HIDRA CADIAL

Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata (NN 088/2003)

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1034

Na temelju članka 21. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 105/01.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU UPISNIKA ODOBRENIH OBJEKATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika odobrenih objekata iz članka 19. Zakona o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: Upisnik).

U Upisnik se upisuju sljedeće činjenice:

- upis objekta u Upisnik;

- daljnje udovoljavanje objekta propisanim uvjetima;

- odobravanje obavljanja nove djelatnosti u objektu;

- promjena vlasnika odnosno korisnika objekta;

- brisanje objekta iz Upisnika.

Članak 2.

Upisnik vodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva – Uprava za veterinarstvo, u elektroničkom obliku.

U Upisnik se upisuju objekti iz članka 1. ovog Pravilnika, na temelju rješenja o udovoljavanju objekta propisanim uvjetima, donesenog u skladu s člankom 21. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu.

Članak 3.

Objekti se upisuju u Upisnik u skupinu prema odobrenoj djelatnosti, u skladu s posebnim propisom o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.

Članak 4.

Uz rješenje iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika izdaje se i Izvod iz Upisnika (Obrazac UOO-1), koji sadržava sljedeće podatke iz Upisnika:

1. kontrolni veterinarski broj objekta;

2. ime odnosno naziv vlasnika objekta i adresa njegovog sjedišta odnosno prebivališta;

3. ime odnosno naziv korisnika objekta i adresa njegovog sjedišta odnosno prebivališta;

4. lokacija objekta (naziv i broj županije, mjesto, ulica i kućni broj);

5. datum upisa u Upisnik;

6. odobrena djelatnost;

7. kategorija objekta i kapacitet za odobrenu djelatnost;

8. odobrenje izvoza odnosno uvoza;

9. broj rješenja na temelju kojeg je objekt upisan u Upisnik, odnosno rješenja na temelju kojeg je produljeno obavljanje odobrene djelatnosti u objektu;

10. nadležna ovlaštena veterinarska organizacija koja obavlja propisane preglede i kontrole u objektu.

Članak 5.

U slučaju donošenja rješenja o daljnjem udovoljavanju objekta veterinarsko-zdravstvenim uvjetima, u skladu s člankom 21. stavkom 5. Zakona o veterinarstvu, uz Zahtjev za utvrđivanje daljnjeg udovoljavanja objekta propisanim uvjetima (Obrazac UOO-2) prilaže se i zapisnik nadležnog županijskog odnosno gradskog veterinarskog inspektora kojim je utvrđeno udovoljavanje objekta propisanim uvjetima.

Članak 6.

U slučaju izdavanja rješenja o promjeni vlasnika odnosno korisnika objekta koji je već upisan u Upisnik, uz Zahtjev za promjenu vlasnika odnosno korisnika objekta (Obrazac UOO-3), prilaže se i dokaz o pravu korištenja objekta te zapisnik nadležnog županijskog odnosno gradskog veterinarskog inspektora o udovoljavanju objekta propisanim uvjetima.

Članak 7.

U slučaju izdavanja rješenja o odobrenju nove djelatnosti u objektu koji je već upisan u Upisnik, nastala promjena upisuje se u Upisnik na temelju rješenja o udovoljavanju objekta propisanim uvjetima, donesenog u skladu s člankom 21. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu.

Članak 8.

Objekt se briše iz Upisnika, na temelju rješenja donesenog na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora odnosno na zahtjev stranke, u sljedećim slučajevima:

1. na zahtjev vlasnika odnosno korisnika objekta;

2. zbog prestanka obavljanja odobrene djelatnosti u razdoblju duljem od 6 mjeseci;

3. zbog prestanka udovoljavanja propisanim uvjetima, u skladu s člankom 21. stavkom 6. Zakona o veterinarstvu.

Članak 9.

U slučaju iz članka 8. točke 1. ovog Pravilnika, uz zahtjev za brisanje iz Upisnika (Obrazac UOO-4), prilaže se i zapisnik nadležnog županijskog odnosno gradskog veterinarskog inspektora kojim je utvrđeno činjenično stanje u objektu.

U slučaju iz članka 8. točke 2. ovog Pravilnika, uz zahtjev za brisanje iz Upisnika (Obrazac UOO-4) i zapisnik nadležnog županijskog odnosno gradskog veterinarskog inspektora kojim je utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti u razdoblju duljem od 6 mjeseci, prilaže se i izjava vlasnika odnosno korisnika objekta o prestanku obavljanja djelatnosti.

