu obrane. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: prezime, ime vojne osobe kojoj je izdana vojna iskaznica. serijski broj, redni broj vojne iskaznice, te datum izdavanja.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 8/91-01/37

Urbroj : 512-05-01-91-1

Zagreb, 28. listopada 1991.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.

OBRAZAC VOJNE ISKAZNICE

Prednja strana _____________________________________________________ Fotografija 28 x 32 mm REPUBLIKA HRVATSKA VOJNA ISKAZNICA

(IME)

(PREZIME)

_____________________________________________________

Stražnja strana _____________________________________________________ VOJNA ISKAZNICA JE JAVNA ISPRAVA KOJOM SE DOKAZUJE PRIPADNOST HRVATSKOJ VOĆSCI.

_________________ JMBG

__________________________ (ČIN, DUŽNOST)

___________________ ________________________ (BROJ ISKAZNICE) (OZNAKA JEDINICE)

M-P, ______________________ ____________________________ (DATUM IZDAVANjA) (POTPIS OVLAŠTENE OSOBE)