HIDRA CADIAL

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. (NN 198/2003)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3168

Na osnovi članka 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 94/01., 88/02., 149/02. i 117/03.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 25. studenoga 2003. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora,  donijelo je

PRAVILNIK

o privremenim standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja  za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine

 

 

I.                    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U skladu s Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2004. godine ("Narodne novine" broj 152/03.) i Privremenim financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine, ovim se Pravilnikom utvrđuju privremeni standardi i normativi prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine osnovom Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općih akata Zavoda.

 

Prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja prema stavci 1. ovoga članka obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom, pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, pravo na lijekove, pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke i pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

 

Pravo osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu iz stavke 2. ovog članka osigurava se provedbom mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 30/02.), a u opsegu iz članka 4. ovog Pravilnika.

 

 

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

 

Članak 2.

Standardi i normativi prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda prema vrsti i opsegu prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđenih u članku 17. Zakona.

 

Standard je uvjetovan demografskom strukturom, epidemiološkim pokazateljima,  potrebama pučanstva i  gospodarskim mogućnostima.

 

Članak 3.

Standard se određuje osnovom standarda i normativa prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđenim ovim Pravilnikom i  općim aktima Zavoda, te  u okviru osiguranih sredstava u skladu s člankom 1. stavkom 1. ovog Pravilnika.

 

 

  1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

 

Članak 4.

U okviru standarda, a na osnovi odredbi članka 17. stavke 2. točke 1. – 6. i članka 18. Zakona, te osnovom Odluke o opsegu prava na zdravstvenu zašititu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu, osiguranim osobama Zavoda osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, prema mjestu stanovanja, u opsegu kako slijedi:

 

1.         100% vrijednosti za:

 

- preventivnu zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata na redovnom školovanju i odraslih osoba izuzev preventivnih pregleda koje na osnovi Zakona i drugih propisa osiguravaju poslodavci ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

- kurativnu zdravstvenu zaštitu i medicinsku rehabilitaciju djece, učenika i studenata na redovnom školovanju

- ortopedska i druga pomagala djeci do 18 godina života u skladu s općim aktima Zavoda

- preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu odraslih osoba na razini primarne zdravstvene zaštite, a koja nije točkom 2. – 7. ove stavke drugačije uređena

- preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu žena u svezi s planiranjem obitelji, praćenjem trudnoće i porođaja, te drugim zdravstvenim potrebama žena i ranim otkrivanjem raka

- preventivnu i kurativnu stomatološku zdravstvenu zaštitu djece do 18 godina i trudnica

- preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu u svezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprječavanje njihova širenja

- obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu

- laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite

- medicinski neophodnu bolničku zdravstvenu zaštitu osim troškova smještaja i prehrane iz točke 4. i 5. ove stavke

- troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika

- kemo i radioterapiju, uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

- zdravstvenu zaštitu u svezi s transplatacijom organa, uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

- hitnu medicinsku pomoć, uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti tijekom intenzivne skrbi

- hitnu stomatološku pomoć

- hitni medicinski prijevoz

- kućne posjete za akutna stanja

- kućno liječenje

- patronažnu zdravstvenu skrb

- sanitetski prijevoz za posebne kategorije bolesnika u skladu s općim aktom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo

- lijekove s liste lijekova Zavoda kada se koriste za bolničko liječenje i lijekove koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim lijekova iz točke 4., 6. i 7. ovoga stavka,

- zdravstvenu zaštitu i medicinsku rehabilitaciju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti uključujući troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i ortopedska i druga pomagala u skladu s općim aktom Zavoda

- zdravstvenu njegu u kući bolesnika

 

2.         90% vrijednosti za:

 

- lijekove s liste lijekova Zavoda, koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, označene na listi lijekova oznakom R10.

 

3.         85% vrijednosti za:

 

- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključivo i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim fizikalne medicine i rehabilitacije

- specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite

- ortopedska i druga pomagala određena općim aktom Zavoda

- liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu Zavoda

- fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući bolesnika

- specijalističko-konzilijarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih osoba u parodontologiji

- specijalističko-konzilijarnu stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih osoba u oralnoj kirurgiji.

 

4.         75% vrijednosti za:

 

- troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti

- lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, označene na listi lijekova oznakom R25

- stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici za osobe iznad 70 godina starosti.

 

5.         70% vrijednosti za:

 

- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji

- troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje akutnih bolesti.

