HIDRA CADIAL

Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (NN 097/2001)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1622

Temeljem članka 306. stavka 3. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine« broj 21/74., 39/74., 58/88., 19/90., 66/93. i 73/00.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK

O IZVRŠAVANJU ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se izvršavanje odgojne mjere određivanjem načina života i rada, pravila ponašanja, načina ostvarivanja prava te dužnosti maloljetnika i mlađih punoljetnika (u daljnjem tekstu: maloljetnika) prema kojima se izvršava odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

Odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod (u daljnjem tekstu: odgojna mjera) izvršava se prema odredbama ovog Pravilnika i rasporedu dnevnih aktivnosti maloljetnika, na način određen pojedinačnim programom postupanja.

Odluku o rasporedu dnevnih aktivnosti maloljetnika donosi ravnatelj odgojnog zavoda uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i sve odluke donesene na temelju ovog Pravilnika moraju biti dostupni maloljetnicima tijekom izvršavanja odgojne mjere.

PRIJAM MALOLJETNIKA

Članak 2.

Dolaskom u odgojni zavod (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrdit će se istovjetnost maloljetnika, pretražit će ga se i pregledat će mu se osobne stvari.

Maloljetniku je dozvoljeno zadržati vlastitu odjeću, obuću kao i predmete za održavanje osobne higijene.

Prilikom prijama, maloljetniku će se, prema potrebi, dati odjeća, obuća, dnevno i noćno rublje, papuče i ručnik.

Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog osobne isprave i novac.

Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog i osobne stvari i predmeti kojima bi mogao ugroziti osobnu sigurnost, sigurnost drugih maloljetnika i zaposlenika.

Na zahtjev maloljetnika, osobni i vrijedni predmeti mogu se na njegov trošak poslati obitelji ili predati prilikom posjete.

Ravnatelj Zavoda može na molbu maloljetnika dozvoliti držanje pojedinih osobnih stvari ako je to u cilju izvršavanja odgojne mjere i ne utječe na sigurnost Zavoda.

Zavod ne snosi odgovornost u slučaju oštećenja ili nestanka stvari koje su maloljetniku odobrene na korištenje.

Oduzete stvari i novac popisuju se tijekom prijama, a potvrdu o oduzetim stvarima i novcu potpisuje ovlaštena službena osoba i maloljetnik. Primjerak potvrde daje se maloljetniku.

Članak 3.

Po prijamu u Zavod, maloljetnik će se okupati, te, po potrebi, iz zdravstvenih razloga  ošišati.

Prilikom prijama maloljetniku će se dati pribor za osobnu higijenu.

Članak 4.

Nakon provedenog prijamnog postupka, maloljetnika se smješta u prijamni odjel u kojem se zadržava do 30 dana.

Tijekom boravka u prijamnom odjelu maloljetnika će se fotografirati i daktiloskopirati.

U roku od 24 sata od prijama, maloljetnika će se liječnički pregledati i pristupiti ocjeni zdravstvenog stanja i radne sposobnosti.

Članak 5.

U prijamnom odjelu, izvršit će se opservacija ličnosti maloljetnika i izraditi pojedinačni program postupanja.

Pojedinačni program postupanja izrađuje se na temelju cjelovite raščlambe posebnih svojstava maloljetnika, vrste kaznenog djela i drugih oblika poremećaja ponašanja ili osobnosti te razine obrazovanja.

Pojedinačni program postupanja sadrži: poticajna sredstva primjerena dobi, osobnim svojstvima i potrebama maloljetnika, mjere uključivanja u obrazovanje i radno osposobljavanje, dodatne oblike stručnog odgojnog rada, način korištenja slobodnog vremena, rad na koji se raspoređuje, kontakte s maloljetnikovim roditeljima odnosno skrbnikom i drugim članovima obitelji, smjernice za organizaciju postpenalnog prihvata, potrebne oblike suradnje s nadležnim tijelima i udrugama u cilju postizanja svrhe izvršavanja odgojne mjere i druge oblike utjecaja na maloljetnika.

Podaci iz stavka 2. i 3. članka 4. i ovog članka unose se u osobni list maloljetnika.

Članak 6.

Tijekom  boravka u prijamnom odjelu maloljetnika će se upoznati s ovim Pravilnikom i odlukama donijetim na temelju ovog Pravilnika, pravima i obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere i načinom na koji ta prava može ostvariti.

Odlukom ravnatelja, na prijedlog stručnog tima prijamnog odjela, maloljetnika se raspoređuje u odgojnu skupinu.

SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA

Članak 7.

Maloljetnika se, u pravilu, smješta u višekrevetnu spavaonicu.

Na zahtjev maloljetnika i prema mogućnosti Zavoda, maloljetnik može biti smješten u jednokrevetnu sobu.

O smještaju maloljetnika po spavaonicama odlučuje stručni tim službe tretmana, vodeći računa o starosnoj dobi, zdravstvenom stanju i osobnim svojstvima maloljetnika.

Svaki maloljetnik ima zasebnu postelju i posteljinu. Posteljinu čine: madrac, jastuk, jastučnica, plahte i pokrivači. Jastučnica, plahte i ručnici zamjenjuju se svakih šest mjeseci novim, a iznimno uz suglasnost ravnatelja i češće.

Broj pokrivača ovisi o klimatskim uvjetima i godišnjem dobu.

Prostorije u kojima maloljetnici borave i spavaju griju se ovisno o godišnjem dobu i klimatskim uvjetima.

ORŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE I ČISTOĆE PROSTORIJA

Članak 8.

Maloljetnici moraju održavati osobnu higijenu, čistoću svog rublja, odjeće, posteljine i prostorija u kojima borave i rade.

Maloljetnici se obvezno kupaju jednom na tjedan, a po želji ili potrebi i češće. Za održavanje osobne higijene maloljetnicima se daje nužni pribor i sredstva.

Plahte i jastučnice mijenjaju se svakih 15 dana, a po potrebi i češće. Ručnici se mijenjaju svakih 7 dana, a po potrebi i češće.

Pokrivači se jednom tjedno provjetravaju i isprašuju.

Postelja mora poslije spavanja i odmaranja biti uredno namještena.

Nakon izvršenih obveza određenih dnevnim rasporedom, maloljetnik se može odmarati na namještenoj postelji.

Ako leži u postelji maloljetnik mora nositi rublje za noćni odmor.

U slučaju bolesti, maloljetnik će se odmarati u trajanju koje odredi liječnik.

Osobne stvari maloljetnika moraju biti uredno složene u za to namijenjene ormare.

Održavanje osobne higijene i čistoću prostorija svakodnevno nadzire odgojitelj, a po potrebi i druge službene osobe.

Članak 9.

Prostori za boravak maloljetnika moraju biti propisno osvijetljeni dnevnim i umjetnim svjetlom, prozračni i uredno održavani.

Svakodnevno održavanje prostorija obavljaju maloljetnici putem redarstava i dežurstava, po rasporedu koji odredi odgovorna osoba službe tretmana.

Redar je zadužen za održavanje reda u spavaonici, a dežurni za održavanje čistoće u zajedničkim prostorijama.

Dvorište Zavoda održava dežurna skupina prema rasporedu odgovorne osobe službe tretmana.

Tijekom dana svaki maloljetnik provodi jedan sad na uređenju zajedničkih prostorija i dvorišta odgojnog zavoda.

Sredstva za održavanje čistoće osigurava Zavod.

PREHRANA MALOLJETNIKA

Članak 10.

Maloljetniku se osigurava prehrana prema kaloričnoj vrijednosti određenoj zakonom i na zakonu donesenim propisima. Kakvoća i količina obroka pod svakodnevnim je liječničkim nadzorom.

