HIDRA CADIAL

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine (NN 136/2010)

HRVATSKI SABOR

3509

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2010., donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 151/09.) ostvaren je u prvom polugodištu 2010. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  PLAN ZA 2010. IZVRŠENJE
ZA 1. – 6. 2010.
INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA 112.578.912.866 51.854.120.602,76 46,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.410.000 139.351.707,78 55,6
RASHODI POSLOVANJA 119.077.918.298 59.107.383.249,84 49,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.363.889.394 565.596.608,72 23,9
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -8.612.484.826 -7.679.507.548,02 89,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

  PLAN ZA 2010. IZVRŠENJE ZA 1. – 6. 2010. INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 28.790.271.304 16.150.540.027,36 56,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.177.786.478 12.108.404.378,01 60,0
PROMJENA U STANJU DEPOZITA   -3.637.371.898,67  
NETO FINANCIRANJE 8.612.484.826 7.679.507.548,02 89,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0,00  

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2010. godine kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
  NAZIV PLAN 2010. IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.
INDEKS
6 PRIHODI POSLOVANJA 112.578.912.866,00 51.854.120.602,76 46,1
61 Prihodi od poreza 65.458.857.286,00 29.182.545.408,08 44,6
611 Porez i prirez na dohodak 1.538.209.038,00 484.115.296,14 31,5
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 931.260.945,51
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 70.879.817,84
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 16.202.673,29
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 5.211.679,53
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 115.268.529,52
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 3.266.546,52
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -657.974.896,07
612 Porez na dobit 8.271.629.244,00 3.651.809.637,80 44,1
6121 Porez na dobit od poduzetnika 3.590.407.730,24
6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 50.857.606,66
6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti 10.544.300,90
613 Porezi na imovinu 561.431.487,00 220.187.182,63 39,2
6134 Povremeni porezi na imovinu 220.187.182,63
614 Porezi na robu i usluge 51.117.551.058,00 22.811.434.678,46 44,6
6141 Porez na dodanu vrijednost 17.408.468.759,89
6142 Porez na promet 60.258.497,79
6143 Trošarine 4.790.426.687,39
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 288.856.957,57
Poseban porez na naftne derivate 2.654.303.327,16
Poseban porez na alkohol 94.933.284,82
Poseban porez na pivo 258.943.973,08
Poseban porez na bezalkoholna pića 53.182.135,35
Poseban porez na duhanske prerađevine 1.360.819.978,30
Poseban porez na kavu 68.851.890,10
Poseban porez na luksuzne proizvode 10.535.141,01
6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 287.547.312,83
6146 Ostali porezi na robu i usluge 264.733.420,56
615 Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 1.750.036.459,00 749.945.459,55 42,9
6151 Carine i carinske pristojbe 749.945.459,55
Carine na uvoz robe i usluga 654.014.975,53
Carinske pristojbe 95.930.484,02
616 Ostali prihodi od poreza 2.220.000.000,00 1.265.053.153,50 57,0
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 1.265.053.153,50
62 Doprinosi (socijalni) 40.328.591.039,00 18.917.001.271,85 46,9
621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.555.970.339,00 8.662.441.207,27 46,7
6211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca 46.101.065,50
6212 Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac 7.766.821.241,59
6213 Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost 500.149.117,27
6214 Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje 349.369.782,91
622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 19.868.522.232,00 9.368.452.349,31 47,2
6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca 8.487.300.432,11
6223 Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost 575.970.567,76
6224 Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje 305.181.349,44
623 Doprinosi za zapošljavanje 1.904.098.468,00 886.107.715,27 46,5
