HIDRA CADIAL

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova (NN 066/1994)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem čl. 92. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94) ministar zdravstva uz suglasnost ministra znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLINIKE, KLINIČKE BOLNICE I KLINIČKI BOLNIČKI CENTRI ZA DODJELU NAZIVA KLINIČKA USTANOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove u kojima se izvodi nastava za studente višeg i visokog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja, dodiplomska i poslijediplomska nastava.

Članak 2.

Zdravstvena ustanova ili njihov dio koje izvode kliničku nastavu temeljem nastavne potrebe jesu klinika, KB i KBC (u daljnjem tekstu: kliničke ustanove)

Iznimno od odredbe st. 1. ovog članka dijelu zdravstvene ustanove koji ispunjava ovim Pravilnikom propisane uvjete, a obavlja djelatnost dijagnostike, umjesto naziva "klinika" dodjeljuje se naziv "klinički zavod".

Članak 3.

Klinička ustanova može biti samo ona zdravstvena ustanova ili njen dio u kojoj se provodi vrhunski stručni rad u praksi, koja provodi znanstvena i stručnja istraživanja, vodi brigu o unapređivanju nastave i nastavnih funkcija djelatnika te nastavi daje istaknuto mjesto u okviru svoje osnovne djelatnosti.

Članak 4.

Opći uvjeti za izvođenje nastave u zdravstvenoj ustanovi jesu:

1. nastavna potreba za obrazovanjem zdravstvenih djelatnika VI. i VII. stupnja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini - nastavna potrebna postoji ako je utvrđena nedostatnost nastave odnosno predmeta glede pedagoških, stručnih i znanstvenih kriterija

2. stručna djelatnost prema zahtjevima suvremene medicine

3. znanstvena djelatnost

4. potreban prostor (predavaona) i oprema za nastavnu djelatnost prema zahtjevima obrazovnog programa pojedinih zdravstvenih usmjerenja

5. medicinska knjižnica i bibliotekar u radnom odnosu.

Članak 5.

Posebni uvjeti za izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave za odgovarajuče nastavno područje jesu:

a) pedagoški uvjeti

- pedagoški standardi o veličini nastavnih grupa za pojedine oblike nastave u odnosu na raspoloživi prostor

- optimalan odnos nastavnika i studenata

- optimalan sastav nastavnih grupa prema kriterijima fakulteta

b) stručni uvjeti

- odgovarajuća razina stručnog rada te povezivanje stručnog i istraživačkog rada

- redovito stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika

- sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima

c) znanstveni uvjeti

- zajednički uvjeti znanstvenog rada prostorom i opremom te informatičkom opremom

- visoko kvalificiran stručni kadar s najmanje jednom trećinom zdravstvenih djelatnika koji imaju znanstvena ili istraživačka zvanja

- najmanje dva zdravstvena djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju u punom radnom vremenu od kojih jedan mora biti izvanredan ili redovan profesor, a drugi docent.

Članak 6.

Zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika obvezne su u svojim općim aktima:

1. uvjetovati izbor predstojnika kliničke ustanove znanstveno-nastavnim zvanjem te uvjetovati njihov reizbor svake četiri godine

2. osigurati sredstva zdravstvenim djelatnicima za specijalističko i poslijediplomsko usavršavanje, znanstveni i nastavni rad

3. stimulirati stručne i znanstvene međunarodne kontakte

4. organizirati i provoditi specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika i usavršavanje iz područja užih specijalnosti.

Članak 7.

Kliničke ustanove dužne su jednom godišnje podnijeti pismeno izvješće Fakultetskom vijeću o pedagoškim, stručnim i znanstvenim uvjetima za izvođenje dodiplomske i poslijediplomske nastave.

Ukoliko iz godišnjeg izvješća proizlazi da je u tijeku godine klinička ustanova iz bilo kojeg od uvjeta iz čl. 4. i 5. ovog Pravilnika izgubila uvjete za izvođenje nastave Fakultetsko vijeće obavještava Ministarstvo zdravstva koje rješenjem i prije isteka četiri godine ukida dodijeljeni naziv.

Fakultetsko vijeće je obvezno izvijestiti Ministarstvo zdravstva koje kliničke ustanove nisu podnijele pismeno izvješće do 1. prosinca tekuće godine.

Članak 8.

Naziv klinika (klinički zavod), klinička bolnica i klinički bolnički centar dodjeljuje ministar zdravstva na razdoblje od četiri godine.

Postupak za dodjelu naziva klinička ustanova pokreće Upravno vijeće zdravstvene ustanove uz obrazloženje o postojanju općih i posebnih uvjeta iz čl. 4. i 5. ovog Pravilnika i dostavlja ga Fakultetskom vijeću medicinskog, stomatološkog odnosno farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Fakultetsko vijeće će osnovati radi analize postojanja uvjeta iz čl. 4. i 5. ovog Pravilnika dva stručna povjerenstva i to :

a) povjerenstvo za znanstveno-nastavni rad koje će utvrditi da li postoji nastavna potreba i pedagoški uvjeti za dodjelu naziva

b) povjerenstvo nadležne katedre koje će ocijeniti razinu stručnog rada kao osnovu za nastavnu djelatnost.

Članak 9.

Ukoliko povjerenstva iz stavka 3. prethodnog članka utvrde da zdravstvena ustanova ne ispunjava propisane uvjete, Ministarstvo zdravstva će rješenjem ukinuti dodijeljeni naziv ili odrediti rok od tri mjeseca za ispunjenje uvjeta.

Članak 10.

Postupak za dodjelu naziva klinička ustanova obnavlja se svake četiri godine.

Upravna vijeća zdravstvenih ustanova koje nose naziv kliničke ustanove obvezna su podnijeti zahtjev za verifikaciju uvjeta za dodjelu naziva klinika (klinički zavod), klinička bolnica i KBC nadležnom fakultetu u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika

Članak 11.

Kliničke ustanove koje ne podnesu zahtjev za verifikaciju nadležnom fakultetu u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ili Fakultetsko vijeće ne proslijedi prijedlog Ministarstvu zdravstva u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika izgubit će status kliničke ustanove.

Ministarstvo zdravstva će po službenoj dužnosti (ex offo) rješenjem oduzeti kliničkim ustanovama iz stavka 1. ovog članka dodijeljeni naziv.

Članak 12.

Sveučilište može prema članku 23. Zakona o visokim učilištima dodijeliti naziv "Sveučilišna" klinička ustanova po postupku i uz uvjete utvrđene statutom sveučilišta.

Sveučilište je obvezno o dodijeljenom nazivu izvijestiti Ministarstvo zdravstva.

Članak 13.

Prema odredbi članka 91. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministar zdravstva može odobriti izvođenje nastave posebno dijelova praktičnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ako imaju ugovorni odnos s višim školama odnosno fakultetima.

Prijedlog za izvođenje nastave odnosno dijelova praktičnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostavlja Ministarstvu zdravstva nadležno Fakultetsko vijeće s kopijom ugovora i obrazloženjem nastavne potrebe.

Ministarstvo zdravstva rješenjem predloženu zdravstvenu ustanovu primarne zdravstvene zaštite ili njen dio određuje kao nastavnu bazu za određeno područje na rok koji proizlazi iz ugovora.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izvođenje nastave u organizacijama zdravstva te uvjetima za dodjelu naziva klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar ("Narodne novine", br. 41/91).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/94-01/54

Urbroj : 534-02-12/94-0002

Zagreb. 13. svibnja 1994.

Ministar zdravstva

Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

Suglasnost ministra

znanosti i tehnologije

Republike Hrvatske

prof. dr. Branko Jeren, v. r.