HIDRA CADIAL

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN 150/2003)

HRVATSKA NARODNA BANKA

2177

Na temelju članka 62. stavka 4. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i članka 49., 51., 52., 53. i 54. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine« br. 96/03), guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA POTREBE SASTAVLJANJA PLATNE BILANCE, STANJA INOZEMNOG DUGA I STANJA MEĐUNARODNIH ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, obveznici dostavljanja tih izvješća, rokovi za dostavu, oblik u kojem se izvješća dostavljaju i pravila u vezi s povjerljivošću podataka koji se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Pod pojmom rezidenta, u smislu odredaba ove Odluke, smatraju se:

– pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,

– podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,

– trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,

– fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

– fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovu važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci

– diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.

(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka smatraju se nerezidentima.

Članak 3.

Rezidenti su dužni Hrvatsku narodnu banku izvještavati o:

1. izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima;

2. ulaganjima u dužničke vrijednosne papire;

3. kreditnim poslovima i

4. depozitnim poslovima

u rokovima i na način kako je to regulirano odredbama ove Odluke.

II. IZRAVNA I OSTALA VLASNIČKA ULAGANJA

Članak 4.

(1) Vlasnička ulaganja mogu biti izravna i ostala vlasnička ulaganja.

(2) Izravnim vlasničkim ulaganjima smatraju se izravna ulaganja navedena u članku 9. Zakona o deviznom poslovanju (u nastavku teksta: Zakon), osim ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona.

(3) Ostala vlasnička ulaganja su sva vlasnička ulaganja nerezidenata u Republiku Hrvatsku ili vlasnička ulaganja rezidenata u inozemstvo koja nisu izravna vlasnička ulaganja.

Članak 5.

Izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima obuhvaćaju:

1. Prijavu inicijalnog inozemnog ulaganja,

2. Godišnju prijavu inozemnih ulaganja,

3. Tromjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima i

4. Agregatno mjesečno izvješće o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima.

II.1. Prijava inicijalnog inozemnog ulaganja

Članak 6.

Obveznici dostavljanja Prijave inicijalnog inozemnog ulaganja su svi rezidenti – pravne osobe u kojima su nerezidenti stekli vlasništvo nad njihovim dionicama ili vlasničkim udjelima te rezidenti koji su obavili ulaganje kojim su stekli vlasništvo nad dionicama ili vlasničkim udjelima nekog nerezidenta – pravne osobe.

Članak 7.

Prijava inicijalnog inozemnog ulaganja dostavlja se na obrascu IU-IP (Prijava inicijalnog inozemnog ulaganja) koji je, zajedno s uputama za popunjavanje, sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Obveznici iz članka 6. ove Odluke dužni su dostaviti popunjeni obrazac IU-IP Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije trideset dana nakon obavljenog inicijalnog ulaganja.

II.2. Godišnja prijava inozemnih ulaganja

Članak 9.

Obveznici dostavljanja Godišnje prijave inozemnih ulaganja su svi rezidenti – pravne osobe u čijoj vlasničkoj strukturi na kraju izvještajne godine sudjeluju nerezidenti te svi rezidenti koji na kraju izvještajne godine posjeduju vlasnička ulaganja u nerezidentima – pravnim osobama.

Članak 10.

Godišnja prijava inozemnih ulaganja dostavlja se na obrascu IU-GP (Godišnja prijava inozemnih ulaganja) koji je, zajedno s uputama za popunjavanje, sastavni dio ove Odluke.

Članak 11.

Obveznici iz članka 9. ove Odluke dužni su dostaviti popunjeni obrazac IU-GP Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije do 28. veljače po isteku izvještajne godine.

II.3. Tromjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima

Članak 12.

(1) Na temelju podataka iz obrasca IU-GP, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke obavlja izbor godišnjeg uzorka za provođenje tromjesečnog istraživanja o inozemnim ulaganjima. Pravne osobe izabrane u uzorak od strane Direkcije za statistiku Hrvatske narodne banke postaju obveznici izvješćivanja tj. dostavljanja Tromjesečnog izvješća o inozemnim ulaganjima.

(2) Obveznicima izvješćivanja obuhvaćenim uzorkom odabranim za tu izvještajnu godinu, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke dostavlja obavijest o uključivanju u uzorak istraživanja, zajedno s primjercima obrazaca iz članka 14. ove Odluke, najkasnije do 31. ožujka te godine.

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 12. ove Odluke, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke može dopuniti uzorak tijekom godine temeljem podataka o inozemnim ulaganjima prikupljenim obrascem IU-IP te sukladno tome dostaviti obavijest izabranom obvezniku izvješćivanja o njegovom uključivanju u uzorak te primjerke obrazaca iz članka 14 ove Odluke i nakon 31. ožujka izvještajne godine.

Članak 14.

(1) Tromjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima sastoji se od:

1. Obrasca IU-SI2, Šifarnik inozemnih institucija s kojima je izvještajna institucija povezana vlasničkim odnosima;

2. Obrasca IU-T2, Upitnik o vlasničkim ulaganjima (stanja i transakcije)

koji su, zajedno s uputama za popunjavanje, sastavni dio ove Odluke.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se tromjesečno, a podaci u obrascima iskazuju se na mjesečnoj osnovi.

Članak 15.

Obveznici iz članka 12. i 13. ove Odluke, dužni su popunjene obrasce IU-SI2 i IU-T2 dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije mjesec dana po isteku izvještajnog tromjesečja.

II.4. Agregatno mjesečno izvješće o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

Članak 16.

(1) Obveznici dostavljanja Agregatnog izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima su banke – skrbnici kod kojih rezidenti drže dionice i vlasničke udjele nerezidentnih izdavatelja i/ili kod kojih nerezidenti drže dionice i vlasničke udjele rezidentnih izdavatelja.

(2) Obveznik dostavljanja izvješća iz stavka 1. ovog članka je i Središnja depozitarna agencija koja izvještava o ulaganjima rezidenata u dionice i vlasničke udjele nerezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama i/ili ulaganjima nerezidenata u dionice i vlasničke udjele rezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama.

Članak 17.

Obveznici iz članka 16. ove Odluke dužni su sastavljati Agregatna izvješća IU-MI (Izvješće o vlasničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju) u skladu s uputama koje im dostavlja Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke, a kojima se poštuje njihova obveza čuvanja tajnosti pojedinačnih podataka.

Članak 18.

Obveznici iz članka 16. ove Odluke dužni su popunjena Agregatna izvješća IU-MI mjesečno dostavljati Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke u roku od 10 dana po završetku izvještajnog mjeseca.

III. ULAGANJA U DUŽNIČKE VRIJEDNOSNE PAPIRE

Članak 19.

Ulaganjima u dužničke vrijednosne papire smatraju se ulaganja navedena u članku 10. Zakona te ona ulaganja iz članka 9. stavka 3. točke 2. Zakona koja se odnose na dužničke vrijednosne papire.

Članak 20.

Izvješća o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire obuhvaćaju:

1. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti,

2. Prijavu izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu i

3. Agregatno izvješće o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire.

III.1. Mjesečno izvješće o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti

Članak 21.

Obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti su svi rezidenti koji su ulagali u dužničke vrijednosne papire koji su izdali nerezidenti u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj.

Članak 22.

Mjesečno izvješće o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire koje su izdali nerezidenti dostavlja se na obrascu PU-UDP (Mjesečno izvješće inozemnih ulaganja u dužničke vrijednosne papire) koji je, zajedno s uputama za popunjavanje, sastavni dio ove Odluke.

Članak 23.

Obveznici iz članka 21. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac PU-UDP dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije deset radnih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca.

III.2. Prijava izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu

Članak 24.

Obveznici dostavljanja Prijave izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu su svi rezidenti – pravne osobe koje su izdale dužničke vrijednosne papire u inozemstvu.

Članak 25.

Izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu prijavljuju se na obrascima KZ 2 i K 3 koji su, zajedno s uputama, sastavni su dio ove Odluke.

Članak 26.

(1) Obveznici iz članka 24. ove Odluke dužni su popunjene obrasce KZ 2 i K 3 dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije deset radnih dana od dana primarnog izdavanja dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu.

(2) Obveznici iz članka 24. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac K 3 dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke i nakon svake transakcije po dužničkim vrijednosnim papirima izdanim u inozemstvu i to u roku 5 radnih dana od dana transakcije.

III.3. Agregatno izvješće o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire

Članak 27.

(1) Obveznici dostavljanja Agregatnog izvješća o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire su banke – skrbnici kod kojih rezidenti drže dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja i/ili kod kojih nerezidenti drže dužničke vrijednosne papire rezidentnih izdavatelja.

(2) Obveznik dostavljanja Agregatnog izvješća o ulaganjima u dužničke vrijednosne papire je i Središnja depozitarna agencija koja raspolaže podacima o ulaganjima rezidenata u dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama i/ili ulaganjima nerezidenata u dužničke vrijednosne papire rezidentnih izdavatelja koji kotiraju na hrvatskim burzama.

Članak 28.

Obveznici iz članka 27. ove Odluke dužni su sastavljati Agregatna izvješća PU-MI (Izvješće o dužničkim ulaganjima rezidenata u inozemstvo i nerezidenata u zemlju) u skladu s uputama koje im dostavlja Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke, a kojima se poštuje njihova obveza čuvanja tajnosti pojedinačnih podataka.

Članak 29.

Obveznici iz članka 27. ove Odluke dužni su popunjena Agregatna izvješća PU-MI mjesečno dostavljati Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke u roku od 10 dana po završetku izvještajnog mjeseca.

IV. KREDITNI POSLOVI

Članak 30.

(1) Kreditnim poslovima smatraju se kreditni poslovi iz članka 11. Zakona, uključujući i kreditne poslove iz članka 9. stavka 3. točka 2. Zakona.

(2) U smislu ove Odluke kreditnim poslovima smatraju se komercijalni krediti utvrđeni člankom 11. stavkom 2. Zakona i financijski krediti utvrđeni člankom 11. stavkom 3. Zakona.

Članak 31.

(1) Komercijalni krediti mogu biti kratkoročni i dugoročni.

(2) Kratkoročnim komercijalnim kreditima u smislu ove Odluke smatraju se odgode plaćanja od 8 dana do 12 mjeseci (uključujući 12 mjeseci), odnosno plaćanja unaprijed robe i usluga do 12 mjeseci (uključujući 12 mjeseci).

(3) Dugoročni komercijalni krediti su odgode plaćanja preko 12 mjeseci, odnosno plaćanja unaprijed robe i usluga preko 12 mjeseci.

IV.1. Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima

Članak 32.

(1) Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke obavlja izbor godišnjeg uzorka za provođenje mjesečnog istraživanja o kratkoročnim komercijalnim kreditima. U uzorak mogu biti odabrane pravne osobe koje uzimaju kratkoročne komercijalne kredite iz inozemstva i/ili daju kratkoročne komercijalne kredite u inozemstvo. Pravne osobe izabrane u uzorak od strane Direkcije za statistiku Hrvatske narodne banke postaju obveznici izvješćivanja tj. dostavljanja Mjesečnog izvješća o kratkoročnim komercijalnim kreditima.

(2) Obveznicima izvješćivanja obuhvaćenim uzorkom odabranim za tu izvještajnu godinu, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke dostavlja obavijest o uključivanju u uzorak istraživanja, zajedno s primjercima obrazaca iz članka 31. ove Odluke, najkasnije do 28. veljače te godine.

(3) Uzorak iz stavka 1. ovog članka, Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke može po potrebi revidirati tijekom izvještajne godine te sukladno tome odabranom obvezniku dostaviti obavijest o uključivanju u uzorak i pripadajuće obrasce i nakon 28. veljače izvještajne godine.

Članak 33.

Mjesečno izvješće o kratkoročnim komercijalnim kreditima dostavlja se na obrascu KD-ZO (Upitnik o kratkoročnim zaduženjima/odobrenjima kod uvoza/izvoza roba i usluga) koji je, zajedno s uputama za popunjavanje, sastavni dio ove Odluke.

Članak 34.

Obveznici iz članka 32. ove Odluke dužni su popunjeni obrazac KD-ZO dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke najkasnije 10 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca.

IV.2. Izvješće o financijskim kreditima i dugoročnim komercijalnim kreditima

Članak 35.

Obveznici dostavljanja Izvješća o financijskim kreditima i dugoročnim komercijalnim kreditima su svi rezidenti – pravne i fizičke osobe koje uzimaju financijske i/ili dugoročne komercijalne kredite iz inozemstva i/ili odobravaju financijske i/ili dugoročne komercijalne kredite u inozemstvo.

Članak 36.

(1) Izvješće o financijskim kreditima i dugoročnim komercijalnim kreditima dostavlja se na obrascima:

– KZ 2 (Upitnik o kreditnom poslu zaduženja) i K 3 (Pregled korištenja kredita, otplate glavnice i plaćanja kamate) za kredite uzete u inozemstvu (krediti zaduženja), i

– KO 2 (Upitnik o kreditnom poslu odobrenja) i K 3 za kredite odobrene inozemstvu (krediti odobrenja).

(2) Obrasci KZ 2, KO 2 i K 3 s pripadajućim uputama za popunjavanje sastavni su dio ove Odluke.

Članak 37.

Obveznici  iz  članka  35. ove  Odluke  dužni  su  uz  obrasce KZ 2 i KO 2 dostaviti i kopiju kreditnog ugovora. Ukoliko ocijeni potrebnim, Hrvatska narodna banka može tražiti na uvid i druge dokumente vezane za pojedini kreditni ugovor.

Članak 38.

Iznimno od odredbe članka 35. ove Odluke, rezidenti – fizičke osobe koje zaključe inozemni kredit u iznosu manjem od 500.000,00 kuna ne podliježu obvezi prijavljivanja kreditnog posla na propisanim obrascima nego dostavljaju na evidenciju kopiju kreditnog ugovora, kao i primjerak eventualnih naknadnih izmjena ugovora.

Članak 39.

(1) Obveznici iz članka 35. ove Odluke dužni su dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke ispunjene obrasce KZ 2, KO 2 i K 3 u roku od 10 radnih dana od potpisa ugovora ili izmjene ugovora o kreditu.

(2) Obveznici iz članka 35. ove Odluke dužni su dostaviti Direkciji za statistiku Hrvatske narodne banke ispunjeni obrazac K 3 i nakon svake transakcije po kreditu i to u roku 5 dana od dana transakcije.

