HIDRA CADIAL

Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN 127/1998)

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 59/96 i 94/96) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SPREMI, RADNOM ISKUSTVU, PROGRAMIMA, SADRŽAJIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje mora ispunjavati stručnjak za zaštitu na radu glede stručne spreme i radnog iskustva (za obavljanje poslova zaštite na radu te programi, sadržaji i način polaganja ispita).

Članak 2.

(1) U smislu odredaba ovog Pravilnika stručnjak za zaštitu na radu je osoba koja ispunjava utvrđene uvjete i obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca kao voditelj službe zaštite na radu, samostalni stručnjak zaštite na radu i stručni suradnik u službi zaštite na radu

(2) Stručnjakom za zaštitu na radu ne smatra se poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu, njegov ovlaštenik te povjerenik zaposlenika za zaštitu na radu.

(3) Uvjeti koje mora ispunjavati stručnjak za zaštitu na radu utvrđuju se ovisno o broju zaposlenika, o grani djelatnosti te rezultata procjene opasnosti.

Članak 3.

(1) Kod poslodavca s 50 do 250 zaposlenika u djelatnosti industrije, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, graditeljstva, prometa i zdravstva stručnjak za zaštitu na radu mora imati najmanje višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera te pet godina ukupnog radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu.

(2) Za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca koji zapošljavaju invalidne osobe kao i u obrazovnim ustanovama s laboratorijima i radionicama praktične nastave stručnjak za zaštitu na radu mora imati najmanje višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera, pet godina radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu.

(3) Za obavljanje poslova zaštite na radu u djelatnostima koje nisu navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka stručnjak za zaštitu na radu mora imati najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu, položen ispit usavršavanja iz zaštite na radu u okviru srednjoškolskog obrazovanja te pet godina radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu.

(4) Iznimno ukoliko se kod poslodavca iz stavka 1. i 2. ovoga članka procjenom utvrdi da ne postoje povećani rizici po zaposlenike na temelju dozvole ministra rada poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak koji ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Iznimno ukoliko se kod poslodavca iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da postoje povećani rizici za zaposlenike na temelju pravomoćnog rješenja inspekcije rada poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Stručnjaci iz stavka 1. do 5. ovog članka dužni su položiti stručni ispit za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 4.

(1) Kod poslodavca s preko 250 zaposlenika u djelatnosti industrije, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, graditeljstva i prometa:

a) voditelj službe zaštite na radu mora imati najmanje odgovarajuću visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, pet godina ukupnog radnog iskustva od kojih tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu, te položeni stručni ispit za obavljanje poslova zaštite na radu

b) samostalni stručnjak zaštite na radu u službi zaštite na radu mora imati najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera te pet godina ukupnog radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu.

c) stručni suradnik u službi zaštite na radu mora imati najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu, položen ispit usavršavanja iz zaštite na radu u okviru srednjoškolskog obrazovanja te tri godine radnog iskustva.

(2) U djelatnosti zdravstva voditelj službe mora biti specijalist medicine rada te imati pet godina ukupno radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima specijaliste medicine rada.

(3) U djelatnostima osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka:

a) voditelj službe mora imati najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu te pet godina ukupnog radnog iskustva ili tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu.

b) samostalni stručni suradnik u službi zaštite na radu mora imati najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu te tri godine radnog iskustva.

c) suradnik u službi mora imati najmanje odgovarajuću srednju stručnu spremu:

(4) Stručnjaci iz stavka 1. do 3. ovog članka dužni su položniti stručni ispit za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 5.

Pod odgovarajućom stručnom spremom smatra se sprema smjera zaštite na radu, tehničkog medicinskog ili drugog smjera koja odgovara djelatnosti poslodavca.

Članak 6.

(1) Sadržaj i program stručnog ispita jedinstven je za sve stručnjake zaštite na radu neovisno o poslovima zaštite na radu koje obavljaju.

(2) Program stručnog ispita sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio obuhvaća Zakon o zaštiti na radu te podzakonske propise koji se primijenjuju u svim djelatnostima. Posebni dio obuhvaća provedbene propise koji se odnose na djelatnost u kojoj djeluje poslodavac kandidata te stanje zaštite na radu kod dotičnog poslodavca.