Nalaz liječnika upisuje se u knjigu pregleda hrane.

Bolesni maloljetnik dobiva hranu koju po vrsti i količini odredi liječnik.

Maloljetnik ima pravo na 1/2 litre mlijeka dnevno.

Članak 11.

Obroke hrane, u pravilu, maloljetnici konzumiraju u blagovaonici.

U slučaju bolesti maloljetnika, mjesto uzimanja obroka odredit će liječnik.

Pribor za jelo sastoji se od tanjura, zdjelica, žlice, vilice, noža i šalice.

Nož se iz pribora za jelo može privremeno izuzeti radi sigurnosnih razloga.

Nakon obroka pribor za jelo obvezno se vraća na za to određeno mjesto.

Službena osoba nadzire povrat pribora.

U slučaju organiziranog, skupnog izlaska maloljetnika iz Zavoda, mjesto i vrijeme uzimanja obroka odredit će odgojitelj u pratnji.

RASPOLAGANJE NOVCEM

Članak 12.

Maloljetnik može primati i slati novac posredovanjem Zavoda.

Novac kojeg maloljetnik ima, čuva se na pologu novca.

O prometu novca s pologa vodi se evidencija. Maloljetnika se upoznaje sa stanjem novca na pologu najmanje jedanput mjesečno, a na njegov zahtjev ili na zahtjev staratelja odnosno nadležnog tijela i češće.

Kontrolu utroška novca obavlja odgojitelj.

Na prijedlog odgojitelja, ravnatelj može maloljetniku ograničiti visinu utroška novca.

Razloge za ograničavanje visine utroška novca obrazložit će se pisanom odlukom koja se dostavlja maloljetniku.

Članak 13.

Maloljetniku koji nema novčanih sredstava i radno je nesposoban, Zavod će odobriti novčani iznos dovoljan za najnužnije osobne potrebe.

Visinu novčanih sredstava iz stavka 1. određuje posebnom odlukom ravnatelj.

KANTINA

Članak 14.

Maloljetnicima se osigurava redovita nabavka stvari za osobnu uporabu u kantini Zavoda iz njegovih novčanih sredstava s pologa.

Radno vrijeme kantine određuje ravnatelj.

U slučaju da Zavod nema kantine, nabavku stvari za osobnu uporabu maloljetnika, na njegov zahtjev, obavlja odgojitelj. Nabavka stvari obavlja se najmanje jedanput tjedno prema odluci ravnatelja.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 15.

Maloljetnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu, koja se sastoji od: općeg liječničkog pregleda, liječenja u Zavodu, bolničkog liječenja u Zatvorskoj bolnici, zubarskog liječnika i obveznih sistematskih pregleda.

Ukoliko se liječenje ne može provesti u bolnici za liječenje osoba lišenih slobode, Zavod će o tome pribaviti mišljenje te bolnice i predložiti Ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa, upućivanje maloljetnika na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu.

Članak 16.

Maloljetniku će se pružiti hitna medicinska pomoć tijekom čitavog dana.

Za liječnički pregled maloljetnik će se javiti nadležnom službeniku Zavoda, koji će o tome bez odgode izvijestiti nadležnog liječnika. Zahtjev maloljetnika i odluku liječnika službenik Zavoda će evidentirati.

Nemedicinsko osoblje prisutno je pregledu maloljetnika samo ako to liječnik ili drugo medicinsko osoblje izričito zatraži.

Članak 17.

O utvrđenim ozljedama maloljetnika prilikom prijama u Zavod, odnosno na zahtjev maloljetnika za utvrđivanje povreda zadobivenih tijekom boravka u Zavodu, liječnik je obvezan napisati posebno izvješće koje sadrži: sve izjave maloljetnika važne za liječnički pregled, uključujući i sve navode o eventualnom zlostavljanju, cjelovito izvješće o medicinskim rezultatima dobivenim pregledom i zaključke liječnika.

Ako je zaprimljenog maloljetnika prethodno pregledao drugi liječnik koji obavlja naknadni pregled, može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću, ili može maloljetnika uputiti na poseban pregled.

Izvješće se ulaže u osobni list maloljetnika i prosljeđuje ravnatelju Zavoda.

Ravnatelj Zavoda proslijedit će izvješće državnom odvjetniku ako je liječnik utvrdio teže tjelesne ozljede maloljetnika.

Članak 18.

Na zahtjev maloljetnika ili druge ovlaštene osobe ili tijela, liječnik je obvezan izdati potvrdu o rezultatima pregleda iz članka 17. ovog Pravilnika.

Članak 19.

Maloljetnik se tijekom liječenja mora držati uputa liječnika. Ukoliko maloljetnik oboli od neke zarazne bolesti, postupit će se u skladu s općim zdravstvenim propisima.

U slučaju zaraznih bolesti ravnatelj Zavoda, na pisani prijedlog nadležne zdravstvene službe zabranit će posjete, primanje pošiljaka ili izlaske iz Zavoda.

Članak 20.

Po pisanoj preporuci liječnika, bolesni će maloljetnik biti pošteđen od rada i pohađanja nastave. Liječnik može maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana u Zavodu ili u stacionaru.

Maloljetnik može posjedovati samo one lijekove koje odredi liječnik i u količini koju odredi liječnik.

Članak 21.

Maloljetniku će se na njegov pisani zahtjev, ili na zahtjev roditelja ili staratelja na njihov trošak, omogućiti specijalistički pregled. Tom će pregledu biti nazočan i liječnik iz Zavoda, odnosno liječnik koji obavlja redovne preglede maloljetnika.

Ako je pregled bio opravdan, troškove specijalističkog pregleda snosi Zavod u visini troškova istog pregleda po cjeniku javnog zdravstva.

Članak 22.

Trudnoj maoljetnici i majci s djetetom koja je radila za vrijeme odgojne mjere osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita u svezi s trudnoćom, porođajem i majčinstvom.

Trudnu maloljetnicu će se šest tjedana prije poroda smjestiti u odjel za rodilje, a na prijedlog liječnika i prije, a nakon toga u odjel za majku s djetetom gdje maloljetnica može ostati dok je na izvršavanju odgojne mjere, a najdulje do navršene treće godine života djeteta.

Ako trudnica maloljetnica odgojnu mjeru izvršava u Zavodu u kojem nema odjela za rodilje, uputit će se u kaznionicu za žene u kojoj takav odjel postoji ili na prijedlog liječnika u najbližu specijaliziranu zdravstvenu ustanovu.

Porod maloljetnice obavit će se u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi.

Dijete će ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju odluke centra za socijalnu skrb do navršene treće godine života, a nakon toga centar za socijalnu skrb poduzet će potrebne mjere za smještaj djeteta. Opremu za dijete te stručnu skrb i zdravstvenu zaštitu djeteta osigurava Zavod. Ovlaštena osoba centra za socijalnu skrb obvezna je jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće, posjetiti Zavod radi nadzora odnosa majke i djeteta, te poduzeti odgovarajuće mjere ako je to potrebno.

Maloljetnica trudnica te majka i dijete imaju pravo na tjedne posjete članova obitelji.

Poslove na kojima u Zavodu može raditi trudnica, rodilja i majka, uz koju je dijete do navršene tri godine života, predlaže liječnik.

Tijekom boravka djeteta uz majku Zavod će osigurati boravak djeteta u predškolskoj ustanovi izvan Zavoda.

Članak 23.

Izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, izrečena uz odgojnu mjeru, provodi se u Zavodu prema posebnom programu liječenja ovisnika koji mora biti usklađen s Nacionalnom strategijom suzbijanja zloupotrebe opojnih droga.

