HIDRA CADIAL

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN 121/2007)

HRVATSKA NARODNA BANKA

3530

Na temelju članka 62. stavka 4. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001. i 135/2006.) te članka 49., 51., 52., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/2003., 140/2005. i 132/2006.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, obveznici dostavljanja tih izvješća, rokovi za dostavu i pravila u vezi s povjerljivošću podataka koji se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Pod pojmom rezidenta, u smislu odredaba ove Odluke, smatraju se:
1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,
3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
4. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
5. fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovu važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci i
6. diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.
(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku (1) ovog članka smatraju se nerezidentima.

Članak 3.

Rezidenti su dužni Hrvatsku narodnu banku izvještavati, u rokovima i na način kako je to regulirano odredbama ove Odluke, o:
1. izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
2. poslovima s vrijednosnim papirima,
3. kreditnim poslovima i
4. depozitnim poslovima.

II. IZRAVNA I OSTALA VLASNIČKA ULAGANJA

Članak 4.

(1) Vlasnička ulaganja mogu biti izravna i ostala vlasnička ulaganja.
(2) Izravnim vlasničkim ulaganjima smatraju se izravna ulaganja navedena u članku 9. Zakona o deviznom poslovanju (u nastavku teksta: Zakon), osim ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona.
(3) Ostala vlasnička ulaganja su sva vlasnička ulaganja nerezidenata u Republiku Hrvatsku ili vlasnička ulaganja rezidenata u inozemstvo koja nisu izravna vlasnička ulaganja.

Članak 5.

Izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima obuhvaćaju:
1. Prijavu inozemnog vlasničkog ulaganja,
2. Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima,
3. Tromjesečno izvješće o ulaganjima u nekretnine
4. Agregatno mjesečno izvješće o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima.

1. Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja

Članak 6.

(1) Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja dostavlja se na obrascu IU-IP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja).
(2) Rezidenti koji su podružnice trgovačkih društava nerezidenata kao i rezidenti koji imaju podružnice u inozemstvu Prijavu inozemnog vlasničkog ulaganja dostavljaju na obrascu IU-IPP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice).

Članak 7.

(1) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja putem obrasca IU-IP dužni su prijaviti sljedeća vlasnička ulaganja:
1. Rezident – pravna osoba čije vlasničke udjele kupuje/prodaje nerezident koji nakon obavljene transakcije posjeduje 10% ili više udjela u vlasništvu rezidenta:
a. Inicijalno vlasničko ulaganje iz inozemstva – vlasničko ulaganja kojim je nerezident prvi put stekao dionice ili vlasničke udjele rezidenta – pravne osobe.
b. Sva naknadna vlasnička ulaganja nerezidenta kojima se povećava vlasnička glavnica ili neka druga komponenta kapitala rezidenta – pravne osobe i/ili kojima su stečene dodatne dionice ili vlasnički udjeli rezidenta – pravne osobe, a koje pojedinačno iznose minimalno 500.000,00 kuna.
2. Rezident – pravna osoba čije vlasničke udjele kupuje/prodaje nerezident koji nakon obavljene transakcije posjeduje manje od 10% udjela u vlasništvu rezidenta:
a. Sva vlasnička ulaganja odnosno kupnje i prodaje dionica / vlasničkih udjela rezidenta pravne osobe ako takva suma transakcija u jednom mjesecu prelazi 100.000,00 kuna.
3. Rezident – pravna ili fizička osoba koji kupuje/prodaje dionice/vlasničke udjele pravne osobe nerezidenta u kojem nakon obavljene transakcije posjeduje 10% ili više udjela u vlasništvu:
a. Inicijalno vlasničko ulaganje u inozemstvo – vlasničko ulaganje rezidenta – pravne ili fizičke osobe u inozemstvo kojim je prvi put stekao vlasništvo nad dionicama ili vlasničkim udjelima nekog nerezidenta – pravne osobe.
b. Sva naknadna vlasnička ulaganja rezidenata – pravne ili fizičke osobe kojima se povećava vlasnička glavnica ili neka druga komponenta kapitala nerezidenta – pravne osobe i/ili kojima su stečene dodatne dionice ili vlasnički udjeli nerezidenta – pravne osobe, a koji pojedinačno iznose minimalno 500.00000 kuna.
4. Rezident – pravna ili fizička osoba koja kupuje/prodaje dionice/vlasničke udjele pravne osobe nerezidenta u kojem nakon obavljene transakcije posjeduje manje od 10% udjela u vlasništvu:
a. Sva vlasnička ulaganja odnosno kupnje i prodaje dionica/vlasničkih udjela pravnih osoba nerezidenata ako takva suma transakcija u jednom mjesecu prelazi 100.000,00 kuna.
(2) Iznimno obveze izvještavanja putem obrasca IU-IP oslobođeni su rezidenti koji su odabrani u uzorak za tromjesečno istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima te su tako postali obveznici dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim ulaganjima iz članka 10. ove Odluke.