U slučaju iz članka 8. točke 3. ovog Pravilnika, uz zahtjev za brisanje iz Upisnika (Obrazac UOO-4), prilaže se i zapisnik nadležnog županijskog odnosno gradskog veterinarskog inspektora kojim je utvrđeno činjenično stanje u objektu.

U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležni županijski odnosno gradski veterinarski inspektor mora odmah Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva-Upravi za veterinarstvo vratiti žigove, naljepnice i druge oznake određene posebnim propisima, koje su se koristile u objektu.

Članak 10.

Obrasci UOO-1, UOO-2, UOO-3 i UOO-4 nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/02-01/51
Urbroj: 525-01-03-1
Zagreb, 3. svibnja 2003.

 Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

 

                                                            Obrazac UOO-1          

                                   

                  REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

                      Uprava za  veterinarstvo

         10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78 p.p. 1034

                 Telefon: 6106111, Telefaks: 6109207

Klasa:

Urbroj:

Zagreb:

Izvod iz Upisnika odobrenih objekata

 

1.kontrolni veterinarski broj objekta  
2.vlasnik objekta i njegova adresa  
3.korisnik objekta i njegova adresa  
4.lokacija objekta
¾     broj županije  
¾     naziv županije  
¾     mjesto  
¾     ulica i kućni broj  
5.ovlaštena veterinarska organizacija  
6.datum upisa u Upisnik i  broj rješenja o udovoljavanju propisanim uvjetima  
7.odobrena djelatnost  
8.kategorija i kapacitet objekta  
9.odobrenje izvoza odnosno uvoza  
10.broj   rješenja o daljnjem udovoljavanju propisanim uvjetima  

Izvod iz Upisnika odobrenih objekata izdaje se uz rješenje o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima.

                                                                                                            Potpis ovlaštene osobe:

                                                                                 M.P.

 

 

 

 

                                                Obrazac UOO-2

                           

          REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

             Uprava  za veterinarstvo

Veterinarski ured:

Ispostava:

 

Klasa:

Urbroj:

Zahtjev za utvrđivanje daljnjeg udovoljavanja objekta propisanim uvjetima

 

1.kontrolni veterinarski broj objekta  
2.vlasnik objekta i njegova adresa  
3.korisnik objekta i njegova adresa  
4.lokacija objekta
¾     broj županije  
¾     naziv županije  
¾     mjesto  
¾     ulica i kućni broj  
5.ovlaštena veterinarska organizacija  
6. odobrena djelatnost  
7.prilog zahtjevu  

 

 

Mjesto i datum:                                                             

Potpis podnositelja zahtjeva:                                                                            Potpis ovlaštene osobe:

                                                                                      M.P.

 

 

 

Obrazac UOO-3

                                   

                   REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

                    Uprava za veterinarstvo

Veterinarski ured:

Ispostava:                

Klasa:

Ur.broj:

Zahtjev za promjenu vlasnika/korisnika objekta

 

1.kontrolni veterinarski broj objekta  
2.vlasnik objekta i njegova adresa  
3.korisnik objekta i njegova adresa  
4.lokacija objekta
¾     broj županije  
¾     naziv županije  
¾     mjesto  
¾     ulica i kućni broj  
5.ovlaštena veterinarska organizacija  
6.odobrena djelatnost  
7.novi vlasnik objekta i njegova adresa  
8.novi korisnik objekta i njegova adresa  
9.prilog zahtjevu  

 

Mjesto i datum:

                                                                                   

Potpis podnositelja zahtjeva:                                                                   Potpis ovlaštene osobe:

                                                                                 M.P.

              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Obrazac UOO-4

                                   

                     REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

                     Uprava  za veterinarstvo

Veterinarski ured:

Ispostava:                

 

Klasa:

Ur.broj:

Zahtjev za brisanje iz  Upisnika odobrenih objekata

 

1.kontrolni veterinarski broj objekta:  
2.vlasnik objekta i njegova adresa:  
3.korisnik objekta i njegova adresa:  
4.lokacija objekta
¾     broj županije  
¾     naziv županije  
¾     mjesto  
¾     ulica i kućni broj  
5.ovlaštena veterinarska organizacija  
6. odobrena djelatnost  
7.razlog brisanja iz Upisnika  
8.prilog zahtjevu  

 

Mjesto i datum:

                                                                                        Potpis podnositelja zahtjeva/ ovlaštene osobe:

                   M.P.