DOPISIVANJE, TELEFONIRANJE, PRIMANJE POŠILJAKA I POSJETA

Članak 24.

Maloljetnik ima pravo dopisivati se s članovima uže obitelji bez ograničenja. Pod članovima uže obitelji podrazumijevaju se: roditelji, braća, sestre, usvojitelji, bračni i izvanbračni drug i skrbnik.

Maloljetnik se može dopisivati i s drugim osobama, udrugama i organizacijama za koje se ocjenjuje da će na njega pozitivno utjecati. Sadržaj pismena kontrolira odgojitelj.

Pismena iz stavka 1. i 2. maloljetnik predaje odgojitelju otvorena.

Pismena iz stavka 1. i 2. upućena maloljetniku, odgojitelj predaje maloljetniku nakon kontrole sadržaja.

Pismo čiji sadržaj potiče, opisuje ili upućuje na izvršenje kaznenog djela ili kažnjive radnje, ne uručuje mu se, već se odlaže u osobni list. O razlozima zadržavanja pisma odgojitelj će izvijestiti maloljetnika. Na odluku odgojitelja maloljetnik ima pravo pisane pritužbe ravnatelju Zavoda.

Odgojitelju je zabranjeno obznanjivanje sadržaja pismena, osim u službene svrhe.

Sadržaj pismena za koji se sumnja da su namijenjeni izvršenju kaznenog djela, predat će se nadležnom državnom tijelu.

S tijelima državne vlasti i braniteljem maloljetnik se može dopisivati bez ograničenja i kontrole sadržaja pismena.

Članak 25.

Maloljetnik može od članova uže obitelji i drugih osoba, udruga ili organizacija za koje se ocijeni da na njega imaju pozitivni odgojni utjecaj primati pakete različitog sadržaja, hranu koja nije podložna brzom kvarenju, predmete za osobnu uporabu, tisak i novčane pošiljke.

Sadržaj paketa kontrolira nadležni službenik uz obaveznu nazočnost odgojitelja i maloljetnika.

Ukoliko se u paketu nađu stvari ili tvari koje maloljetnik ne smije zadržati, isti se uz potvrdu oduzimaju, stavljaju na polog ili se komisijski uništavaju (pokvarljiva hrana i slično).

Na odluku službene osobe o uskrati sadržaja iz stavka 3., maloljetnik ima pravo pisane pritužbe ravnatelju Zavoda.

Ravnatelj Zavoda može pravo primanja paketa ograničiti ili uskratiti ukoliko to nalažu razlozi sigurnosti.

Sadržaj paketa za koji se sumnja da su namijenjeni izvršenju kaznenog djela, predat će se nadležnom državnom tijelu.

Članak 26.

Uz odobrenje ravnatelja, maloljetnika u Zavodu mogu posjećivati osobe navedene u članku 24. stavka 1. ovog Pravilnika.

Posjete se obavljaju u trajanju i vremenu određenim dnevnim rasporedom aktivnosti maloljetnika, a po odobrenju ravnatelja i izvan tog vremena.

Svaka posjeta maloljetniku mora se evidentirati.

Branitelj može posjećivati maloljetnika bez ograničenja u vremenu i trajanju. Posjeta branitelja nadzirat će se samo na njegov izričiti zahtjev.

Članak 27.

Odgojitelj će članovima uže obitelji dati sve potrebne obavijesti u svezi tretmana i provedbe programa postupanja prema maloljetniku.

Posjeta može biti nadzirana, o čemu odlučuje ravnatelj na prijedlog odgojitelja.

U slučaju nediscipliniranog ili nedoličnog ponašanja maloljetnika ili njegova posjetitelja, posjeta se može prekinuti.

Ako se ocijeni da posjetitelj štetno utječe na ponašanje maloljetnika, istom se, po odluci ravnatelja, mogu zabraniti posjećivanja.

Na odluku ravnatelja maloljetnik ima pravo pritužbe i podnošenja zahtjeva za zaštitu prava u skladu s člankom 83. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Maloljetnik ima pravo telefonski kontaktirati s članovima uže obitelji i drugim osobama za koje se ocijeni da na njega neće imati štetan odgojni utjecaj.

Maloljetnicima će se dnevnim rasporedom aktivnosti omogućiti obavljanje telefonskih razgovora na vlastiti trošak.

Članak 29.

Maloljetnik može pojedinačno istupati u elektronskim i tiskovnim medijima ili nastupati u javnosti te biti snimljen ili fotografiran, ako je s time osobno suglasan i ako je to u skladu sa svrhom izvršavanja odgojne mjere. Odluku o tome donosi ministar, odnosno osoba koju on ovlasti, nakon pribavljenog mišljenja ravnatelja Zavoda, suca za mladež koji je izrekao odgojnu mjeru i zakonskog staratelja maloljetnika.

Skupno fotografiranje ili snimanje maloljetnika na javnim manifestacijama odobrava ministar, odnosno osoba koju on ovlasti, nakon pribavljenog mišljenja ravnatelja Zavoda, uz suglasnost maloljetnika, a pod uvjetima i na način kojim će se zaštititi osobnost maloljetnika i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom.

Mišljenja i suglasnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka pribavlja Zavod.

OBRAZOVANJE

Članak 30.

Maloljetnicima se omogućava opće i strukovno obrazovanje prema sposobnostima, sklonostima i mogućnostima Zavoda, kao i drugim okolnostima koje su važne za ostvarivanje svrhe izvršavanja odgojne mjere.

U skladu s mogućnostima, Zavod će organizirati izvođenje programa osposobljavanja i izobrazbe maloljetnika za stjecanje vještina i znanja za obavljanje poslova manje složenosti.

Nakon završetka obrazovanja maloljetnik dobiva o tome pisani dokaz.

Članak 31.

Maloljetnici s nezavršenom osnovnom školom obvezni su pohađati osnovnu školu.

Planovi i programi utvrđuju se na temelju odredbi Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 32.

Strukovno obrazovanje Zavod omogućava maloljetnicima kojima je to pojedinačnim programom postupanja određeno.

Uvjeti za upis, nastavni planovi i programi utvrđuju se u skladu sa zakonom.

Maloljetnici mogu stjecati stručne kvalifikacije i izvan Zavoda izvanrednim školovanjem i strukovnim usavršavanjem.

Članak 33.

Maloljetnicima koji se školuju, Zavod osigurava nesmetano pohađanje nastave, osnovni školski pribor, udžbenike, obveznu literaturu i opremu.

Maloljetnicima iz st. 1. osigurat će se za učenje odgovarajuće vrijeme i prostor.

Članak 34.

Odgojitelji su obvezni pratiti tijek obrazovanja maloljetnika, pri tome stalno surađivati s učiteljima i nastavnicima te maloljetnicima zajednički pomagati u učenju. Zapažanja i bilješke o tome obavezni su redovito unositi u propisani obrazac osobnog lista maloljetnika.

Članak 35.

Školske praznike maloljetnici koriste po završenom obrazovnom razdoblju u Zavodu ili izvan Zavoda u trajanju od 20 do 30 dana ljeti, odnosno 7 dana zimi.

Školske praznike maloljetnik može provesti u Zavodu, u krugu obitelji ili na neki drugi organizirani način.

Odluke o mjestu, načinu i vremenu korištenja školskih praznika donosi ravnatelj po pribavljenom mišljenju Službe tretmana.

Kod donošenja odluke posebice će se uzeti u obzir postignuti uspjeh u školi, zalaganje na radu, ukupna ocjena ponašanja maloljetnika i mogućnosti prihvata ili organizacije izvan Zavodskog smještaja tijekom školskih praznika.

Za maloljetnike koji koriste školske praznike u Zavodu izradit će se dnevni program aktivnosti.