 

6.         50% vrijednosti za:

 

- stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba,

- lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, označene na listi lijekova oznakom R50.

 

7.         25% vrijednosti za:

 

- lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, označene na listi lijekova oznakom R75.

 

Osiguranim osobama Zavoda – dobrovoljnim davaocima krvi s više od 25 davanja (muškarci), odnosno s više od 15 davanja (žene), te osiguranim osobama Zavoda – donatorima organa u korist osigurane osobe Zavoda za slučajeve iz točke 2. – 7. stavke 1. ovog članka Zavod osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u iznosu 5% višem od predviđenih.

 Iznimno od odredaba članka 4. stavke 1. točke 2. - 7. ovog članka, slijedećim osiguranim osobama Zavoda osigurava se opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u cijelosti, odnosno do njegove pune vrijednosti:

-         djeci do 18. godine života

-     osiguranim osobama s invaliditetom i drugim osobama kojima se priznaje pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija prema posebnim propisima

-         osiguranim osobama koje imaju najmanje 80% tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju, odnosno prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prema drugom posebnom zakonu, kao i tjelesno hendikepiranim osobama

-         osiguranim osobama kojima je priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

-         osiguranim osobama kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida i civilnog invalida rata prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

-         osiguranim osobama iz članka 5. točke 13.-22., članka 10., 12. i 58. Zakona

-         osiguranim osobama – dobrovoljnim davaocima krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene)

-         osobama čiji prihod po članu obitelji u pojedinoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen posebnim zakonom.

 

2.      Novčana vrijednost standarda

 

Članak 5.

 

Novčana vrijednost standarda za pojedino pravo na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se u visini utvrđenoj Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2004. godine i Privremenim financijskim planom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 

III. STANDARDI I NORMATIVI PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PREMA ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA

 

 

Članak 6.

Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u okviru standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse.

 

Članak 7.

Zdravstvena zaštita provodi se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini i razini zdravstvenih zavoda.

 

1.      Na primarnoj razini

Članak 8.

 

          Zdravstvena zaštita na primarnoj razini obuhvaća djelatnosti:

1. opću/obiteljsku medicinu 

2.  zdravstvenu zaštitu predškolske djece

3. zdravstvenu zaštitu žena

4. patronažnu zdravstvenu zaštitu

5. zdravstvenu njegu u kući bolesnika

6. stomatološku zdravstvenu  zaštitu  (polivalentnu)

7. higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu

8. preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

9. laboratorijsku dijagnostiku

               10. ljekarništvo

   11. hitnu medicinsku pomoć.

             

Članak 9.

 

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

- kadrovski normativi

- standardni broj osiguranih osoba po timu

- dobna struktura osiguranih osoba po timu u djelatnosti opće/obiteljske medicine

- postupci i usluge za laboratorijsku dijagnostiku prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (u daljnjem tekstu: Popis postupaka)

- postupci i usluge za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne ) prema Popisu postupaka

- standardni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnosti.

 

            Zdravstvena zaštita iz stavke 1. ovog članka provodi se tijekom punog radnog vremena utvrđenog u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 87/02. i  9/03).

 

Članak 10.

 

Standardi i normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini navedeni su u tablicama:

tablici 1 Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu

tablici 2 Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

tablici 3 Popis postupaka i usluga u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

tablici 4 Standardni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i djelatnosti

 

Tablica 1 - Kadrovski normativi u zdravstvenim djelatnostima na primarnoj razini i standardni broj osiguranih osoba po timu

Red. Vrsta zdrav. djelatnosti Kadrovski normativ tima Stand.br. osiguran.
broj     osoba/ug.dr.
0 1 2 3
1. Opća/obiteljska medicina* 1 spec.opće med  
    ili doktor medicine 1.700
    1 med.sestra SSS  
2. Zdravstvena zaštita 1 spec. pedijatar 1.000
   predškolske djece** 1 med.sestra SSS  
3. Zdravstvena zaštita žena****** 1 spec. ginekolog 6.000
          1 med.sestra SSS  
4. Patronažna zdravavstvena zaštita **** 1 med.sestra VŠS 5.100
       