Članak 40.

(1) Nakon zaprimanja obrasca KZ 2 ili KO 2, Hrvatska narodna banka izdaje obvezniku iz članka 24. i članka 35. ove Odluke Potvrdu o prijavi kreditnog posla s inozemstvom.

(2) Prilikom poduzimanja svih radnji vezanih za realizaciju kreditnog posla s inozemstvom putem ovlaštene banke (korištenje kredita, otplata glavnice i/ili kamata) obveznik iz članka 35. ove Odluke dužan je toj banci predočiti Potvrdu iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ovlaštena banka putem koje obveznik iz članka 35. ove Odluke obavlja transakciju iz stavka 2. ovog članka može predmetnu transakciju izvršiti samo temeljem uvida u Potvrdu iz stavka 1. ovog članka.

V. DEPOZITNI POSLOVI

Članak 41.

U smislu odredaba ove Odluke, depozitnim poslovima smatraju se ugovori o depozitu ili tekućem računu između rezidenata i nerezidentnih financijskih institucija.

V.1. Mjesečno izvješće o stanju i promjenama računa u inozemstvu

Članak 42.

Obveznici dostavljanja Mjesečnog izvješća o stanju i promjenama računa u inozemstvu su banke i svi rezidenti koji su dobili odobrenje Hrvatske narodne banke za otvaranje računa u inozemstvu, sukladno odredbi članka 29. Zakona.

Članak 43.

Mjesečno izvješće o stanju i promjenama računa u inozemstvu dostavlja se na obrascu OU-DEP (Mjesečno izvješće o stanju na računima u inozemstvu) koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 44.

Obveznici izvješćivanja iz članka 42. ove Odluke dužni su dostaviti popunjeni obrazac OU-DEP Direkciji za provođenje devizne politike Hrvatske narodne banke najkasnije 10 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca.

VI. OSTALE ODREDBE

VI.1. Tajnost podataka

Članak 45.

(1) Zaprimljena izvješća propisana ovom Odlukom, Hrvatska narodna banka koristi radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske, stanja inozemnog duga Republike Hrvatske i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.

(2) Hrvatska narodna banka je dužna zaprimljene pojedinačne podatke čuvati kao poslovnu tajnu. Zaprimljeni pojedinačni podaci ne mogu se dostavljati trećima osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.

(3) Hrvatska narodna banka može zaprimljene podatke učiniti dostupnima javnosti samo u agregatnom obliku.

VI.2. Oblik izvješćivanja

Članak 46.

(1) Obrasci izvješćivanja propisani ovom Odlukom svojim oblikom, sadržajem i metodološkim uputama za njihovo popunjavanje sastavni su dio ove Odluke.

(2) Obveznicima izvješćivanja dopušteno je da obrasce sami kreiraju uz poštivanje svih elemenata predviđenih ovom Odlukom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti:

Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (»Narodne novine« br. 4/97);

– Uputa za provođenje Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (»Narodne novine« br. 28/97, 14/98 i 18/01);

Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom (»Narodne novine« br. 132/99) i

Odluka o izmjeni Obrazaca KZ 2 i KO 2 (»Narodne novine« br. 147/99).

Članak 48.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 268-020/09-03/ŽR

Zagreb, 16. rujna 2003.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

 

 

Upute za popunjavanje

Vrsta institucije:

U ovu rubriku unesite broj pridružen opciji koja odgovara Vašoj instituciji:

1. financijska institucija,

2. nefinancijska institucija,

3. podružnica inozemne financijske institucije,

4. podružnica inozemne nefinancijske institucije,

5. ostalo.

Djelatnost institucije:

U ovu rubriku unosi se šifra djelatnosti prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 13/2003 od 27. 1. 2003. Šifra djelatnosti unosi se do razine od četiri znamenke.

Vrsta inozemnne institucije:

Unosi se jedan od ponuđenih brojeva koji definira vrstu inozemne institucije:         

     51 – međunarodne financijske institucije        
     54 – nefinancijske institucije             

     52 – investicijski fondovi                              
     53 – ostale financijske institucije       

     56 – ostalo                                                              

Zemlja inozemnne institucije:                                               

Unosi se troznamenkasta šifra zemlje u kojoj inozemna institucija ima sjedište, prema popisu šifara zemalja objavljenom u »Narodnim novinama« br. 104/2003 od 27. 6. 2003.                                

Tržišna vrijednost ulaganja:                                      

Unosi se tržišna vrijednost dionica ili vlasničkih udjela koji su pribavljeni ovom transakcijom. Ukoliko su uplaćeni u novcu, pod tržišnom vrijednošću podrazumijeva se uplaćeni iznos, bez obzira na to je li uplaćen u korist izvještajne institucije u obliku osnivačkog uloga ili dokapitalizacije ili je plaćen drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi (ili Fondu za privatizaciju) u svrhu stjecanja dionica/vlasničkih udjela. Za druge načine stjecanja dionica/vlasničkih udjela (stvari, prava i licence ili sl.) unosi se tržišna vrijednost uloženog sredstva. U nedostatku informacija, kao tržišna vrijednost nefinancijskog sredstva može se koristiti knjigovodstvena vrijednost. U slučaju zamjene dužničkog odnosa vlasničkim (npr. pretvaranje kredita u vlasnički udio), unosi se vrijednost duga koji se pretvara u vlasničku glavnicu.

Način plaćanja:                                               

Unosi se šifra načina plaćanja dionica/vlasničkih udjela prema sljedećem šifarniku:           

1 – uplata u novcu,        2 – kredit, 3 – stvari, 4 – prava i licence, 5 – zamjena dužničkog odnosa vlasničkim, 6 – ostalo                 

Ukoliko ista inozemna institucija pribavlja dionice/vlasničke udjele uz različite načine plaćanja, potrebno je svaki način plaćanja iskazati kao izdvojenu transakciju.                      

Postotak udjela u vlasništvu:            

Unosi se postotak (na dvije decimale) udjela u vlasničkoj glavnici izvještajne institucije koji je inozemna institucija ili fizička osoba stekla prikazanom transakcijom.            

 

 

Upute za popunjavanje

Vrsta institucije:

U ovu rubriku unesite broj pridružen opciji koja odgovara Vašoj instituciji:

1. financijska institucija,

2. nefinancijska institucija,

3. podružnica inozemne financijske institucije,

4. podružnica inozemne nefinancijske institucije,

5. ostalo.

Djelatnost institucije:

U ovu rubriku unosi se šifra djelatnosti prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, objavljenoj u  »Narodnim novinama« br. 13/2003 od 27. 1. 2003. Šifra djelatnosti unosi se do razine od četiri znamenke.

Vrijednost ukupnog kapitala:

U ovu rubriku unosi se knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na kraju izvještajne godine, a koji prema Zakonu o računovodstvu (čl. 17. st. 1.) obuhvaća:

1. temeljni (upisani) kapital,

2. premije na emitirane dionice (kapitalne rezerve; agio; dodatno uplaćeni kapital),

3. revalorizacijske rezerve,

4. rezerve iz dobiti (zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice te ostale rezerve),

5. zadržanu dobit ili preneseni gubitak te

6. dobit ili gubitak tekuće (izvještajne) godine.

Vrijednost vlasničke glavnice:

U ovu rubriku unosi se knjigovodstvena vrijednost vlasničke glavnice na kraju izvještajne godine. Pod vlasničkom glavnicom podrazumijeva se dio temeljnog (upisanog) kapitala koji se odnosi na dionice/vlasničke udjele koji osiguravaju pravo sudjelovanja u odlučivanju (dakle, isključujući neparticipirajuće dionice/vlasničke udjele).

Upisani a neuplaćeni dio vlasničke glavnice:

U ovu rubriku unosi se knjigovodstvena vrijednost onog dijela potraživanja po upisanom a neuplaćenom kapitalu na kraju izvještajne godine koji se odnosi na vlasničku glavnicu, definiranu u uputi za popunjavanje prethodne rubrike (dakle, dijela koji se ne odnosi na neparticipirajuće dionice/vlasničke udjele).

Postotak udjela stranog kapitala u vlasničkoj glavnici:

U ovu rubriku unosi se ukupni postotak (na dvije decimale) vrijednosti vlasničke glavnice (gore definirane) koji pripada svim stranim institucijama na kraju izvještajne godine. Pod pojmom strane institucije podrazumijeva se svaka pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, odnosno svaka fizička osoba sa stalnim boravištem u inozemstvu (uključujući i hrvatske državljane na privremenom radu u inozemstvu koji posjeduju radnu dozvolu zemlje u kojoj privremeno borave). Podružnice i povezana poduzeća hrvatskih poduzeća u inozemstvu također se smatraju stranim institucijama, dok se podružnice i povezana poduzeća stranih institucija u Hrvatskoj ne smatraju stranim institucijama.

Vrijednost ukupnih vlasničkih ulaganja u inozemstvu:

U ovu rubriku unosi se ukupna knjigovodstvena vrijednost svih vlasničkih ulaganja (ulaganja u dionice ili vlasničke udjele, osim neparticipirajućih) izvještajne institucije u strane institucije, pri čemu su strane institucije definirane na način naveden u uputi za popunjavanje prethodne rubrike.

Instituciju je osnovao inozemni vlasnik:

Zaokružite »DA« ako je institucija u potpunosti osnovana kapitalom jednog ili više inozemnih vlasnika.

Institucija ima vlasničke udjele 51% ili više u drugim domaćim poduzećima:

Zaokružite »DA« ako je institucija ostvarila vlasničke udjele 51% ili više u drugim domaćim institucijama.

Institucija ima posredna vlasnička ulaganja u inozemstvu:

Zaokružite »DA« ako su inozemne institucije u vlasništvu izvještjane institucije ostvarila vlasničke udjele 51% ili više u drugim inozemnim institucijama.

 

 

UPUTE ZA OBRAZAC IU-S2 (ŠIFARNIK)

Opće napomene

Izvještajna institucija u okviru ovog Upitnika je domaća pravna osoba u čije ime se Upitnik popunjava.

Pod pojmom inozemne institucije podrazumijeva se svaka pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, odnosno svaka fizička osoba sa stalnim boravištem u inozemstvu (uključujući i hrvatske državljane na privremenom radu u inozemstvu koji posjeduju radnu dozvolu zemlje u kojoj privremeno borave).

Podružnice i povezana poduzeća hrvatskih poduzeća u inozemstvu također se smatraju inozemnim institucijama, dok se podružnice i povezana poduzeća stranih institucija u Hrvatskoj ne smatraju inozemnim institucijama. Domaća institucija je svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Upute za popunjavanje tablica A. i B.

U tablicu A. potrebno je upisati podatke o svim inozemnim institucijama koje na početku i/ili na kraju tromjesečja imaju postotak udjela u vlasništvu izvještajne institucije veći ili jednak 10%.

U tablicu B. upisuju se podaci o svim inozemnim institucijama u čijem vlasništvu izvještajna institucija na početku i/ili na kraju tromjesečja posjeduje 10 ili više posto udjela u vlasništvu.

Stupac 1.

Upisane su šifre koje treba koristiti u obrascu IU-T2 kako bi se transakcije iz obrasca mogle pripisati odgovarajućoj instituciji u Šifarniku.

Stupac 2.

Unosi se troznamenkasta šifra zemlje u kojoj inozemna institucija ima sjedište, prema popisu šifara zemalja objavljenom u »Narodnim novinama« br. 104/2003 od 27. 6. 2003.

Stupac 3.

Unosi se točan naziv i sjedište inozemne institucije.

Stupac 4.

Unosi se jedan od ponuđenih brojeva koji definira vrstu inozemne institucije:

     51 – međunarodne financijske institucije

     52 – investicijski fondovi      

     53 – ostale financijske institucije

     54 – nefinancijske institucije

     55 – pojedinci

     56 – ostalo

Stupac 5.

Unosi se postotak udjela inozemne institucije u vlasništvu izvještajne institucije (Tablica A.) ili postotak udjela izvještajne institucije u vlasništvu inozemne institucije (Tablica B.) na početku izvještajnog tromjesečja (isključujući neparticipirajuće dionice).

 

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IU-T2 (UPITNIKA)

Opće napomene

Izvještajna institucija u okviru ovog Upitnika je domaća pravna osoba u čije ime se Upitnik popunjava.

Pod pojmom inozemne institucije podrazumijeva se svaka pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu, odnosno svaka fizička osoba sa stalnim boravištem u inozemstvu (uključujući i hrvatske državljane na privremenom radu u inozemstvu koji posjeduju radnu dozvolu zemlje u kojoj privremeno borave).

Podružnice i povezana poduzeća hrvatskih poduzeća u inozemstvu također se smatraju inozemnim institucijama, dok se podružnice i povezana poduzeća stranih institucija u Hrvatskoj ne smatraju inozemnim institucijama.

Domaća institucija je svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Upitnik se sastoji od 2 dijela:

A.  VLASNIČKA ULAGANJA IZ INOZEMSTVA U IZVJEŠTAJNU INSTITUCIJU

      A.1. Vlasnička ulaganja inozemnih institucija u izvještajnu instituciju

      Odnosi se na ulaganja inozemnih institucija ili fizičkih osoba u vlasničku glavnicu izvještajne institucije (ili iznimno na ulaganja koja rezultiraju povećanjem neke druge pozicije kapitala npr. pričuva poduzeća).

      A.2. Poslovni rezultat izvještajne institucije i isplate vlasničkih prihoda

      Odnosi se na godišnji poslovni rezultat (dobit/gubitak) izvještajne institucije i njegovu raspodjelu.

      A.3. Struktura kapitala izvještajne institucije i distribucija inozemnog udjela po zemljama ulagača

      Odnosi se na stanje pozicija kapitala izvještajne institucije na kraju izvještajnog razdoblja i distribuciju inozemnih udjela prema zemljama porijekla.

B.  VLASNIČKA ULAGANJA IZVJEŠTAJNE INSTITUCIJE U INOZEMSTVO

      B.1. Vlasnička ulaganja izvještajne institucije u inozemne institucije

      Odnosi se na ulaganja izvještajne institucije u vlasničku glavnicu inozemnih institucija (ili iznimno na ulaganja koja rezultiraju povećanjem neke druge pozicije kapitala inozemnih institucija).

      B.2. Prihodi izvještajne institucije od vlasničkih ulaganja u inozemne institucije

      Odnosi se na podatke o vlasničkim prihodima izvještajne institucije od ulaganja u inozemstvo.