Članak 36.

Maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti s obrazovanjem prema započetom ili osobno odabranom programu izobrazbe u školi ili učilištu izvan Zavoda, o čemu odluku donosi ravnatelj na zahtjev maloljetnika i njegovih staratelja, a uz suglasnost nadležnog suda za mladež.

Troškove obrazovanja iz stavka 1. ovog članka snose roditelji, odnosno osobe koje su po zakonu obvezne uzdržavati maloljetnika u visini koju odredi sud za mladež.

RAD MALOLJETNIKA

Članak 37.

Maloljetnicima će se omogućiti rad u, ili izvan Zavoda u skladu s njihovim psihofizičkim sposobnostima, stručnom osposobljenošću i mogućnostima Zavoda.

Ravnatelj će Odlukom utvrditi radna mjesta na kojima rade maloljetnici.

Maloljetnik ima pravo na naknadu za rad ovisno o složenosti poslova, postignutim rezultatima rada, vremenu provedenom na radu i odnosu prema radu, a u skladu s Odlukom o naknadi za rad.

Odluke iz stavka 2. i 3. ovog članka moraju biti dostupne maloljetnicima.

Članak 38.

Rad maloljetnika utječe na određivanje skupine koju utvrđuje služba tretmana.

Članak 39.

Raspored maloljetnika na radna mjesta određena Odlukom donosi ravnatelj Zavoda na prijedlog službe tretmana.

Članak 40.

Maloljetnik mora biti osposobljen za korištenje mjera zaštite na radu.

Maloljetnik se mora pridržavati mjera zaštite na radu i upotrebljavati zaštitna sredstva i opremu.

Osposobljavanje za korištenje mjera zaštite na radu provodi ovlaštena osoba i o tome maloljetniku izdaje potvrdu koja se ulaže u njegov osobni list.

Članak 41.

Ako maloljetnik prihvati obavljanje poslova za koje je općim propisima potreban posebni zdravstveni pregled, a zatim te poslove odbije raditi prije isteka roka valjanosti zdravstvenog lista, nadoknadit će troškove pregleda.

Članak 42.

Radno vrijeme maloljetnika može iznositi najviše 8 sati dnevno.

Noćni i prekovremeni rad zabranjen je osobama mlađim od 18 godina.

Članak 43.

Maloljetniku koji pohađa školu i radi, odnosno obavlja stručnu praksu u okviru strukovne izobrazbe i stručnog osposobljavanja, određuje se radno vrijeme ovisno o satnici verificiranog programa osposobljavanja.

Članak 44.

Rad maloljetnika na poslovima od kojih ovisi nesmetan rad Zavoda, a odvija se u neradne dane i blagdane, smatra se redovnim radom u okviru mjesečnog fonda sati.

Članak 45.

Maloljetnik koji radi ima pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Maloljetnik može koristiti godišnji odmor u ili izvan Zavoda o čemu odluku donosi ravnatelj na prijedlog odgojitelja.

Maloljetnik koji radi puno radno vrijeme ima za vrijeme stanke pravo na obrok.

Članak 46.

Za izvanredno zalaganje i postignute uspjehe u radu maloljetnik može biti pohvaljen ili nagrađen i to:

1. pisanom ili javnom pohvalom

2. raspolaganjem novcem u povećanom iznosu

3. nagradnim dopustom do 7 dana dva puta godišnje.

Članak 47.

Maloljetniku koji oboli na radu ili u svezi s radom pripada naknada za vrijeme spriječenosti za rad po općim propisima o radu.

Članak 48.

Naknade za rad maloljetnika obračunat će se i isplatiti na polog u pravilu, početkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 49.

O izvršenom obračunu naknade za rad izvijestit će se svaki maloljetnik putem isplatne liste, koju će osobno potpisati.

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Članak 50.

Radi razvijanja kulturnih navika, upotpunjavanja kulturnih potreba, sustavne i osmišljene provedbe slobodnog vremena i bavljenja športom, u i izvan Zavoda organiziraju se različiti oblici kulturnog rada, športskih takmičenja i slobodnih oblika kreativnog izražavanja maloljetnika.

Članak 51.

Maloljetniku je omogućeno slobodno služenje knjigama i dnevnim tiskom u Zavodu, praćenje TV i radio programa.

Maloljetnik može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda na vlastiti trošak.

Maloljetnik može, po odobrenju ravnatelja, nabavljati knjige, časopise i tiskovine na vlastiti trošak.

Članak 52.

U i izvan Zavoda organiziraju se sekcije slobodnih aktivnosti te drugi oblici kulturno-prosvjetnog rada sukladno interesu maloljetnika i mogućnostima Zavoda.

Uključenje maloljetnika u sekcije slobodnih aktivnosti sastavni je dio programa postupanja.

VJERSKE POTREBE

Članak 53.

Zavod će za maloljetnike organizirati bogoslužje i zadovoljavanje vjerskih potreba u skladu s pretežitom vjerskom pripadnosti maloljetnika i mogućnostima Zavoda.

O prisustvovanju vjerskim obredima odlučuje maloljetnik.

Na traženje maloljetnika koji ne ostvaruje pogodnosti izlaska izvan Zavoda, Zavod će omogućiti povremene kontakte s predstavnikom njegove vjerske zajednice u Zavodu.

POGODNOSTI

Članak 54.

Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na pružanje povjerenja maloljetniku, promicanje i održavanje odnosa s obitelji, drugim ljudima i javnim službama, kao i poticanje vlastitog sudjelovanja u ostvarivanju programa izvršavanja odgojne mjere, jačanja odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja maloljetnika za život u skladu s pravnim poretkom.

Pogodnosti mogu biti redovite i izvanredne.

Redovite pogodnosti su:

1. samostalna priprava hrane i napitaka

2. korištenje vlastitog radio i TV prijemnika uz dokaz da je isti prethodno prijavljen na korisnika

3. slobodno raspolaganje određenim novčanim iznosom s pologa unutar Zavoda

4. višekratno telefoniranje

5. produljeni boravak u zajedničkim prostorijama

6. držanje osobnih predmeta iz članka 2. st. 7. ovog Pravilnika

7. novčano nagrađivanje

8. izlazak s odgojiteljem

9. izlazak s posjetiteljem

10. samostalni izlasci

11. vikend dopust (od petka do nedjelje u 22 sata)

12. produljeni vikend dopust do 5 dana

13. korištenje školskih praznika izvan Zavoda

14. korištenje godišnjeg odmora izvan Zavoda

15. nagradni dopust do 7 dana dva puta godišnje.

Pogodnosti od točke 11. do točke 15. odobrava ravnatelj uz pribavljeno mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb. O odobrenju pogodnosti Zavod će obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

Izvanredne pogodnosti su:

1. terapijski izlazak uz ili bez nadzora terapeuta

2. prigodni skupni kulturno-prosvjetni izlasci uz nadzor,

3. izlaz do 7 dana (npr. smrtni slučaj ili teža bolest članova obitelji, vjenčanje i sl.).

Izvanredne pogodnosti odobrava ravnatelj na temelju pisanog i dokumentiranog prijedloga terapeuta, odgojitelja, maloljetnika ili njegovih staratelja, uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb, kojeg se o odobrenoj pogodnosti obavještava.

Članak 55.

Primjena poticajnih mjera i sredstava određuje se u postupku ocjenjivanja ponašanja maloljetnika.

U postupku ocjenjivanja sudjeluju: odgojno, nastavno i osoblje osiguranja, te stručni instruktor.

Prije donošenja konačne ocjene odgojitelj će pribaviti mišljenje odgojne skupine.