6232 Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac 886.107.715,27
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 1.320.977.369,00 234.106.270,77 17,7
631 Pomoći od inozemnih vlada 29.958.398,00 7.115.334,09 23,8
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 7.091.491,20
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 23.842,89
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 1.226.151.973,00 198.956.402,56 16,2
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 140.167.345,95
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 58.789.056,61
633 Pomoći iz proračuna 63.066.998,00 26.334.534,12 41,8
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 22.677.128,42
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 3.657.405,70
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.800.000,00 1.700.000,00 94,4
6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.700.000,00
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 0,00
64 Prihodi od imovine 1.540.788.727,00 1.553.061.964,65 100,8
641 Prihodi od financijske imovine 660.301.953,00 500.023.301,62 75,7
6411 Prihodi od kamata na dane zajmove 74.205.447,25
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 196.750,90
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.109.846,13
6414 Prihodi od zateznih kamata 4.840.116,80
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0,00
6416 Prihodi od dividendi 97.751.280,47
6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 318.374.456,19
6419 Ostali prihodi od financijske imovine 545.403,88
642 Prihodi od nefinancijske imovine 880.486.774,00 1.053.038.663,03 119,6
6421 Naknade za koncesije 196.847.353,76
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 42.152.370,49
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 81.570.165,01
6424 Naknada za ceste 732.468.773,77
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.328.124.591,00 1.684.315.849,93 50,6
651 Administrativne (upravne) pristojbe 955.253.196,00 395.413.302,11 41,4
6511 Državne upravne i sudske pristojbe 152.044.548,55
6513 Ostale upravne pristojbe 67.104.849,10
6514 Ostale pristojbe 176.263.904,46
652 Prihodi po posebnim propisima 2.372.871.395,00 1.288.902.547,82 54,3
6521 Prihodi državne uprave 264.426.696,51
6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.024.475.851,31
66 Ostali prihodi 601.573.854,00 283.089.837,48 47,1
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 71.468.800,00 23.056.232,48 32,3
6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2.067.060,19
6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 20.989.172,29
662 Kazne 514.763.054,00 252.636.955,31 49,1
6621 Carinske kazne 38.888.817,92
6622 Kazne za devizne prekršaje 1.570.149,37
6623 Porezne kazne 16.761.144,48
6624 Kazne za privredne prijestupe 23.173,11
6625 Prometne kazne 118.965.590,44
6626 Krivične kazne 11.594.596,63
6627 Ostale kazne 64.833.483,36
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države 15.342.000,00 7.396.649,69 48,2
6631 Tekuće donacije 5.615.739,19
6632 Kapitalne donacije 1.780.910,50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
  NAZIV PLAN 2010. IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.
INDEKS
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.410.000,00 139.351.707,78 55,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 20.000.000,00 15.579.188,84 77,9
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 20.000.000,00 15.579.188,84 77,9
7111 Zemljište 15.579.188,84
72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 228.900.000,00 122.644.202,88 53,6
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 220.000.000,00 121.983.090,43 55,4
7211 Stambeni objekti 115.365.046,27
7212 Poslovni objekti 6.506.634,66
7213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00
7214 Ostali građevinski objekti 111.409,50
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 5.500.000,00 7.323,44 0,1
7221 Uredska oprema i namještaj 5.583,44
7222 Komunikacijska oprema 1.740,00
7223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 3.400.000,00 653.789,01 19,2
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 473.788,01
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 180.001,00
74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 1.510.000,00 1.128.316,06 74,7
741 Prihodi od prodaje zaliha 1.510.000,00 1.128.316,06 74,7
7411 Strateške zalihe 1.128.316,06