      B.3. Stanje vlasničkih ulaganja izvještajne institucije u inozemstvo

            Odnosi se na stanje vlasničkih ulaganja u inozemstvo i njihovu distibuciju po zemljama ulaganja.

 

 

 

 

 

                                               

                                                           

 

 

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE

Tablica 1. Stanje ulaganja rezidenta u dužničke vrijednosne papire nerezidentnih izdavatelja

Kolona 1: Unosi se ISIN oznaka vrijednosnog papira.

Kolona 2: Unosi se oznaka valute u kojoj je vrijednosni papir denominiran prema popisu  objavljenom u »Narodnim novinama« br. 99/2003 od 13. 5. 2003. (npr. EUR).             

Kolona 3: Unosi se država sjedišta nerezidentnog izdavatelja – troznamenkasta šifra zemlje  prema popisu objavljenom u »Narodnim novinama« br. 104/2003 od 27. 6. 2003.                    

Kolona 4: Unosi se nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira nerezidentnih izdavatelja,  razvrstano po svakom vrijednosnom papiru i državi izdavatelja.                                     

Kolona 5: Unosi se tržišna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira nerezidentnih izdavatelja,  razvrstano po svakom vrijednosnom papiru i državi izdavatelja. Tržišna vrijednost  određenog vrijednosnog papira u vlasništvu rezidenata je umnožak njihovog broja s  tržišnom cijenom na zadnji dan izvještajnog razdoblja. Tržišna cijena je aritmetička  sredina najviše i najniže cijene na zadnji dan izvještajnog razdoblja i treba uključivati  stečene kamate. Ukoliko tržišna cijena ne uključuje stečene kamate potrebno ih je  izračunati u skladu s modelom koji se primjenjuje za određeni dužnički vrijednosno  papir.                                        

Kolona 6: Unosi se naziv banke – skrbnika ukoliko se papiri drže na skrbi kod domaćih banaka – skrbnika.                                                                                   

Tablica 2. Transakcije rezidenata po dužničkim vrijednosnim papirima nerezidentnih izdavatelja

Kolona 1: Unosi se ISIN oznaka vrijednosnog papira.

Kolona 2: Unosi se država sjedišta nerezidentnog izdavatelja – troznamenkasta šifra zemlje  prema popisu objavljenom u »Narodnim novinama« br. 104/2003 od 27. 6. 2003.                          

Kolona 3: Unosi se zbirna vrijednost svih transakcija (kupnje »+« i prodaje »–«) za svaki  vrijednosni papir u promatranom mjesecu. U nedostatku informacije o stvarnom  iznosu transakcije uzima se tržišna cijena na dan transakcije i množi s brojem  prodanih (kupljenih) vrijednosnih papira.                                                 

Kolona 4: Unosi se naziv banke – skrbnika ukoliko se papiri drže na skrbi kod domaćih banaka – skrbnika.                                                                       

 

 

 

OBRAZAC KZ2

UPITNIK O KREDITNOM POSLU ZADUŽENJA

Naziv tvrtke: ________________________________________________________________________________

                                              (naziv tvrtke koja dostavlja obrazac)

Podnositelj: _________________________________________________________________________________

                                        (ime i prezime osobe koja dostavlja obrazac)

Adresa: ____________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________________________

Faks: ______________________________________________________________________________________

 

Datum zaključenja ugovora: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Registarski broj: –––––––––––––––––––––––––

                                                        (dd.mm.gggg., vidi upute na kraju)                                                 (vidi upute na kraju)

Valuta i iznos kredita: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                              (naziv ugovorene valute zaključenja)                                      (iznos kredita u valuti zaključenja)

Valuta i iznos kredita: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                (naziv ugovorene valute otplate)                                              (iznos kredita u valuti otplate)

Dužnik            

Naziv: ______________________________________________________________________________________

                            (naziv tvrtke za pravne osobe, ime i prezime za fizičke osobe)

Matični broj:  _________________________________________________________________________________

                                                  (matični broj Državnog zavoda za statistiku ili JMBG)

Djelatnost: ___________________________________________________________________________________

                                (za pravne osobe šifra i naziv djelatnosti po Nacionalnoj klasfikaciji djelatnosti)

Sektor (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 središnja država                                       9 javna poduzeća (100 posto)

             2 središnji fondovi                                      10 mješovita poduzeća (preko 50 posto)

             3 razvojne banke                                       11 privatna poduzeća

             4 lokalni organi uprave i fondovi                  12 neprofitne organizacije

             5 središnja banka                                       13 obrtnici i trgovci

             6 poslovne banke                                       14 domaćinstva (pojedinci)

             7 ostale depozitne institucije                       

             8 nedepozitne financijske institucije

Kreditor

Naziv: ___________________________________________________________________________________   

                            (naziv tvrtke za pravne osobe, ime i prezime za fizičke osobe)

Grad: ___________________________________________________________________________________

                                             (grad u kojem je sjedište kreditora)

Država: __________________________________________________________________________________

                                              (država u kojoj je sjedište kreditora)

Sektor (označiti jedno, vidi upute na zadnjoj strani)

             1 središnja država                                       9 javna poduzeća (100 posto)

             2 središnji fondovi                                      10 mješovita poduzeća (preko 50 posto)

             3 razvojne banke                                       11 privatna poduzeća

             4 lokalni organi uprave i fondovi                  12 neprofitne organizacije

             5 središnja banka                                       13 obrtnici i trgovci

             6 poslovne banke                                       14 domaćinstva (pojedinci)

             7 ostale depozitne institucije                        15 međunarodne financijske institucije

             8 nedepozitne financijske institucije

Vlasnički odnos s dužnikom (označiti jedno)

             1 kreditor posjeduje više od 50 posto udjela u vlasništvu nad dužnikom

             2 kreditor posjeduje između 10 i 50 posto udjela u vlasništvu nad dužnikom

             3 dužnik posjeduje više od 50 posto udjela u vlasništvu nad kreditorom

             4 dužnik posjeduje između 10 i 50 posto udjela u vlasništvu nad kreditorom

             5 ne postoji vlasnički odnos s 10 ili više posto udjela u vlasništvu

Učešće kreditora: __________________________________________________________________________

                                 (popuniti samo za sindicirane kredite, vidi upute na kraju)            

Osiguravajuća agencija: ______________________________________________________________________

                                        (naziv inozemne agencije koja osigurava kreditora)              

Osigurani iznos kredita (%):___________________________________________________________________

                                                 (ugovoreni postotak osiguranog dijela kredita)             

Opis kredita

Vrsta ugovora (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 normalan                                                 7 zamjena duga

             2 revolving                                                 8 sindicirani

             3 okvirni                                                     9 pretavanje gotovinskog posla u kreditni

             4 konkretni kao dio okvira                          10 kompenzacija

             5 reprogramirani                                        11 obveznice

             6 refinancirani

Vrsta kredita (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 komercijalni kredit                                   4 projektni krediti

             2 robni kredit                                             5 kratkoročna kreditna linija

             3 financijski kredit

Trajanje kredita (vidi upute na kraju): ________________________________

                                                                        (ggg-mm-dd)

Broj projekta: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          

                          (za kredite Svjetske banke broj po kojim ga vodi Svjetska banka)

Krajnji korisnik kredita                                                                                        

(vidi upute na kraju)

Naziv: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––         

                         (naziv tvrtke za pravne osobe, ime i prezime za fizičke osobe)

Matični broj: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                 (matični broj Državnog zavoda za statistiku ili JMBG)

Osiguranje otplate kredita

Instrument osiguranja otplate (označiti jedno)

             1 bez osiguranja                                        5 akreditiv

             2 garancija                                                6 hipoteka

             3 mjenica                                                  7 jamstvo

             4 promesa (eng. promissory note)               8 ostalo

Naziv garanta / jamca: _______________________________________________________________________

                                                                                           (naziv tvrtke ili institucije)

Matični broj garanta / jamca: ___________________________________________________________________

                                                  (matični broj Državnog zavoda za statistiku)

Sektor garanta / jamca (označiti jedno, vidi upute na zadnjoj strani)

             1 središnja država                                       9 javna poduzeća (100 posto)

             2 središnji fondovi                                      10 mješovita poduzeća (preko 50 posto)

             3 razvojna banka                                       11 privatna poduzeća

             4 lokalni organi uprave i fondovi                  12 neprofitne organizacije

             5 središnja banka                                       13 obrtnici i trgovci

             6 poslovne banke                                       14 domaćinstva (pojedinci)

             7 ostale depozitne institucije                       

             8 nedepozitne financijske institucije

Naziv supergaranta: ___________________________________________________________________________

                                                                                           (naziv tvrtke ili institucije)

Matični broj: _________________________________________________________________________________

                                                                (matični broj Državnog zavoda za statistiku)

 

 

Vrsta robe ili usluge koja se uvozi na kredit
(za komercijalne i robne kredite označiti jedno)

             Hrana i žive životinje                                  Strojevi i transportni uređaji

             11   Žive životinje                                       881 Pogonski strojevi i uređaji

             112 Meso i prerađevine od mesa                882 Specij. strojevi za pojedine ind. grane

             113 Mliječni proizvodi i jaja                         883 Strojevi za obradu metala           

             114 Ribe i prerađevine                               884 Ind. strojevi za opću upotrebu

             115 Žitarice i proizvodi                               885 Uredski strojevi i informatička oprema

             116 Povrće i voće                                      886 Telekomunikacijski aparati

             117 Šećer, proizvodi od šećera, med           887 Električni strojevi, aparati i uređaji

             18   Kava, čaj, kakao, začini                       888 Cestovna vozila i priključci

             119 Stočna hrana (osim žitarica u zrnu)       889 Pomorska i riječna plovila

             1110Razni proizvodi za hranu                      8810Zračna transportna sredstva

             Pića i duhan                                              8811Željeznička transportna sredstva

             221 Pića                                                   8812Ostala transportna sredstva i oprema

             222 Duhan i proizvodi od duhana                Razni gotovi proizvodi

             Sirove materije, osim goriva                        991 Montažne zgrade

             331 Kože sirove, krzna neštavljena             992 Sanitarni uređaji

             332 Uljano sjemenje i plodovi                      993 Pokućstvo i dijelovi

             333 Sirovi kaučuk                                      994 Predmeti za putovanje

             334 Pluto i drvo                                         995 Odjeća

             335 Celuloza i otpaci od papira                   996 Obuća

             336 Tekstilna vlakna i otpaci                       997 Znanstveni i kontrolni instrumensti

             337 Sirova gnojiva i minerali                       998 Foto – aparati i satovi

             338 Metalne rude i otpaci metala                999 Razni gotovi proizvodi – ostalo

             339 Životinjske, biljne tvari                         Ostale robe

             Mineralna goriva i maziva                           10101 Metalni novac

             441 Kameni ugljen, koks i briketi                 10102 Zlato – nemonetarno

             442 Nafta i naftni derivati                           10103 Ostalo

             443 Plin, zemni i industrijski                        10104 Različiti proizvodi

             444 Električna energija                              

             Životnjska i biljna ulja i masti                      

             551 Životinjska ulja i masti                         

             552 Čvrste biljne masti i ulja                      

             553 Životinjska i biljna ulja i masti              

             Kemijski proizvodi                                      Usluge

             661 Organski kemijski proizvodi                  11111 Transportne usluge

             662 Anorganski kemijski proizvodi              11112 Usluge osiguranja

             663 Proizvodi za bojenje, štavljenje              11113 Usluge financijskog sektora

             664 Medicinski i farmaceutski proizvodi      11114 Informatičke usluge

             665 Eterična ulja, parafin i toaletni proizvodi11115 Usluge oplemenjivanja, prerade i dorade

             666 Gnojiva (osim sirovih)                          11116 Ostale usluge

             667 Plastične materije u primarnim oblicima11117 Različite usluge

             668 Plastične mase u ostalim oblicima         12      Reeksport

             669 Kemijske tvari i proizvodi nespomenuti 

             Proizvodi svrstani po materijalu                   Dugoročno iznajmljivanje (eng. leasing)

             771 Koža, proizvodi od kože, krzna             13131 automobila

             772 Proizvodi od kaučuka                           13132 poljoprivredne mehanizacije

             773 Proizvodi od pluta i drva                       13133 građevinske mehanizacije

             774 Papir, karton, proizvodi od celuloze       13134 informatičke opreme i softwarea

             775 Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi        13135 ostale opreme

             776 Proizvodi od nemetalnih minerala          13136 ostalo

             777 Željezo i čelik                                     

             778 Obojeni metali                                    

             779 Proizvodi od metala, ostali                   

Otplata glavnice

Dinamika otplate glavnice (označiti jedno)           Otplata se temelji na (označiti jedno)

             1 otplata u jednakim otplatnim kvotama       1 ukupnom iznosu kredita

             2 otplata u anuitetima                                 2 svakom korištenju

             3 otplata u jednoj svoti                               (vidi upute na kraju)

             4 ostalo

Broj otplata glavnice u godini: _____________________        Prvi datum otplate glavnice:    _____________________

                                                                                    (dd.mm.gggg)          

Ukupan broj otplata glavnice: _____________________         Zadnji datum otplate glavnice: _____________________
                                                 (dd.mm.gggg)         

 

Poček (broj mjeseci i dana od datuma korištenja do datuma prve otplate glavnice): _____________________

                                                                                                           (mm-dd)

Za izračun otplate                         360 dana u godini.                         30 dana u mjesecu.

uzima se (označiti jedno)               365 dana u godini.                         kalendarski broj dana u mjesecu.