5. Zdravstvena njega u 1 med.sestra 3.500
  kući bolesnika općeg smjera SSS  
6. Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna) *** 1 doktor stomatolog 1 med.sestra SSS / zdrav. radnik SSS   2.200
7. Higijensko-epidemiološka 1 spec.epidemiologije 50.000
  zdravstvena zaštita **** ili higijene ili ekologije  
    1 zdrav. ili sanitarni tehničar VŠS  
    1 zdrav. ili sanitarni tehničar SSS  
8. Preventivno-odgojne mjere 1 spec. školske medicine 5.000
  za zdravstvenu zaštitu 1 med. sestra VŠS  
  školske djece i studenata    
       
    1 dipl.ing.med.biokemije ili  
9. Laboratorijska dijagnostika***** spec. medicinske biokemije 40.800
    1 zdrav.teh. VŠS  
    6 zdrav.teh. SSS  
  Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800) :    
9.1 više od 35.000  manje od 40.800 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 1 zdrav.teh. VŠS 6 zdrav.teh. SSS  
9.2 više od 30.000  manje od 35.000 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 1 zdrav.teh. VŠS 4 zdrav.teh. SSS  
9.3 više od 25.000 manje od 30.000 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 1 zdrav.teh. VŠS 3 zdrav.teh. SSS  
9.4 više od 20.000 manje od 25.000 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 0,6 zdrav.teh. VŠS 3 zdrav.teh. SSS  
9.5 više od 18.000 manje do 20.000 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 0,5 zdrav.teh. VŠS 2 zdrav.teh. SSS  
9.6 manje od 18.000 1 dipl.ing.med.biokemije ili spec. medicinske biokemije 1 zdrav.teh. SSS  
10. Ljekarništvo**** 1 mr. farmacije 5.000
       
11.    
     
11.1 5 standardnih timova HMP 35.000
  3 standardna tima SP  
  5 standardnih timova PDJ (med. sestra/tehn.)  
  0,14 tima doktora medicine (PDJ)    
11.2. Sastav tima u dežurstvu: 1 dr.stom., 1 med. sestra SSS  
     
11.3 Sastav tima u dežurstvu: 1 magistar farmacije  
11.4 Sastav tima u dežurstvu: 1 dr.med., 1 med. sestra SSS 40.000

 

* Doktor koji nije specijalist opće/obiteljske medicine iznimno ugovara djecu predškolske dobi od  0 do 7 godina, ako prema mjestu stanovanja nemaju mogućnost izbora doktora specijalista pedijatra ili doktora specijalista opće/obiteljske medicine.

 

** Ugovara djecu predškolske dobi od  0 do 7 godina, a iznimno može ugovoriti i djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja u godini ugovaranja (maks. 1200) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dostatan broj drugih doktora za koje bi se djeca školske dobi opredijelila. Tijekom godine, ako je u tako formirani pedijatrijski tim potrebno upisati dijete/djecu predškolske dobi od 0 do 7 godina, a broj osiguranih osoba opredijeljenih za taj tim je maksimalan ili veći od maksimalnog, obvezno se upisuje dijete/djeca predškolske dobi, a istodobno se ispisuje najstarije/ja dijete/djeca školske dobi.

 

*** Obuhvaća provođenje stomatološke zdravstvene zaštite uključujući stomatološko-protetske postupke i stomatološka pomagala. Tim stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentni) obvezan je iskazati najmanje 20% bodova za izrađena stomatološko-protetska pomagala mjesečno, što znači da se od ukupnog mjesečnog broja bodova za tim sa standardnim brojem osiguranih osoba, a koji iznosi 2592 boda, najmanje 518 bodova mora odnositi na stomatološko-protetske postupke, a 518 bodova mora se odnositi  na obvezne preventivne postupke. Navedeno izvršenje iskazuje se razmjerno broju i dobnoj strukturi ugovorenih osiguranih osoba.

 

**** Osnova ugovaranja je broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, odnosno za ljekarništvo na području općina/gradova, a prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.

 

***** Osnova ugovaranja je broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije  najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija. Osnova za ugovaranje dodatnih sredstava za primarnu laboratorijsku dijagnostiku žena starijih od 15 godina je broj žena opredijeljen za timove zdravstvene zaštite žena koji prema sjedištu ordinacije tima gravitiraju tom laboratoriju.

 

****** Na području na kojem nema dostatan broj specijalista ginekologa na razini primarne zdravstvene zaštite, zdravstvena zaštita žena ugovara se s domom zdravlja osnovom "tima bez nositelja".