Članak 8.

(1) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja putem obrasca IU-IPP (Prijava inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice) su:
1. Rezidenti koji su podružnice trgovačkih društava nerezidenta i
2. Rezidenti koji imaju podružnice u inozemstvu.
(2) Obveznici dostavljanja Prijave inozemnog vlasničkog ulaganja za podružnice dužni su prijaviti sljedeća ulaganja:
1. Novčani ili nenovčani prijenos imovine između trgovačkog društva nerezidenta i rezidenta koji je podružnica tog trgovačkog društva, ukoliko je ukupna vrijednost prenesene imovine u jednom mjesecu minimalno 500.000 kuna.
2. Plaćanja od strane inozemnog trgovačkog društva prema nekoj trećoj osobi rezidentu a na ime podmirivanja dugovanja rezidenta koji je podružnica tog trgovačkog društva, također se smatra prijenosom imovine između inozemnog trgovačkog društva i njegove podružnice rezidenta.
3. Novčani ili nenovčani prijenos imovine između trgovačkog društva rezidenta i njegovih podružnica u inozemstvu, ukoliko je ukupna vrijednost prenesene imovine u jednom mjesecu minimalno 500.000 kuna.
4. Plaćanja od strane trgovačkog društva rezidenta prema nekoj trećoj osobi nerezidentu, a na ime podmirivanja dugovanja inozemnih podružnica tog trgovačkog društva, također se smatra prijenosom imovine između tog trgovačkog društva i njegovih podružnica.
(3) Iznimno obveze izvještavanja putem obrasca IU-IPP oslobođeni su rezidenti podružnice koji su odabrani u uzorak za tromjesečno istraživanje o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima te su tako postali obveznici dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim ulaganjima iz članka 10. ove Odluke.

Članak 9.

Obveznici iz članka 7. i članka 8. ove Odluke obvezni su popunjene obrasce IU-IP i IU-IPP dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije trideset dana nakon isteka mjeseca u kojem su obavljena vlasnička ulaganja.

2. Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima

Članak 10.

(1) Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke obavlja izbor godišnjeg uzorka za provođenje tromjesečnog istraživanja o inozemnim vlasničkim ulaganjima.
(2) Iznimno od odredbe stavka (1) Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke može dopuniti uzorak tijekom godine temeljem podataka o inozemnim vlasničkim ulaganjima prikupljenim putem obrazaca IU-IP i IU-IPP.
(3) Pravne osobe i podružnice koje je Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke izabrala u uzorak postaju obveznici izvješćivanja, odnosno dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim vlasničkim ulaganjima.
(4) Obveznicima izvješćivanja obuhvaćenim uzorkom Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke dostavlja pisanu obavijest o uključivanju u uzorak istraživanja.
(5) Obavijest o uključivanju u uzorak iz stavka (4) ovog članka obvezujuća je za odabrane obveznike izvješćivanja sve do njenog opoziva pisanim putem od strane Direkcije za statistiku Hrvatske narodne banke.

Članak 11.

(1) Tromjesečno izvješće o inozemnim vlasničkim ulaganjima sastoji se od:
1. Obrasca IU-T2, Upitnik o vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije)
2. Obrasca UP-P, Upitnik o transakcijama između matičnih poduzeća i njihovih podružnica
(2) Obrasci iz stavka (1) ovog članka dostavljaju se tromjesečno, a podaci u obrascima iskazuju se na mjesečnoj osnovi.

Članak 12.

Obveznici iz članka 10. ove Odluke obvezni su obrasce IU-T2 I UP-P dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije mjesec dana po isteku izvještajnog tromjesečja.

3. Tromjesečno izvješće o ulaganjima u nekretnine

Članak 13.

Transakcije s inozemstvom o ulaganjima u nekretnine obuhvaćaju transakcije u kojima:
1. fizička ili pravna osoba rezident prodaje nekretninu koja se nalazi na području Republike Hrvatske fizičkoj ili pravnoj osobi nerezidentu.
2. fizička ili pravna osoba rezident kupuje nekretninu koja se nalazi na području Republike Hrvatske od fizičke ili pravne osobe nerezidenta.