Plaćanje kamata

Vrsta kamate (označiti jedno):

             1 bez kamata                                              7 euribor

             2 fiksna stopa                                             8 aka

             3 dvije fiksne stope                                     9 domestic

             4 libor                                                       10 kamata uključena u glavnicu

             5 fibor                                                       11 ostalo

             6 pibor                                                            

Kamatna stopa 1: ________________________           Kamatna stopa 2: ________________________________________

(fiksna kamatna stopa ili marža iznad osnovne stope)                                       (fiksna kamatna stopa ili marža iznad osnovne stope)

Broj plaćanja kamata u godini: ____________________ Prvi datum plaćanja kamata: ___________________________

                                                                                                                                               (dd.mm.gggg)

Ukupan broj plaćanja kamata: ____________________ Zadnji datum plaćanja kamata : ___________________________
                                                                                                         
(dd.mm.gggg)                         

                                                                                     Međudatum plaćanja kamata: ____________________________

                                                                                     (prvi datum po drugoj kamatnoj stopi)         (dd.mm.gggg)        

 

Interkalarna kamata: ___________________________ Zatezna kamatna stopa: ________________________________

(navesti iznos u valuti otplate, ukoliko je iznos već utvrđen)                                 (marža iznad redovne stope)      

Troškovi

(upisati iznos u valuti zaključenja)

Naknada za jamstvo odobravanja kredita (eng. commitment fee): ___________________________________

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (eng. arrangement fee): ____________________________________  

Naknada za troškove obrade otplate (eng. management fee): ______________________________________ 

Ostali troškovi kredita (eng. pocket money): __________________________________________________  

Ostalo: ___________________________                                                              

Način naplate troškova (zaokružiti jedno):

             1 jednokratno          2 godišnje               3 tromjesečno

Restrukturiranje duga

(ne popunjavati bez posebnih uputa Hrvatske narodne banke)

Oznaka sporazuma: ________________________________                 Izvorni dužnik:                                  ________________________________

                                                                                                               Izvorni garant:                                  ________________________________

________________________________ ,  ________________________________

              (mjesto)                                                             (datum)

                                                                                                                           ________________________________

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                (Potpis ovlaštene osobe – podnositelja)

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            žig tvrtke

 

Upute za popunjavanje

Opće upute

Domaća osoba koja zaključi ugovor o kreditu zaduženja dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci popunjeni obrazac KZ2 i prateću dokumentaciju propisanu Odlukom o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom. Uz obrazac KZ2, domaća osoba predaje i obrazac K3 s popunjenom tablicom A (ukoliko je kredit već u korištenju, treba biti popunjena i tablica B obrasca K3).

Po primitku obrasca KZ2 Hrvatska narodna banka unosi podatke u bazu podataka i kreditu dodjeljuje registarski broj pod kojim se taj kredit dalje prati. Hrvatska narodna banka zatim podnositelju dokumentacije dostavlja »potvrdu o registraciji kredita« koja sadrži ispis unesenih podataka. Ispis podataka različit je od podataka podnositelja, ukoliko je podnositelj određenu rubriku pogrešno popunio. Podnositelj može staviti primjedbu na ispravljanje podatka koje obavlja Hrvatska narodna banka.

Domaća osoba također dostavlja obrazac KZ2 kad dođe do promjene ugovora o kreditu. U tom slučaju popunjavaju se samo rubrike: naziv tvrtke, podnositelj prijave, adresa, telefon, faks, registarski broj i rubrike čiji se sadržaj mijenja.

Ukoliko dužnik odustaje od korištenja ugovorenog kredita koji je registriran kod Hrvatske narodne banke, domaća osoba pismenim putem o tome izvješćuje Hrvatsku narodnu banku.

Obrazac KZ2 potpisuje i ovjerava domaća osoba koja je zaključila ugovor o kreditu zaduženja, ili druga osoba koja je ovlaštena za dostavljanje izvješća.

Upute za popunjavanje rubrika

Datum zaključenja ugovora

Navesti datum zaključenja ili datum izmjene ugovora o kreditnom poslu s inozemstvom. Ukoliko ima više izmjena ugovora, navesti datum posljednje izmjene.

Registarski broj

Navesti broj pod kojim je kredit registriran kod Hrvatske narodne banke. Ukoliko kredit još nije registriran, rubrika se ne popunjava.

Sektor dužnika

1 Središnja država – Sektor središnja država uključuje sve institucionalne jedinice koje se financiraju iz proračuna središnje države. Ovime su obuhvaćene sljedeće jedinice:

(1) Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski državni sabor i Vlada Republike Hrvatske,

(2) Ustavni sud Republike Hrvatske

(3) državna ministarstva,

(4) ostali samostalni organi državne uprave (uključujući Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatsku garancijsku agenciju i Hrvatsku upravu za ceste),

(5) redovni sudovi (na svim razinama),

(6) pučki pravobranitelji (na svim razinama),

(7) državno odvjetništvo (na svim razinama),

(8) javno pravobraniteljstvo (na svim razinama).

2 Središnji fondovi – Sektor središnji fondovi obuhvaća nacionalne fondove koji se financiraju posebnim izvanproračunskim porezima (tj. porezima ili doprinosima koji se ne uključuju u prihode proračuna središnje države). Ovime su obuhvaćeni:

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

(2) Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (uključujući i Fond za dječji doplatak)

(3) Hrvatski zavod za zapošljavanje,

(4) Hrvatske vode i

(5) Hrvatski fond za privatizaciju.

3 Razvojna banka Sektor razvojna banka obuhvaća Hrvatsku banku za obnovu i razvoj.

4 Lokalna organi uprave i fondovi – Ovaj sektor obuhvaća sljedeće jedinice:

(1) predstavnička tijela županija i njihova izvršna tijela,

(2) predstavnička tijela gradova i njihova izvršna tijela,

(3) predstavnička tijela kotara i njihova izvršna tijela,

(4) predstavnička tijela općina i njihova izvršna tijela

(5) fondove osnovane i financirane na lokalnoj razini kao što su fondovi za građevinarstvo, promet, vodoprivredu i sl.

5 Središnja banka – Sektor središnja banka obuhvaća Hrvatsku narodnu banku.

6 Banke – Pojmom banke obuhvaćene su sve domaće banke kojima je HNB, a u skladu sa Zakonom o bankama, dala odobrenje za obavljanje bankovne djelatnosti. Ovom definicijom obuhvaćene su i štedionice koje u prijelaznom razdoblju trebaju uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o bankama, te strane banke čijim je podružnicama u Republici Hrvatskoj HNB dala odobrenje za obavljanje bankovne djelatnosti. Liste ovih institucija objavljuju se u Biltenu HNB.

7 Ostale depozitne institucije – Pojmom ostale depozitne institucije obuhvaćene su stambene štedionice, investicijski fondovi, štedno-kreditne zadruge i druge institucije koje prikupljaju depozite ili surogate depozita.

8 Nedepozitne financijske institucije – Pojmom nedepozitne financijske institucije obuhvaćene su sve domaće financijske institucije koje nisu klasificirane kao banke ili ostale depozitne institucije (npr. osiguravajuća društva, privatni mirovinski fondovi, Zavod za platni promet itd.).

9 Javna poduzeća – Pojmom javna poduzeća obuhaćena su sva nefinancijska poduzeća koja su u 100 postotnom vlasništvu središnje države, republičkih fondova ili lokalnih organa uprave i fondova.

10 Mješovita poduzeća – Pojmom mješovita poduzeća obuhaćena su sva nefinancijska poduzeća u kojima središnja država, republički fondovi ili lokalni organi uprave i fondova posjeduju više od 50 posto udjela u vlasništvu.

11 Privatna poduzeća – Pojmom privatna poduzeća obuhvaćena su sva nefinancijska poduzeća koja nisu javna ili mješovita poduzeća.

12 Neprofitne organizacije – Pojmom neprofitne organizacije obuhvaćene su neprofitne organizacije koje opslužuju stanovništvo: političke stranke, vjerske zajednice, udruge građana, humanitarne organizacije, strukovne organizacije, amaterske sportske organizacije, kulturna društva i sl.

13 Obrtnici i trgovci – Pojmom obrtnici i trgovci organizacije obuhvaćene su fizičke osobe koje imaju registriranu vlastitu djelatnost.

14 Domaćinstva – Pojmom domaćinstva obuhvaćeni su ostale fizičke osobe, osim obrtnika i trgovaca.

Sektor kreditora

Vidjeti upute za sektor dužnika i pronaći odgovarajući sektor. Inozemne osobe klasifikaciraju se u sektore prema istim načelima kao i domaće osobe. U sektorskoj klasifikaciji kreditora dodan je sektor »15 međunarodne financijske institucije«, koji se odnosi na Svjetsku banku, Europsku banku za obnovu i razvoj i sl.

Učešće kreditora

Kod sindiciranog kredita za svakog kreditora treba navesti sljedeća obilježja: naziv, grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom i učešće. Podaci za kreditore navode se proširivanjem obrasca KZ2 na sljedeći način: kreditor 1 – naziv, grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; kreditor 2 – naziv, grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; kreditor 3 – naziv, grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; itd. Učešće kreditora je iznos koji odobrava jedan kreditor, a navodi se u valuti otplate. Zbroj učešća svih kreditora treba biti jednak iznosu kredita u valuti otplate.

Vrsta ugovora

1 Normalan – Većina kredita je ovog tipa, tj. pojedinačni krediti s ugovorenim rokovima dospijeća i kamatnom stopom.

2 Revolving – Vrsta ugovora kojim kreditor odobrava kredit u određenom iznosu i unutar određenog vremenskog razdoblja. Otplatom dijela kredita pruža se mogućnost novog korištenja, tako da visina duga nikad ne smije prijeći ugovoreni limit.

3 Okvirni – Vrsta ugovora kojim kreditor, unutar određenog vremenskog razdoblja, odobrava korištenje više pojedinačnih kredita, s time da ukupan iznos svih kredita ne može biti veći od ugovorene okvirne svote. Uvjeti pojedinačnih kredita nisu nužno isti. Obrazac K3 dostavlja se za okvirni ugovor, samo ukoliko pojedinačni krediti unutar okvirnog ugovora imaju jedinstveni plan otplate prema inozemstvu.

4 Konkredni kao dio okvirnog – Pojedinačni kredit unutar okvirnog kredita. Obrazac K3 dostavlja se za svaki pojedinačni kredit, samo ukoliko pojedinačni krediti unutar okvirnog ugovora imaju različite planove otplate prema inozemstvu,

5 Reprogramirani – Pojedinačni kredit na temelju sporazuma s kreditorom kojim se dužniku omogućava da ranije zaključeni kredit (cijeli ili dio) vrati u novim ugovorenim rokovima i uz druge uvjete.

6 Refinancirani – Pojedinačni kredit na temelju posebnog sporazuma s kreditorom koji se uzima radi otplate drugog ranije zaključenog kredita. Novim kreditom otplaćuju se dospjele obveze po glavnicama i kamatama i/ili buduća dospijeća glavnica i kamata.

7 Zamjena duga – Pojedinačni kredit kojim se uz povoljnije uvjete otplaćuje drugi ranije zaključeni kredit. Kreditori u ovom slučaju ne moraju biti isti.

8 Sindicirani – Kredit koji odobrava grupa kreditora.

9 Pretvaranje gotovinskog posla u kreditni –  Posao uvoza prvobitno ugovoren s rokom plaćanja do 90 dana kojem se naknadno na temelju izmjene ugovora s dobavljačem mijenja rok plaćanja u duži od 90 dana.

10 Kompenzacija – Posebni tip normalnog kredita koji kreditor i dužnik zaključuju radi uravnoteženja međusobne razmjene.

11 Obveznice – Svi dužnički vrijednosni papiri.

Vrsta kredita

1 Komercijalni kredit – Kredit za uvoz roba ili usluga, koji izravno odobrava inozemni dobavljač ili izvoznik.

2 Robni kredit – Kredit za uvoz roba i usluga, koji odobrava banka inozemnog dobavljača ili izvoznika, ili inozemna državna agencija za promicanje izvoza.

3 Financijski kredit – Kredit kojim kreditor dužniku odobrava novčana sredstva.

4 Projektni kredit – Kredit za financiranje realizacije određenog projekta kod kojeg u trenutku zaključenja nije definirana struktura korištenja sredstava (plaćanje uvoza, pretvaranje u domaću valutu radi plaćanja domaćih dobavljača, izvođača radova i sl.)

5 Bankarska kratkoročna kreditna linija – Dozvoljeno prekoraćenje na računu domaće banke kod inozemne banke prema ugovoru.

Krajnji korisnik kredita

Navesti naziv i matični broj krajnjeg korisnika kredita. Naziv krajnjeg korisnika različit je od naziva dužnika, samo ukoliko domaća osoba (obično banka) zaključi kredit u svoje ime a za račun krajnjeg korisnika. Ukoliko postoji više krajnjih korisnika, rubrika se ne popunjava.

Trajanje kredita

Navesti broj godina, mjeseci, odnosno dana od prvog korištenja do zadnje otplate glavnice u obliku »ggg.mm.dd.« Na primjer, ukoliko je kredit odobren na 18 mjeseci, navesti »001-06-00«.

Sektor garanta / jamca

Vidjeti upute za sektor dužnika i pronaći odgovarajući sektor. Ukoliko je instrument osiguranja otplate »2 garancija«, sektor garanta može imati vrijednost »1 središnja država« ili »6 poslovne banke«.

Otplata glavnice

U rubrici »Dinamika otplate glavnice« odabire se broj »1« ako svaka obročna otplata (anuitet) u sebi sadrži jednaku otplatnu kvotu (tj. dio glavnice koji se otplaćuje), broj »2« ako se otplata temelji na jednakim obrocima (anuitetima), a broj »3« ako je otplata glavnice jednokratna. U svim ostalim slučajevima odabire se broj »4«.

Ukoliko je u rubrici »Otplata se temelji na:« izabrano »na svakom korištenju«, rubrike »poček«, »broj otplata glavnice u godini« i »ukupan broj otplate glavnice« popunjavaju se samo kad su njihove vrijednosti iste za svako korištenje. Inače se ove rubrike ne popunjavaju (u tom slučaju u rubrici »dinamika otplate glavnice« treba odabrati »4 – ostalo«).

Plaćanje kamata

Ukoliko podnositelj nije u mogućnosti utvrditi udio kamate u otplati zajma (što se može dogoditi, na primjer, kod leasing aranžmana), u ovoj rubrici treba odabrati opciju »10 – kamata uključena u glavnicu«. U tom slučaju, kod popunjavanja plana otplate zajma u obrascu K3 sve planirane otplate iskazuju se kao otplate glavnice.