 

******* Hitna medicinska pomoć  (HMP)

 

Osnova ugovaranja hitne medicinske pomoći je broj stanovnika na području županije, tj. Grada Zagreba uz primjenu korektivnog faktora županije/Grada Zagreb, odnosno do reorganizacije domova zdravlja po županijama osnova ugovoranja je broj stanovnika na području doma zdravlja uz primjenu korektivnog faktora županije/Grada Zagreba. Korektivni faktor za županije/Grad Zagreb utvrđuje se prema mjerilima kako slijedi:

 

Korektivni faktori na razini županije/Grada Zagreb

Broj Naziv   Iznos u %
I. Broj stanovn.  po km² 0-25 1,1
    26-50 1
    51-75 0,95
    76-100 0,9
    101-125 0,85
    126-150 0,8
    > 150 0,75
II. % suvremenog 70 - 80 1,05
  kolnika 81 - 90 1
    > 90 0,95
III. Gustoća cestovne 300-450 0,975
  mreže u m/km² 451-600 1
    601-750 1,025
    > 750 1,05
IV. Udaljenost od bolnice < 35 0,975
  u km 36-45 1
    46-55 1,025
    56-65 1,05
    66-75 1,075
    76-85 1,1
    86-95 1,125
    > 95 1,15
V. Broj otoka                0 0,95
  (većih; naseljenih) 1 - 2 1,025
    3 1,05
    4 1,075
    5 1,1
    6 1,125
    > 6 1,15

 

 

Hitna medicinska pomoć ustrojava se u organizacijskim oblicima i to: standardni tim hitne medicinske pomoći  kao posebna služba radnika u redovnom radnom odnosu, nadalje standardni tim u dežurstvu, standardni tim pripravnosti, standardni tim sanitetskog prijevoza i standardni tim prijavno-dojavne jedinice, a s kadrovskim normativom kako slijedi:

 

 

Standardni tim hitne medicinske pomoći (HMP):

 

1 - doktor medicine

1 - med.sestra ili tehničar

1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)

 

Standardni tim u dežurstvu:

 

1 - doktor medicine

1 - med.sestra ili tehničar

1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)

 

Standardni tim u pripravnosti:

 

1 - doktor medicine

1 - vozač (1 sanitetsko vozilo)

 

Pripravnost se može ustrojiti ako su na području na kojem se pripravnost ustrojava  ugovorena najmanje 2 tima opće medicine, uz uvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora.

 

Standardni tim sanitetskog prijevoza (SP):

 

2 - vozača (2 sanitetska vozila)

1 - med.sestra ili tehničar

 

Standardni tim prijavno-dojavne jedinice (PDJ):

 

1 - med.sestra ili tehničar

 

Na svakih 250.000 stanovnika služba PDJ popunjava se s 5 dr. medicine.

 

U dežurstvu i pripravnosti sudjeluju svi ugovorni doktori opće (obiteljske) medicine na određenom području, kao i ugovorni doktori stomatologije u regionalnim centrima, prema ustrojstvu i rasporedu koji određuje ravnatelj nadležnog doma zdravlja. Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni u istom  mjestu.

 

           

Tablica 2 - Popis postupaka i usluga u laboratorijskoj dijagnostici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti*

 

Red.     Šifra                 N  a   z  i  v broj

 

1.         28101  K Sedimentacija eritrocita, (Se)                                                          

2.         28010  K Eritrociti........ (E)                                                                            

3.         28301  K Hemoglobin...... (Hb)

4.         28801  K Leukociti...... (L)

5.         28810  Kvalitativna i kvantitativna analiza krvnog razmaza

6.         28041  K Retikulociti......(Rtc)

7.         28110  K Hematokrit.......(He)

8.         28021   KTrombociti........(Tr)
9.         28130   MCV
10.      
28311   MCH
11.       28312   MCHC

12.       21310  S,P Glukoza ......(GUK)                                             

13.       23301   Oralni test opterećenja glukozom..... (o-GTT) ili postprandijalna glukoza

14.       21020  S Ukupni proteini

15.       21120  S Ureja

16.       21130  S Urat

17.       21141  S Kreatinin

18.       21151  S Bilirubin  ukupni

19.       21152  S Bilirubin konjugirani

20.       21402  S Triacilgliceroli (Trigliceridi)

21.       21421  S Kolesterol

22.       21424   S HDL -kolesterol

23.       24601  S Aspartat aminotransferaza (AST)

24.       24610  S Alanin aminotransferaza (ALT)

25.       24681  S gama-Glutamil transferaza (GGT)

