HIDRA CADIAL

Pravilnik o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unaprjeđenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi (NN 038/2004)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

949

Na temelju članka 168. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/02, 82/01 i 103/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I KRITERIJIMA OCJENJIVANJA RADA I UNAPRJEĐENJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak i kriteriji ocjenjivanja i napredovanja stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi u zvanje mentora i savjetnika.

Članak 2.

Svrha je ovog pravilnika utvrditi kriterije vrednovanja rada stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi koji svojim stručnim radom i kreativnošću, te kvalitetom i opsegom obavljanja poslova u zadanim rokovima postižu uzorne rezultate, te pridonose unapređivanju djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 3.

Stručni radnici visoke stručne spreme koji udovolje kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim pravilnikom mogu napredovati u zvanja mentora i savjetnika.

1. KRITERIJI OCJENJIVANJA

Članak 4.

Stručno znanje, učinkovitost i poštivanje profesionalne etike i obveza iz radnog odnosa stručnih radnika ustanova socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: stručni radnik), i ravnatelja koji obavlja i poslove stručnog rada (u daljnjem tekstu ravnatelj), ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima:

1. stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u obavljanju poslova,

2. kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u obavljanju poslova,

3. sturčno usavršavanje, sudjelovanje na stručnim savjetovanjima uz pisani stručni rad i objavljivanje stručnih radova,

4. poštivanje radnog vremena.

Članak 5.

Stručni radnik u obavljanju poslova pokazao je stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, i to kako slijedi:

1.1. kriterij stručnosti

a) NAROČITA STRUČNOST – naročito dobro poznaje pravila struke, redovito prati i primjenjuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i odgovorno izvršava sve poslove iz djelokruga njegova rada,

b) STRUČNOST – dobro poznaje pravila struke, prati i primjenjuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i odgovorno izvršava poslove iz djelokruga njegova rada,

c) ZADOVOLJAVAJUĆA STRUČNOST – zadovoljavajuće poznaje pravila struke, uglavnom prati i primjenjuje najsuvremenije metode rada, poštuje profesionalnu etiku i uglavnom odgovorno izvršava poslove iz djelokruga njegova rada,

d) NEDOVOLJNA STRUČNOST – nedovoljno poznaje pravila struke, ne prati i ne primjenjuje suvremene metode rada, često ne poštuje profesionalnu etiku i najčešće ne izvršava veliki dio poslova iz djelokruga njegova rada.

1.2. kriterij kreativnosti

a) NAROČITA KREATIVNOST – gotovo uvijek samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici i u ustanovi kao cjelini,

b) KREATIVNOST – često samostalno pronalazi najbolja rješenja u skladu s pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici i u ustanovi kao cjelini,

c) ZADOVOLJAVAJUĆA KREATIVNOST – u zadovoljavajućoj mjeri samostalno pronalazi najbolja rješenja u skladu s pravilima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada iz djelokruga svojih poslova u ustrojbenoj jedinici u kojoj radi,

d) NEDOVOLJNA KREATIVNOST – u obavljanju poslova nije samostalan i rijetko samostalno pronalazi rješenja iz djelokruga svojih poslova, u skladu s pravilima struke.

1.3. kriterij samoinicijativnosti

a) NAROČITA SAMOINICIJATIVNOST – u obavljanju poslova potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju osobito složenog problema, i to kada je potrebno zajedno s drugim stručnim radnicima pronaći najbolje rješenje,

b) SAMOINICIJATIVNOST – u obavljanju poslova uglavnom je samostalan i samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži uglavnom u slučaju osobito složenog problema, i to kada je potrebno zajedno s drugim stručnim radnicima pronaći najbolje rješenje,

c) ZADOVOLJAVAJUĆA SAMOINICIJATIVNOST – u obavljanju poslova zadovoljavajuće je samostalan i samoinicijativan, ponekad ga je potrebno upućivati u rad, a pomoć i savjet traži i u slučaju manje složenog problema.

d) NEDOVOLJNA SAMOINICIJATIVNOST – u obavljanju poslova rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga treba upućivati u rad, objašnjavati mu njegove obveze i pomagati mu u radu, pomoć i savjet traži često.