 

OBRAZAC KO2

UPITNIK O KREDITNOM POSLU ODOBRENJA

Naziv tvrtke: _________________________________________________________________________

                                                    (naziv tvrtke koja dostavlja obrazac)

Podnositelj: __________________________________________________________________________

                                               (ime i prezime osobe koja dostavlja obrazac)

Adresa: _____________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________________

Fax: ________________________________________________________________________________

 

 

Datum zaključenja ugovora: ____________________________         Registarski broj: __________________

                                             (dd.mm.gggg., vidi upute na kraju)                                        (vidi upute na kraju)

Valuta i iznos kredita: _______________________________          ________________________________

                                        (naziv ugovorene valute zaključenja)                     (iznos kredita u valuti zaključenja)

Valuta i iznos kredita: _______________________________          ________________________________

                                          (naziv ugovorene valute naplate)                          (iznos kredita u valuti naplate)

Dužnik            

Naziv: _______________________________________________________________________________

                                                               (naziv tvrtke)

Grad: ________________________________________________________________________________

                                              (grad u kojem je sjedište dužnika)

Država ______________________________________________________________________________

                                             (država u kojoj je sjedište dužnika)

Sektor (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 središnja država                                       9 javna poduzeća (100 posto)

             2 središnji fondovi                                      10 mješovita poduzeća (preko 50 posto)

             3 razvojne banke                                       11 privatna poduzeća

             4 lokalni organi uprave i fondovi                  12 neprofitne organizacije

             5 središnja banka                                       13 obrtnici i trgovci

             6 poslovne banke                                       14 domaćinstva (pojedinci)

             7 ostale depozitne institucije                        15 međunarodne financijske institucije           

             8 nedepozitne financijske institucije

Kreditor

Naziv: _______________________________________________________________________________           

                                                               (naziv tvrtke)

Matični broj: ___________________________________________________________________________

                           (za domaće pravne osobe matični broj Državnog zavoda za statistiku)

Djelatnost: ____________________________________________________________________________

                        (za domaće pravne osobe šifra i naziv djelatnosti po Nacionalnoj klasfikaciji djelatnosti)

Sektor (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 središnja država                                       9 javna poduzeća (100 posto)

             2 središnji fondovi                                      10 mješovita poduzeća (preko 50 posto)

             3 razvojne banke                                       11 privatna poduzeća

             4 lokalni organi uprave i fondovi                 12 neprofitne organizacije

             5 središnja banka                                       13 obrtnici i trgovci

             6 poslovne banke                                       14 domaćinstva (pojedinci)

             7 ostale depozitne institucije                      

             8 nedepozitne financijske institucije

Vlasnički odnos s dužnikom (označiti jedno)

            1 kreditor posjeduje više od 50 posto udjela u vlasništvu nad dužnikom

            2 kreditor posjeduje između 10 i 50 posto udjela u vlasništvu nad dužnikom

            3 dužnik posjeduje više od 50 posto udjela u vlasništvu nad kreditorom

            4 dužnik posjeduje između 10 i 50 posto udjela u vlasništvu nad kreditorom

            5 ne postoji vlasnički odnos s 10 ili više posto udjela u vlasništvu

 

Učešće kreditora: ______________________________________________________________________________

                                 (popuniti samo za sindicirane kredite, vidi upute na kraju)            

Opis kredita

Vrsta ugovora (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 normalan                                                 7 zamjena duga

             2 revolving                                                 8 sindicirani

             3 okvirni                                                     9 pretavanje gotovinskog posla u kreditni

             4 konkretni kao dio okvira                          10 kompenzacija

             5 reprogramirani                                        11 obveznice

             6 refinancirani

Vrsta kredita (označiti jedno, vidi upute na kraju)

             1 komercijalni kredit                                   4 projektni krediti

             2 robni kredit                                             5 kratkoročna kreditna linija

             3 financijski kredit

Trajanje kredita (vidi upute na kraju): _____________________________

                                                                   (ggg-mm-dd)

Osiguranje od komericalnih rizika (vidi upute na kraju): ________________              

                                                                                     (postotni broj)

Osiguranje otplate kredita

Instrument osiguranja otplate (označiti jedno)

             1 bez osiguranja                                        5 akreditiv

             2 garancija                                                6 hipoteka

             3 mjenica                                                  7 jamstvo

             4 promesa (eng. promissory note)               8 ostalo

Naziv banke garanta: ___________________________________________________________________

                                                                                                                               

Naziv banke supergaranta: _______________________________________________________________

Izvoznik

(vidi upute na kraju)

Naziv: _____________________________________________________________________________   

                                                            (naziv tvrtke)

Matični broj: _________________________________________________________________________  

                                        (matični broj Državnog zavoda za statistiku)

 

Vrsta robe ili usluge koja se izvozi na kredit
(za komercijalne i robne kredite označiti jedno)

             Hrana i žive životinje                                  Strojevi i transportni uređaji

             11    Žive životinje                                     881   Pogonski strojevi i uređaji

             112  Meso i prerađevine od mesa               882   Specij. strojevi za pojedine ind. grane

             113  Mliječni proizvodi i jaja                       883   Strojevi za obradu metala          

             114  Ribe i prerađevine                              884   Ind. strojevi za opću upotrebu

             115  Žitarice i proizvodi                              885   Uredski strojevi i informatička oprema

             116  Povrće i voće                                    886   Telekomunikacijski aparati

             117  Šećer, proizvodi od šećera, med          887   Električni strojevi, aparati i uređaji

             18    Kava, čaj, kakao, začini                      888   Cestovna vozila i priključci

             119  stočna hrana (osim žitarica u zrnu)      889   Pomorska i riječna plovila

             1110 razni proizvodi za hranu                      8810 Zračna transportna sredstva

             Pića i duhan                                              8811 Željeznička transportna sredstva

             221  Pića                                                  8812 Ostala transportna sredstva i oprema

             222  Duhan i proizvodi od duhana               Razni gotovi proizvodi

             Sirove materije, osim goriva                        991   Montažne zgrade

             331  Kože sirove, krzna neštavljena            992   Sanitarni uređaji

             332  Uljano sjemenje i plodovi                    993   Pokućstvo i dijelovi

             333  Sirovi kaučuk                                     994   Predmeti za putovanje

             334  Pluto i drvo                                        995   Odjeća

             335  Celuloza i otpaci od papira                  996   Obuća

             336  Tekstilna vlakna i otpaci                     997   Znanstveni i kontrolni instrumensti

             337  Sirova gnojiva i minerali                      998   Foto – aparati i satovi

             338  Metalne rude i otpaci metala               999   Razni gotovi proizvodi – ostalo

             339  Životinjske, biljne tvari                        Ostale robe

             Mineralna goriva i maziva                          10101 Metalni novac

             441  Kameni ugljen, koks i briketi               10102 Zlato – nemonetarno

             442  Nafta i naftni derivati                         10103 Ostalo

             443  Plin, zemni i industrijski                       10104 Različiti proizvodi

             444  Električna energija                            

             Životnjska i biljna ulja i masti                     

             551  Životinjska ulja i masti                       

             552  Čvrste biljne masti i ulja                     

             553  Životinjska i biljna ulja i masti             

             Kemijski proizvodi                                     Usluge

             661  Organski kemijski proizvodi                 11111 Transportne usluge

             662  Anorganski kemijski proizvodi             11112 Usluge osiguranja

             663  Proizvodi za bojenje, štavljenje            11113 Usluge financijskog sektora

             664  Medicinski i farmaceutski proizvodi     11114 Informatičke usluge

             665  Eterična ulja, parafin i toaletni proizvodi11115          Usluge oplemenjivanja, prerade i dorade

             666  Gnojiva (osim sirovih)                         11116 Ostale usluge

             667  Plastične materije u primarnim oblicima11117          Različite usluge

             668  Plastične mase u ostalim oblicima        12      Reeksport

             669  Kemijske tvari i proizvodi nespomenuti         

             Proizvodi svrstani po materijalu                   Dugoročno iznajmljivanje (eng. leasing)

             771  Koža, proizvodi od kože, krzna            13131 automobila

             772  Proizvodi od kaučuka                         13132 poljoprivredne mehanizacije

             773  Proizvodi od pluta i drva                     13133 građevinske mehanizacije

             774  Papir, karton, proizvodi od celuloze      13134 informatičke opreme i softwarea

             775  Predivo, tkanine, tekstilni proizvodi      13135 ostale opreme

             776  Proizvodi od nemetalnih minerala        13136 ostalo

             777  Željezo i čelik                                    

             778  Obojeni metali                                   

             779  Proizvodi od metala, ostali                  

Naplata glavnice

Dinamika naplate glavnice (označiti jedno)               Naplata se temelji na (označiti jedno)

             1 otplata u jednakim otplatnim kvotama       1 ukupnom iznosu kredita

             2 otplata u anuitetima                                 2 svakom korištenju

             3 otplata u jednoj svoti                                (vidi upute na kraju)

             4 ostalo

Broj naplata glavnice u godini: _____________________ Prvi datum naplate glavnice:                                                                                     _____________________

                                                                                                                                              (dd.mm.gggg)          

Ukupan broj naplata glavnice: _____________________ Zadnji datum naplate glavnice:                                                                                      _____________________
                                                                                                                                                                                 (dd.mm.gggg)

 

Poček (broj mjeseci i dana od datuma korištenja do datuma prve naplate glavnice): _____________________

                                                                                                                                        (mm-dd)

Za izračun naplate                        360 dana u godini.                         30 dana u mjesecu.

uzima se (označiti jedno)               365 dana u godini.                         kalendarski broj dana u mjesecu.

Plaćanje kamata

Vrsta kamate (označiti jedno):

             1 bez kamata                                              7 euribor

             2 fiksna stopa                                             8 aka

             3 dvije fiksne stope                                     9 domestic

             4 libor                                                       10 kamata uključena u glavnicu

             5 fibor                                                       11 ostalo

             6 pibor                                                            

Kamatna stopa 1:  _______________________________________ Kamatna stopa 2:                                  _______________________________________

                             (fiksna kamatna stopa ili marža iznad osnovne stope)                             (fiksna kamatna stopa ili marža iznad osnovne stope)

Broj plaćanja kamata u godini: ______________________________  Prvi datum plaćanja kamata: _______________________________
                                                                                                                             
(dd.mm.gggg)                                                                                                                                     

Ukupan broj plaćanja kamata: ______________________________   Zadnji datum plaćanja kamata:             ______________________________

                                                                                                                                                                                                                                             (dd.mm.gggg)

                                                                                                           Međudatum plaćanja kamata:              ______________________________

                                                                                                          (prvi datum po drugoj kamatnoj stopi)                      (dd.mm.gggg)        

Interkalarna kamata: ______________________________                Zatezna kamatna stopa:      __________________________________
(navesti iznos u valuti otplate, ukoliko je iznos već utvrđen)                                                                           (marža iznad redovne stope)      

Troškovi

(upisati iznos u valuti zaključenja)

Naknada za jamstvo odobravanja kredita (eng. commitment fee): _______________________________________

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (eng. arrangement fee): ________________________________________

Naknada za troškove obrade otplate (eng. management fee): __________________________________________

Ostali troškovi kredita (eng. pocket money): ______________________________________________________

Ostalo: ___________________________                                                              

Način naplate troškova (zaokružiti jedno):

             1 jednokratno          2 godišnje               3 tromjesečno

__________________ ,  ______________________________

         (mjesto)                             (datum)

                                                                                            ________________________________________

                                                                                                         potpis ovlaštene osobe - podnositelja)

                                                                                                                                   

                                                                                                                              žig tvrtke

 

Upute za popunjavanje

Opće upute

Domaća osoba koja zaključi ugovor o kreditu odobrenja dužna je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci popunjeni obrazac KO2 i prateću dokumentaciju propisanu Odlukom o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom. Uz obrazac K02, domaća osoba predaje i obrazac K3 s popunjenom tablicom A (ukoliko je kredit već u korištenju, treba biti popunjena i tablica B obrasca K 3).

Po primitku obrasca KO2 Hrvatska narodna banka unosi podatke u bazu podataka i kreditu dodjeljuje registarski broj pod kojim se taj kredit dalje prati. Hrvatska narodna banka zatim podnositelju dokumentacije dostavlja »potvrdu o registraciji kredita« koja sadrži ispis unesenih podataka. Ispis podataka različit je od podataka podnositelja, ukoliko je podnositelj određenu rubriku pogrešno popunio. Podnositelj može staviti primjedbu na ispravljanje podatka koje obavlja Hrvatska narodna banka.

Domaća osoba također dostavlja obrazac KO2 kad dođe do promjene ugovora o kreditu. U tom slučaju popunjavaju se samo rubrike: naziv tvrtke, podnositelj prijave, adresa, telefon, fax, registarski broj i rubrike čiji se sadržaj mijenja.

Ukoliko dužnik odustaje od korištenja ugovorenog kredita koji je registriran kod Hrvatske narodne banke, domaća osoba pismenim putem o tome izvješćuje Hrvatsku narodnu banku.

Obrazac KO2 potpisuje i ovjerava domaća osoba koja je zaključila ugovor o kreditu odobrenja, ili druga osoba koja je ovlaštena za dostavljanje izvješća.

Upute za popunjavanje rubrika

Datum zaključenja ugovora

Navesti datum zaključenja ili datum izmjene ugovora o kreditnom poslu s inozemstvom. Ukoliko ima više izmjena ugovora, navesti datum posljednje izmjene.

Registarski broj

Navesti broj pod kojim je kredit registriran kod Hrvatske narodne banke. Ukoliko kredit još nije registran, rubrika se ne popunjava.

Sektor dužnika

Vidjeti upute za sektor kreditora i pronaći odgovarajući sektor. Inozemne osobe klasifikaciraju se u sektore na istim načelima kao i domaće osobe.

Sektor kreditora

1 Središnja država – Sektor središnja država uključuje sve institucionalne jedinice koje se financiraju iz proračuna središnje države. Ovime su obuhvaćene sljedeće jedinice:

(1) Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski državni sabor i Vlada Republike Hrvatske,

(2) Ustavni sud Republike Hrvatske

(3) državna ministarstva,

(4) ostali samostalni organi državne uprave (uključujući Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatsku garancijsku agenciju i Hrvatsku upravu za ceste),

(5) redovni sudovi (na svim razinama),

(6) pučki pravobranitelji (na svim razinama),

(7) državno odvjetništvo (na svim razinama),

(8) javno pravobraniteljstvo (na svim razinama).

2 Središnji fondovi – Sektor središnji fondovi obuhvaća nacionalne fondove koji se financiraju posebnim izvanproračunskim porezima (tj. porezima ili doprinosima koji se ne uključuju u prihode proračuna središnje države). Ovime su obuhvaćeni:

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

(2) Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (uključujući i Fond za dječji doplatak)

(3) Hrvatski zavod za zapošljavanje,

(4) Hrvatske vode i

(5) Hrvatski fond za privatizaciju.

3 Razvojna banka – Sektor razvojna banka obuhvaća Hrvatsku banku za obnovu i razvoj.

4 Lokalna organi uprave i fondovi – Ovaj sektor obuhvaća sljedeće jedinice:

(1) predstavnička tijela županija i njihova izvršna tijela,

(2) predstavnička tijela gradova i njihova izvršna tijela,

(3) predstavnička tijela kotara i njihova izvršna tijela,

(4) predstavnička tijela općina i njihova izvršna tijela

(5) fondove osnovane i financirane na lokalnoj razini kao što su fondovi za građevinarstvo, promet, vodoprivredu i sl.

5 Središnja banka – Sektor središnja banka obuhvaća Hrvatsku narodnu banku.

6 Banke – Pojmom banke obuhvaćene su sve domaće banke kojima je HNB, a u skladu sa Zakonom o bankama, dala odobrenje za obavljanje bankovne djelatnosti. Ovom definicijom obuhvaćene su i štedionice koje u prijelaznom razdoblju trebaju uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o bankama, te strane banke čijim je podružnicama u Republici Hrvatskoj HNB dala odobrenje za obavljanje bankovne djelatnosti. Liste ovih institucija objavljuju se u Biltenu HNB.

7 Ostale depozitne institucije – Pojmom ostale depozitne institucije obuhvaćene su stambene štedionice, investicijski fondovi, štedno-kreditne zadruge i druge institucije koje prikupljaju depozite ili surogate depozita.

8 Nedepozitne financijske institucije – Pojmom nedepozitne financijske institucije obuhvaćene su sve domaće financijske institucije koje nisu klasificirane kao banke ili ostale depozitne institucije (npr. osiguravajuća društva, privatni mirovinski fondovi, Zavod za platni promet itd.).

9 Javna poduzeća – Pojmom javna poduzeća obuhvaćena su sva nefinancijska poduzeća koja su u 100 postotnom vlasništvu središnje države, republičkih fondova ili lokalnih organa uprave i fondova.

10 Mješovita poduzeća – Pojmom mješovita poduzeća obuhvaćena su sva nefinancijska poduzeća u kojima središnja država, republički fondovi ili lokalni organi uprave i fondova posjeduju više od 50 posto u vlasništvu.

11 Privatna poduzeća – Pojmom privatna poduzeća obuhvaćena su sva nefinancijska poduzeća koja nisu javna ili mješovita poduzeća.

12 Neprofitne organizacije – Pojmom neprofitne organizacije obuhvaćene su neprofitne organizacije koje opslužuju stanovništvo: političke stranke, vjerske zajednice, udruge građana, humanitarne organizacije, strukovne organizacije, amaterske sportske organizacije, kulturna društva i sl.

13 Obrtnici i trgovci – Pojmom obrtnici i trgovci organizacije obuhvaćene su fizičke osobe koje imaju vlastitu registriranu djelatnost.

14 Domaćinstva – Pojmom domaćinstva obuhvaćeni su fizičke osobe, osim obrtnika i trgovaca.

Učešće kreditora

Kod sindiciranog kredita za svakog kreditora treba navesti sljedeća obilježja: naziv, grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom i učešće. Podaci za kreditore navode se proširivanjem obrasca KO2 na sljedeći način: kreditor 1 – naziv grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; kreditor 2 – naziv grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; kreditor 3 – naziv grad, država, sektor, vlasnički odnos s dužnikom, učešće; itd. Učešće kreditora je iznos koji odobrava jedan kreditor, a navodi se u valuti otplate. Zbroj učešća svih kreditora treba biti jednak iznosu kredita u valuti otplate.

Vrsta ugovora

1 Normalan – Većina kredita je ovog tipa, tj. pojedinačni krediti s ugovorenim rokovima dospijeća i kamatnom stopom.

2 Revolving – Vrsta ugovora kojim kreditor odobrava kredit u određenom iznosu i unutar određenog vremenskog razdoblja. Otplatom dijela kredita pruža se mogućnost novog korištenja, tako da visina duga nikad ne smije prijeći ugovoreni limit.

3 Okvirni – Vrsta ugovora kojim kreditor, unutar određenog vremenskog razdoblja, odobrava korištenje više pojedinačnih kredita, s time da ukupan iznos svih kredita ne može biti veći od ugovorene okvirne svote. Uvjeti pojedinačnih kredita nisu nužno isti. Obrazac K3 dostavlja se za okvirni ugovor, samo ukoliko pojedinačni krediti unutar okvirnog ugovora imaju jedinstveni plan naplate od inozemstva.

4 Konkredni kao dio okvirnog – Pojedinačni kredit unutar okvirnog kredita. Obrazac K3 dostavlja se za svaki pojedinačni kredit, samo ukoliko pojedinačni krediti unutar okvirnog ugovora imaju različite planove naplate od inozemstva.

5 Reprogramirani – Pojedinačni kredit na temelju sporazuma sa kreditorom kojim se dužniku omogućava da ranije zaključeni kredit (cijeli ili dio) vrati u novim ugovorenim rokovima i uz druge uvjete.

6 Refinancirani – Pojedinačni kredit na temelju posebnog sporazuma s kreditorom koji se uzima radi otplate drugog ranije zaključenog kredita. Novim kreditom otplaćuju se dospjele obveze po glavnicama i kamatama i/ili buduća dospijeća glavnica i kamata.

7 Zamjena duga – Pojedinačni kredit kojim se uz povoljnije uvjete otplaćuje drugi ranije zaključeni kredit. Kreditori u ovom slučaju ne moraju biti isti.

8 Sindicirani – Kredit koji odobrava grupa kreditora.

9 Pretvaranje gotovinskog posla u kreditni – Posao izvoza prvobitno ugovoren s rokom plaćanja do 90 dana kojem se naknadno na temelju izmjene ugovora s dobavljačem mijenja rok plaćanja u duži od 90 dana.

10 Kompenzacija – Posebni tip normalnog kredita koji kreditor i dužnik zaključuju radi uravnoteženja međusobne razmjene.

11 Obveznice – Svi dužnički vrijednosni papiri.

Vrsta kredita

1 Komercijalni kredit – Kredit za izvoz roba ili usluga, koji izravno odobrava domaći dobavljač ili izvoznik.

2 Robni kredit – Kredit za izvoz roba i usluga, koji odobrava banka domaćeg dobavljača ili izvoznika, ili domaća državna agencija za promicanje izvoza.

3 Financijski kredit – Kredit kojim kreditor dužniku odobrava novčana sredstva.

4 Projektni kredit – Kredit za financiranje realizacije određenog projekta kod kojeg u trenutku zaključenja nije definirana struktura korištenja sredstava.

5 Bankarska kratkoročna kreditna linija – Dozvoljeno prekoraćenje na računu inozemene banke otvorenom kod domaće banke prema ugovoru.

Trajanje kredita

Navesti broj godina, mjeseci, odnosno dana od prvog korištenja do zadnje otplate glavnice u obliku »ggg.mm.dd.« Na primjer, ukoliko je kredit odobren na 18 mjeseci, navesti »001-06-00«.

Osiguranje od komercijalnih rizika

Navesti postotak osiguranja robe u transportu kod osiguravateljskog društva.

Izvoznik

Navesti naziv i matični broj izvoznika, ukoliko izvoznik zaključuje kredit odobrenja u ime i za račun dobavljača.

Naplata glavnice

U rubrici »Dinamika naplate glavnice« odabire se broj »1« ako svaka obročna naplata (anuitet) u sebi sadrži jednaku naplatnu kvotu (tj. dio glavnice koji se otplaćuje), broj »2« ako se naplata temelji na jednakim obrocima (anuitetima), a broj »3« ako je naplata glavnice jednokratna. U svim ostalim slučajevima odabire se broj »4«.

Ukoliko je u rubrici »Naplata se temelji na:« izabrano »na svakom korištenju«, rubrike »poček«, »broj naplata glavnice ugodini« i »ukupan broj naplate glavnice« popunjavaju se samo kad su njihove vrijednosti iste za svako korištenje. Inače se ove rubrike ne popunjavaju (u tom slučaju u rubrici »dinamika naplate glavnice« treba odabrati »4 - ostalo«).

Plaćanje kamata

Ukoliko podnositelj nije u mogućnosti utvrditi udio kamate u otplati kredita (što se može dogoditi, na primjer, kod leasing aranžmana), u ovoj rubrici treba odabrati opciju »10 – kamata uključena u glavnicu«. U tom slučaju, kod popunjavanja plana otplate kredita u obrascu K3 sve planirane otplate iskazuju se kao otplate glavnice.

 

 

 

OBRAZAC K3

PREGLED KORIŠTENJA KREDITA, OTPLATE GLAVNICE I PLAĆANJA KAMATE

Naziv tvrtke: __________________________________________________________________________

                                              (naziv tvrtke koja dostavlja obrazac)

Podnositelj prijave: ______________________________________________________________________

                                        (ime i prezime osobe koja dostavlja obrazac)

Adresa: ______________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________          

Fax: _________________________________________________________________________________

Kreditni posao (označiti jedno):                                             zaduženja                                                   odobrenja

Registarski broj: ____________________                          Datum registracije:                          ____________________

                                                                                                                                                       (dd.mm.gggg)

Valuta i iznos kredita: ________________                          –––––––––––––––––––––––––––––––                           

                   (naziv ugovorene valute otplate)                         (ugovoreni iznos kredita u valuti otplate)

Nakon popunjavanja tablica izračunati i navesti:

Stanje duga: _________________________________       Neiskorišteno: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                             (iznos u valuti otplate)                                                          (iznos u valuti otplate)

Iskorišteno: _________________________________                                                                                                                                                                 

                             (iznos u valuti otplate)                              Dospjelo neotplaćeno:

Otplaćene glavnice: _____________________________   – glavnice:          –––––––––––––––––––––––––

                             (iznos u valuti otplate)                                                     (iznos u valuti otplate)

Plaćena kamata: _______________________________    – kamata: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                 (iznos u valuti otplate)                                                  (iznos u valuti otplate)

_________________________________  ,  _________________________________                             

                   (mjesto)                                                                 (datum)

                                                                                                     ___________________________________________

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                (potpis ovlaštene osobe – podnositelja)

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     žig tvrtke

                                                                                                                                               

Upute za popunjavanje

Opće upute

Domaća osoba dostavlja obrazac K3: prvo, uz obrazac KZ2 (ili KO2) i drugo, nakon svake transakcije po kreditu. Transakcije po kreditu su korištenje kredita, otplata glavnice, plaćanje kamate i troškova kredita, te izmjene plana korištenja, plana otplate glavnice i plana plaćanja kamate.

Gornje rubrike obrasca K3 služe za povezivanje podataka u obrascima K02 i K3, odnosno KZ2 i K3, te za usklađivanje podataka između Hrvatske narodne banke i podnositelja (vidi Upute na narednim stranicama, dio nazvan »Usklađivanje podataka između HNB i podnositelja«). Zato ove rubrike trebaju biti popunjene svaki put kad se dostavlja obrazac K3. Uz ovo se dostavljaju samo popunjene tablice A, B ili C.

Obrazac K3 potpisuje i ovjerava domaća osoba koja je zaključila ugovor o kreditu, ili druga osoba koja je ovlaštena za dostavljanje izvješća.

Upute za popunjavanje rubrika

Registarski broj – Navesti broj pod kojim je kredit registriran kod Hrvatske narodne banke. Ukoliko kredit još nije registriran, rubrika se ne popunjava.

Datum registracije – Navesti datum registracije kod Hrvatske narodne banke (datum se nalazi u ispisu podataka primljenom od Hrvatske narodne banke). Ukoliko kredit još nije registriran, rubrika se ne popunjava.

Valuta i iznos kredita – U obrascima KO2 i K3, odnosno KZ2 i K3, trebaju biti identični podaci za valutu i iznos kredita.

Stanje duga – Navesti stanje duga nakon transakcija koje su prikazane u ovom obrascu. Stanje duga jednako je razlici kumulativa korištenja i kumulativa otplate glavnice.

Neiskorišteno – Navesti ukupni iznos neiskorištenog dijela kredita nakon transakcija koje su prikazane u ovom obrascu.

Iskorišteno – Navesti ukupni iznos iskorištenog dijela kredita nakon transakcija koje su prikazane u ovom obrascu.

Otplaćene glavnice – Navesti ukupni iznos otplaćene glavnice nakon transakcija koje su prikazane u ovom obrascu.

Plaćena kamata – Navesti ukupni iznos plaćenih kamata nakon transakcija koje su prikazane u ovom obrascu.

Dospjelo neotplaćeno – glavnice – Navesti ukupni iznos neotplaćene glavnice s datum dospijeća do datuma podnošenja ovog obrasca.

Dospjelo neotplaćeno – kamata – Navesti ukupni iznos neotplaćenih kamata s datum dospijeća do datuma podnošenja ovog obrasca.

 

Upute za popunjavanje

Opće upute

U tablici A obrasca K3 prikazuju se stavke plana korištenja i plana otplate glavnice i kamata. Jedna stavka plana upisuje se u jedan red. Tablica se dostavlja uz obrazac KZ2, ili KO 2. Ukoliko dolazi do izmjene prvobitnog plana, dostavlja se nova tablica s izmjenama plana. Iznimno, tablica se ne dostavlja ukoliko je: (1) vrsta ugovora »2 revolving«; (2) vrsta ugovora »3 okvirni«, a pojedinačni krediti iz okvira nemaju jedinstveni plan otplate; (3) vrsta ugovora »4 konkretni kao dio okvira«, a pojedinačni krediti iz okvira imaju jedinstveni plan otplate i (4) vrsta kredita »5 kratkoročna kreditna linija«.

Plan korištenja i otplate kredita prikazuje se u samo u sljedećim stupcima: vrsta transakcije, redni broj korištenja, datum plana i iznos plana.

Izmjena plana korištenja i otplate kredita prikazuje se u svim stupcima, a navode se samo stavke plana koje se mijenjaju.

Ukoliko se kredit ne koristi u skladu s planom, ili se uredno ne otplaćuje, dospjele nerealizirane stavke plana (stavke plana s datumom plana do datuma podnošenja obrasca) prikazuju se u stupcima: vrsta transakcije, redni broj korištenja, datum plana, iznos plana i opis.

Troškovi kredita (naknade), interkalarna kamata i zatezna kamata ne uključuju se u plan otplate.

Upute za popunjavanje stupaca

Vrsta transakcije

Izabrati jednu vrijednost:

             1 – korištenje               3 – plaćanje kamata

             2 – otplata glavnice     

Redni broj korištenja

Ukoliko se otplata kredita temelji na ukupnom iznosu kredita, ne popunjava se. Ukoliko se otplata kredita temelji na svakom korištenju, upisati redni broj korištenja (prvo, drugo, treće, itd.).

Datum plana

Navesti datum stavke plana korištenja ili otplate u obliku »dd.mm.gggg«. Pod datumom korištenja smatra se: a) kod komercijalnih kredita datum uvoza robe ili izvršenja usluga, b) kod robnih kredita datum kad je kreditor platio dobavljaču po ugovoru o uvozu robe ili usluga; c) kod financijskih i projektnih kredita datum odobrenja sredstava na račun kod domaće banke). Pod datumom otplate smatra se ugovoreni datum otplate.

Iznos plana

Navesti iznos stavke plana korištenja ili otplate. Ukoliko kredit nije realiziran, zbroj iznosa stavaka plana korištenja (otplate) mora biti jednak ugovorenoj svoti kredita u valuti otplate.

Izmjena datuma plana

Navesti novi datum stavke plana korištenja ili otplate u obliku »dd.mm.gggg«. Ukoliko se popunjava ovaj stupac, u trećem stupcu nazvanom datum plana treba stajati stari datum stavke plana koja se mijenja.

Izmjena iznosa plana

Navesti novi iznos stavke plana korištenja ili otplate. Ukoliko se popunjava ovaj stupac, u četvrtom stupcu nazvanom iznos plana treba stajati stari iznos stavke plana koja se mijenja.

Opis

Ovo obilježje popunjava se samo ukoliko dužnik kredit ne koristi u skladu s planom, ili ga uredno ne otplaćuje biranjem jedne od sljedećih vrijednosti:

            41 – sudski spor                        43 – kašnjenje

Sudski spor označava pokretanje sudskog spora (npr. ukoliko uvezena roba nije određene kvalitete pa je dužnik ne želi platiti). Kašnjenje označava da dužnik nije koristio dospjelu stavku plana korištenja, ili otplatio dospjelu stavku plana otplate glavnice ili plana plaćanja kamata.

 

Upute za popunjavanje

Opće upute

U tablici B obrasca K3 prikazuju se stavke realizacije korištenja, stavke realizacije otplate glavnice, stavke realizacije plaćanja kamata, stavke plaćanja interkalarnih kamata, stavke plaćanja troškova i stavke plaćanja zateznih kamata. Jedna stavka upisuje se u jedan red. Tablica se dostavlja nakon svake transakcije.

Kod okvirnih kredita tablica se popunjava za okvir ukoliko postoji plan za okvir, odnosno za svaki pojediničani kredit ukoliko postoji plan za svaki pojediničani kredit iz okvira.

Upute za popunjavanje stupaca

Vrsta transakcije

Izabrati jednu vrijednost:

    1 – korištenje              4 – plaćanje interkalarnih kamata

    2 – otplata glavnice      5 – plaćanje troškova

    3 – plaćanje kamata     6 – plaćanje zateznih kamata

Redni broj korištenja

Ukoliko se otplata kredita temelji na ukupnom iznosu kredita, ne popunjava se. Ukoliko se otplata kredita temelji na svakom korištenju, upisati redni broj korištenja (prvo, drugo, treće, itd.) koji se uzima iz tablice A.

Datum plana

Navesti datum stavke plana korištenja, plana otplate glavnice ili plana plaćanja kamata u obliku »dd.mm.gggg«. Datum stavke plana uzima se iz tablice A. Iznimno, stupac se ne popunjava ukoliko se radi o plaćanju interkalarne kamate, plaćanju zatezne kamate, ili plaćanju troškova.

Iznos plana

Navesti iznos stavke plana korištenja, plana otplate glavnice ili plana plaćanja kamata. Iznos stavke plana uzima se iz tablice A. Iznimno, stupac se ne popunjava ukoliko se radi o plaćanju interkalarnih kamata, plaćanju zateznih kamata, ili plaćanju troškova.

Datum realizacije

Navesti datum realizacije pripadajuće stavke plana korištenja, plana otplate glavnice ili plana plaćanja kamata. Datum realizacije je stvarni datum korištenja ili otplate, a može biti različit od datuma plana.

Iznos realizacije

Navesti iznos realizacije pripadajuće stavke plana korištenja, plana otplate glavnice ili plana plaćanja kamata. Iznos realizacije može biti različit od iznosa plana.

Obuhvat

Ovo obilježje popunjava se samo kod stavaka otplate čiji je iznos realizacije različit od iznosa plana biranjem jedne od sljedećih vrijednosti:

1 – u cijelosti

2 – djelomično

U cijelosti označava da je stavka plana otplate u cjelosti podmirena. Djelomično označava da stavka plana otplate nije u cijelosti podmirena.

Opis

Ovo obilježje popunjava se samo kod stavaka otplate koje su podmirene na način koji nije bio predviđen u izvornom kreditnom ugovoru biranjem jedne od sljedećih vrijednosti:

    322 – otplata robom         362 – refinanciranje

    323 – prijeboj                   363 – zamjena duga

    34  – oprost                     364 – otkup duga

    35  – usklađenje              37 –  pretvaranje duga u

    361 – reprogramiranje              vlasnički ulog

Otplata robom – Otplata kredita u robi ili uslugama.

Prijeboj – Otplata kredita prebijanjem s potraživanjem od kreditora na temelju dozvole HNB.

Oprost – Ukoliko kreditor odustaje od naplate potraživanja, unosi se realizacija otplate sa statusom »oprost« uz sve neralizirane stavke plana.

Usklađenje – Ukoliko inozemni (domaći) kreditor proda kredit, odnosno potraživanje po kreditu, drugoj domaćoj (stranoj) osobi, unosi se realizacija otplate sa statusom »usklađenje« uz sve neralizirane stavke plana. Ukoliko inozemni (domaći) kreditor proda kredit, odnosno potraživanje po kreditu, drugoj stranoj (domaćoj) osobi, ne unosi se realizacija otplate sa statusom »usklađenje« nego se obavlja izmjena kreditora u obrascu KZ2 (KO2).

Reprogramiranje – Zatvaranje neraliziranih stavki plana starih kredita koji se reprogramiraju.

Refinanciranje – Zatvaranje neraliziranih stavki plana starih kredita koji se refinanciraju.

Zamjena duga – Ukoliko dužnik zamijeni svoj dug za novi dug prema kreditoru, unose se realizacija otplate uz sve neralizirane stavke plana. Do visine novog duga unose se stavke realizacije s opisom »zamjena duga« po sljedećem redoslijedu: (1) dospjele neotplaćene kamate i (2) dospjele glavnice i (3) nedospjele glavnice. Iznad visine novog duga unose se stavke realizacije s opisom »usklađenje«.

Otkup duga – Ukoliko dužnik otkupi svoj dug prema kreditoru, unosi se realizacija otplate uz sve neralizirane stavke plana. Do visine prodajne vrijednosti kredita unose se stavke realizacije bez opisa po sljedećem redoslijedu: (1) dospjele neotplaćene kamate i (2) dospjele glavnice i (3) nedospjele glavnice. Iznad visine prodajne vrijednosti kredita unose se stavke realizacije s opisom »otkup duga«.

Pretvaranje duga u vlasnički ulog – Ukoliko kreditor zamijeni svoje potraživanje od dužnika za vlasnički ulog, unosi se realizacija otplate uz sve neralizirane stavke plana. Do visine vrijednosti vlasničkog uloga unose se stavke realizacije s opisom »pretvaranje duga u vlasnički ulog« po sljedećem redoslijedu: (1) dospjele neotplaćene kamate i (2) dospjele glavnice i (3) nedospjele glavnice. Iznad visine fer vrijednosti vlasničkog uloga unose se stavke realizacije s opisom »usklađenje«.

UsklaĐivanje podataka izmeĐu HNB
i podnositelja

Hrvatska narodna banka ažurira bazu podataka o kreditnim poslovima inozemstvom na sljedećim načelima:

(1) zbroj iznosa stavaka realizacije korištenja i nerealiziranih stavaka plana korištenja jednak je ugovorenom iznosu kredita u valuti otplate i

(2) zbroj iznosa stavaka realizacije otplate glavnice i nerealiziranih stavaka plana otplate glavnice jednak je ugovorenom iznosu kredita u valuti otplate.

Ukoliko je iznos realizacije različit od iznosa plana, Hrvatska narodna banka ažurira plan korištenja, plan otplate glavnice i plana plaćanja kamata u svojoj bazi podataka bez posebne obavijesti podnositelja na sljedeći način:

(1) Ukoliko je stavka realizacije korištenja manja (veća) od stavke plana, povećava se (smanjuje se) naredna stavka plana za razliku između realizacije i plana.

(2) Ukoliko je stavka realizacije otplate glavnice manja od pripadajuće stavke plana: (1) povećava se zadnja stavka plana za razliku između realizacije i plana kad je obuhvat otplate »u cijelosti«, (2) formira se se nova stavka plana s istim »datumom plana« i »iznosom plana« koji je razlika između realizacije i plana kad je obuhvat otplate »djelomično«.

 Ukoliko je stavka realizacije otplate glavnice veća od pripadajuće stavke plana, umanjuje se zadnja stavka plana za razliku između realizacije i plana (ukoliko zadnja stavka plana postane nula, umanjuje se predzadnja stavka plana, itd.).

(3) Ukoliko je stavka realizacije plaćanja kamata manja od pripadajuće stavke plana: (1) plan se ne mijenja kad je obuhvat plaćanja »u cijelosti« i (2) formira se nova stavka plana s istim »datumom plana« i »iznosom plana« koji je razlika između realizacije i plana kad je obuhvat plaćanja »djelomično« . Ukoliko je stavka realizacije plaćanja kamata veća od pripadajuće stavke plana, plan se ne mijenja.

Nakon ažuriranja plana korištenja, plana otplate glavnice i plana plaćanja kamata, Hrvatska narodna banka povremeno – kad ocijeni potrebnim – dostavlja podnositelju pregled stanja duga i svih stavaka po odnosnom kreditu radi usklađenja podataka.

 

Upute za popunjavanje

Opće upute

Tablica C obrasca K3 popunjava se samo ukoliko je potrebno ispraviti stavke realizacije korištenja i otplate kredita, koje su zabunom pogrešno iskazane u prethodno podnesenim obrascima. Jedna ispravljena stavka realizacije upisuje se u jedan red.

Upute za popunjavanje stupaca

Vrsta transakcije

Izabrati jednu vrijednost:

    1 – korištenje               4 – plaćanje interkalarnih kamata

    2 – otplata glavnice      5 – plaćanje troškova

    3 – plaćanje kamata     6 – plaćanje zateznih kamata

Redni broj korištenja

Ukoliko se otplata kredita temelji na ukupnom iznosu kredita, ne popunjava se. Ukoliko se otplata kredita temelji na svakom korištenju, upisati redni broj korištenja (prvo, drugo, treće, itd.).

Datum realizacije

Navesti datum stavke realizacije koja se ispravlja u obliku »dd.mm.gggg«.

Iznos realizacije

Navesti iznos stavke realizacije koja se ispravlja.

Ispravljanje datuma prealizacije

Navesti ispravljeni datum stavke realizacije u obliku »dd.mm.gggg«.

Izmjena iznosa realizacije

Navesti ispravljeni iznos stavke realizacije.

Obuhvat

Kod stavaka otplate čiji je iznos realizacije različit od iznosa plana, navesti obuhvat ispravljene stavke realizacije biranjem jedne od sljedećih vrijednosti:

            1 - u cijelosti

            2 - djelomično

Opis

Kod stavaka otplate koje su podmirene na način koji nije bio predviđen u izvornom kreditnom ugovoru, navesti opis ispravljene stavke realizacije biranjem jedne od sljedećih vrijednosti:

    322 – otplata robom         362 – refinanciranje

    323 – prijeboj                   363 – zamjena duga

    34  – oprost                     364 – otkup duga

    35  – usklađenje              37 –  pretvaranje duga u

    361 – reprogramiranje              vlasnički ulog

   

           

 

OBRAZAC KD-ZO

UPITNIK O KRATKOROČNIM ZADUŽENJIMA/ODOBRENJIMA
KOD UVOZA/IZVOZA ROBA I USLUGA

 

                                                                                                                                                Izvještajno razdoblje:

PODACI O IZVJEŠTAJNOJ INSTITUCIJI:

NAZIV INSTITUCIJE: ______________________________________       

MATIČNI BROJ: __________________________________________

ADRESA: ________________________________________________

VRSTA INSTITUCIJE: ______________________________________

DJELATNOST INSTITUCIJE: ________________________________

OSOBA ZA KONTAKT:             IME I PREZIME:       ___________________________________________

                                                   FUNKCIJA:               ___________________________________________

                                                   TELEFON:                 ___________________________________________

                                                   TELEFAKS:               ___________________________________________

 

Upute za popunjavanje:

Rubrika »Izvještajno razdoblje«:

U ovu rubriku unosi se oznaka mjeseca i godine na koje se Upitnik odnosi. Oznaka mjeseca sastoji se dvoznamenkastog zapisa broja mjeseca, a oznaka godine sastoji se od dvije posljednje znamenke te godine (npr. za travanj 2003. godine unosi se oznaka 0403). Izvještajno razdoblje od jednog mjeseca traje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, uključujući prvi i posljednji dan.

Vrsta institucije:

U ovu rubriku unesite broj pridružen opciji koja odgovara Vašoj instituciji:

Financijske institucije:                                     Nefinancijske institucije:

11 – banka                                                     21 – dioničko društvo

12 – štedionica                                               22 – društvo s ograničenom odgovornošću

13 – štedno-kreditna zadruga                          23 – komanditno društvo

14 – podružnica inozemne                               24 – javno trgovačko društvo

       financijske institucije                               25 – podružnica inozemnog trgovačkog      

15 – investicijski fond                                            društva ili trgovca pojedinca

16 – ostalo                                                     26 – ostalo

Djelatnost institucije:

U ovu rubriku unosi se šifra djelatnosti prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, objavljenoj u »Narodnim novinama« br. 3/1997 (str.103-187). Šifra djelatnosti unosi se do razine od četiri znamenke.

UPITNIK POPUNJAVAO:                                       IME I PREZIME: ______________________________________________

                                                                                 MJESTO I DATUM: ____________________________________________

                                                                                 VLASTORUČNI POTPIS: _______________________________________

Molimo, ispunjeni anketni upitnik dostaviti na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka

p.p. 603

10 000 Zagreb

Direkcija za statistiku

Odjel za statističku evidenciju i registraciju kreditnih odnosa s inozemstvom

Apolonija Zadro           ili      Božica Betti

tel: 01 / 45 64 614                 tel: 01 / 45 64 616

fax: 01 / 45 50 854

 

 

OpĆe napomene

U Upitnik se unose podaci o kratkoročnim kreditnim zaduženjima i odobrenjima za uvoz, odnosno izvoz, roba i usluga.

Pod kreditnim odnosima (zaduženja i odobrenja) podrazumijeva se uvoz/izvoz uz odgodu plaćanja (do 12 mjeseci) i uvoz/izvoz na temelju avansnog plaćanja.

Upitnik se sastoji od dva dijela: dio A. (Kreditna zaduženja kod uvoza roba i usluga) i dio B. (Kreditna odobrenja kod izvoza roba i usluga).

U okviru dijela A. izvještava se o kreditnim zaduženjima za uvoz roba i usluga izvještajne institucije kod inozemnih institucija i otplatama tih zaduženja.

U okviru dijela B. izvještava se o kreditnim odobrenjima za izvoz roba i usluga izvještajne institucije prema inozemnim institucijama i o prihodima od tih odobrenja.

Oba spomenuta dijela Upitnika sastoje se od dvije tablice: tablica A1/B1 (dani avansi i nastale obveze po odgodama plaćanja/primljeni avansi i nastala potraživanja po odgodama plaćanja) i tablica A2/B2 (realizacija po avansima i smanjenje obveza po odgodama plaćanja/realizacija po avansima i smanjenje potraživanja po odgodama plaćanja).

U tablici A1/B1 izvještava se o početnom stanju zaduženja/odobrenja i o ukupnom, novom iznosu zaduženja/odobrenja (glavnica) u izvještajnom razdoblju (od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, uključujući prvi i posljednji).

U tablici A2/B2 izvještava se o ukupnim iznosima otplaćene/naplaćene glavnice i otplaćenih/naplaćenih kamata u izvještajnom razdoblju (od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, uključujući prvi i posljednji).

Sve vrijednosti zaduženja/odobrenja, dakle stanja i promjena glavnica i kamata unose se u tisućama kuna, pri čemu se vrijednosti u inozemnoj valuti iskazuju u kunskoj protuvrijednosti. Za iskazivanje početnih stanja glavnice primjenjuje se srednji tečaj na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja (početno stanje u siječnju je na dan 31. prosinca 2002., a početno stanje u veljači je stanje na dan 31. siječnja 2003.). Za iskazivanje promjena glavnice i kamata primjenjuje se tekući tečaj na dan transakcije.

OpĆe upute za popunjavanje Upitnika

Specifične upute za popunjavanje pojedinih tablica nalaze se u tekstu ispod svake tablice. Ovdje se daju upute koje su zajedničke za sve tablice, a odnose se na tipove kreditnih zaduženja/odobrenja (segment A, B i C) i prve dvije kolone svake tablice.

Prema tipu zaduženja/odobrenja podaci su podijeljeni po segmentima:

segment A - uvoz/izvoz na temelju avansnog plaćanja

segment B - uvoz/izvoz na odgodu plaćanja do 6 mjeseci (uključuje 6 mjeseci)

segment C - uvoz/izvoz na odgodu plaćanja od 6 do 12 mjeseci (ne uključuje 6 mjeseci).

Za svaki od tih segmenata u tablici A1/B1 unose se podaci o ukupnom početnom stanju i ukupnom novom iznosu glavnice, a u tablici A2/B2 podaci o ukupnoj otplaćenoj/naplaćenoj glavnici i kamatama.

U tablice se s pozitivnim predznakom unosi svaki nastanak potraživanja ili obveza i sva plaćanja i naplate kamata. U tablice se s negativnim predznakom unosi svako smanjenje potraživanja ili obveza. Konkretno;

a)  s pozitivnim predznakom upisuju se:

     –  primljeni avansi kod izvoza roba (tablica B1; kolona 4)

    –  nastanak obveze po odgodama plaćanja kod uvoza roba (tablica A1; kolone 6 i 8)

    –  dani avansi kod uvoza roba (tablica A1; kolona 4)

    –  nastanak potraživanja po odgodama plaćanja kod izvoza roba (tablica B1; kolone 6 i 8)

    –  sve kamate (tablica A2; kolone 4, 6 i 8 i tablica B2; kolone 4, 6 i 8);

b)  s negativnim predznakom upisuje se:

    –  realizacija izvoza po primljenim avansima. Upisuje se negativan iznos primljenog avansa za realizirani izvozni posao (tablica B2; kolona 3)

    –  smanjenje obveze po odgodama plaćanja kod uvoza roba. Upisuje se plaćeni iznos s negativnim predznakom (tablica A2; kolone 5 i 7)

    –  realizacija uvoza po danim avansima. Upisuje se negativni iznos danog avansa za realizirani uvozni posao (tablica A2; kolona 3)

    -–            smanjenje potraživanja po odgodama plaćanja kod izvoza roba. Upisuje se plaćeni iznos s negativnim predznakom (tablica B2; kolone 5 i 7).

Osim grupiranja na razini segmenta, podaci se unose kao ukupni iznosi (početno i novo stanja glavnice te otplata glavnice i kamata) zaduženja/odobrenja grupirani na razini države i sektora stranog kreditora.

U kolonu 1 unosi se troznamenkasta šifra zemlje u kojoj inozemni kreditor/inozemni dužnik ima sjedište, a prema popisu šifara zemlja objavljenom u »Narodnim novinama« br. 48/1994 (str. 1692 – 1701).

U kolonu 2 unosi se numerička oznaka sektora inozemnog kreditora/inozemnog dužnika. Inozemne osobe klasificiraju se u sektore prema istim načelima kao i domaće osobe. U rubriku unesite broj pridružen opciji koja odgovara instituciji Vašeg inozemnog kreditora/inozemnog dužnika:

1 središnja država                 9   javna poduzeća (100% u                                               

                                           vlasništvu države)

2  središnji fondovi                10  mješovita poduzeća (preko

                                           50% u vlasn. države)

3 razvojne banke                  11  privatna poduzeća

4  lokalni organi uprave         12  neprofitne organizacije

    i fondovi                     

5  središnja banka                 13  obrtnici i trgovci

6 poslovne banke                 14  domaćinstva (pojedinci)

7  ostale depozitne institucije  15  međunarodne financijske                                               

                                           institucije

8  nedepozitne financijske      16 inozemno poduzeće vlasnik

    institucije                          izvještajnog*

                                           17  inozemno poduzeće u
                                           vlasništvu izvještajnog**

* Podrazumijeva situaciju kad inozemna institucija posjeduje 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu izvještajne institucije.

** Podrazumijeva da izvještajna institucija posjeduje 10% ili više u temeljnom kapitalu inozemne institucije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih uz popunjavanje Upitnika, molimo Vas da za kreditne poslove zaduženja kontaktirate Apoloniju Zadro (telefon: 01/45 64 614, ili elektroničkom poštom na adresu: Apolonija.ZadroŽhnb.hr ), a za kreditne poslove odobrenja Božicu Betti (telefon: 01/45 64 616).

 

 

Upute za popunjavanje Tablice A1 – Zaduženja:

Segment A, B i C:

Upute za popunjavanje segmenata A, B i C zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2)

Kolone 1:

Upute za popunjavanje kolone 1 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2)

Kolona 2:

Upute za popunjavanje kolone 2 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2)

Kolona 3, 5 i 7:

U kolone 3, 5 i 7 unosi se početno stanje duga za pojedini tip zaduženja u promatranom razdoblju. Ukoliko se dužnik prvi put zadužuje početno stanje duga će biti 0 (nula). Podaci se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom. Koristi se srednji tečaj na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja – mjeseca.

Kolona 4, 6 i 8:

U kolone 4, 6 i 8 unosi se ukupni iznos korištenja novih zaduženja grupiran na razini države i sektora stranog kreditora, te na razini vrste zaduženja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Podaci se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom.

Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Napomena: vidi Prilog 1, Primjer 1.1.

 

 

Upute za popunjavanje Tablice A2 – Otplate:

Segment A, B i C:

Upute za popunjavanje segmenata A, B i C zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolone 1:

Upute za popunjavanje kolone 1 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolona 2:

Upute za popunjavanje kolone 2 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolone 3, 5 i 7:

U kolone 3, 5 i 7 unose se ukupni iznosi otplaćene glavnice u izvještajnom razdoblju grupirani na razini države i sektora stranog kreditora te na razini vrste zaduženja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Ove kolone popunjavaju se u mjesecu kada je glavnica dospjela za plaćanje. Vrijednosti se unose u tisućama kuna s negativnim predznakom. Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Kolone 4, 6 i 8:

U kolone 4, 6 i 8 unose se iznosi obračunatih kamata u izvještajnom razdoblju. Kamate su grupirane na razini države i sektora stranog kreditora, te na razini vrste zaduženja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Ove kolone popunjavaju se u mjesecu kada su kamate dospjele za plaćanje. Vrijednosti se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom. Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Napomena: vidi Prilog 1, Primjer 1.2.

 

 

Upute za popunjavanje Tablice B1 - Odobrenja:

Segment A, B i C:

Upute za popunjavanje segmenata A, B i C zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolone 1:

Upute za popunjavanje kolone 1 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolona 2:

Upute za popunjavanje kolone 2 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolona 3, 5 i 7:

U kolone 3, 5 i 7 unosi se početno stanje kredita za pojedini tip odobrenja u promatranom razdoblju. Ukoliko domaći kreditor prvi put odobrava kredit prema inozemstvu stanje odobrenja će biti 0 (nula). Podaci se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom. Koristi se srednji tečaj na posljednji dan prethodnog izvještajnog razdoblja - mjeseca.

Kolona 4, 6 i 8:

U kolone 4, 6 i 8 unosi se ukupni iznos korištenja novih odobrenja grupiran na razini države i sektora stranog dužnika, te na razini vrste odobrenja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Podaci se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom. Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Napomena: vidi Prilog 2, Primjer 2.1.

 

 

Upute za popunjavanje Tablice B2 - Naplate:

Segment A, B i C:

Upute za popunjavanje segmenata A, B i C zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolone 1:

Upute za popunjavanje kolone 1 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolona 2:

Upute za popunjavanje kolone 2 zajedničke su za sve tablice i nalaze se u Općim uputama za popunjavanje Upitnika (str. 2 i 3)

Kolone 3, 5 i 7:

U kolone 3, 5 i 7 unose se ukupni iznosi naplaćene glavnice u izvještajnom razdoblju grupirani na razini države i sektora stranog dužnika te na razini vrste odobrenja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Ove kolone popunjavaju se u mjesecu kada je glavnica dospjela za naplatu. Vrijednosti se unose u tisućama kuna s negativnim predznakom. Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Kolone 4, 6 i 8:

U kolone 4, 6 i 8 unose se iznosi obračunatih kamata u izvještajnom razdoblju. Kamate su grupirane na razini države i sektora stranog dužnika, te na razini vrste odobrenja (avans, uvoz s odgodom plaćanja do 6 mjeseci, uvoz s odgodom plaćanja od 6 do 12 mjeseci). Ove kolone popunjavaju se u mjesecu kada su kamate dospjele za naplatu. Vrijednosti se unose u tisućama kuna s pozitivnim predznakom. Koristi se tekući tečaj na dan transakcije.

Napomena: vidi Prilog 2, Primjer 2.2.

 

 

 

 

                       

 

 

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE

Tablica 1.        Stanja na transakcijskim računima u inozemstvu

Kolona 1:  Upisuje se troznamenkasta šifra države sjedišta nerezidentne institucije u kojoj rezident ima otvoren transakcijski račun, sukladno popisu objavljenom u »Narodnim novinama« br. 104 do 27. 6. 2003. (npr. AUT za Austriju, DEU za Njemačku, GBR za Veliku Britaniju i sl.)

Kolona 2:  Upisuje se naziv inozemne banke ili financijske institucije u inozemstvu kod koje je račun otvoren.

                * Banke ne upisuju ovaj podatak.

Kolona 3:  Upisuje se jedno od dolje navedenih slova, koje je pridruženo odgovarajućoj namjeni za koju je otvoren račun u inozemstvu.

                Ovaj podatak upisuju samo oni rezidenti koji su dužni pribaviti odobrenje za otvaranje deviznog računa u inozemstvu od Hrvatske narodne banke, sukladno članku 29. Zakona o deviznom poslovanju. Sukladno navedenom banke ne upisuju ovaj podatak.

                A – za izvođenje investicijskih radova

                B – za istraživačke radove u inozemstvu

                C – za polaganje garantnog depozita

                D – za realizaciju inozemnog kredita

                E – radi poslova osiguranja od kamatnih, valutnih i drugih tržišnih rizika

                F – za kupoprodaju vrijednosnih papira u inozemstvu

                G – za plaćanje troškova trgovačkih predstavništava u inozemstvu

                H – za plaćanje troškova rezidenata koji pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu te onih koji se bave poslovima osiguranja imovine i osoba

                I – za naplatu potraživanja u netransferabilnoj valuti

Kolona 4:  Unosi se troznamenkasta oznaka originalne valute koja se nalazi na transakcijskom računu npr. 978 za euro, 756 za švicarski franak, 840 za američki dolar i slično, u skladu s popisom objavljenim u Narodnim novinama br. 99 od 13. 5. 2003. godine.

Kolona 5:  Unosi se stanje transakcijskog računa u inozemstvu u 000 originalne valute na zadnji dan u izvještajnom mjesecu.

Kolona 6:  Unosi se prosječno dnevno stanje sredstava na transakcijskom računu u inozemstvu u 000 originalne valute, za kalendarski mjesec za koji se podnosi izvješće.

                Prosječno dnevno stanje sredstava na računu u izvještajnom mjesecu izračunava se tako, da se zbroje dnevna stanja tijekom mjeseca svakoga radnog dana i da se dobiveni zbroj podijeli brojem ranih dana tog mjeseca.

                * Banke ne upisuju ovaj podatak.

Tablica 2.        Stanja na depozitnim računima u inozemstvu

Tablica 2 se popunjava na isti način kao i tablica 1., samo što se unose podaci za stanja na depozitnim računima u inozemstvu.