Ocjenu predlaže odgojitelj, a potvrđuje ravnatelj ili osoba koja ga zamjenjuje na kolegiju službe tretmana.

Odluku o vrstama poticajnih skupina i mjerilima za razvrstavanje maloljetnika donosi ravnatelj na prijedlog Službe tretmana, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 56.

Prilikom korištenja pogodnosti izlaza iz Zavoda maloljetniku se izdaje dozvola o korištenju pogodnosti (izlaznica), a primjerak izlaznice pohranjuje se u Zavodu.

Izlaznica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, vrstu pogodnosti koju koristi, osobni podaci posjetitelja ili odgojitelja s kojim je na izlasku, dan i sat izlaska i povratka, aktivnosti kojima će se baviti za vrijeme izlaska, mjesto korištenja pogodnosti te nadležno tijelo i vrijeme u kojem se tom tijelu mora javiti, ako se to posebno zatraži. Izlaznica mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom Zavoda.

Maloljetnik, službena osoba, staratelja i tijela navedena u izlaznici dužni su postupiti po nalozima navedenim u izlaznici.

Maloljetnik je obvezan držati kod sebe izlaznicu za vrijeme korištenja pogodnosti izvan Zavoda i predočiti ju službenim osobama na njihovo traženje.

Prilikom povratka s korištenja pogodnosti maloljetnik mora izlaznicu predati službenoj osobi Zavoda.

POSEBNE MJERE ZAŠTITE I POTICANJA

Članak 57.

Ako maloljetnik svojim ponašanjem ugrožava osobnu sigurnost ovlašteni službenik Zavoda može ga izdvojiti od ostalih maloljetnika i smjestiti ga u odgovarajuću prostoriju radi pružanja hitne socijalno-psihološke ili medicinske pomoći. O ponovnom uključivanju maloljetnika u redovite aktivnosti odlučuje ovlaštena osoba službe tretmana nakon pribavljenog mišljenja liječnika.

Članak 58.

Maloljetnika se može smjestiti i u poseban odjel skrbi i nadzora (u daljnjem tekstu: OPSN)

U OPSN-u poduzimaju se mjere skrbi, zaštite, podučavanja ili nadzora maloljetnika te pojedinačni rad s maloljetnikom radi dodatnog utjecanja na njegov odgoj, razvijanje ličnosti, osobnu odgovornost ili sigurnost.

Članak 59.

U OPSN smješta se maloljetnika koji po primitku u Zavod ili tijekom izvršavanja odgojne mjere iskaže izrazite prilagodbene teškoće i otežano prihvaćanje odgojnih utjecaja i mjera utvrđenih pojedinačnim programom postupanja.

O smještaju na odjel iz stavka 1. ovog članka odlučuje ravnatelj na pisani prijedlog odgojitelja. Primjerak odluke uručuje se maloljetniku.

Članak 60.

Maloljetnik se može smjestiti u OPSN i na njegov pisani zahtjev iz razloga osobne sigurnosti.

Postupanje prema maloljetniku i vrijeme boravka u OPSN odredit će se zavisno od razloga smještaja i uspješnosti provedbe programa postupanja u OPSN-u.

Maloljetnik koji se u OPSN smješta iz razloga pojačanog nadzora, ne može koristiti izvanzavodske pogodnosti.

Odluka o smještaju u OPSN i provedba dodatnog pojedinačnog programa postupanja prema maloljetnicima iz članka 58. ovog Pravilnika preispituje se svakih 7 dana, a po potrebi i češće.

Članak 61.

Maloljetnika koji s uspjehom izvršava predviđeni program postupanja u poluotvorenim uvjetima izvršavanja odgojne mjere može se, radi daljnjeg poticanja razvoja njegove ličnosti i osobne odgovornosti te pripreme za život izvan Zavoda, smjestiti u otvoreni odjel.

Maloljetnika iz stavka 1. može se smjestiti u otvoreni odjel nakon izrađenog programa i mjera postupanja.

O smještaju u otvoreni odjel odluku donosi ravnatelj po pribavljenom mišljenju Službe tretmana. Primjerak odluke uručuje se maloljetniku.

Članak 62.

Program postupanja prema maloljetniku u otvorenom odjelu zasniva se na postupnom uvježbavanju i provjeravanju odgovornosti prema sebi i drugima te pojačanom razvijanju njegovih sposobnosti za život izvan Zavoda u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.

Program postupanja prema maloljetniku u otvorenom odjelu izrađuje se u skladu s čl. 5. st. 3. ovog Pravilnika.

Članak 63.

Odmah po smještaju maloljetnika u OPSN i Otvoreni odjel Zavod će o tome izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb, nadležni sud, državno odvjetništvo i zakonskog staratelja maloljetnika.

ODRŽAVANJE REDA I STEGE

Članak 64.

Tijekom izvršavanja odgojne mjere maloljetnici su obvezni surađivati u provedbi pojedinačnog programa postupanja i ponašati se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 65.

Maloljetnici su obvezni odnositi se s poštovanjem prema zaposlenicima Zavoda, drugim maloljetnicima i posjetiteljima.

Zaposlenici i posjetitelji Zavoda obvezni su odnositi se prema maloljetnicima zakonito, humano, uljudno i prema pravilima struke.

STEGOVNI PRIJESTUP

Članak 66.

Maloljetniku nije dozvoljeno:

1. zlostavljati druge

2. samovoljno pribavljati zadovoljštinu pri međusobnim uvredama, ozljedama i slično

3. unositi u Zavod, držati i konzumirati alkohol i druga psihoaktivna sredstva

4. izbivati bez odobrenja iz prostora u kojem je obavezan nalaziti se prema dnevnom rasporedu aktivnosti

5. bez odobrenja napustiti prostor Zavoda u kojem se prema rasporedu dnevnih aktivnosti trebao nalaziti ili u tome drugome pomagati

6. bježati iz Zavoda ili pomagati drugome u bijegu

7. psovati, vrijeđati, galamiti, dovikivati se, poticati tučnjavu ili u njoj sudjelovati

8. bez odobrenja odnositi alat i druge predmete s radnog mjesta ili nekog drugog prostora Zavoda

9. bez odobrenja obavljati međusobnu posudbu

10. obavljati kupoprodaju, razmjenu stvari, tvari i lijekova

11. prikupljati ili dostavljati stvari i novac od drugih ili za druge

12. igrati za novac

13. bez odobrenja držati novac kod sebe kao i druge nedozvoljene stvari

14. oštećivati ili uništavati imovinu Zavoda ili drugih osoba

15. pušiti osim u za to određenim i označenim prostorima

16. tetovirati sebe ili druge.

Maloljetniku nije dozvoljeno činiti i druge po zakonu kažnjive radnje.

Ponašanje maloljetnika iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se stegovnim prijestupom.

PRETRAGA STVARI I PROSTORIJA I OSOBNA PRETRAGA

Članak 67.

Redovna pretraga stvari i prostorija u kojima borave maloljetnici obavlja se samo uz njihovu nazočnost i izvan vremena određenog za neprekidan odmor maloljetnika.

Maloljetnika se može i osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih tjelesnih otvora. Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo liječnik.

Pretraga i pregled iz st. 1. i 2. mogu se obaviti i u svako doba u slučaju opravdane sumnje na narušavanje sigurnosti Zavoda.

S predmetima izuzetim u pretrazi i pregledu postupit će se u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovog Pravilnika.

POSEBNE MJERE NADZORA I OSIGURANJA

Članak 68.

Prema maloljetniku koji ne postupa po zakonskoj naredbi ovlaštene službene osobe na način da pri tome ugrožava sebe, druge osobe ili imovinu veće vrijednosti, mogu se primjenjivati propisane mjere svladavanja aktivnog i pasivnog otpora.