26.       24701  S,U alfa-Amilaza

27.       24720   S Alkalna fosfataza

28.       28331  S Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

29.       28333  S Slobodni kapacitet  vezanja željeza (UIBC)

30.       28350  S Željezo (Fe)

31.       28601  K Vrijeme krvarenja kapilarne krvi (VK)

32.       28621  P Protrombinsko vrijeme  (PV)

33.       21502  S,P Kalij (Kalijev ion)                                                             

34.       21501  S,P Natrij (Natrijev ion)

35.       19141   Vađenje kapilarne krvi

36.       19142   Vađenje venske krvi

37        22630   F Hemoglobin kvalitativno (Okultno  krvarenje)

38.       27102  Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim celofanom)

39.       27103  F Mikroskopski pregled stolice na parazite  - nativni pripravak

40.       22125  U Kompletna pretraga urina (kemijska analiza, sediment, spec. tež.)    

41.       22126  U Kemijska analiza urina (glukoza, proteini)

42.       22127  U Kemijska analiza urina (glukoza, ketoni)

43.       22540  U Sediment urina (eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, kristali, paraziti)

 

 

* u prosjeku četiri postupka-pretrage laboratorijske dijagnostike primarne razine po osiguranoj osobi

 

 

Tablica 3Popis postupaka i usluga u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

 

1. Osnovna stomatološka zdravstvena zaštita djece do 18 godina

 

     a- palijativna stomatološka zdravstvena zaštita djece do 18 godina

 

  ŠIFRA     PALIJATIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA. ZAŠTITA
00003 Prvi kratki stomatološki pregled (ili  kratki kontrolni pregled)  
11601 Konzultacija stomatologa  
45394 Impregnacija ili zaštita zuba  
52304 Liječenje rane (alveolitis- kompl. post ex)  
52360 Neizravno ili izravno prekrivanje pulpe  
52361 Vitalna amputacija  
52371 Mortalna amputacija mliječnog zuba  
52379 Trajno cementiranje ili skidanje krunice  
52401 Incizija parodontalnog apscesa  
52402 Trepanacija pulpnog kanala  
52421 Konzervativno liječenje teškog nicanja umnjaka  
52484 Mjerenje stupnja klimavosti zuba po luku  
88910 Površinska anestezija  
88911 Lokalna infiltracijska anestezija odnosno provodna anestezija  
88941 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba  
91001 Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnica  
93001 Provizorni ispun iz cementa  
93002 Prva pomoć (provizorij+lijek)  
93012 Reokluzija proteze s poliranjem  

    

    

     b – preventivna stomatološka zdravstvena zaštita djece do 18 godina

  ŠIFRA     PREVENTIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
00003
01003
47201 Prvi stomatološki pregled predškolskog djeteta
47302 Prvi stomatološki pregled školskog djeteta
45390 Punjenje fisura na kutnjacima po zubu
45320 Topikalna aplikacija fluorida
52356 Jetkanje cakline

           

     c-kurativna stomatološka zdravstvena zaštita djece do 18 godina

 

  ŠIFRA     KURATIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
31010 Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
31060 Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
52301
52302
52323
52324
52325 Ispun troplošni kod školske djece do 18 god.(ili dograđivanje krune s obručem ili s dentinskim vijkom)
52326 Ispun jednoplošni kod predškolske djece
52327 Ispun dvoplošni kod predškolske djece
52328 Ispun troplošni kod predškolske djece (ili dogradnja traumatizirane krune zuba)
52329 Poliranje ispuna
52356 Jetkanje cakline
52361 Vitalna amputacija pulpe
52370 Vitalna ekstirpacija pulpe i punjenje korijenskog kanala po kanalu kod predškolskog djeteta
52371 Mortalna amputacija mliječnog zuba
52372 Vitalna ekstirpacija pulpe i punjenje korj. kanala po kanalu kod školske djece do 18 god.
52373 Liječenje gangrene i punjenje korij. kanala po kanalu kod predšk. djece
52374 Liječenje gangr. i punjenje korij. kanala po kanalu kod šk. djece do 18 g.
52375 Odstranjivanje starog neodgovar. punjenja i ponovno punjenje po kanalu
91401 Izdavanje liječničke potvrde
91402 Izdavanje liječničke ispričnice

      Standardni materijal:          - amalgamski ispun u području molara tamo gdje za to postoje indikacije

                                                      - jednokomponentni kompozitni ispun na svim zubima

                                                      - fosfatno-cementni ili staklenojonomerni-cementni ispuni djeci do 14 g.

