HIDRA CADIAL

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometnu tune (Thunnus thynnus) (NN 107/2010)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2868

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5., članka 14. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4., članka 14. stavka 3. i članka 106. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 60/10) u članku 5. stavak (5) mijenja se i glasi:

»(5) Izlovna godišnja kvota tune za plivarice tunolovke u 2010. godini iznosi 374,28 tona.«

Članak 2.

U članku 5. stavak (15) mijenja se i glasi:

»(15) Izlovna godišnja kvota tuna za udičarske alate za 2010. godinu po pojedinim vrstama ribolova iznosi:

Gospodarski ribolov Rekreacijski ribolov Sportski ribolov «
16,16 t 1,53 t 1,53 t

U članku 5. iza stavka (15) dodaje se stavak (16) koji glasi:

»(16) Ukoliko se izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ministarstvo može ostatak izlovne kvote ili njegov dio preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom ribolovu u tekućoj kalendarskoj godini.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/124
Urbroj: 525-08-1-0314/10-3
Zagreb, 3. rujna 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.