Članak 69.

Nakon primjene mjera iz članka 68. ovog Pravilnika, obvezan je liječnički pregled maloljetnika. Liječnički pregled se nakon 12 sati ponavlja.

Članak 70.

O primjeni mjera svladavanja otpora ravnatelj Zavoda dužan je odmah, a najkasnije u roku 24 sata, podnijeti izvješće ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i sudu za mladež.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na analizi prikupljenih izvješća osoba koje su mjeru primijenile i prisustvovale njenoj primjeni te medicinskoj dokumentaciji. Izvješće sadrži podatke o: vremenu i mjestu te osobi prema kojoj je primijenjena mjera svladavanja otpora, vrsti mjere, razlozima i načinu primjene, opis vidljivih posljedica koje su nastale na maloljetniku nakon uporabe mjere kao i ime i prezime službenika koji je mjeru primijenio i eventualno zdravstvene posljedice svladavanja otpora nastale po tog službenika ili druge osobe.

SPROVOĐENJE

Članak 71.

Sprovođenje maloljetnika obavlja se, u pravilu, u civilnoj odjeći i u vozilu bez propisanih oznaka ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Sprovođenje obavljaju ovlaštene službene osobe Zavoda od kojih jedna mora biti odgajatelj, odnosno službenik tretmana.

Članak 72.

U odori, ovlaštena službena osoba može sprovoditi maloljetnika koji je počinio kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od petnaest godina ili teža. U tom slučaju ili ukoliko se ukazuje potreba za pojačanim mjerama sigurnosti, ravnatelj Zavoda može izdati nalog za vezivanje maloljetnika.

Članak 73.

U zgradu suda ili u drugo tijelo državne vlasti, ustanovu ili na javno mjesto, osim u kaznionicu ili zatvor, maloljetnika se uvodi nevezanog. Maloljetnika se veže u slučaju kada vezivanje zatraži službenik ili osoba kojoj  se maloljetnika sprovodi.

POSTUPANJE U SLUČAJU BIJEGA

Članak 74.

Ovlaštena službena osoba bez odgode će poduzeti mjere da maloljetnika onemogući u bijegu.

O svakom bijegu ovlaštena službena osoba odmah izvješćuje ravnatelja Zavoda, a ovaj ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i suca za mladež koji je izrekao odgojnu mjeru. O pokušaju bijega ministarstvo izvješćuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Ravnatelj će o bijegu maloljetnika odmah obavijestiti policijsku upravu prema sjedištu Zavoda, odnosno odjela Zavoda izvan sjedišta radi poduzimanja mjera traganja, izdavanja tjeralice i utvrđivanja činjenica u svezi s bijegom. Obavijest o bijegu dostavit će se i nadležnom državnom odvjetništvu, centru za socijalnu skrb i zakonskom staratelju maloljetnika.

Bijegom se smatra i svako udaljenje iz Zavoda bez odobrenja u trajanju dužem od dvadeset četiri sata.

Za vrijeme bijega izvršavanje odgojne mjere ne teče.

STEGOVNE MJERE I POSTUPAK

Članak 75.

Za počinjene stegovne prijestupe, maloljetnicima se mogu izreći sljedeće mjere:

1. opomena,

2. ukor,

3. zabrana raspolaganja određenim novčanim iznosom do 30 dana,

4. uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti na određeno vrijeme, a najdulje do 90 dana,

5. izdvajanje u posebnu prostoriju do 7 dana.

Članak 76.

Izvršavanje stegovnih mjera navedenih u točkama 3., 4. i 5. članka 75. ovog Pravilnika ravnatelj može odgoditi na prijedlog odgojitelja uz uvjet da kažnjeni maloljetnik ne počini novi stegovni prijestup.

Ako uvjetno kažnjeni maloljetnik u roku od tri mjeseca počini novi stegovni prijestup, opozvat će se uvjetno izrečena stegovna mjera. U tom slučaju maloljetniku će se izreći jedna ili više stegovnih mjera sukladno članku 77. ovog Pravilnika.

Članak 77.

Pripremu stegovnog postupka obavlja odgojitelj po pisanoj prijavi službenika koji ima saznanje o počinjenom stegovnom prijestupu ili maloljetnika koji o tome ima neposredno saznanje.

Stegovni postupak provodi i stegovne mjere izriče ravnatelj ili službenik kojeg ravnatelj unaprijed ovlasti.

U stegovnom postupku može se izreći jedna ili više stegovnih mjera.

U stegovnom postupku obvezno će se saslušati maloljetnika i druge osobe koje mogu pridonijeti utvrđivanju činjenica.

O tijeku stegovnog postupka vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju voditelj stegovnog postupka, zapisničar i maloljetnik.

Stegovnom postupku obvezno prisustvuje podnositelj prijedloga.

Odluka o stegovnoj mjeri uručuje se maloljetniku, ulaže se u njegov osobni list, bilježi u propisani obrazac osobni list i Knjigu stegovnih postupaka.

Na izrečenu stegovnu mjeru maloljetnik ima pravo pisane pritužbe ravnatelju u roku 48 sati od uručenja odluke. Pritužba ne zadržava izvršenje odluke.

O pritužbi ravnatelj mora donijeti pisanu odluku u roku 3 dana.

Članak 78.

Prijavu o počinjenom stegovnom prijestupu podnosi se nadležnom odgojitelju odmah, a najkasnije u roku 24 sata od saznanja.

Po primitku prijave iz stavka 1. ovog članka odgojitelj je obvezan pripremiti stegovni postupak s prijedlogom stegovne mjere u roku 24 sata, vodeći računa o postupnosti izricanja stegovnih mjera.

Stegovni postupak mora se provesti i odluka donijeti u roku 3 dana od podnesenog prijedloga.

Stegovni postupak neće se pokrenuti ukoliko je od izvršenog stegovnog prijestupa proteklo 3 mjeseca, osim u slučaju bijega maloljetnika.

Za počinjene stegovne prijestupe koji imaju obilježja kaznenog djela, vođenje stegovnog postupka zastarijeva prema propisima o zastari za kaznena djela.

Izrečena stegovna mjera neće se provesti, ako je od njenog izricanja proteklo više od 3 mjeseca.

Ravnatelj može, uz pribavljeno mišljenje odgojitelja, ublažiti stegovnu mjeru ili odustati od njezina izvršenja.

Članak 79.

Prostorija u kojoj se izvršava stegovna mjera izdvajanja u posebnu prostoriju, mora biti zračna, osvijetljena danjim i umjetnim svjetlom, zagrijanja u skladu s klimatskim uvjetima, opremljena posteljom, posteljinom, stolom i stolicom.

Maloljetniku se mora osigurati neograničen pristup vodi za piće i sanitarnim uređajima.

Maloljetniku je za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji dopušteno držanje:

1. noćnog rublja, odjeće i obuće,

2. predmeta za osobnu higijenu, bez pribora za brijanje,

3. knjiga i udžbenika te pisaćeg pribora.

Za vrijeme izdvajanja u posebnu prostoriju maloljetniku će se osigurati boravak na otvorenom prostoru u trajanju od najmanje 3 sata dnevno, a ovlaštena službena osoba dužna je provoditi mjere stalnog nadzora.

Članak 80.

Nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, liječnik će obaviti zdravstveni pregled maloljetnika i utvrđeno zdravstveno stanje upisati u njegov zdravstveni karton i Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Pregled iz stavka 1. ovog članka mora biti obavljen najkasnije 12 sati nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju.