Članak 6.

Stručni je radnik zadovoljio kriterije kvalitete i opsega obavljanja poslova svoga radnog mjesta, pri čemu se pridržavao zadanih rokova, i to kako slijedi:

2.1. kriterij kvalitete

a) NAROČITO KVALITETNO – u poslovima koje je obavljao nije bilo potrebno ništa mijenjati, kvaliteta njegova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na vrlo je visokoj razini, te na njegov stručni rad nije bilo nikakvih prigovora,

b) KVALITETNO – u poslovima koje je obavljao uglavnom nije bilo potrebno ništa mijenjati, kvaliteta njegova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na visokoj je razini, te na njegov stručni rad uglavnom nije bilo prigovora,

c) ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETNO – u poslovima koje je obavljao rijetko je bilo potrebno nešto mijenjati, kvaliteta njegova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike na zadovoljavajućoj je razini, te je na njegov stručni rad rijetko bilo prigovora,

d) NEDOVOLJNO KVALITETNO – u poslovima koje je obavljao često je bilo potrebno vršiti promjene, kvaliteta njegova rada s osnove pravila struke i profesionalne etike nije na zadovoljavajućoj razini, te je na njegov stručni rad često bilo prigovora.

2.2. kriterij opsega

a) – U CIJELOSTI je obavio poslove iz svog djelokruga rada,

b) – UGLAVNOM je obavio poslove iz svog djelokruga rada,

c) – U ZADOVOLJAVAJUĆEM DIJELU je obavio poslove iz svog djelokruga rada,

d) – U MANJEM DIJELU je obavio poslove iz svog djelokruga rada.

2.3. kriterij zadanih rokova

a) – U ZADANIM ROKOVIMA je obavio poslove iz svog djelokruga rada,

b) – UGLAVNOM JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokrugarada,

c) – U ZADOVOLJAVAJUĆEM DIJELU JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokruga rada,

d) – U MANJEM DIJELU JE U ZADANIM ROKOVIMA obavio poslove iz svog djelokruga rada.

Članak 7.

Stručni radnik se stručno usavršavao, sudjelovao na stručnim savjetovanjima uz pisani stručni rad i objavljivao stručne radove, i to kako slijedi:

3. kriterij stručnog usavršavanja, objavljivanja i promocije stručnih radova

a) – REDOVITO se stručno usavršava i sustavno prati stručnu literaturu, redovito aktivno sudjeluje na stručnim savjetovanjima uz pisani stručni rad i objavljuje stručne radove,

b) – POVREMENO se stručno usavršava i sudjeluje na stručnim savjetovanjima, prati stručnu literaturu i povremeno objavljuje stručne radove,

c) – ZADOVOLJAVAJUĆE  se stručno usavršava i sudjeluje na stručnim savjetovanjima, zadovoljavajuće prati stručnu literaturu i objavljuje stručne radove,

d) – NEDOVOLJNO se stručno usavršava, nedovoljno prati stručnu literaturu, nije zainteresiran za sudjelovanje na stručnim savjetovanjima i ne objavljuje stručne radove.

Članak 8.

Stručni je radnik u poštivanju radnog vremena zadovoljio sljedeće kriterije:

4. kriterij dolaska i odlaska na posao i izbivanja za vrijeme radnog vremena

a) – NAROČITO ODGOVORAN – na vrijeme dolazi na posao, ne izlazi ranije s posla, ne izbiva bez opravdanog razloga u vrijeme posla,

b) – ODGOVORAN – uglavnom na vrijeme dolazi na posao, uglavnom ne izlazi ranije s posla i ne izbiva bez opravdanog razloga u vrijeme posla,

c) – ZADOVOLJAVAJUĆE ODGOVORAN – ponekad kasni na posao i izlazi ranije s posla, te ponekad izbiva u vrijeme posla bez dozvole nadređenog radnika,

d) – NEDOVOLJNO ODGOVORAN – često kasni na posao i izlazi ranije s posla, te bez opravdanog razloga često izbiva u vrijeme posla.

2. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

Članak 9.