    

     d-stomatološko-protetska zdravstvena zaštita djece do 18 godina

 

  ŠIFRA   NAZIV POMAGALA* KOLIČINA (po čeljusti)
52332 Lijevana nadogradnja 3
52340 Akrilatna krunica 3
52344 Krunica jednodjelna lijevana 3
52342 Fasetirana krunica 3
52347 Međučlan fasetirani 1
93004 Djelomična zubna proteza s bazom do 10 elem. akrilatna 1
93005 Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna 1
93080 Reparatura proteze (prijelom i jedan elem.) 1
93081 Reparatura proteze s dva ili više elem. 1

* navedena stomatološko-protetska pomagala utvrđena su brojem i rokom

   uporabe prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima

 

2. Osnovna stomatološka zdravstvena zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

 

     a-palijativna stomatološka zdravstvena zaštita iznad 18 godina

 

  ŠIFRA     PALIJATIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
00003 Prvi kratki stomatološki pregled (ili kratki kontrolni pregled)
11601 Konzultacija stomatologa
45394 Impregnacija ili zaštita zuba
52304 Liječenje rane (alveolitis-komplikacije post ex)
52360 Neizravno ili izravno prekrivanje pulpe
52379 Trajno cementiranje ili skidanje stare krunice
52401 Incizija parodontalnog apscesa
52402 Trepanacija pulpnog kanala
52421 Konzervativno liječenje teškog nicanja umnjaka
52484 Mjerenje stupnja klimavosti zuba po luku
88941 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba
91001 Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice
93002 Prva pomoć (provizorij+lijek)
93012 Reokluzija proteze s poliranjem

 

 

     b-preventivna stomatološka zdravstvena zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

 

  ŠIFRA     PREVENTIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
01003 Prvi stomatološki pregled
45201* Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga
45210* Čišćenje zubnih lukova i poliranje
45220 Selektivno brušenje po zubu
45221 Spaljivanje papile ili džepova
45222 Liječenje desni po posjeti

    * u prosjeku dvije usluge po osiguranoj osobi

 

     c-kurativna stomatološka zdravstvena zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina

 

  ŠIFRA     KURATIVNA STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
00003 Prvi kratki stomatološki pregled (ili kontrolni pregled)
01003 Prvi stomatološki pregled (status,anamneza, KEP, itd.)
31010 Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
31060 Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
52301
52302
52374
52375
52388* Mortalna ekstirpacija I punjenje kanala po kanalu
52372* Vitalna ekstirpacija i punjenje kanala po kanalu
88910 Površinsku anesteziju
88911 Lokalna infiltracijska anestezija odnosno provodna anestezija
52320*
52321* Ispun dvoplošni
52322* Ispun troplošni ili višeplošni ili dograđivanje krune
52329 Poliranje ispuna
52356 Jetkanje cakline

     

      * u prosjeku dvije usluge po osiguranoj osobi

 

      Napomena:        Standardni materijal za ispune:

                                    - amalgamski ispuni u području  premolara i molara

                                    - jednokomponentni kompozitni ispuni u interkaninom sektoru

                                    - staklenojonomerni-cementi u interkaninom sektoru

 

 

     d-stomatološko-protetska zdravstvena zaštita osiguranih osoba iznad 18 godina  (pomagalo participira osigurana osoba u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda)

 

  ŠIFRA   NAZIV POMAGALA* KOLIČINA (po čeljusti) 18 – 70 god. KOLIČINA (po čeljusti) iznad 70 god.
   52332 Lijevana nadogradnja 2 3
   52340 Akrilatna krunica - 3
   52344 Krunica jednodjelna lijevana 2 3
   52342 Fasetirana krunica - 3
   52347 Međučlan fasetirani - 1
   93004 Djelomična zubna proteza s bazom do 10 elem. akrilatna 1 1
   93005 Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elem. akrilatna 1 1
   93006 Metalna lijevana proteza 1 1
   93008 Totalna zubna proteza –akrilatna 1 1
   93014 Podlaganje proteze 1 1
   93080 Reparatura proteze (prijelom i jedan elem.) 1 1
   93081 Reparatura proteze s dva ili više elem. 1 1

    

       * navedena stomatološko-protetska pomagala utvrđena su brojem i rokom uporabe

          prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima

               

 

Tablica 4 – Standardni broj recepata i uputnica po osiguranoj osobi i

        djelatnosti

 

 

Zdravstvene djelatnosti                                                   Recepti                   Uputnice      

 

1.  Opća / obiteljska medicina                                                      5                               2

 

2.  Zdravstvena zaštita predškolske djece                                     5                               2

 

3.  Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)                        0,16                          0,30

 

4.  Zdravstvena zaštita žena                                                          0,75                          0,75

 

5.  Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita                          -                               0,01

 

6. POM za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata               -                               0,1

 

7.  Hitna medicinska pomoć                                                         0,06                          0,06

 

 

 

2. Na sekundarnoj, tercijarnoj i razini zdravstvenih zavoda

 

Članak 11.

 

Standard u specijalističko-konzilijarnoj, odnosno dijagnostičkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa postupaka, a iskazuje se po djelatnostima specijalističko-konzilijarne, odnosno dijagnostičke zdravstvene zaštite, te provodi u specijalističkim ordinacijama u polikliničkim i bolničkim ustanovama, državnim zdravstvenim zavodima, županijskim zavodima za javno zdravstvo, Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, domovima zdravlja i kod privatnih zdravstvenih radnika koji su u ugovornom odnosu sa Zavodom.

 

Članak 12.

 

Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini utvrđeni su Mrežom zdravstvene djelatnost ("Narodne novine", broj 85/02., 90/02. i 49/03. – u daljnjem tekstu: Mreža), te tablicama:

 

Tablica 5 - Popis djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i  standardni broj osiguranih osoba po timu

 

                                                            i

 

Tablica 6 - Prosječan broj dana bolničkog liječenja.

 

Članak  13.

 

Standard u djelatnostima specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i standardni broj osiguranih osoba po specijalističkom timu utvrđeni su u Tablici 5 kako slijedi:

 

Tablica 5 - Popis djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene

       zaštite i standardni broj osiguranih osoba po timu

 

Red. broj Naziv djelatnosti Standardni broj          osiguranih osoba/spec. tim
1. Interna medicina 18.000
.2. Infektologija* 180.000
3. Radioterapija i onkologija* 120.000
4. Pedijatrija* 12.0001
5. Neurologija 70.000
6. Psihijatrija 30.000
7. Dermatologija i venerologija 70.000
8. Fizikalna medicina i rehabilitacija** 25.000
9. Opća kirurgija 60.000
10. Dječja kirurgija* 115.0001
11. Neurokirurgija* 350.000
12. Maksilofacijalna kirurgija */*** 600.000
13. Urologija 90.000
14. Ortopedija 80.000
15. Ginekologija i opstetricija* 25.0002
16. Otorinolaringologija 60.000
17. Oftalmologija 35.000
18. Anesteziologija, reanimatologija  i intenzivno liječenje* 180.000
19. Radiologija 30.000
20. Transfuzijska medicina* 100.000
21. Medicinska mikrobiologija s parazitologijom 50.000
22. Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika)*/*** 120.000
23. Klinička citologija 70.000
24. Medicinska biokemija 70.000
25. Patohistološka dijagnostika* 250.000
26. Fizikalna terapija u kući bolesnika 15.000
27. Stomatološka protetika 150.000
28. Ortodoncija 8.0001
29. Dentalna patologija i endodoncija*** 450.000
30. Oralna patologija*** 450.000
31. Parodontologija*** 450.000
32. Oralna kirurgija*** 200.000
     
* ugovara se samo pri bolničkim zdravstvenim ustanovama i državnim zavodima
** kadrovski normativ standardnog tima.  1 dr.spec., 1 med.sestra/tehn. SSS, 5 fizioterapeuta
*** ugovara se na regionalnoj razini  
   
1 odnosi se na osigurane osobe Zavoda od 0 do 18 godina  
2 odnosi se na osigurane osobe Zavoda starije od 15 godina  

 

 

Članak 14.

 

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:

 

-         potrebnom broju postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih, odnosno kroničnih bolesti u skladu s Mrežom

 

-         prosječnom broju dana bolničkog liječenja

 

-    epidemiološkim pokazateljima u odnosu na postojeću patologiju

 

-    kadrovskim i vremenskim normativima iz Popisa postupaka

 

Standard za anesteziologiju i reanimatologiju sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja je do 3% od ukupnog broja postelja za opće bolnice, a do 5% od ukupnog broja postelja za kliničke bolnice.