Članak 14.

Obveznici izvješćivanja o transakcijama iz članka 13. ove Odluke su javni bilježnici koji u obavljanju svoje službe saznaju za takvu transakciju.

Članak 15.

Podaci iz članka 13. ove odluke prikupljaju se tromjesečno, za svaku pojedinačnu transakciju na obrascu IU-N (Međunarodne transakcije povezane s nekretninama) koji propisuje Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke.

Članak 16.

(1) Obveznici izvješćivanja obvezni su obrazac IU-N dostaviti za svako tromjesečje te ga dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije mjesec dana po isteku svakog tromjesečja.
(2) Tromjesečjem se, u smislu stavka (1) ovog članka, smatraju razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 30. rujna te od 1. listopada do 31. prosinca.

4. Agregatno izvješće o izravnim i ostalim
vlasničkim ulaganjima

Članak 17.

(1) Obveznici dostavljanja Agregatnog izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima su banke skrbnici kod kojih rezidenti drže dionice i vlasničke udjele nerezidentnih izdavatelja i/ili kod kojih nerezidenti drže dionice i vlasničke udjele rezidentnih izdavatelja.
(2) Obveznik dostavljanja Agregatnog izvješa o izravni i ostalim vlasničkim ulaganjima je i Središnja depozitarna agencija koja izvještava o ulaganjima rezidenata u dionice i vlasničke udjele nerezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama i/ili ulaganjima nerezidenata u dionice i vlasničke udjele rezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama.

Članak 18.

Obveznici iz članka 17. ove Odluke obvezni su sastavljati Agregatno izvješće IU-MI (Izvješće o vlasničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju) u skladu s uputama koje im dostavlja Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke, a kojima se poštuje njihova obveza čuvanja tajnosti pojedinačnih podataka.

Članak 19.

Obveznici iz članka 17. ove Odluke obvezni su popunjena Agregatna izvješća IU-MI mjesečno dostavljati Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke u roku od 10 dana po završetku izvještajnog mjeseca.

III. POSLOVI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Članak 20.

Poslovima s vrijednosnim papirima smatraju se poslovi navedeni u članku 10. Zakona te izravna ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2 zakona koja se odnose na dužničke vrijednosne papire.

Članak 21.

Izvješća o poslovima s vrijednosnim papirima obuhvaćaju:
1. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti,
2. Prijavu izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu i
3. Agregatno izvješće o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire.

1. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti

Članak 22.

Obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti su svi rezidenti koji su ulagali u dužničke vrijednosne papire koji su izdali nerezidenti u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj.

Članak 23.

Mjesečno izvješće o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti dostavlja se na obrascu PU-UDP (Mjesečno izvješće inozemnih ulaganja u dužničke vrijednosne papire).

Članak 24.

Obveznici iz članka 22. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac PU-UDP dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije deset radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca.

2. Prijava izdavanja dužničkih vrijednosnih
papira u inozemstvu

Članak 25.

Obveznici dostavljanja Prijave izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu su svi rezidenti – pravne osobe koje su izdale dužničke vrijednosne papire u inozemstvu.

Članak 26.

Rezidenti – pravne osobe izdavatelji dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu obvezni su izvješćivati o izdanim vrijednosnim papirima na način i u rokovima kako je to propisano ovom Odlukom za pojedine skupine obveznika izvješćivanja o ostalim kreditnim poslovima (članci 39. – 46.).

3. Agregatno izvješće o ulaganjima u dužničke
vrijednosne papire

Članak 27.

(1) Obveznici dostavljanja Agregatnog izvješća o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire su banke skrbnici kod kojih rezidenti drže dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja i/ili kod kojih nerezidenti drže dužničke vrijednosne papire rezidentnih izdavatelja.
(2) Obveznik dostavljanja Agregatnog izvješća o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire je i Središnja depozitarna agencija koja raspolaže podacima o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama i/ili ulaganjima nerezidenata u dužničke vrijednosne papire rezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama.

Članak 28.

Obveznici iz članka 27. ove Odluke dužni su sastavljati Agregatna izvješća PU-MI (Izvješće o dužničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju) sukladno uputama Direkcije za statistiku Hrvatske narodne banke, a kojima se poštuje njihova obveza čuvanja tajnosti pojedinačnih podataka.

Članak 29.