Rad stručnih radnika i ravnatelja ocjenjuje se prema kriterijima iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovog pravilnika zaokruživanjem oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, na obrascu OSR-1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Svakoj ocjeni određuje se broj bodova prema kriterijima iz svih točaka pod slovnom oznakom, i to kako slijedi:

»a)« – određuje se 8 bodova

»b)« – određuje se 6 bodova

»c)« – određuje se 3 boda

»d)« – određuje se 1 bod

Članak 10.

Ocjena stručnih radnika dobiva se zbrojem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema kriterijima iz članaka 5., 6., 7. i 8. ovog pravilnika, i to kako slijedi:

1. »naročito uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova 55 do 64,

2. »uspješan«, ako je zbroj postignutih bodova 45 do 54,

3. »zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova stručnih radnika 30 do 44,

4. »ne zadovoljava«, ako je zbroj postignutih bodova do 30.

Članak 11.

Stručni radnici i ravnatelj ocjenjuju se svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Stručni radnici i ravnatelj koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, ne ocjenjuju se.

Članak 12.

Rad stručnih radnika ustanove ocjenjuje ravnatelj na prijedlog neposredno nadređenog voditelja ustrojbene jedinice, a rad stručnih radnika ustanove koja nema ustrojbenih jedinica i stručnih radnika koji su voditelji ustrojbenih jedinica, ocjenjuje ravnatelj na vlastiti prijedlog.

Rad ravnatelja ocjenjuje ministar zdravstva i socijalne skrbi, na prijedlog Upravnog vijeća ustanove.

Članak 13.

Nadređeni voditelj ustrojbene jedinice ustanove, odnosno ravnatelj ustanove u slučajevima iz članka 12. stavka 1. ovog pravilnika, dužan je s prijedlogom ocjene upoznati stručnog radnika na kojeg se ocjena odnosi, što radnik potvrđuje potpisom na obrascu OSR-1.

Upravno vijeće dužno je upoznati ravnatelja s prijedlogom ocjene, što ravnatelj potvrđuje potpisom na obrascu OSR-1.

Ako stručni radnik ili ravnatelj odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti takav potpis nije moguće osigurati, o tome će se sastaviti bilješka na obrascu OSR-1.

Članak 14.

Voditelj ustrojbene jedinice dostavlja ravnatelju ustanove prijedlog ocjene za svakoga stručnog radnika kojem je nadređen, odnosno Upravno vijeće ustanove dostavlja ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pisani prijedlog ocjene rada ravnatelja, na obrascima propisanim ovim pravilnikom.

O ocjeni, koja mora biti obrazložena, ravnatelj ustanove, odnosno ministar zdravstva i socijalne skrbi, donosi odluku.

Ocjena stručnog radnika i ravnatelja unosi se u osobni očevidnik.

Članak 15.

Stručni radnik koji je nezadovoljan ocjenom može podnijeti prigovor Upravnom vijeću ustanove u roku 15 dana od dana primitka odluke.

Ravnatelj koji je nezadovoljan ocjenom može podnijeti prigovor ministru zdravstva i socijalne skrbi u roku 15 dana od dana primitka odluke.

Članak 16.

Stručnom radniku koji je dva puta uzastopno ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« ravnatelj ustanove može redovito otkazati ugovor o radu, sukladno odredbama zakona, podzakonskih akata i općeg akta ustanove kojima se uređuju radni odnosi.

Ako je ravnatelj dva puta uzastupno ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, Upravno vijeće dužno je pokrenuti postupak za njegovo razrješenje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja.

3. NAČIN PROVOĐENJA NAPREDOVANJA

Članak 17.

Zvanje mentora mogu steći stručni radnik i ravnatelj ako:

– imaju najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi i tri su godine uzastupno ocijenjeni ocjenom »naročito uspješan«, odnosno pet godina uzastopno ocijenjeni  ocjenom »uspješan«,

– su prema kriterijima iz članka 5. pod točkom 1.1. i kriterijima iz članka 6. pod točkom 2.1., postigli 16 bodova,

– su se prema članku 7. ovog pravilnika redovito stručno usavršavali.

Članak 18.

