HIDRA CADIAL

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer (NN 034/2012)

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

827

Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o obrtu (»Narodne novine« 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07), ministar poduzetništva i obrta, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZANIMANJE VULKANIZER

I.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od zajedničkog dijela, koji obuhvaća znanja nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom, te posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje.

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

– gospodarstvo,

– pravni propisi.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Vođenje poslovanja

Organizacija poslovanja od ideje do poslovnog plana (obrt, trgovačko društvo)
Poslovni plan kao poduzetničko oruđe sredstva za nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije)
Komuniciranje s djelatnicima i strankama značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja
Metode rukovođenja stilovi i metode rukovođenja, tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata
Uloga računala u poslovanju osnovna informatička znanja, uloga računala u poslovanju obrta

2. Osnove marketinga

Značenje prodaje novi trendovi na području marketinga, metode prodaje i komunikacije
Tržište tržišna strategija, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta
Troškovi i kalkulacije vrste troškova, kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja

3. Financijsko-ekonomsko područje

Porezi porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo
Carine pojam carina, uvozne i izvozne carine, carinski postupak, carinski nadzor
Vođenje poslovnih knjiga Platni promet načini plaćanja, načini osiguranja naplate i potraživanja

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Ustrojstvo državne vlasti državna uprava, lokalna samouprava i uprava
Gospodarsko pravo ugovori i zastupanje
Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta
Organiziranost obrta komorski sustav
Zakon o radu osnovni propisi o: zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radnom vremenu radnika, odmorima i dopustima, obrazovanju i osposobljavanju za rad, plaćama radnika, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
Zapošljavanje poslodavac, radnik, osnovni elementi ugovora o radu, zabrana diskriminacije
Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost fizičke i pravne osobe
Trgovačka društva trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak
Nasljedno pravo nasljeđivanje i zakonski (nasljedni) redovi, oporuka i nužni dio
Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo uloga zemljišnih knjiga u pravnom prometu, zemljišne knjige – javne isprave, od čega se sastoje zemljišne knjige, što je zbirka isprava
Zaštita na radu zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita
Zaštita okoliša etika i pravo okoliša pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj suvremene tehnologije zaštite okoliša

V.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III. i IV., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na ispitima o stručnoj osposobljenosti.

VI.

Cilj posebnog dijela ispita je provjera stečenih stručnih kompetencija za zanimanje vulkanizer:

a) teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje posla

b) poznavanja propisa iz koje se odnose na područje guma za motorna vozila (ECE pravilnici i EC/EEC smjernice)

c) poznavanja zakonodavstva i zakonske regulative iz zaštite na radu u zanimanju

d) poznavanja vrste i karakteristike materijala koji se koriste za izradu guma

e) posjedovanja znanja i manualnih vještina potrebnih za izvedbu osnovnih poslova i za pomoć kod izvedbe složenih poslova unutar zanimanja

f) posjedovanja znanja i vještina za rad i održavanje strojeva, alata i opreme koji se koriste u vulkanizerskoj radionici

g) osnovnih znanja o geometriji podvozja motornih vozila te

h) nužnim temeljnih i socijalnim kompetencijama:

– sposobnosti sudjelovanja u jednostavnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji

– osnovnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te osposobljenost za primjenu znanja u struci

– vještina samostalnog računanja i mjerenja prema uputama, kao i preciznosti u radu

– preuzimanja odgovornosti za svoj zadatak kako bi ostvario zadane ciljeve.

VII.

Posebni dio ispita sastoji se od:

– praktičnog i

– stručno-teorijskog dijela.

VIII.

Praktični dio ispita obuhvaća provjeru usvojenih vještina i umijeća.