Za vrijeme boravka maloljetnika u posebnoj prostoriji liječnik odnosno nadležno medicinsko osoblje, obvezno je obavljati dnevni nadzor nad zdravstvenim stanjem maloljetnika i svoja zapažanja upisati u Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju, a ovlaštena službena osoba dužna je provoditi mjere stalnog nadzora.

Članak 81.

Tijekom izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, obveza je odgojitelja pojačano individualno raditi s maloljetnikom i organizirati mu vrijeme izdvajanja aktivnostima u okviru predviđenog programa postupanja.

Za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji maloljetniku se ne mogu odobriti izvanzavodske pogodnosti.

Na prijedlog odgojitelja, ravnatelj Zavoda može odlukom skratiti vrijeme boravka maloljetnika u posebnoj prostoriji, ako procijeni da bi takva odluka mogla pozitivno utjecati na daljnji tijek izvršavanja odgojne mjere.

Članak 82.

Maloljetnika, koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost drugih ili imovinu Zavoda ovlašteni službenik Zavoda može smjestiti u posebnu prostoriju i prije izricanja stegovne mjere.

 O smještaju iz stavka 1. ovog članka nadležni službenik će odmah izvijestiti ravnatelja i nadležnog liječnika koji će utvrditi stanje zdravlja maloljetnika i nalaz unijeti u Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji temeljem stavka 2. ovog članka može trajati do 3 dana.

Tijekom smještaja maloljetnika u posebnu prostoriju provodit će se utvrđeni individualizirani program postupanja.

Vrijeme koje je maloljetnik proveo u posebnoj prostoriji uračunava se u stegovnu mjeru iz članka 75. točka 5. ovog Pravilnika, ako je takva mjera izrečena.

PRAVO NA PRITUŽBU I ZAŠTITU PRAVA MALOLJETNIKA

Članak 83.

Maloljetnik ima pravo pisane pritužbe ravnatelju radi povrede njegovih prava ili drugih učinjenih mu nepravilnosti tijekom izvršenja odgojne mjere.

Svaku pritužbu ravnatelj mora ispitati i o njoj donijeti pisanu odluku u roku od 3 dana od primitka pritužbe.

Ako maloljetnik nije dobio odgovor na pritužbu ili nije zadovoljan odlukom ravnatelja, ima pravo preko uprave Zavoda podnijeti pisanu predstavku ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa koje će na predstavku  odgovoriti u roku od 30 dana.

Ako maloljetnik nije zadovoljan donesenom odlukom ravnatelja povodom pritužbe, a radi se o uskrati ili povredi maloljetnikovih zakonitih prava u postupanju, ima pravo preko uprave zavoda pisanim putem zatražiti da o opravdanosti pritužbe odluči vijeće za mladež županijskog suda na čijem području je Zavod.

Tijekom izvršavanja odgojne mjere, Zavod je obvezan maloljetniku osigurati pravnu pomoć.

Zavod će osigurati maloljetniku raspolaganje adresarom tijela državne vlasti ovlaštenih za rješavanje pritužbi i zaštitu njegovih prava.

ZAVODSKA ZAJEDNICA MALOLJETNIKA

Članak 84.

Svi maloljetnici Zavoda čine Zavodsku zajednicu maloljetnika.

Zavodska zajednica maloljetnika bira Odbor Zavodske zajednice.

Svaka odgojna skupina bira svog predstavnika u Odbor Zavodske zajednice.

Između članova Odbora biraju se predsjednik i njegov zamjenik koji sazivaju sastanak Odbora, predlažu dnevni red i predsjedavaju sastanku.

Članak 85.

Odbor daje prijedloge, mišljenja i primjedbe glede života i rada Zavodske zajednice te doprinosi osmišljavanju slobodnog vremena i svih oblika Zavodskog života.

Članak 86. 

Odbor Zavodske zajednice sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

Sastancima Odbora obvezno prisustvuje odgojitelj.

Na sastancima Odbora maloljetnici vode zapisnik i donose zaključke. Zapisnik i zaključci sa sastanka ulažu se u Knjigu Zavodske zajednice.

Zaključci sa sastanka Odbora dostavljaju se ravnatelju i članovima odbora Zavodske zajednice.

Odbor Zavodske zajednice kao i Zavodsku zajednicu može sazivati i ravnatelj.

Zavodska zajednica sastaje se svaka 3 mjeseca, a po potrebi i češće.

PREKID IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 87.

Iz posebno opravdanih razloga, a na pisanu molbu maloljetnika, njegovih roditelja, odnosno staratelja ravnatelj Zavoda može donijeti odluku o prekidu izvršavanja odgojne mjere u trajanju do mjesec dana.

Molba za prekid mora biti obrazložena i dokumentirana.

Ako ocijeni da je to potrebno, ravnatelj Zavoda izvršit će provjeru razloga za prekid putem ovlaštenih tijela i zatražiti njihovo mišljenje.

O prekidu izvršavanja odgojne mjere Zavod će obavijestiti staratelja maloljetnika, nadležni sud za mladež, centar za socijalnu skrb i nadležnu policijsku upravu.

Vrijeme provedeno na prekidu ne uračunava se u vrijeme izvršavanja odgojne mjere.

UVJETNI OTPUST

Članak 88.

O uvjetnom otpustu odlučuje sud za mladež koji je izrekao odgojnu mjeru.

Prijedlog za uvjetni otpust podnosi se sudu za mladež pod uvjetima i u roku propisanim Zakonom o sudovima za mladež. Prijedlog za uvjetni otpust može podnijeti: maloljetnik, njegovi bliski srodnici, branitelj, državni odvjetnik za mladež, nadležni centar za socijalnu skrb i ravnatelj Zavoda.

Sud za mladež može odlučiti o uvjetnom otpustu po službenoj dužnosti ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti.

O prijedlogu za uvjetni otpust odlučuje sudac za mladež rješenjem.

Članak 89.

Prije donošenja odluke, sudac za mladež će obaviti razgovor s maloljetnikom, pribaviti mišljenje Zavoda, nadležnog državnog odvjetnika i centra za socijalnu skrb, a po potrebi će zatražiti i mišljenje drugih stručnjaka čije stajalište može biti značajno za donošenje odluke.

U postupku odlučivanja o prijedlogu, sudac će razmotriti tijek izvršavanja odgojne mjere, sagledati učinak odgojnih postupaka, ispitati suradnju maloljetnika u odgojnom procesu i utvrditi postignute rezultate u njegovu obrazovanju i radu. Posebnu pozornost sud će usmjeriti obiteljskim prilikama u kojima bi maloljetnik trebao živjeti za vrijeme uvjetnog otpusta, materijalnu i emocionalnu stabilnost okruženja u koje se otpušta te mogućnost nastavka školovanja ili zapošljavanja.

Članak 90.

Na prijedlog ravnatelja Zavoda sud će maloljetnika uvjetno otpustiti ako je do isteka odgojne mjere po sili zakona preostalo najviše tri mjeseca.

Članak 91.

Rješenje o uvjetnom otpustu sud će dostaviti maloljetniku i njegovom zakonskom staratelju, Zavodu, državnom odvjetniku za mladež, centru za socijalnu skrb i policijskoj upravi mjesta prebivališta odnosno boravišta u koje se maloljetnik otpušta i mjesta prebivališta odnosno boravišta prije upućivanja u Zavod te općinskom sudu nadležnom za upućivanje maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere.

Članak 92.

Centar za socijalnu skrb prebivališta odnosno boravišta u koje se maloljetnika uvjetno otpušta dužan je nadzirati ponašanje maloljetnika za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta i pružiti mu svu moguću pomoć u postupku resocijalizacije.

Izvješće o tijeku uvjetnog otpusta centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovog članka dostavljat će sudu za mladež svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Članak 93.