Zvanje savjetnika mogu steći stručni radnik i ravnatelj ako:

– imaju najmanje deset godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi i zvanje mentora najmanje pet godina,

– su prema kriterijima iz članka 5. pod točkom 1.1. i članka 6. pod točkom 2.1. ovog pravilnika postigli 16 bodova,

– su se prema članku 7. ovog pravilnika redovito stručno usavršavati, aktivno sudjelovali na stručnim savjetovanjima i objavljivali stručne radove.

Članak 19.

Postupak za unapređenje stručnog radnika pokreće se na pisani prijedlog ravnatelja ustanove, a za unapređenje ravnatelja pokreće se na pisani prijedlog Upravnog vijeća ustanove, na obrascima NM-1 i NS-1.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kojem je ustanova dužna dostaviti:

– prijedlog za napredovanje,

– fotokopiju diplome,

– fotokopiju radne knjižice,

– životopis stručnog radnika s podacima o stečenom usavršavanju, te metodama rada i postignutom unapređenju u stručnom radu,

– ocjene stručnog rada radnika i ravnatelja,

– objavljene stručne radove.

Članak 20.

Unapređenjem u zvanje mentora i savjetnika stječe se pravo i obveze na rad dijelom radnog vremena na poslovima mentorstva i rada na drugim stručnim poslovima u skladu s odlukom ministra zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 21.

Stručni radnik ili ravnatelj unapređuje se u zvanje mentora i zvanje savjetnika na pet godina.

Stručni radnik ili ravnatelj unapređuje se u zvanje mentora ne pet godina i može zadržati isto zvanje i nakon isteka tog roka, ako se potvrdio u svom stručnom radu, i to:

– redovitim aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima,

– stručnim usavršavanjem, primjenjivanjem stečenih znanja i prenošenja tih znanja drugim stručnim radnicima,

– prihvaćanjem mentorstva.

Stručni radnik ili ravnatelj unapređuje se u zvanje savjetnika na pet godina i može zadržati isto zvanje i nakon isteka tog roka, ako se potvrdio u svom stručnom radu, i to:

– redovitim aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima,

– stručnim usavršavanjem, primjenjivanjem stečenih znanja i prenošenjem tih znanja drugim stručnim radnicima,

– objavljivanjem najmanje dva stručna rada.

Članak 22.

Stručni radnik i ravnatelj unaprijeđen u zvanje mentora ili savjetnika dužan je, najmanje šest mjeseci prije isteka roka iz članka 21. stavka 1. ovog pravilnika, dostaviti ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pisano izvješće o svom radu, fotokopije odluka o ocjenama u proteklom razdoblju i objavljene stručne radove.

Ako stručni radnik i ravnatelj unaprijeđen u zvanje mentora ili zvanje savjetnika ne zadovolji uvjete iz članka 21. stavka 2. i 3., gubi stečeno zvanje.

Članak 23.

Stručni radnik i ravnatelj koji je izgubio zvanje mentora ili savjetnika može podnijeti prigovor ministru zdravstva i socijalne skrbi u roku 15 dana od dana primitka odluke o gubitku zvanja.

Članak 24.

Postupak za napredovanje u zvanje savjetnika može biti pokrenut najranije pet godina nakon imenovanja u zvanje mentora.

Članak 25.

Stručni radnik ili ravnatelj može biti unaprijeđen u zvanje mentora ili savjetnika i prije isteka roka od pet godina, i to ako je tri puta uzastopce ocijenjen ocjenom »naročito uspješan«, te ako je prema kriterijima iz članka 5. točka 1.1., članka 6. točka 2.1. i članka 7. točka 3. ovog pravilnika, postigao maksimalni broj bodova.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Obrasci OSR-1, NM-1 i NS-1 za ocjenjivanje i pokretanje postupka napredovanja sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 27.

Ako je stručni radnik stekao zvanje mentora ili savjetnika prema odredbi članka 168. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) može i prije isteka roka od pet godina podnijeti zahtjev za unapređenje ili zadržavanje stečenog zvanja, samo ukoliko je tri godine uzastopce ocijenjen ocjenom »naročito uspješan«.

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/199
Urbroj: 524-06-03-04-2
Zagreb, 10. ožujka 2004.

Potpredsjednik Vlade
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

OBRAZAC OSR-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i adresa ustanove)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ime i prezime stručnog radnika)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv radnog mjesta prema općem aktu ustanove)

 

Prijedlog ocjene po kriterijima:             Broj bodova

1. stručnost, kreativnost i samoinicijativnost

    1.1. a)

           b)

           c)

           d)

    1.2. a)

           b)

           c)

           d)

    1.3. a)

           b)

           c)

           d)

2. kvaliteta, opseg i rokovi obavljenih poslova

    2.1. a)

           b)

           c)

           d)

    2.2. a)

           b)

           c)

           d)

    2.3. a)

           b)

           c)

           d)

3. stručno usavršavanje i objavljivanje stručnih radova

           a)

           b)

           c)

           d)

4. poštivanje radnog vremena

           a)

           b)

           c)

           d)

Ukupno bodova: ––––––––––––

S obzirom da ukupni zbroj bodova stručnog radnika/ravnatelja iznosi ––––––––––––––––––––––––, predlažem da se stručni radnik za –––––––– godinu

 

ocijeni ocjenom –––––––– .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                (nadređeni radnik/predsj. struč. vijeća)

U ––––––––––––––––––– , –––––––––– 200––– godine

S prijedlogom ocjene upoznat  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                (stručni radnik/ravnatelj)    

OBRAZAC NM-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i adresa ustanove)

Na temelju članka 17. Pravilnika o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unapređenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi dostavlja se

PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE U ZVANJE MENTORA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ime, ime majke ili oca, prezime stručnog radnika/ravnatelj čije se napredovanje predlaže)

Rođen-a ––––––––––––––––––––––––– završio-la školovanje na

              (datum i mjesto rođenja)        

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sjedište visokoškolske ustanove i godina završetka)

i stekla zvanje ––––––––––––––––––––––––––.

Zaposlio-la sam se –––––––––– godine u ––––––––––––––––––

                                                                         (naziv ustanove)    

i imam ––––––––––– godina radnog iskustva.

Do sada sam radio-la

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sada radim u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                  (naziv ustanove)

na poslovima ––––––––––––––––––––––.

Uz prijedlog za napredovanje sukladno odredbi članka 17. navedenog Pravilnika dostavlja se:

– preslik diplome

– radni životopis stručnog radnika/ravnatelja s podacima o stečenom usavršavanju, metodama i postignutim unapređenjima stručnog rada

– ocjene stručnog rada/ravnatelja

           Podnositelj                         Ravnatelj/

            prijedloga:                 Predsjednik Upr. v.:

    ––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––               ––––––––––––––––––––––––––                      

(potpis, mjesto i datum)      (potpis, mjesto i datum)

 

OBRAZAC NS-1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i adresa ustanove)

Na temelju članka 17. Pravilnika o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unapređenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi dostavlja se

PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE
U ZVANJE SAVJETNIKA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    (ime, ime majke ili oca, prezime stručnog radnika/ravnatelj čije se napredovanje predlaže)

Rođen-a ––––––––––––––––––––––––– završio-la školovanje na

                      (datum i mjesto rođenja)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

              (naziv i sjedište visokoškolske ustanove i godina završetka)

i stekla zvanje ––––––––––––––––––––––––––.

Zaposlio-la sam se –––––––––– godine u ––––––––––––––––––

                                                                         (naziv ustanove)    

i imam ––––––––––– godina radnog iskustva.

Do sada sam radio-la

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Sada radim u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                          (naziv ustanove)

na poslovima –––––––––––––––––––––– a zvanje mentora sam stekla ––––––––––––– godine.

Uz prijedlog za napredovanje sukladno odredbi članka 17. navedenog Pravilnika dostavlja se:

– preslik diplome

– radni životopis stručnog radnika/ravnatelja s podacima o stečenom usavršavanju, metodama i postignutim unapređenjima stručnog rada

– ocjene stručnog rada/ravnatelja

           Podnositelj                         Ravnatelj/

            prijedloga:                 Predsjednik Upr. v.:

    ––––––––––––––––––––––––––           ––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––              ––––––––––––––––––––––––––                       

(potpis, mjesto i datum)      (potpis, mjesto i datum)