Praktični dio ispita obuhvaća sljedeća područja:

¦ izbor i pripremu strojeva, uređaja i alata i ostale opreme za predmontažu i uravnoteženje guma,

¦ izbor i pripremu strojeva, uređaja i alata i materijala za vulkaniziranje,

¦ montažu i demontažu autoguma,

¦ uravnoteženje guma,

¦ učvršćivanje guma s naplatkom na vozilo,

¦ popravke vanjskih i unutarnjih guma motornih vozila (traženje i popravak oštećenih mjesta),

¦ balansiranje kotača i njihova montaža,

¦ vulkaniziranje (protektiranje) vanjskih guma i kontrola tehnološkog procesa,

¦ kontrolu kvalitete protektiranih guma,

¦ izračun troškova rada.

Praktični dio ispita se izvodi u obliku radne probe.

Radna proba je praktični dio zadatka koji ima za cilj provjeriti vještine i pripadajuća znanja iz područja tehnologije zanimanja.

Vrsta radne probe Opis radne probe
Montaža guma za osobna vozila Koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu guma, skinuti kotače s motornih vozila, zamijeniti gume, balansirati kotača i izvršiti montažu. Odabrati i izvršiti pravilan postupak montaže gume (pregled voženih guma, izvršiti pranje kotača, izvršiti zamjenu zračnica ventile kod guma sa zračnicama).
Montaža gume na naplatak Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu guma i montirati gumu na naplatak. Zamijeniti ventile. Montirati ventilsku kapicu. Provjeriti korektno nasjedanje rubnika gume na ramena naplatka. Upotrijebiti emulziju za montažu. Osigurati neometano postavljanje montažne ruke. Provjeriti kvalitetu izrade.
Montaža i demontaža asimetričnih »grbavih naplataka« Pripremiti i koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu asimetričnih naplataka. Prepoznati zone u kojima je otežana montaža. Identificirati asimetrične grbave naplatke. Određivanje odgovarajućeg tlaka na gumu kako bi se mogla izvršiti demontaža guma.
Montaža i demontaža guma (Al i Mg naplatci sa simetričnim grbom) Koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu i demontažu guma (Al i Mg, naplatci sa simetričnim grbom). Odrediti pravilan redoslijed postupaka montaže i demontaže guma. Izvesti pravilan postupak potiskivanja rubnika. Zaštiti rub naplatka.
Montaža guma bez zračnice (tubeless) za teretna vozila Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu guma bez zračnice (tubeless). Prepoznati prednost strojne montaže. Odrediti izvedbu montaže gume. Pregledati gumu, posebice njenu unutrašnjost. Pregledati naplatak i po potrebi ga očistiti. Promijeniti ventil. Koristiti odgovarajuće sredstvo za premaz naplatka ili plašta.
Montaža guma sa zračnicom (tube type) za teretna vozila Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje za montažu guma sa zračnicom (tubeless). Pregledati gumu, posebice unutrašnjost. Upotrijebiti odgovarajuću zračnicu. Upotrijebiti štitnik. Korištene naplatke očistiti i premazati odgovarajućim sredstvom. Namontiranu gumu napuniti odgovarajućim tlakom.
Uravnoteženje guma Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje za uravnoteženje guma. Prepoznati uzrok podrhtavanja ili trešnje na vozilu. Napraviti testnu vožnju. Pregledati gumu i ustanoviti moguće nepravilnosti. Podesiti pravilan tlak u gumi. Na mjernom stroju izmjeriti necentričnost i aksijalni oplet plašta i naplatka. Pregledati naplatak i ustanoviti stanje (posljedice udarca ili naleta, otvori za vijke i sl.). Izvršiti uravnoteženje (balansiranje) gume.
Balansiranje guma sa stacionarnim strojem i kontrola Balansirati gumu na stacionarnom stroju i izvršiti kontrolu. Nadopumpati gumu i pričvrstiti je na stroj za balansiranje. Kontrolirati izbačaj kotača. Provjeriti veličinu izbačaja gume i naplatka.
Balansiranje kotača s naplatcima od lakih metala Izbalansirati kotače s naplatcima od lakih metala i izvršiti kontrolu. Upotrijebiti utege s oblogom. Provjeriti položaj utega obzirom na oblik naplatka ili uski prostor prema kočnici.
Učvršćenje gume s naplatkom na vozilo Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje. Prepoznati sve moguće napukline među otvorima za vijke ili središnjim otvorom. Pregledati otvore i dosjede za vijke, matice. Provjeriti ulaz vijka u glavčinu. Odrediti pravilan moment sile stezanja vijaka, koristiti odgovarajući alat te pričvrstiti vijke. Predvidjeti pravilan red privijanja vijaka, odnosno matica. izvršiti pravilno učvršćenje gume s naplatkom na vozilo.
Popravak zračnica Odabrati i koristiti alate, strojeve i uređaje. Prepoznati mogućnost popravljanja zračnica. Označiti mjesto proboja. Opisati postupke popravka zračnice i izvršiti popravak. Ohladiti zračnicu po završetku popravka i ispitati je pod tlakom u posudi vode. Montirati zračnicu.
Popravak tubeless gume Pripremiti i koristiti alate, strojeve i uređaje. i izvršiti popravak tubeless autoguma. Prepoznati mjesto na autogumi gdje je zabranjen popravak. Očistiti proboj odgovarajućim alatom. Pripremiti odgovarajući materijal kojim će se izvršiti popravak. Objasniti postupak i izvršiti popravak.
Popravak gume postupkom hladnog procesa Pripremiti gumu (materijal) za popravak. Ustanoviti mjesto proboja, označiti isto, pregledati stanje gume, te odlučiti o popravku. Prepoznati mjesto na autogumi gdje je zabranjen popravak. Odrediti vrstu zakrpe obzirom na vrstu oštećenja. Izvršiti popravak.
Popravak gume vulkanizacijom Pripremiti gumu (materijal) za vulkanizaciju, i izvršiti vulkanizaciju u prešama i obaviti kontrolu. Nakon procesa vulkanizacije guma se mora ohladiti i poslije hlađenja montirati gumu.
Montaža kotača na vozilo Pravilno montirati kotače na vozilu.