Obveznici iz članka 27. ove Odluke dužni su popunjena Agregatna izvješća PU-MI mjesečno dostavljati Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke u roku od 10 dana po završetku izvještajnog mjeseca.

IV. KREDITNI POSLOVI

Članak 30.

(1) Kreditnim poslovima smatraju se kreditni poslovi iz članka 11. Zakona, uključujući i kreditne poslove iz članka 9. stavka 3. točka 2. Zakona.
(2) Za potrebe ove Odluke kreditnim poslovima smatraju se i svi drugi oblici dužničko – vjerovničkih odnosa zaključeni između rezidenta i nerezidenta koji od dužnika zahtijevaju plaćanje glavnice i/ili kamata vjerovniku (primjerice depozit, krediti s obilježjima hibridnih i podređenih instrumenata, avansna plaćanja, repo ugovori, faktoring i forfaiting, izdani vrijednosni papiri rezidenata na inozemnim tržištima, financijski leasing, cash pooling, sekuritizirana imovina i drugi oblici dužničko vjerovničkih odnosa).

Članak 31.

(1) Za izvještajne potrebe ove Odluke razlikuju se kratkoročni komercijalni krediti i ostali kreditni poslovi.
(2) Kratkoročni komercijalni krediti za potrebe izvještavanja sukladno ovoj Odluci obuhvaćaju odgode plaćanja s ugovorenim rokom plaćanja od 8 dana do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjeseci), odnosno plaćanja unaprijed do 12 mjeseci (uključujući i 12 mjeseci), ugovorena izravno između kupca i dobavljača, za robe i usluge odnosno plaćanje investicijskih radova.
(3) Kreditni poslovi iz članka 30. ove Odluke koji nisu obuhvaćeni definicijom kratkoročnih komercijalnih kredita smatraju se ostalim kreditnim poslovima.

Članak 32.

Izvještavanje o kreditnim poslovima u smislu ove Odluke ne obuhvaća sljedeće oblike dužničko-vjerovničkih odnosa zaključenih između rezidenta i nerezidenta:
1. uvjetovane dužničke obveze (jamstva i garancije)
2. udjele rezidenta u sindiciranom kreditu koji drugom rezidentu odobrava međunarodni sindikat monetarnih financijskih institucija.
3. ulaganja u dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja o kojima se izvještava sukladno članku 22. ove Odluke

Članak 33.

Izvješća o kreditnim poslovima obuhvaćaju:
1. Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima
2. Izvješće o ostalim kreditnim poslovima
3. Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva

1. Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima

Članak 34.

Mjesečnim izvješćem o kratkoročnim komercijalnim kreditima obveznici izvještavanja dostavljaju podatke o kratkoročnim komercijalnim kreditima iz članka 31. stavak (2) ove Odluke.

Članak 35.

(1) Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke jednom godišnje provodi postupak odabira uzorka trgovačkih društava koji postaju obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima.
(2) Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za revidiranjem uzorka Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke može postupak odabira uzorka ponoviti i tijekom godine.

Članak 36.

(1) Trgovačkim društvima, koja su u postupku odabira uzorka odabrana za obveznike dostavljanja Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke dostavlja pisanu obavijest o obvezi dostavljanja Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima.
(2) Pisana obavijest iz stavka (1) ovog članka obvezuje trgovačko društvo na dostavljanje Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima sve do njezinog opoziva pisanim putem od strane Direkcije za statistiku.

Članak 37.

(1) Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima dostavlja se na obrascu KD-ZO (Upitnik o kratkoročnim zaduženjima / odobrenjima kod uvoza / izvoza roba i usluga).
(2) Obrazac KD-ZO zajedno s metodološkim uputama dostupan je obveznicima izvještavanja na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke dana po isteku izvještajnog mjeseca. (www.hnb.hr).

Članak 38.

Obveznici iz članka 36. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac KD-ZO dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije 20 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca.

2. Izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

Članak 39.

(1) Obveznici izvješćivanja o ostalim kreditnim poslovima iz članka 31. stavak (3) ove Odluke obvezni su izvještavati o svim kreditnim poslovima (osim kratkoročnih komercijalnih kredita) koje zaključe u svojstvu dužnika ili vjerovnika s inozemstvom.
(2) Obveznici izvješćivanja obvezni su izvještavati i o svim kreditnim poslovima s inozemstvom u kojima su postali dužnik ili vjerovnik slijedom akcesornih (naknadnih) pravnih poslova (cesija, kupnja ili prodaja potraživanja, preuzimanje duga, faktoring i forfaiting...).
(3) Obveznici izvješćivanja obvezni su izvještavati i o pravnim poslovima kojima su drugog rezidenta doveli u položaj dužnika po kreditnom poslu s inozemstvom (prodaja dijela ili čitavog potraživanja, sekuritizacija i slično).

