HIDRA CADIAL

Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave (NN 061/1994)

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 19. Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave lokalne i mjesne samouprave ("Narodne novine", broj 25/94) ministar uprave donosi

NAPUTAK

za provedbu Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave

1 Ovim Naputkom propisuje se način provedbe Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave lokalne i mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: Uredba).

2. Ministarstva, državne upravne organizacije, županijski uredi, uredi župana i tijela jedinica lokalne i mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: tijela) dužna su sadržaj natpisnih ploča, zaglavlja akata i pečata ispisivati na način propisan ovim Naputkom.

3.U natpisnoj ploči tijela iz točke 2. ovog Naputka naziv toga tijela ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst.

4. U natpisnoj ploči upravne orgsnizacije u sastavu ministarstva, naziv upravne organizacije ispisuje se većim slovima od naziva ministarstva u čijem je sastavu.

5. Tekst natpisne ploče, zaglavlja akta i pečata na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine mora biti ispisan istom veličinom slova kao i tekst ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

6. Tekst natpisne ploče i pečata tijela ispisuje se vrstom slova: helvetika, svjetla i polucrna.

7. Ministarstvo uprave u okviru svojih nadzornih ovlasti prema Zakonu o sustavu državne uprave i drugim propisima poduzimat će zakonske mjere prema tijelima i čelnicima koji ne postupaju sukladno ovom Naputku.

8. Ovaj se Naputak ne odnosi na područne ustrojstvene jedinice državnih ministarstava.

9. U prilogu Naputka daju se primjeri grafičkih rješenja izgleda natpisnih ploča zaglavlja akata i pečata kao pojašnjenje tekstualnog dijela Naputka, odnosno načina ispisivanja njihovog sadržaja utvrđenog odredbama Uredbe.

10. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 031-02/91-01/01

Urbroj : 515-01/1-94-1

Zagreb, 3. kolovoza 1994.

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r.

PRILOG NAPUTKU

I.                  MINISTARSTVA I DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

A)    NATPISNA PLOČA

1.      Natpisna ploča ministarstva – članak 2. stavak 1. Uredbe o sadržaju naziva tijela državne uprave, lokalne i mjesne samouprave (“Narodne novine”, broj 25/94; u daljnjem tekstu: Uredba):

DIMENZIJA: širina 60 cm i visina 40 cm – za sva ministarstva, upravne organizacije u sastavu ministarstva i državne upravne organizacije (članak 14. stavak 1. Uredbe)