HIDRA CADIAL

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (NN 127/2010)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3314

Na temelju članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 10. i članka 9. stavka 1. Zakona o lijekovima (»Narodne novine« br. 71/07 i 45/09), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA I DOBROJ KLINIČKOJ PRAKSI

Članak 1.

U Pravilniku o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (»Narodne novine«, br. 14/10) u članku 20. stavku 5. riječi: »ministarstvo vodi registar« zamjenjuju se riječima: »vodi se registar«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Ovlaštenje za vođenje registra iz stavka 5. ovoga članka daje ministar.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/52

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 28. listopada 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.