Članak 40.

Obveznici dostavljanja izvješćadostavljanja ovog izvješća o ostalim kreditnim poslovima dijele se u dvije skupine:
1. obveznici prve skupine:
a. središnja država – obuhvaća tijela državne vlasti
b. republički fondovi – obuhvaćaju HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatske vode, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
c. Hrvatska banka za obnovu i razvitak
d. lokalna država – obuhvaća organe lokalne uprave (županijske, gradske i općinske)
e. banke – institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za obavljanje bankarskih poslova u skladu sa Zakonom o bankama.
2. obveznici druge skupine
a. ostale bankovne institucije – uključuju stambene štedionice, štedno kreditne zadruge i investicijske fondove
b. nebankovne financijske institucije – obuhvaćaju sve ostale financijske institucije koje nisu uključene u kategoriju banaka i nebankovnih financijskih institucija (uključuju i osiguravajuća društava, mirovinske fondove, faktoring i leasing institucije....)
c. javna poduzeća i mješovita- trgovačka društva – nefinancijska društva u kojima podliježu kontroli državnih tijela (središnje ili lokalne razine) što se očituje u udjelu tih državnih tijela u vlasništvu društva s 50 i više posto udjela izravno ili posredstvom drugog javnog ili mješovitog trgovačkog društva i /ili mogućnošću određivanja korporativne politike imenovanjem uprave društva
d. uzorak ostaliha nefinancijskih trgovačkaih društava

Članak 41.

(1) Obveznici izvještavanja prve skupine iz članka 40. točka 1. dostavljaju izvješća na obrascima:
1. KZ – 2 – Upitnik o kreditnom poslu zaduženja
2. KO 2 – Upitnik o kreditnom poslu odobrenja Ii
3. K3 – Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamate (za kredite zaduženja i kredite odobrenja)
(2) Obveznici izvješćivanja koji izvještavaju putem obrazaca iz stavka (1) ovog članka nisu obvezni izvještavati o sljedećim vrstama kreditnih poslova:
1. repo ugovorima
2. depozitima
3. hibridnim i podređenim instrumentima
(3) Obrasci KZ 2, KO 2 i K3 zajedno s metodološkim uputama za njihovo popunjavanje dostupni su obveznicima izvješćivanja na internetskim stranicama HNB-a www.hnb.hr.

Članak 42.

Obveznici izvještavanja iz članka 40. točka 1. ove Odluke dužni su uz obrasce KZ 2 i KO 2 dostaviti i kopiju kreditnog ugovora. Ukoliko ocijeni potrebnim, Hrvatska narodna banka može, uz kopiju ugovora o kreditu, tražiti na uvid i druge dokumente vezane za pojedini kreditni ugovor.

Članak 43.

(1) Obrazac KZ 2 dostavlja se u roku 10 radnih dana po zaključenju ugovora.
(2) Obrazac K3 dostavlja se u roku od 5 radnih dana po završetku izvještajnog mjeseca.

Članak 44.

(1) Odabir uzorka ostalih nefinancijskih trgovačkih društava iz članka 40. točka 2. pod d. obavlja Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke jednom godišnje.
(2) Temeljem provedenog postupka odabira uzorka Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke pisanim putem obavještava trgovačka društva odabrana u uzorak o obvezi dostavljanja Izvješća o ostalim kreditnim poslovima.
(3) Pisana obavijest iz stavka (2) ovoga članka obvezuje trgovačko društvo na dostavljanje Izvješća o ostalim kreditnim poslovima sve do njezinog opoziva pisanim putem od strane Direkcije za statistiku Hrvatske narodne banke.

Članak 45.

(1) Obveznici izvješćivanja druge skupine iz članka 40. točka 2. dostavljaju izvješća o kreditnim poslovima s inozemstvom u izvještajnim tablicama izvješća »INOK«.
(2) Izvještajne tablice izvješća »INOK« zajedno s metodološkim uputama za njihovo popunjavanje dostupne su obveznicima izvješćivanja putem internetskih stranica Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr).

Članak 46.

(1) Obveznici izvještavanja dostavljaju izvještajne tablice izvješća »INOK« mjesečno.
(2) Izvještajne tablice izvješća »INOK« obveznici su dužni dostaviti u roku od 10 radnih dana po završetku izvještajnog mjeseca.