Izrada praktične zadaće izvodi se u propisanoj obrtničkoj radionici pod nadzorom ispitne komisije.

Svaki kandidat za vrijeme ispita mora nositi propisanu zaštitnu odjeću, pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Kandidat se mora pridržavati zadanih radnih zadataka te racionalno koristiti materijal i energiju.

Radne probe potrebno je i usmeno obrazložiti.

Ocjenjivačka lista je dokument člana ispitne komisije kod polaganja praktičnog dijela ispita.

Svaki član, neovisno o ostalim članovima ispitne komisije, ispunjava svoju listu i ocjenjuje radnje obavljene tijekom izrade praktične zadaće.

Ocjenjivačka lista

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće Mogući broj bodova Ostvareni broj
bodova
Izbor postupaka rada, pribora, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije 0 – 10
Izrada radne probe 0 – 30
Način rukovanja alatima, strojevima, uređajima i priborom 0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade 0 – 10
Racionalnost u trošenju materijala i energije 0 – 10
Poznavanje označavanja autoguma 0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Komunikacija s korisnicima usluge, djelatnicima i članovima ispitne komisije 0 – 10
UKUPNO BODOVA 100

Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak.

IX.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća provjeru teorijskog znanja nužnog za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju.

Stručno-teorijski dio ispita polaže se u usmenom obliku, a sastoji se od pitanja koja postavlja ispitna komisija i odnosi se na sljedeća područja:

¦ tehnologiju izrade gume

¦ odabir, montažu i popravak guma

¦ kinematiku i dinamiku vozila i geometrija podvozja

¦ strojeve, alate oprema potrebne za opremanje vulkanizerske radionice

¦ zaštitu na radu i ekologiju

Tehnologija izrade gume

Sadržaji Očekivani rezultati (znanja i umijeća)
Sastavni dijelovi smjese za vulkanizaciju kaučuka: ¦ kaučuk ¦ sumpor ¦ ubrzavala ¦ aktivatori ¦ omekšavala ¦ punila ¦ sredstva protiv starenja ¦ boje za kaučuk ¦ ostali dodaci ¦ nabrojati sastavne dijelove smjese za vulkanizaciju kaučuka ¦ objasniti ulogu sumpora u smjesi za vulkanizaciju i zahtjeve koje mora udovoljiti sumpor ¦ navesti ulogu, vrste i zahtjeve ubrzivala, aktivatora, omekšavala, punila, sredstva protiv starenja, boje i ostalih dodataka u smjesi za vulkanizaciju
Kaučuk u autoindustriji: ¦ vulkanizacijski sustavi ¦ ostali dodaci ¦ nabrojati najčešće korištene vrste kaučuka u autoindustriji ¦ analizirati vulkanizacijske sustave kao skupinu kemikalija, koji odlučuju o brzini vulkanizacije, utjecaju na obilježja proizvoda i ekonomičnost proizvodnje gumenih proizvoda
Armatura i konstrukcijski materijali: ¦ čelični pojasevi (trake) ¦ karakasa (tekstilna ili čelična) ¦ žičano jedro (osnova) ¦ objasniti ulogu, značajke i upotrebu pojedinih armatura u proizvodnji guma
Postupci izrade gume: ¦ izrada smjese ¦ izrada poluproizvoda ¦ konfekcija ¦ vulkanizacija ¦ opisati proces izrade smjese u mješačima ¦ objasniti izradu poluproizvoda (kalindriranje, ubrizgavanje, oblaganje armature ¦ objasniti pojam konfekcije (izrada sirove gume) ¦ ilustrirati proces vulkanizacije u prešama
Osnovi dinamike vozila: ¦ ubrzavanje ¦ vožnja u zavoju ¦ okomita gibanja ¦ objasniti osnove dinamike vozila (ubrzavanje, vožnja u zavoju, okomita gibanja)
Konstrukcija gume: ¦ platno plašta ¦ gazeća površina ¦ bočne stjenke ¦ odvojni gumeni pojas ¦ obruč ¦ unutarnji pojas ¦ nabrojati najvažnije dijelove automobilske gume ¦ objasniti ulogu, vrste i značajke platno plašta gume ¦ objasniti ulogu, vrste i značajke gazeće površine i bočne stjenke kod gume ¦ komentirati ulogu odvojnoga gumenog pojasa ¦ razlikovati ulogu obruča i unutarnjeg pojasa kod gume
Profil gazeće površine: ¦ rebrasti profil ¦ profil protiv klizanja ¦ kombinirani profil ¦ blok profil ¦ objasniti ulogu, vrste i svojstva profila gazeće površine automobilske gume

Odabir, montaža i popravak guma

Sadržaji Očekivani rezultati (znanja i umijeća)
Uporaba guma: ¦ pravilan izbor gume ¦ oznake na gumama kod osobnih i teretnih vozila ¦ pravilno odabrati gume kod osobnih i teretnih vozila ¦ objasniti oznake na gumama kod osobnih i teretnih vozila
Gume za osobna vozila: ¦ odnos uzdužnoga i poprečnog presjeka ¦ naplatci ¦ uzorak ¦ komentirati odnos uzdužnoga i poprečnog presjeka ¦ navesti izbor i objasniti ulogu naplatka (felgi) za osobna vozila ¦ objasniti izbor uzoraka gume za osobna vozila
Gume za teretna vozila: ¦ konstrukcijske izvedbe ¦ naplatci ¦ uzorak ¦ izvedba ¦ zračnica i štitnik ¦ prezentirati konstrukcijske izvedbe guma ¦ objasniti izbor i ulogu naplatka (felgi) za teretna vozila ¦ prikazati izbor uzoraka gume za teretna vozila ¦ objasniti ulogu zračnica i štitnika
Montaža i demontaža autoguma: ¦ montaža guma za osobna vozila ¦ montaža tubeless guma za teretna vozila ¦ montaža tube type guma za teretna vozila ¦ određivanje pravilnog tlaka ¦ objasniti pravilan postupak montaže i demontaže autoguma za osobna i teretna vozila (tubeless i tube type) ¦ odrediti pravilan tlak u gumama
¦ skladištenje autoguma stranica ¦ objasniti pravilno skladištenje guma

