HIDRA CADIAL

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN 043/2009)
43 08.04.2009 Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

993

Na temelju članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo obrane za prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99 i 120/2000), Odluci o stavljanju izvan snage odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa, Odluci o zamjeni nekretnina (»Narodne novine«, broj 18/2001) i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, klase: 510-01/91-01/06, urbroja: 5030109-01-1, od 1. ožujka 2001. godine.

II.

Pravo na kupnju stana iz točke I. ove Odluke imaju korisnici stana:

– hrvatski branitelji

– djelatni i umirovljeni pripadnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova i obitelji umrlih pripadnika Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova

– državni službenici i namještenici te umirovljeni državni službenici i namještenici

– ostali korisnici.

III.

Korisnici stana iz točke II. ove Odluke pravo na kupnju mogu ostvariti pod uvjetom ako oni i članovi njihove uže obitelji (supružnik, malodobna djeca):

– nemaju u vlasništvu stan ili obiteljsku kuću na području Republike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 30. svibnja 1990.

– nisu iskoristili pravo kupnje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

– nisu stambeno zbrinuti prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

– nisu stambeno zbrinuti prema propisima o društveno poticanoj stanogradnji

– nisu stambeno zbrinuti putem obnove od I. do VI. stupnja oštećenja prema Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96, 54/96, 84/96 i 57/2000), kao nositelji obnove te po Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 48/2003 i 68/2007),

– nisu iskoristili pravo kupnje po Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (»Narodne novine«, broj 22/2006),

– prije sklapanja ugovora o kupoprodaji stana su platili najamninu, odnosno naknadu za korištenje stana, kao i sve ostale troškove vezane za korištenje i uporabu stana.

IV.

Korisnici stana iz točke II. stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ove Odluke zahtjev za kupnju stana podnose Ministarstvu obrane, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Kupoprodajna cijena stana za korisnike iz točke II. stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ove Odluke je tržišna, a utvrđuje se po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke.

Troškove utvrđivanja kupoprodajne cijene stana snosi kupac stana.

Na zahtjev kupca kupoprodajna cijena stana može se umanjiti za vrijednost vlastitih uloženih sredstava za investicijsko održavanje do 20% utvrđene cijene stana, s time da maksimalno može iznositi najviše 100.000 kuna.

Visinu uloženih sredstva utvrđuje ovlašteni sudski vještak koji utvrđuje i tržišnu cijenu stana.

VI.

Kupac kupoprodajnu cijenu stana može platiti odjednom uz popust od 15% u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, odnosno obročnom otplatom, u jednakim mjesečnim obrocima do najduže 20 godina, s unaprijed obračunatom kamatom u visini od 4% godišnje.

Kod obročne otplate iznos prvog obroka ne može biti niži od 1% kupoprodajne cijene stana, a isplaćuje se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Kod obročne otplate stana s kupcem će se sklopiti ugovor o kupoprodaji stana s pridržajem prava vlasništva do isplate cijene u potpunosti.

Ukoliko je stan koji je predmet kupoprodaje adaptiran na račun sredstva Ministarstva obrane, kupac nema pravo na popust iz stavka 1. ove točke.

Svi neisplaćeni obroci iz ugovora revalorizirat će se u trenutku dospijeća kada nastupi uvećanje ili umanjenje indeksa promijene vrijednosti kune prema euru po srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, za najmanje 10% u odnosu na dan sklapanja ugovora.

Na zahtjev kupca može se prekinuti obročna otplata stana pod uvjetom da u cijelosti isplati kupoprodajnu cijenu stana, umanjenu za preostali iznos neotplaćenih kamata.

VII.

Korisnici stana iz točke II. stavka 1. alineje 4. ove Odluke imaju pravo kupiti stan ukoliko su u posjedu stana najmanje pet godina do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Korisnici stana iz stavka 1. ove točke, mogu kupiti stan putem javnog nadmetanja po pravu prvokupa pod uvjetom da prihvate cijenu stana utvrđenu u postupku javnog nadmetanja.

Početna cijena stana je tržišna cijena stana utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke.

Korisnik stana se obvezuje, u roku od 30 dana od dana dostave ponude, pismeno izjasniti o prihvaćanju ponuđene kupoprodajne cijene, radi izrade ugovora o kupoprodaji stana.

Ukoliko korisnik ne prihvati kupiti stan po cijeni iz stavka 2. ove točke, stan će se prodati najpovoljnijem ponuditelju.

Kupoprodajnu cijenu stana kupac je dužan platiti odjednom u cijelosti, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

VIII.

Porez na promet nekretnina iz ove Odluke plaća kupac.

IX.

Ugovor o kupoprodaji stana prodavatelj je dužan dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu, radi davanja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora, a sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 51/2001, 16/2007, 20/2007 i 146/2008).

X.

Ugovor o kupoprodaji stana u ime prodavatelja potpisuje ministar obrane, odnosno osoba koju on ovlasti.

XI.

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz točke I. ove Odluke uplaćuju se u državni proračun Republike Hrvatske, a koristit će se namjenski za pribavljanje i opremanje stanova za službene potrebe Ministarstva obrane.

XII.

Na temelju ove Odluke neće se prodavati stanovi:

– koji su utvrđeni kao službeni stanovi

– u objektima koji su spomenici kulture

– u vojnim objektima

– u objektima u zaštićenim dijelovima prirode,

– na kojima je u tijeku sudski postupak u kojima je Republika Hrvatska – Ministarstvo obrane tuženik

– na kojima je u tijeku postupak radi otkaza stanarskog prava – do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.

XIII.

Ako korisnik stana iz točke II. stavka 1. alineja 1., 2. i 3. ove Odluke ne kupi stan prema odredbama ove Odluke, stan će se prodati javnim nadmetanjem.

Početna cijena stana je tržišna cijena stana utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke.

XIV.

Ministarstvo obrane obvezuje se stanove koji su predmet prodaje po ovoj Odluci upisati kao vlasništvo Republike Hrvatske u roku pet godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XV.

Ovlašćuje se ministar obrane da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donese uputu za provedbu ove Odluke.

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/09-01/03
Urbroj: 5030109-09-1
Zagreb, 2. travnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.