RASHODI POSLOVANJA

  NAZIV PLAN 2010. IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.
INDEKS
3 RASHODI POSLOVANJA 119.077.918.298,00 59.107.383.249,84 49,64
31 Rashodi za zaposlene 22.512.674.705,00 10.982.522.155,20 48,78
311 Plaće 18.120.456.915,00 8.958.311.859,96 49,44
3111 Plaće za redovan rad 8.833.677.853,75
3112 Plaće u naravi 20.677.309,38
3113 Plaće za prekovremeni rad 44.649.829,16
3114 Plaće za posebne uvjete rada 59.306.867,67
312 Ostali rashodi za zaposlene 822.489.440,00 263.688.414,87 32,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene 263.688.414,87
313 Doprinosi na plaće 3.569.728.350,00 1.760.521.880,37 49,32
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 240.824.841,40
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.365.846.385,74
3133 Doprinosi za zapošljavanje 153.850.653,23
32 Materijalni rashodi 8.805.468.080,00 3.929.394.757,75 44,62
321 Naknade troškova zaposlenima 1.359.438.047,00 651.636.535,32 47,93
3211 Službena putovanja 104.593.501,34
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 530.035.777,70
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.007.256,28
322 Rashodi za materijal i energiju 1.920.505.327,00 834.447.892,09 43,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 154.686.231,42
3222 Materijal i sirovine 105.341.270,57
3223 Energija 313.054.585,56
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. 38.579.270,17
3225 Sitni inventar i autogume 15.463.163,11
3226 Vojna oprema 207.323.371,26
323 Rashodi za usluge 5.058.448.670,00 2.208.375.469,84 43,66
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 304.223.502,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 199.922.436,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja 42.741.818,40
3234 Komunalne usluge 168.558.537,07
3235 Zakupnine i najamnine 261.866.717,79
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 204.531.031,68
3237 Intelektualne i osobne usluge 461.900.457,00
3238 Računalne usluge 203.882.395,21
3239 Ostale usluge 360.748.573,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 467.076.036,00 234.934.860,50 50,30
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl. 37.158.216,94
3292 Premije osiguranja 40.085.824,26
3293 Reprezentacija 10.545.057,35
3294 Članarine 102.074.328,15
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.071.433,80
34 Financijski rashodi 6.335.658.319,00 3.386.010.262,68 53,44
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 4.472.459.464,00 2.598.451.520,53 58,10
3411 Kamate za izdane trezorske zapise 428.641.328,36
3413 Kamate za izdane obveznice 2.169.810.192,17
342 Kamate za primljene zajmove 1.298.792.868,00 555.291.040,69 42,75
3421 Kam. prim. zaj. dr. raz. vl. ino vl. i međ. org. 103.306.579,84
3422 Kam. za primlj. zaj. od banaka i ost. finan. u javnom s. 18.865.673,40
3423 Kam. za primlj. zaj. od banaka i ost. fin. izvan jav. s. 433.116.900,14
3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trg.društava 1.887,31
343 Ostali financijski rashodi 564.405.987,00 232.267.701,46 41,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 88.101.898,54
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 25,20
3433 Zatezne kamate 4.344.427,60
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 139.821.350,12
35 Subvencije 5.929.907.143,00 3.470.308.310,64 58,52
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s. 1.981.098.655,00 1.015.411.529,99 51,25
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s. 1.015.411.529,99
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3.948.808.488,00 2.454.896.780,65 62,17
3521 Subv. bankama i ostalim fin. instit. izvan javnog s. 152.086.705,07
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 68.052.155,45
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.234.757.920,13
36 Pomoći dane u inoz. i unutar opće države 5.252.921.676,00 2.713.793.777,38 51,66
361 Pomoći inozemnim vladama 56.890.000,00 26.784.598,76 47,08
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 24.643.491,83
3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 2.141.106,93
362 Pomoći međunarodnim organizacijama 2.405.000,00 0,00 0,00
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 0,00
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 0,00
363 Pomoći unutar opće države 5.193.626.676,00 2.687.009.178,62 51,74
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.354.832.224,16
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.332.176.954,46
37 Naknade građ. i kuć. na tem. osig. i dr. nak. 64.561.867.156,00 31.900.218.314,91 49,41
371 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja 50.515.439.930,00 24.969.360.761,84 49,43
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.962.544.260,02
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.006.816.501,82
372 Ostale naknade građ. i kućan. iz proračuna 14.046.427.226,00 6.930.857.553,07 49,34
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.677.893.544,57
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 252.964.008,50
38 Ostali rashodi 5.679.421.219,00 2.725.135.671,28 47,98
381 Tekuće donacije 1.506.725.772,00 605.138.394,37 40,16
3811 Tekuće donacije u novcu 605.138.394,37
382 Kapitalne donacije 764.994.728,00 412.279.924,27 53,89
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizac. 149.262.159,07
3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 263.017.765,20
383 Kazne, penali i naknade štete 203.291.365,00 47.230.471,29 23,23
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 899.835,86
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 46.330.635,43
385 Izvanredni rashodi 281.690.090,00 84.771.583,94 30,09
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 83.890.120,55
3859 Ostali izvanredni rashodi 881.463,39
386 Kapitalne pomoći 2.922.719.264,00 1.575.715.297,41 53,91
3861 Kap. pom. bank., fin. inst., trg. dr. u javn. sek. 1.346.243.108,68
3862 Kap. pom. bank., fin. ins., trg. dr. van javn. sk. 209.478.263,82
3863 Kap.pom. poljop., obrt, malim i sred. poduzet 19.993.924,91