Kinematika i dinamika vozila i geometrija podvozja

Sadržaji Očekivani rezultati (znanja i umijeća)
Osnovni pojmovi iz kinematike i dinamike vozila te geometrija podvozja: ¦ geometrija kotača ¦ glavne neispravnosti upravljačkog mehanizma ¦ osnovni pojmovi ¦ otpori vožnje, pogonska snaga i opterećenje kotača ¦ uvjeti stabilnosti vozila pri vožnji u zavoju, vibracije ¦ težište vozila ¦ trenje ¦ aquaplaning ¦ komentirati geometriju kotača i osovinsku geometriju i njihov utjecaj na stabilnost vozila i sigurnost vožnje ¦ identificirati glavne neispravnosti upravljačkog mehanizma ¦ razlikovati vozne značajke ovisno o vrsti vozila ¦ objasniti pogonsku snagu, opterećenje kotača i položaj težišta vozila ¦ nabrojiti i objasniti čimbenike koji utječu na stabilnost vozila i vibracije te mjere poboljšanja ¦ objasniti trenje klizanja i kotrljanja te njihov utjecaj na stabilnost vozila i sigurnost vožnje ¦ objasnite aquaplaning

Strojevi, alati oprema potrebni za opremanje vulkanizerske radionice

Sadržaji Očekivani rezultati (znanja i umijeća)
Strojevi za premontažu i uravnoteženje: ¦ strojevi za premontažu guma za osobna i strojevi za premontažu guma za teretna vozila ¦ strojevi za uravnoteženje kotača osobnih vozila ¦ strojevi za uravnoteženje kotača teretnih vozila ¦ strojevi za dinamičko centriranje kotača na osovini vozila ¦ objasniti vrste i princip rada strojeva za predmontažu i montažu guma za osobna, poluteretna i teretna vozila ¦ objasniti princip rada strojeva za uravnoteženje kotača osobnih i teretnih vozila ¦ objasniti vrste i princip rada strojeva za dinamičko centriranje kotača na osovini vozila
Vulkanizerske dizalice: ¦ priručne dizalice ¦ stabilna dizala ¦ objasniti princip rada i vrste vulkanizerskih dizalica
Alati i ostala oprema: ¦ pneumatska oprema ¦ električni strojevi ¦ alati za brušenje i rezanje ¦ prese za popravak plašteva i zračnica ¦ oprema za popravak plašteva i zračnica ¦ oprema za kontrolu i podešavanje podvozja ¦ kompresori ¦ sigurnosna komora ¦ zaštitna sredstva ¦ objasniti vrste i princip rada alata i opreme koji se koriste u vulkanizerskoj radionici te koji se alat i oprema za pojedine popravke koristi ¦ navesti vrstu zaštitnih sredstva za pojedini popravak

Zaštita na radu i ekologija

Sadržaji Očekivani rezultati (znanja i umijeća)
Zaštita na radu. Zaštita od požara. Pravna regulativa zaštite na radu. Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada. Radne i pomoćne prostorije i prostori. Radna sredstva. ¦ navesti strukovne propise o zaštiti na radu ¦ nabrojati uzroke koji dovode do nezgoda na radu i načine njihova uklanjanja ¦ komentirati posljedice nezgoda na radu ¦ navesti uzroke koji dovode do požara i sredstva za gašenje ¦ nabrojati štetne tvari koje se koriste pri vulkanizerskim poslovima ¦ opisati mogućnosti zbrinjavanja otpada koji nastaje pri vulkanizerskim poslovima

X.

Danom stupanja na snagu ovoga Programa u Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine« 101/05) prestaje važiti točka VI. 7. Vulkanizer.

XI.

Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/10-01/28

Urbroj: 516-12-02/1-12-12

Zagreb, 27. veljače 2012.

Ministar
Gordan Maras, v. r.