Članak 47.

(1) Iznimno od odredaba članka 40. obveza prijave u izvještajni sustav statistike inozemnog duga nastupit će i za ostala nefinancijska trgovačka društva koja nisu odabrana u uzorak za izvještavanje o ostalim kreditnim poslovima ukoliko im razina stanja inozemne zaduženosti u toku godine premaši iznos ekvivalentan iznosu od 2,0 milijuna EUR, odnosno 0,5 milijuna EUR za trgovačka društva koja su vlasnički povezana s nerezidentnim kreditorom.
(2) Trgovačka društva iz stavka (1) ovog članka obvezna su Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke dostaviti popis kreditnih poslova s inozemstvom s podatkom o ugovorenom iznosu kreditnog posla, stanjem iskorištene neotplaćene glavnice i stanjem ugovorene i neiskorištene glavnice.
(3) Temeljem dostavljenog popisa kreditnih poslova Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke donijeti će odluku o potrebi uključivanja trgovačkog društva u uzorak ostalih nefinancijskih društava koja izvještavaju sukladno odredbama članka 44., 45. i 46. ove Odluke.
(4) O donesenoj odluci Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke pisanim putem obavještava trgovačko društvo iz stavka (1) ovog članka.

3. Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva

Članak 48.

Obveznici dostavljanja ovog izvješća su:
1. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,
2. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ne obavljaju registriranu djelatnost
ukoliko zaključe kreditni posao iz članka 30. i članka 31. ove Odluke s nerezidentom u svojstvu dužnika ili vjerovnika u iznosu većem od 500.000 HRK.

Članak 49.

Obveznici izvješćivanja iz članak 48. obvezu izvješćivanja obavljaju dostavljanjem kopije ugovora o zaključenom kreditnom poslu s nerezidentom.

Članak 50.

Obveznici izvješćivanja obvezni su Izvješće o kreditnim poslovima stanovništva dostaviti u roku od 10 radnih dana po zaključenju ugovora o kreditnom poslu.

V. DEPOZITNI POSLOVI

Članak 51.

U smislu odredaba ove Odluke, depozitnim poslovima smatraju se ugovori o depozitu ili tekućem računu između rezidenata i nerezidentnih financijskih institucija.

1. Mjesečno izvješće o stanju i promjenama računa u inozemstvu

Članak 52.

Obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o stanju i promjenama računa u inozemstvu su banke i svi rezidenti koji su dobili odobrenje Hrvatske narodne banke za otvaranje računa u inozemstvu, sukladno odredbi članka 29. Zakona. Obveza iz ovog članka ne odnosi se na fizičke osobe kojima je odobrenje za otvaranje deviznog računa u inozemstvu izdano za potrebe školovanja ili liječenja u inozemstvu.

Članak 53.

Mjesečno izvješće o stanju i promjenama računa u inozemstvu dostavlja se na obrascu OU-DEP (Mjesečno izvješće o stanju na računima u inozemstvu) koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 54.

Obveznici izvješćivanja iz članka 52. ove Odluke dužni su dostaviti popunjeni obrazac OU-DEP Direkciji za provođenje devizne politike Hrvatske narodne banke najkasnije 10 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca.

VI. OSTALE ODREDBE

1. Tajnost podataka

Članak 55.

(1) Zaprimljena izvješća propisana ovom Odlukom, Hrvatska narodna banka koristi radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.
(2) Hrvatska narodna banka je dužna zaprimljene pojedinačne podatke čuvati u skladu sa Zakonom o službenoj statistici. Zaprimljeni pojedinačni podaci ne mogu se dostavljati trećima osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.
(3) Hrvatska narodna banka može zaprimljene podatke učiniti dostupnima javnosti samo u agregatnom obliku.

2. Oblik izvješćivanja

Članak 56.

Obrasci izvješćivanja propisani ovom Odlukom svojim oblikom, sadržajem i metodološkim uputama za njihovo popunjavanja svim obveznicima izvješćivanja dostupni su na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr).
Obveznicima izvješćivanja dopušteno je da obrasce za koje nije propisano elektronsko izvješćivanje sami kreiraju uz poštivanje svih elemenata predviđenih ovom Odlukom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine« br. 150/03, 8/05, 70/05, 35/06 i 36/07).

Članak 58.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

O. br. 763-020/11-07/ŽR
Zagreb, 23. studenoga 2007.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.