Uvjetno otpušteni maloljetnik može za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta promijeniti mjesto prebivališta odnosno boravišta određeno rješenjem suda samo uz suglasnost suda za mladež koji je rješenje donio.

Zahtjev za promjenu prebivališta odnosno boravišta maloljetnik podnosi sudu putem centra za socijalnu skrb, koji će, uz zahtjev, sudu priložiti svoje mišljenje.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sud za mladež će donijeti novo rješenje i o promjeni prebivališta odnosno boravišta maloljetnika izvijestiti osobe i tijela iz članka 91. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 94.

Sud može opozvati uvjetni otpust ako maloljetnik počini novo kazneno djelo, izbjegava školu ili zaposlenje, ne drži se izrečenih obveza u okviru mjere pojačanog nadzora, ili se u sredini u kojoj živi tako loše ponaša da očito nema opravdanog razloga za njegov boravak izvan Zavoda. U tom slučaju vrijeme provedeno na prijevremenom otpustu neće se uračunati u vrijeme trajanja odgojne mjere.

Rješenje o opozivu uvjetnog otpusta dostavlja se osobama i tijelima iz članka 91. stavka 1. ovog Pravilnika.

OTPUŠTANJE MALOLJETNIKA S IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 95.

Prijedlog za obustavu, ili izmjenu odgojne mjere Zavod podnosi nadležnom sudu za mladež kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada se ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne mjere postignuta ili da se daljnjim izvršavanjem odgojne mjere neće pridonijeti pozitivnim promjenama u ponašanju maloljetnika.

Odluku o pokretanju postupka za obustavu ili izmjenu odgojne mjere donosi ravnatelj na prijedlog odgojitelja i uz suglasnost službe tretmana.

Članak 96.

Pripreme za obustavu ili izmjenu odgojne mjere, pokreću se najkasnije 3 mjeseca prije podnošenja prijedloga i obuhvaćaju obavijest nadležnom centru za socijalnu skrb o tijeku izvršavanja odgojne mjere sa zahtjevom da u suradnji sa Zavodom i zakonskim starateljem maloljetnika pripreme plan prihvata maloljetnika radi osiguravanja njegovog smještaja, unaprjeđivanja obiteljskih odnosa, nastavka školovanja, liječenja, zapošljavanja i dr.

U pripremi i provedbi prihvata maloljetnika mogu sudjelovati i nevladine udruge i organizacije ako je to u interesu i na dobrobit maloljetnika.

Plan i program prihvata maloljetnika sastavni je dio prijedloga za obustavu odgojne mjere.

Članak 97.

Prilikom otpuštanja, maloljetnik je obvezan predati upravi Zavoda sve predmete s kojima je bio zadužen. Uprava Zavoda je obvezna predati maloljetniku sve dragocjenosti, novac i osobne predmete s pologa stvari i novca. Primopredaja se zapisnički utvrđuje i ovjerava potpisom maloljetnika i ovlaštene osobe Zavoda. Primjerak zapisnika predaje se maloljetniku, a jedan se ulaže u osobni list maloljetnika.

Na prijedlog službe tretmana, ravnatelj može odlučiti da maloljetnik trajno zadrži najnužnije odjevne predmete i higijenski pribor koji je zadužio u Zavodu.

Članak 98.

Prilikom otpuštanja iz Zavoda, maloljetniku se obvezno utvrđuje zdravstveno stanje i, po odluci liječnika, opskrbljuje ga se nužnim lijekovima. O utvrđenom zdravstvenom stanju maloljetnika liječnik izdaje potvrdu i, ako je to potrebno, uputu za daljnje liječenje.

Članak 99.

Pri otpustu, Zavod će maloljetniku dati potreban novac za kupovinu karte za prijevoz autobusom, vlakom i brodom do mjesta prebivališta, odnosno boravišta, ako Zavod napušta javnim prijevoznim sredstvom.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka maloljetnik ima pravo na paket s obrokom suhe hrane.

Članak 100.

Prilikom otpusta, maloljetniku se predaje otpusnica iz Zavoda, a jedan primjerak iste ulaže se u osobni list maloljetnika. Otpusnica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, datum i mjesto rođenja, broj sudske odluke i pravni temelj otpuštanja, datum otpusta, adresa prebivališta odnosno boravišta u koje se otpušta i količinu novca s kojim se otpušta, adresu zakonskog staratelja, nadležnog centra za socijalnu skrb zaduženog za prihvat maloljetnika, i datum s kojim se maloljetnik mora javiti u centar.

Uz otpusnicu, maloljetniku se uručuje i potvrda o zdravstvenom stanju iz članka 98. ovog Pravilnika, dokaz o završenoj izobrazbi iz članka 30. ovog Pravilnika te potvrdu s popisom stvari i iznosom novca s kojim se otpušta.

Primjerak otpusnice dostavlja se nadležnom centru za socijalnu skrb, sucu za mladež i zakonskom staratelju maloljetnika.

Članak 101.

Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda o obustavi izvršavanja odgojne mjere ili izmjeni iste drugom odgojnom mjerom.

Ako je dan otpusta nedjelja ili blagdan, Zavod će maloljetnika otpustiti prethodnog dana.

IZVJEŠĆIVANJE O TIJEKU IZVRŠENJA ODGOJNE MJERE

Članak 102.

O tijeku izvršenja odgojne mjere u Zavodu, vode se dnevna smjenska izvješća po službama, koja se podnose ravnatelju. Na temelju podnijetog izvješća, izrađuju se dnevni planovi rada na temelju kojih se donose tjedne ocjene učinkovitosti provedbe pojedinačnog programa postupanja.

Ravnatelj Zavoda dužan je ministru nadležnom za poslove pravosuđa dostavljati na suglasnost godišnji program rada te mu, dva puta godišnje, podnositi izvješća o provedbi programa.

Članak 103.

Svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće, Zavod podnosi sudu i državnom odvjetništvu za mladež izvješće o tijeku izvršenja odgojne mjere prema maloljetniku.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži: opće podatke o maloljetniku, tijek boravka u Prijamnom odjelu, nalaz stručnog tima, opis provedbenog pojedinačnog programa postupanja, tijek prilagodbe životu u odgojnoj skupini i zavodskoj zajednici, higijenske navike, uključenost u obrazovni proces, rad i stjecanje radnih navika, uključenost u dodatne stručne programe socijalno-psihološke ili psihijatrijske pomoći, način osmišljavanja slobodnog vremena i slobodne aktivnosti u koje je uključen, mjere poticanja, odnos spram drugih maloljetnika i osoba, razlozi i mjere stegovnog tretiranja, odnos maloljetnika s obitelji, način i učestalost suradnje Zavoda s obitelji i centrom za socijalnu skrb, vrste socijalnih i drugih izvanzavodskih oblika pomoći koje dobiva, zdravstveno stanje maloljetnika te mjere daljnjeg planiranog programa postupanja s odgovarajućim prijedlogom sudu.

Izvješće iz stavka 2. ovog članka dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad s prijedlogom mjera daljnje suradnje tijekom izvršavanja odgojne mjere radi pripreme otpusta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

Sve odluke propisane ovim Pravilnikom ravnatelj Zavoda dužan je donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Članak 105.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Kućni red Zavoda za preodgoj maloljetnika Turopolje, klasa: 730-05/97-01/0017, urbroj: 514-07-01/2-97-2 od 14. travnja 1997. godine i Kućni red Odgojnog zavoda za maloljetnice Požega, klasa: 730-05/94-01/25, urbroj: 514-03-94-4 od 5. kolovoza 1994. godine.

Članak 106.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/0017
Urbroj: 514-07-02/2-01-4
Zagreb, 9. listopada 2001.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.