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

  NAZIV PLAN 2010. IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.
INDEKS
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.363.889.394,00 565.596.608,72 23,93
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 105.361.584,00 34.806.267,34 33,04
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.190.000,00 116.112,30 5,30
4111 Zemljište 116.112,30
412 Nematerijalna imovina 103.171.584,00 34.690.155,04 33,62
4123 Licence 17.908.565,31
4124 Ostala prava 15.329.343,77
4126 Ostala nematerijalna imovina 1.452.245,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im. 2.017.972.644,00 457.607.435,97 22,68
421 Građevinski objekti 1.032.906.159,00 249.537.631,85 24,16
4211 Stambeni objekti 51.182.481,38
4212 Poslovni objekti 191.226.328,39
4214 Ostali građevinski objekti 7.128.822,08
422 Postrojenja i oprema 632.634.243,00 119.158.668,68 18,84
4221 Uredska oprema i namještaj 37.815.176,74
4222 Komunikacijska oprema 7.382.160,96
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 54.434.862,55
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 8.311.904,51
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 6.122.303,65
4226 Sportska i glazbena oprema 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.092.260,27
423 Prijevozna sredstva 193.356.804,00 68.344.321,61 35,35
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 9.238.015,37
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 10.437.271,44
4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu 48.669.034,80
424 Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed. 3.988.477,00 1.542.397,89 38,67
4241 Knjige u knjižnicama 1.351.806,37
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) 154.961,52
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 35.630,00
425 Višegodišnje nasadi i osnovno stado 320.000,00 0,00 0,00
4251 Višegodišnje nasadi 0,00
4252 Osnovno stado 0,00
426 Nemat. proizvedena imovina 154.766.961,00 19.024.415,94 12,29
4262 Ulag. u račun. programe 19.024.415,94
43 Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed. 3.437.000,00 3.408.296,99 99,16
431 Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti 3.437.000,00 3.408.296,99 99,16
4312 Pohranjene knjiga, umjet. djela i sl. vrijed 3.408.296,99
44 Strateške zalihe 12.500.000,00 14.252.423,53 114,02
441 Strateške zalihe 12.500.000,00 14.252.423,53 114,02
4411 Strateške zalihe 14.252.423,53
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 224.618.166,00 55.522.184,89 24,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 214.855.066,00 51.808.401,98 24,11
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 51.808.401,98
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 7.313.500,00 3.535.432,91 48,34
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.535.432,91
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.125.000,00 0,00 0,00
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.324.600,00 178.350,00 13,46
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 178.350,00


B) RAČUN FINANCIRANJA

  NAZIV PLAN 2010. IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.
INDEKS
NETO FINANCIRANJE 8.612.484.826 7.679.507.548,02 89,2
Promjena u stanju depozita državnog proračuna -3.637.371.898,67
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 28.790.271.304 16.150.540.027,36 56,1
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 262.739.650 651.657.419,88 248,0
811 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 2.200.000 1.211.243,23 55,1
8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 1.211.243,23
812 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 101.539.650 25.581.284,83 25,2
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 25.581.284,83
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 159.000.000 624.864.891,82 393,0
8161 Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 624.864.891,82
Od toga: naplata starih potraživanja
82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 14.800.000.000 8.223.935.320,09 55,6
821 Trezorski zapisi (neto) 0 2.182.134.170,09 0,0
8211 Trezorski zapisi – tuzemni 2.182.134.170,09
822 Obveznice 14.800.000.000 6.041.801.150,00 40,8
8221 Obveznice – tuzemne 6.041.801.150,00
8222 Obveznice – inozemne 0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 0 1.311.297,98 0,0
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0 1.311.297,98 0,0
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.311.297,98 0,0
84 Primici od zaduživanja 13.727.531.654 7.273.635.989,41 53,0
841 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija 4.215.031.654 1.799.004.530,77 42,7
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 1.799.004.530,77
842 8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto) 0 25.288.208,64 0,0
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 9.512.500.000 5.449.343.250,00 57,3
8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto) 5.449.343.250,00
5   IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 20.177.786.478 12.108.404.378,01 60,0
51 Izdaci za dane zajmove 1.478.545.335 675.658.741,53 45,7
511 Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama 222.712.876 26.930.283,75 12,1
5111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti – kratkoročni 26.930.283,75
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 104.670.119 25.084.302,51 24,0
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 24.273.302,51
5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu 811.000,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.000.350.000 571.159.444,27 57,1
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 571.159.444,27
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 150.812.340 52.484.711,00 34,8
5161 Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 52.484.711,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 354.054.700 95.560.148,30 27,0
531 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 220.000.000 10.000.000,00 4,5
5311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.000.000,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000 620.679,63 31,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 620.679,63
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 132.054.700 84.939.468,67 64,3
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 84.939.468,67
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 11.324.160.804 4.539.417.435,16 40,1
541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija 889.358.295 356.386.868,56 40,1
5412 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada 10.052.399,26
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 346.334.469,30
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 122.580.048 55.567.076,82 45,3
5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 55.567.076,82
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 10.311.896.461 4.127.269.025,66 40,0
5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.785.595.404,54
5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 341.673.621,12
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 326.000 194.464,12 59,7
5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 194.464,12
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 7.021.025.639 6.797.768.053,02 96,8
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 7.021.025.639 6.797.768.053,02 96,8
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 3.142.763.053,02
5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 3.655.005.000,00


II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi:

POSEBNI DIO

Klasa: 400-06/10-01/07
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

                                                                                            Predsjednik
                                                                                        Hrvatskoga sabora
                                                                                        Luka Bebić, v. r.