Broj postelja utvrđen na način propisan stavkom 2. ovog članka u pravilu se raspoređuje u omjeru 1/3 postelja od broja postelja internističke grupe djelatnosti, a 2/3 postelja od broja postelja kirurške grupe djelatnosti.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za prosječan broj dana bolničkog liječenja iskazan je kako slijedi:

 

Tablica 6 -  Prosječan broj dana bolničkog liječenja po djelatnostima i stanjima

 

a)      liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

 

Red. broj Naziv djelatnosti Dani bol. liječenja
1. Interna medicina 10
2. Infektologija 9
3. Radioterapija i onkologija 10
4. Pedijatrija 8
5. Neurologija 10
6. Psihijatrija 16
7. Dermatologija i venerologija 10
8. Fizikalna medicina i rehabilitacija 10
9. Opća kirurgija 8
10. Dječja kirurgija 8
11. Neurokirurgija 9
12. Maksilofacijalna kirurgija 8
13. Urologija 8
14. Ortopedija 9
15. Ginekologija i opstetricija 7
16. Otorinolaringologija 6
17. Oftalmologija 6
18. Anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja 4

 

b) liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti

 

Red. broj Naziv Dani boln. liječenja
1. Produženo liječenje 30

 

 

 

c) liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

Red. broj Naziv Dani boln. liječenja
1. Kronične duševne bolesti 60
2. Kronične plućne bolesti 30
3. Bolesti koje se liječe fizikalnom med. i med. rehabilitacijom 21
4. Kronične dječje bolesti 30

 

 

IV. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Članak 15.

 

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provode: doktori medicine, doktori stomatologije, doktori specijalisti opće/obiteljske  medicine, doktori specijalisti školske medicine u dijelu preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, doktori specijalisti pedijatrije, doktori specijalisti ginekologije, doktori specijalisti epidemiologije, dipl.ing. medicinske biokemije ili specijalisti medicinske biokemije, mr. farmacije, zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama za hitnu medicinsku pomoć, ustanovama i privatnim praksama za zdravstvenu njegu u kući bolesnika, privatnim ordinacijama i privatnim medicinsko-biokemijskim laboratorijima u osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti, te županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba.

 

Članak 16.

 

            Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provode klinički bolnički centri, kliničke bolnice, opće bolnice, specijalne bolnice,  poliklinike u vlasništvu države, županije, odnosno Grada Zagreba, državni zdravstveni zavodi županijski zavodi za javno zdravstvo, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba i iznimno domovi zdravlja, privatne poliklinike, privatni zdravstveni radnici u zakupu osnovom Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta i ugovorni privatni zdravstveni radnici - specijalisti i privatni zdravstveni radnici više i srednje stručne spreme za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika.

 

Članak 17.

 

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na tercijarnoj razini u smislu ovog Pravilnika provode državni zdravstveni zavodi, klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri.

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine.

 

 

 

 

Klasa: 025-04/03-01/336

Ur.broj: 338-01-05-03-1                                                                                                        

Zagreb, 25. studenog  2003. godine

                                                         

    Predsjednik Upravnog vijeća

 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

      doc.dr.sc. Nikica Gabrić, v.r.

 

 

Hitna medicinska pomoć

 

Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim 

prijevozom    HMP *******

 

 

U regionalnim centrima ustrojava se dežurstvo za provođenje stomatološke zaštite i to: u Osijeku, Splitu i Rijeci 1 tim na jedan punkt, a u Gradu Zagrebu 3 tima na tri punkta.

 

U županijama s do 100.000 osiguranih osoba ustrojava se dežurstvo u ljekarni s 1 timom na jednom punktu.

U županijama s više od  100.000 osiguranih osoba ustrojava se dežurstvo s 1 timom na jednom punktu za svakih daljnjih 100.000 osiguranih osoba.

 

U županijama se na svakih 40.000 osiguranih osoba organizira posebno dežurstvo po punktu u djelatnostima opće medicine i zdrav.zašt. predškolske djece. Županija odlukom utvrđuje lokaciju punkta i vrstu djelatnosti.

Kratki kontrolni pregled

Prvi stomatološki pregled

Ekstrakcija jednokorijenskog zuba

Ekstrakcija višekorijenskog zuba

Ispun jednoplošni kod školske djece

Ispun dvoplošni kod školske djece

Ekstrakcija jednokorijenskog zuba

Ekstrakcija višekorijenskog zuba

Liječenje gangrene i punjenje kanala po kanalu

Odstranjivanje starog neodgovarajućeg punjenja i ponovno punjenje

Ispun jednoplošni