(3) Sadržaj i program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite na radu otiskan uz Pravilnik čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Opći dio ispita polaže se pismeno i usmeno a posebni dio samo usmeno.

Članak 8.

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom, koju rješenjem osniva ministar nadležan za rad.

Rješenjem o osnivanju ispitne komisije imenuje se predsjednik, dva člana i njihovi zamjenici te tajnik komisije.

Za predsjednika komisije, članove komisije i njihove zamjenike mogu se imenovati samo osobe s visokom stručnom spremom i radnim iskustvom od najmanje deset godina od čega najmanje pet godina na poslovima zaštite na radu.

Članak 9.

Predsjedniku, članovima komisije i tajniku komisije pripada naknada za rad u komisiji.

Visinu naknade za rad u komisiji kao i način obračunavanja naknade utvrđuje ministar nadležan za rad.

Članak 10.

Zahtjev za polaganje ispita kandidat podnosi ministru nadležnom za rad.

U zahtjevu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite na radu kandidat mora naznačiti:

1. ime, prezime te dan, mjesec i godinu rođenja

2. JMBG

3. školsku spremu (naziv, stupanj i smjer)

4. ukupni radni staž te staž na poslovima zaštite na radu

5. poslove zaštite na radu na kojima radi

6. tko snosi troškove polaganja ispita.

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita prilažu se isprave kojima se dokazuju navodi pod točkom 3. i 4.

Članak 11.

(1) Ministar nadležan za rad rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita. Zahtjev kandidata, koji ne ispunjava uvjete glede stručne spreme i radnog iskustva utvrđene člankom 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, rješenjem će se odbiti.

(2) Rješenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

(1) Stručnjaci za zaštitu na radu koji već rade na navedenim poslovima dužni su ispit za obavljanje poslova zaštite na radu položiti najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Stručnjaci koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka dužni su stručni ispit položiti u roku od jedne godine od dana rasporeda na poslove za koje je propisana obveza polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite na radu.

Članak 13.

Poslodavci su dužni u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s njegovim odredbama.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/98-01/04
Urbroj: 524-02/1-98-2
Zagreb, 8. rujna 1998.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara,
v. r.

PRILOG:

SADRŽAJ I PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

OPĆI DIO

- Zaštita na radu u sustavu radno-socijalnog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj (Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima),

- Opća načela zaštite na radu

- Osnovna pravila zaštite na radu na strojevima, uređajima i u radnom okolišu (načela, provjera promjene, ispitivanja, tehnička dokumentacija)

- Posebna pravila zaštite na radu, poslovi s posebnim uvjetima rada, osobna zaštitna sredstva i zaštitna oprema, organizacijske mjere zaštite na radu (načela, primjena i provedba)

- Obveze poslodavca i njegovih ovlaštenika na polju zaštite na radu

- Uređivanje zaštite na radu kod poslodavca

- Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način, osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za provedbu mjera zaštite na radu, osposobljavanje povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu te obavještavanje zaposlenika o činjenicama bitnim za razinu sigurnosti i zaštitu zdravlja zaposlenika

- Zadaće stručnjaka za zaštitu na radu i njegova uloga u provedbi zaštite na radu kod poslodavca

- Zadaće odbora za zaštitu na radu i zaposleničkog vijeća u provedbi zaštite na radu

- Zadaće povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu

- Vođenje propisanih evidencija iz zaštite na radu te obveze izvješćivanja o stanju zaštite na radu kod poslodavca

- Pružanje prve pomoći

- Vanjski nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu (tijela nadzora, ovlaštenja, način postupanja, obveze prema tijelima nadzora, način moguće suradnje)

POSEBNI DIO

- Propisi koji uređuju pravila zaštite na radu u djelatnosti u kojoj radi kandidat

- Pravila zaštite na radu koja se obvezno primijenjuju u odnosu na karakteristične opasnosti, štetnosti i napore u djelatnosti u kojoj radi kandidat

- Procjena opasnosti kod poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen