HIDRA CADIAL

Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (NN 080/2010)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2284

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 63/07, 35/08 i 56/10) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

POPIS

BIOCIDNIH PRIPRAVAKA KOJIMA JE DANO ODOBRENJE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

I.

Biocidni pripravci kojima je do 4. svibnja 2010. dano odobrenje za stavljanje na tržište Republike Hrvatske su:

TRGOVAČKI NAZIV
BIOCIDNOG
PRIPRAVKA
PODNOSITELJ ZAHTJEVA/PROIZVOĐAČ NAZIV I SADRŽAJ SVIH AKTIVNIH TVARI VRSTA PRIPRAVKA I NAMJENA UPORABE VRSTA FORMULACIJE KLASA, URUDŽBENI BROJ I DATUM RJEŠENJA
5809 DURABLE 500 ML CLEAR GEL-ANTIBAKTERIJSKI GEL ZA RUKE
500 ML
BERGER d.o.o., Avenija V. Holjevca 20, Zagreb (Durable Hunke&Jochheim GmbH&Co KG, Germany) etanol 55-70% 1 (biocidni pripravak za osobnu higijenu ljudi) gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/75 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
A&C ALCO PLUS ZA PRIBOR I POVRŠINE CHROMOS d.d., Zagrebačka 30, Samobor (proizvođač) propan-2-ol 60-70%; monohidroklorid polimera N,N"’-1,6- heksandiilbis[N’-cianogvanidina] i heksametilendiamina <0,1% kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi<0,1% 2, 4 (sredstvo za dezinfekciju površina i pribora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/710 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 17. veljače 2010.
A&C ALCO PLUS ZA RUKE CHROMOS d.d., Zagrebačka 30, Samobor (proizvođač) propan-2-ol 60-70%; monohidroklorid polimera N,N"’-1,6- heksandiilbis[N’-cianogvanidina] i heksametilendiamina <0,1% kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi<0,1% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/710 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 17. veljače 2010.
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija trikloroizocianuronska kiselina 90% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) prašak, tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/61 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
AGITA 10 WG BING LAJOS d.o.,o., Antuna Šoljana 1, Zagreb Novartis Animal Health Inc., Schwarzaldallee 215, Basel, Švicarska tiametoksam 10% 18 (insekticid za suzbijanje muha u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstva) vodotopive granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/761 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
AGROCLAIR AF GEA WESTFALIASURGE CROATIA d.o.o., Josipa Zorića 133, Dugo Selo GEA WestfaliaSurge Velika Britanija otopina natrijevog hipoklorita 3-5% 2 (pranje i dezinfekcija podova u izmuzištu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/419 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
AKTIVATOR ZA AKTIVNI KLOR BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen Polimer N-Metilmetanamin s (klorometil)-oksiranom/polimerni kvarterni amonijev klorid 25-50% 2 (sredstvo protiv algi u bazenskoj vodi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/73 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
AKTIVSAUERSTOFF GRANULAT BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Weterman kalijev peroksimonosulfat >25%, (pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis(sulfat)) 2 (dezinfekcija vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/79 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. veljače 2010.
AKVACID PENA AUTOKOZMETIKA d.o.o., Bregana, Lug Samoborski, Kneza Mislava 33 (proizvođač) Permetrin (cis-trans 25:75 (93%) 0,25 % 18 (insekticid) vodena emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/160 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 29. svibnja 2009.
ALCOSAN INOKEM d.o.o., Ivanić-Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) etanol 96%; peroctena kiselina <5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/604 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
ALGEZID OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Pool Friends GmbH, Austrija polimer N-Metilmetanamin s (klorometil)-oksiranom /polimerni kvaterni amonijev klorid 50g/kg 2 (sredstvo za sprečavanje nastanka algi u bazenima) koncentrirano tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/511 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
ALGHICIDA KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridi 7,65% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/59 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
ALGICID JUB d.o.o., Ul. grada Vukovara 269c, Zagreb JUB kemična industrija d.o.o., Slovenija N-tert-butil-Nciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin <2,5% didecildimetil amonijev klorid 2,5-10% 10 (biocidni premaz za uništavanje algi i plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/406 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 29. ožujka 2010.
ALGICID SPECIAL BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen Polimer N-Metilmetanamin s (klorometil)-oksiranom/polimerni kvarterni amonijev klorid 14% 2 (sredstvo protiv algi u bazenskoj vodi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/73 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
ALGICIDA LAKMUS d.o.o., Sveti Ivan 3/2, Buzet, CIDA SpA, Italija kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridi <15% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/473 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. prosinca 2009.
ALGID OTOPINA BELINKA HRVATSKA d.o.o., Bobovica 4, Samobor Belinka belles d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, Slovenija didecildimetilamonijklorid <1% 8, 10 (sredstva za zaštitu drva i za zaštitu u graditeljstvu (zidarstvu)) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/675 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. siječnja 2010.
ALGIZID STANDARD BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Weterman kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-C16-alkildimetil, kloridi <10% 2 (sredstvo protiv algi u bazenskoj vodi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/80 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 9. veljače 2010.
AMERSTAT® 1010 MICROBIOCIDE / ENVIROPLUS® 1010 MICROBIOCIDE ESOTEHNA d.o.o., Velika Ves 141b, Krapina Ashland Specialty Chemical Company, Drew industry, Triathlonstraat 33, Rotterdam, Nizozemska vodikov peroksid >40-<50%, peroctena kiselina >1-<2,5% 11 (biocid širokog spektra djelovanja, koji vrlo učinkovito odstranjuje biofilm i ubija bakterije, gljive, plijesni i alge; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih vodenih sistema (rashladni sistemi, evaporativni kondenzatori, praonici zraka), sistema u prehrambenoj industriji (transportni putevi, pasterizatori, CIP aplikacije) i u sistemima za obradu otpadnih voda. Posebno se preporuča za sisteme u kojima klorni ili bromni biocidi uzrokuju nastanak neželjenih stranih produkata, kao što su AOX, THM, klorofenoli) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/648 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
AMERSTAT® 250 MICROBIOCIDE / BIOSPERSE® 250 MICROBIOCIDE ESOTEHNA d.o.o., Velika Ves 141b, Krapina Ashland Specialty Chemical Company, Drew industry, Triathlonstraat 33, Rotterdam, Nizozemska smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) 1-2,5% 11 (tekući biocid širokog spektra za sprečavanje rasta bakterija, gljivica i algi u industrijskim vodenim sistemima kao što se kružni vodeni sistemi, pasterizatori, praonici zraka, membranski separacijski sistemi i uparavajući kondenzatori u ekološki osjetljivoj okolini) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/567 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
AMPLAT PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija cipermetrin 5%, tetrametrin 2,5%, piperonil butoksid 12,5% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) koncentrirana suspenzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/790 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
AMPLAT BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija cipermetrin 5% tetrametrin 2,5% Piperonil butoksid 12,5% 18 (insekticid) tekući koncentrat za emulziju Klasa: UP/I-543-04/09-05/283 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. rujna 2009.
AMSTER-ANTIBACTERIAL TEKUĆI SAPUN S DEZINFICIRAJUĆIM DJELOVANJEM Milla d.o.o., Stjepana Draganića 5, Zagreb (proizvođač) poliheksametilen bigvanid hidroklorid 0,80% 1 (biocidni proizvod za osobnu higijenu ljudi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/52 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 3. studenoga 2009.
ANTIBAKTERIJSKI GEL ZA RUKE ILIRIJA INTERNACIONAL d.o.o., Remetinečka 106, Zagreb Ilirija d.d., Tržaška cesta 40, Ljubljana, Slovenija etanol 57,6% 1 (antibakterijski gel za ruke) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/747 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
ANTIBAKTERIJSKI GEL ZA RUKE AMICO d.o.o., A. Alešija 2, Zadar INCOS S.r.l., Via E. Mattei 9, Castello d’Argile, Italija etanol 45% 1 (pripravak za dezinfekciju ruku) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/762 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2010.
ANTT-GREM PEROXAN FORTE CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Anti-Germ Deutshland GmbH, Njemačka vodikov peroksid (otopina) 15-30%; peroctena kiselina 5-15% 4 (dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/104 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. svibnja 2010.
APESIN COMBI DR PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula, Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof.Vertiebs GmbH, Austrija N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin 5-10%, limunska kiselina 1-2% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju svih vodootpornih površina u području gastronomije i svim područjima prehrambene industrije te u bolničkom sektoru) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/67 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
APESIN DESINFEKTIONSSPRAY PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula, Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka propan-2-ol (izopropanol) 70-80%, N-(3-aminopropil)N-dodecilpropan-1,3-diamin 0-1% 2 (alkoholno sredstvo za brzu dezinfekciju opreme, namještaja i površina u bonicama i ambulantama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/69 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
APESIN HANDAKTIV PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula, Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka propan-2-ol 25-40%, propanol-1-ol(n-propanol) 25-40% 1 (brzodjelujuće sredstvo za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/70 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. ožujka 2010.
APESIN KDR FOOD 10 L D PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof.Vertiebs GmbH, Austrija L-(+)-mliječna kiselina 5,6% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kuhinja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/169 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010.
APESIN RAPID PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof.Vertiebs GmbH, Austrija izopropanol(propan-2-ol) 15-20%, didecildimetilamonij-klorid 10-15%, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin 5-10%, 4 (sredstvo za brzo čišćenje i dezinfekciju svih vodootpornih površina u bolničkom sektoru i industriji za preradu živežnih namirnica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/71 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
APESIN SDR SAN PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof.Vertiebs GmbH, Austrija L-(+)-mliječna kiselina 5,6% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/168 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010.
APESIN UNIVERSAL PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof. Vertiebs GmbH, Austrija didecildimetilamonij-klorid 2-5%; propan-2-ol (izopropanol) 1-2% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina u području prehrambene industrije, kao i u bolničkom, te u ostalim područjima sa visokim higijenskim standardima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/68 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
AQUA K-OTHRINE Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France deltametrin 2,00% 18 (insekticid) emulzija, ulje u vodi (EW) Klasa: UP/I-543-04/09-05/239 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. rujna 2009
AQUABLANC+ (VREĆICA A) BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Weterman pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis(sulfat) 25-50% 2 (dezinfekcija vode u bazenima) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/72 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 9. veljače 2010.
AQUACARI TRATTAMENTO INVERNALE KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija Kvarterni amonijevi spojevi, benzilkoko alkildimetil klorid 5% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) tekućina Klasa: UP/I 543-04/09-05/67 Ur. broj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
AQUACID/ACTICID 14 AQUA V.M.V. d.o.o., Zvonimirova 98, Zagreb Shandong Huayou Chemistry CO.LTD., Ji nan, Kina; THOR GmbH, Njemačak smjesa 3:1 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-metil-2H-izoitazol-3-on 14% 6, 11, 12 i 13 (konzervans za gotove proizvode, sredstvo za zaštitu u klimatizacijskim sustavima i postrojenjima, slimacid, sredstvo za zaštitu tekućina za obradu metala) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/146 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 29. ožujka 2010.
AQUALINE SPRAY BLACK, GREY ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakrov tiocijana 25-50%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/112 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010..
AQUALINE SPRAY WHITE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakrov tiocijana 25-50%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/112 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010..
AQUALUX LAZURNA IMPREGNACIJA CHROMOS SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13, Lužani (proizvođač) permetrin <0,20% 8 (sredstvo za zaštitu drveta) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/367 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
AQUAPY Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France kinetrine 3%, piperonil butoksid 13,5% 18 (insekticid) emulzija, ulje u vodi (EW) Klasa: UP/I-543-04/09-05/446 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. prosinca 2009
ASEPSOLETA LIQUID NEVA d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje, Bestovje (proizvođač) benzalkonijev klorid 0,20% 1 (tekući antiseptik) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/10 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 24. ožujka 2010.
ASSURE HAND SANITIZING MOUSE B.I.G. B.L.U.E. d.o.o., Budićinova 13, Pula Synergy Health (UK)Ltd. kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil, kloridi 0,06%; didecildimetil amonijev klorid 0,09%; poliaminopropil bigvanid hidroklorid 0,15% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/201 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
AUTAN FAMILY GEL ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) gel djelomično topiv u vodi Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AUTAN FAMILY JUNIOR ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) viskozna emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AUTAN FAMILY LOSION ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AUTAN FAMILY STICK ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) kruti oblutak Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AUTAN GEL-REPELENT U MARAMICAMA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S. C. Johnson Europlant, Mijdrecht, Nizozemska ikaridin (sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10% 19 (dezinfekcijsko sredstvo za osvježivanje zraka i/ili površina) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/519 Ur. broj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. ožujka 2010.
AUTAN PROTECTION PLUS LOSION ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AUTAN PROTECTION PLUS SPREJ ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska ikaridin, ((Sec.-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 10-20% 19 (repelent) tekućina pod pritiskom-aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/468 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AVERT GEL AD LIBITUM d.o.o., Nine Vavre 7, Zagreb BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka abamektin 0,06% 18 (insekticid za suzbijanje žohara u javnom zdravstvu) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/708 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
AZO ACTIVE SURFACE SANITIZER B.I.G. B.L.U.E. d.o.o., Budićinova 13, Pula Synergy Health (UK)Ltd. kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi 0,30%; didecildimetil amonijev klorid 0,28%; bronopol 0,22%; poliaminopropil bigvanid hidroklorid 0,13% 2 (sredstvo za dezinfekciju površina u obliku tekućine i vlažnih namirnica) bijela netkana tkanina impregnirana bezbojnom tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/202 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
AZO MAX ACTIVE SURFACE SANITIZER B.I.G. B.L.U.E. d.o.o., Budićinova 13, Pula Synergy Health (UK)Ltd. kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi 0,30%; didecildimetil amonijev klorid 0,28%; bronopol 0,22%; poliaminopropil bigvanid hidroklorid 0,13% 2 (sredstvo za pranje i dezinfekciju površina) bijela netkana tkanina impregnirana bezbojnom tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/202 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
BAC PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka kvaterni amonijevi spojevi, benzil-12-16-alkildimetil, kloridi 5-10% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju u industriji za preradu živežnih namirnica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/66 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. ožujka 2010.
BAC-STROKE (KICKER) NCH CROATIA d.o.o., Nodilova 7, Zagreb NCH UK Ltd, High Hloborn Road, Ripley, Derbyshire, Velika Britanija 2,2’,2’’-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol 5% 11 (sredstvo za zaštitu tekućina u klimatizacijskim sustavima i postrojenjima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/697 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
BALEA ANTIBAKTERIJSKI GEL ZA RUKE 300ML DM-DROGERIE MARKT d.o.o., Kovinska 5a, Zagreb Mann&Schröder GmbH/D-74936 Siegelsbach/Njemačka etanol 30-_<50% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku) viskozna tekućina (gel) Klasa: UP/I-543-04/10-05/211 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
BAYGON POSIP PROTIV MRAVA I ŽOHARA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Sinapak Stradella, Italija deltrametrin <0,5% 18 (insekticidi, akaracidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/429 Ur. broj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 29. ožujka 2010.
BAYGON PROTEKTOR SPREJ PROTIV MUHA I KOMARACA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Europlant, B.V.Postbus 38, Mijdrecht, Nizozemska piretrin <0,5% 2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpieronil eter (piperonil butoksid) 1-5% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) aerosol,vrlo malo topiv u vodi Klasa: UP/I-543-04/09-05/434 Ur. broj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 30. ožujka 2010.
BAYGON PROTEKTOR TEKUĆINA ZA ELEKTRIČNI APARAT ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb EurAFNE Ltd, Frimely Green, Camberley, Velika Britanija 2,3,5,6-tetrafluorobenzil-trans-2(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetil-ciklopropankarboksilat (tranflutrin) <1 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/433 Ur. broj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 30. ožujka 2010.
BC DES TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb BECKER CHIMIE GmbH, Westring 87-89, D-33818 Leopoldshohe, Njemačka N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan.1,3-diamin <5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/194 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
BCDMH 1-BROMO-3-CLORO-5,5, DIMETILIDANTOIN KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion 90% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) prah-granule ili tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/492 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 26. rujna 2009.
BELBOR RAZTOPINA BELINKA HRVATSKA d.o.o., Bobovica 4, Samobor Belinka belles d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, Slovenija dinatrijev oktaborat tetrahidrat 10-15% 8 (tekuće sredstvo za preventivnu zaštitu drva krovnih konstrukcija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/09 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 21. siječnja 2010.
BELINKA IMPREGNANT BELINKA HRVATSKA d.o.o., Bobovica 4, Samobor Belinka belles d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, Slovenija permetrin <1% 8 (osnovni premaz koji preventivno štiti drvo od truljenja, modrenja i insekata) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/676 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. siječnja 2010.
BELIOL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit < 5% 2 (sredstvo za dezinfekciju i bijeljenje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/731 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 8. prosinca 2009.
BELLES Metakem d.o.o., Frankopanska 64, Ludbreg Belinka Belles, Ljubljana propikonazol <1%, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat <2,5%, permetrin <1% 8 (sredstvo za preventivnu zaštitu drva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/641 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
BELOCID Metakem d.o.o., Frankopanska 64, Ludbreg Belinka Belles, Ljubljana propikonazol <2,5%, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat <1%, permetrin <1% 8 (sredstvo za uništavanje drvnih nametnika-drvnih gljivica ili drvnih insekata, kurativna zaštita-fungicid) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/566 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
BIFECT MICRO UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bifentrin 30g/l 18 (insekticidi) koncentrat za emulziju (EC) Klasa: UP/I-543-04/09-05/415 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 25. rujna 2009.
BIFENASE BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Bifentrin 0,08%, Tetrametrin 1,5%, Piperonil butoksid 3% 18 (insekticidi) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/442 Urbroj: 534-08-01-4/2 -09-2 Zagreb, 14. kolovoza 2009.
BIG SPRAY »NEU« Antiseptica d.o.o., Magdalenićeva 1, Velika Gorica Antiseptica chem.pharm.Produkt GmbH, Njemačka etanol 25-30%, izopropanol 35-40% 1 (brza dezinfekcija u prostorima visokog rizika (operacione sale, jedinice intenzivnog liječenja) otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/541 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. prosinca.2009
BIOCONTACT 2.1 MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija piretrin 2,1 % 18 (proizvod za suzbijanje člankonožaca (insekata, pauka, rakova) u komunalnoj higijeni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/569 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
BIOKILL ILIRIJA INTERNACIONAL d.o.o., Remetinečka 106, Zagreb Ilirija d.d., Tržaška cesta 40, Ljubljana, Slovenija permetrin 0,25% 18 (insekticid i akaricid za primjenu u komunalnoj higijeni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/111 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
BIOTOLL INSEKTICID PROTIV MRAVA UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bifentrin 0,06 % 18 (insekticidi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/214 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
BIOTOLL NEOPREMIN UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija permetrin (cis:trans 25:75) 0,5% 18 (insekticid, zaštita od nametnika) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/221 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 19. svibnja 2009.
BIOTOLL UNIVERZALNI INSEKTICID UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija permetrin (cis:trans 25:75) 0,25% 18 (insekticid, zaštita od nametnika) tekuća emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/212 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 19. svibnja 2009.
BIS AUTOMATIC SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev hipoklorit 3% 4 (tekuće alkalno niskopjeneće sredstvo za pranje i dezinficiranje u prehrambenoj industriji, pogodno za strojno pranje u institucijskim kuhinjama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/126 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS C 5330 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev diklorizocijanurat dihidrat 3% 4 (srednje alkalno kombinirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju muznih uređaja, mljekovoda, rashladnih uređaja u sabiralištima mlijeka i ostalog pribora za prihvat mlijeka) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/123 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS C 5404 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) didecildimetilamonij-klorid 2,5-10% 4 (tekuće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i opreme u svim granama prehrambene industrije) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/121 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 4. studenoga 2009.
BIS C 5505 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev diklorizocijanurat dihidrat 2% 4 (za uklanjanje masnoća i ostalih zaprljanja s različitih tvrdih površina u svim granama prehrambene industrije uz visoku mikrobiološku ispravnost) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/124 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS DEZI-CLEAN SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) poliheksametilen biguanid hidroklorid <0,005% etilni alkohol 80% 4 (alkoholno sredstvo za čišćenje i brzu dezinfekciju blago zaprljanih površina otpornih na vodene otopine alkohola, u svim granama prehrambene industrije i institucijskim kuhinjama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/117 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS DEZISAN SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev diklorizocijanurat dihidrat 49-50% 2, 4, 5 (praškasto sredstvo za opću dezinfekciju i sanitaciju-dezinfekcija svih perivih površina (podovi, zidovi, radne površine, oprema i pribor, sanitarije), dezinfekcija vode u bazenima, dezinfekcija vode za piće (bunari, cisterne, rezervoari), dezinfekcija rublja, dezinfekcija u prehrambenoj industriji (cjevovodi, spremnici, oprema) granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/110 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 26. listopada 2009.
BIS DEZISAN 100 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev diklorizocijanurat dihidrat 90-100% 2, 4, 5 (praškasto sredstvo za opću dezinfekciju i sanitaciju-dezinfekcija svih perivih površina (podovi, zidovi, radne površine, oprema i pribor, sanitarije), dezinfekcija vode u bazenima, dezinfekcija vode za piće (bunari, cisterne, rezervoari), dezinfekcija rublja, dezinfekcija u prehrambenoj industriji (cjevovodi, spremnici, oprema) granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/110 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 26. listopada 2009.
BIS EKOBAD SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) glutaraldehid 0,075% glioksal 0,12% 2 (tekuće sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju površina i dezinfekciju cjelokupne opreme sanitarnih prostora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/418 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 30. studenoga 2009.
BIS HANDYSEPT SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) etilni alkohol 10%, didecildimetilamonijevklorid 0,125%, izopropanol 70% 1 (alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/116 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. rujna 2009.
BIS HYGIENIC SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi (BKC) 4,9% 2 (tekuće univerzalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/136 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
BIS KLORAN SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev hipoklorit 10-15% 2 i 4 (tekuće kiselo sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji i za bijeljenje rublja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/114 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS KOMBI 25 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) didecildimetilamonij-klorid <2,5 4 (tekuće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i opreme u svim granama prehrambene industrije) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/121 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 4. studenoga 2009.
BIS PER S SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) peroctena kiselina 4,5-6,5% vodikov peroksid 25-30% 4 (svišenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, baketrija i gljivica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/112 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 13. listopada 2009.
BIS S 2015 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) peroctena kiselina 15-18% vodikov peroksid 20-25% 4 (neselektivni baktericid (za sporogene i termofilne bakterije), germicid, fungicid, algicid, virucid za dezinficiranje postrojenja u prehrambenoj industriji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/113 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 4. studenoga 2009.
BIS S 2050 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) alkil-dimetil-benzil amonijev klorid (BKC) 9,9% 4 (dezinfekcija u svim granama prehrambene industrije i ugostiteljstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/108 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
BIS S 2060 SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) poliheksametilen biguanid hidroklorid 10% 4 (tekuće sredstvo za dezinfekciju cjelokupne opreme u svim granama prehrambene industrije i u ugostiteljstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/109 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
BIS SANIBAD FRESH SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) glutaraldehid 0,075% glioksal 0,12% 2 (tekuće sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju površina i dezinfekciju cjelokupne opreme sanitarnih prostora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/418 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 30. studenoga 2009.
BIS SCHAUM LN SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev hipoklorit 4% (aktivnog klora) 4 (tekuće alkalno sredstvo za pranje i dezinfekciju procesne opreme u prehrambenoj industriji) bistra tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/134 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
BLANC SPRINT 35 KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov tiocijanat, 12,5-15% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/154 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 02. prosinca 2009.
BLATTOXUR EC Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Industria Chemica LEICA S.p.a., Forli, Italia propoksur 10,00% 18 (insekticid) tekućina, koncentrat za emulziju (EC) Klasa: UP/I-543-04/09-05/256 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. listopada 2009
BLISTAL DD SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) benzalkonij klorid 4,9% 4 (sredstvo za ručno čišćenje i dezinfekciju posuđa i opreme u velikim kuhinjama) bistra tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/132 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
BLISTAL GEM SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) didecildimetilamonijevklorid 4,5% 2 (tekuće univerzalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/131 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
BLISTAL PRIMAR SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev diklorizocijanurat 3,5% 4 (deterdžent za strojno pranje posuđa u velikim kuhinjama) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/133 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
BLISTAL SUPREME PLUS SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev hipoklorit 2% (aktivnog klora) 4 (sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju posuđa, pribora za jelo i strojno pranje perivog stakla u velikim kuhinjama) bistra tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/134 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
BLUCHLOR 20 EC MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija propoksur 19,4% 18 (insekticid širokog spektra za suzbijanje letećih i gmižućih insekata u javnom zdravstvu – muha, komaraca, mrava, pauka, žohara i dr.) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/690 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
BLUTOXOL TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb JOHANNES KIEHL KG, Robert-Bosh Str.9, D-85235 Odelhaussen, Njemačka didecildimetilamoni-klorid 2,4%; kvarterni amonijevi spojevi, benzilkokos alkildimetil, kloridi 2,0% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/192 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
BOJOCID SITOLOR-MEDIUS d.o.o., Osječka 280, Slavonski Brod (proizvođač) 3-jodo-2-propionil butilkarbamat 10% 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1% 10 (biocidni dodatak unutrašnjim zidnim bojama za sprečavanje razvoja plijesni na zidu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/100 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
BREF TORNADO WC GEL HENKEL CROATIA d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb Henkel Sichel-Werke GmbH, Postfach, Hannover, Njemačka kloridna kiselina 5-15% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC školjke) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/489 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. listopada 2009.
BRODIFAKUM mamac, parafinski blokovi, pelete Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, D-69514 Laudenbach, Njemačka brodifakum 0,005% 14 (rodenticid) mamac, parafinski blokovi, pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/246 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. siječnja 2010.
BRODILON blok VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Bromadiolon 0,005 % 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) parafinski blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/332 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 25. kolovoza 2009.
BRODILON mamac VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Bromadiolon 0,005 %, denatonium benzoat 0,001% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) mamac u verećici (gotovi mamci na bazi lo-zrna pšenice i zobi) Klasa: UP/I-543-04/09-05/335 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. studenoga 2009.
BRODILON meki mamac VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač) Bromadiolon 0,005 % 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) meki mamac u vrećici Klasa: UP/I-543-04/09-05/336 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
BRODILON parafinski blok VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Bromadiolon 0,005 % 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) parafinski blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/333 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
BRODILON pelete VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Bromadiolon 0,005 % 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/334 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
BRODITOP svježi mamac, blok VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) brodifakum 0,005% 14 (rodenticid u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) svježi mamak, blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/30 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. travnja 2009.
Bromadiolon koncentrat 0,25% Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka Bromadiolon 0,25% 14 (rodenticid) koncentrat, tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/477 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 13. 8. 2009
Bromadiolon pelete bromadiolon mamac bromadiolon parafinski blokovi bromadiolon pasta Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid) pelete mamac parafinski blokovi pasta u filter vrećicama Klasa: UP/I-543-04/09-05/243 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. 8. 2009
BROMADIOVIN Veterinarska stanica d.o.o., J. Kozarca 26, Vinkovci (proizvođač) Bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid) žitni mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/472 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 6. kolovoza 2009
BROMADIOVIN PARAFINSKI BLOKOVI Veterinarska stanica d.o.o., J. Kozarca 26, Vinkovci (proizvođač) Bromadiolon 0,005% 14 (sredstvo za suzbijanje miševa, štakora i ostalih glodavaca za deratizaciju u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstva, za veleprodaju u maloprodaju) krutina Klasa: UP/I-543-04/10-05/200 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
BROMOBLUE PASTA, BROMOBLUE ŽITNI MAMAC, BROMOBLUE PARAFINSKI BLOKOVI, BROMOBLUE PELETE MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija bromadiolon 0,005% 14 (sredstva za suzbijanje miševa i štakora) pasta, žitni mamac, parafinski blokovi, pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/480 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
BROMOTRID žitni mamac BROMOTRID mix BROMOTRID blok PESTRID d.o.o., Šandora Petefija 109, Bilje (proizvođač) bromadiolon 0,005% 14 (rodenticidni mamac za zaštitu od štetnih glodavaca) žitni mamac rasuti mamac parafinski blok Klasa: UP/I-543-04/10-05/172 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
BROS – GRANULE PROTIV MIŠEVA I ŠTAKORA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid) granule Klasa: UP/I-543-04/10-05/150 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
BROS – PRAŠAK PROTIV MRAVA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska permetrin 1% 18 (insekticid) prah Klasa: UP/I-543-04/10-05/153 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
BROS – SPREJ PROTIV GMIŽUĆIH KUKACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska deltametrin 0,05%, tetrametrin 0,2%, piperonil butoksid <2,5% 18 (insekticid) aerosol Klasa: UP/I-543-04/10-05/101 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
BROS – SPREJ PROTIV MRAVA BROS – SPREJ PROTIV MOLJACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska diklorvos 0,67% 18 (insekticid) aerosol Klasa: UP/I-543-04/10-05/102 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
BROS – SPREJ PROTIV OSA I SRŠLJENOVA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska cipermetrin 0,40%; permetrin 0,17%; tetrametrin 0,17% 19 (repelenti) sprej Klasa: UP/I-543-04/10-05/151 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
BROS – SPREJ PROTIV UBODA KOMARACA I KRPELJA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska N,N-dietil-m-toluamid 10-12% 19 (repelenti) sprej (aerosol) Klasa: UP/I-543-04/10-05/152 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
BROS – SPREJ S PUMPICOM – REPELENT PROTIV UBODA KOMARACA I KRPELJA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska N,N-dietil-m-toluamid 12-15% 19 (repelenti) sprej (aerosol) Klasa: UP/I-543-04/10-05/152 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
BROS – PRIVJESAK PROTIV MOLJACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska empetrin (vapotrin) 10% 18 (insekticid) čvrsta tvar-pločice Klasa: UP/I-543-04/10-05/156 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
BROS-SPIRALE PROTIV KOMARACA I MUŠICA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska d-aletrin 0,2% 18 (insekticid) čvrsta tvar (spirale) Klasa: UP/I-543-04/10-05/127 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
BROS-SPREJ PROTIV LETEĆIH KUKACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska diklorvos 0,67%; tetrametrin 0,2%; cipermetrin 0,05% 18 (insekticid) sprej Klasa: UP/I-543-04/10-05/155 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
BROS-TABLETE ZA ELEKTRIČNI APARAT PROTIV KOMARACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska esbiotrin 2,47% 18 (insekticid) čvrsta tvar (tablete) Klasa: UP/I-543-04/10-05/126 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
BROS-TEKUĆE PUNJENJE ZA ELEKTRIČNI APARAT PROTIV KOMARACA DIBA-CHARM d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica Bros Sp.j., Poljska praletrin 1,0% 18 (insekticid) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/128 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
CALCIO IPOCLORITO 65-70% KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija kalcijev hipoklorit 65-70% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) krutina, bijele granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/65 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 23. rujna 2009.
CAPATOX CAPAROL d.o.o., Obrtnička 15, Sveta Nedelja CAPAROL GmbH, Roßdorfer Straße, Ober-Ramstadt alkildimetilbenzilamonijev-klorid 15,7 g/l 10 (sredstvo za poboljšavanje čišćenja od algi, mahovine i plijesni na vanjskim i unutarnjim površinama prije nanošenja daljnjih premaza) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/576 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
CERESIT CS 25 MICRO PROTECT HENKEL CROATIA d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb Henkel Sichel-Werke GmbH, Postfach, Hannover, Njemačka 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on < 0,1% 21 (sredstvo za brtvljenje-sanitarni silikon s dodatkom protiv plijesni) pasta, različitih boja Klasa: UP/I-543-04/09-05/500 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. listopada 2009.
CERESIT STOP BAKTERIJAMA – higijenski sprej HENKEL CROATIA d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb Henkel Sichel-Werke GmbH, Postfach, Hannover, Njemačka Bifenil-2-ol 0,03% Kvarterni amonijev spoj, benzil-C12-14-alkildimetil klorid 0,08% 2 (sredstvo za dezinfekciju i osvježavanje unutrašnjosti automobila uključujući i sistem za klimatizaciju) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/499 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 20. listopada 2009.
CERESIT STOP PLIJESNI HENKEL CROATIA d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb Henkel AG & Co. KgaA. Henkelstrasse 67, Dusseldorf, Njemačka natrijev hipoklorit 3% 2 (tekuće sredstvo za dezinfekciju i odstranjivanje plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/740 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. ožujka 2010.
CHEMOCHLOR.CH-TABLETE I GRANULAT BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Weterman kalcijev hipoklorit 60% 2 (dezinfekcija vode u bazenima) tablete; granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/74 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 9. veljače 2010.
CHLORGRANULAT anorganisch 65% OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Mellerud Chemie GmbH, Bruggen, Njemačka kalcijev hipoklorit 65% 2 (sredstvo za dezinfekciju bazenske vode) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/513 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
CHLORGRANULAT ORGANISCH OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Pool Friends GmbH, Austrija triklozen natrij, dihidrat (natrij dikloroizocijanurat, dihidrat)>90% 2 (sredstvo za održavanje (dezinfekciju) vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/515 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
CHLORIN S GRANULAT OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Pool Friends GmbH, Austrija triklozen natrij, dihidrat (natrij dikloroizocijanurat, dihidrat)>90% 2 (sredstvo za održavanje (dezinfekciju) vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/515 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
CHLORMAX ® VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) troklozen natrij (natrijev dikloroizocijanurat dihidrat) 100% 2,3,4,5 (višenamjensko dezinfekcijsko sredstvo.za dezinfekciju površina, predmeta, podova, zidova, opreme, pribora i sanitarija; dezinfekciju vode za piće, odjeće, kuhinjskog posuđa i vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/392 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 30. lipnja 2009.
CHLORTABS 200 ORGANISCH OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Pool Friends GmbH, Austrija simklozen (trikloroizocijanuronska kiselina) >90% 2 (sredstvo za održavanje (dezinfekciju) vode u bazenima) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/512 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
CHROMOCID CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) diklofluanid 1,8% permetrin 0,3% 8 (fungicidno-insekticidna impregnacija za zaštitu stropova i krovnih konstrukcija, oplata) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/714 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. veljače 2010.
CHROMODECOR FUNGISAN BEZBOJNI CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) diklofluanid 0,4% permetrin 0,1% 8 (fungicidno-insekticidna impregnacija za zaštitu građevnog drva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/715 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. veljače 2010.
CHROMOPAL FF CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) tiabendazol 0,1350%; 2-oktil-2h-izotiazol-3-on0,0225% 10 (fungicidni premaz za zaštitu unutarnjih zidova i stropova od razvoja plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/184 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
CHROMORAT Chromos Agro d.d., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) brodifakum 0,005% 14 (rodenticid u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) pelete (crvene) na osnovi mljevene pšenice i kukuruza Klasa: UP/I-543-04/09-05/583 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
CHROMORAT BLOKOVI Chromos Agro d.d., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) brodifakum 0,005% 14 (rodenticid u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) mamci u obliku zaopbljena kvadra (mljevene žitarice i vosak) Klasa: UP/I-543-04/09-05/584 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
CILLIT BANG – snažno sredstvo za mrlje i plijesan RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser Production (Poljska) Sp.z.o.o., Okunin 1, Nowy Dwor Mazowiecki, Poljska natrijev hipoklorit 1-5% 2 (snažno sredstvo za za uklanjanje mrlja i plijesni s visokosjajnim izbjeljivačem) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/707 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 24. ožujka 2010.
CIT-PRAH ŠVENDA EKO FARM SERVIS d.o.o., Čehovec 25, Prelog Cit-fabrik chem.tech.Produkte GmbH, Austija diklorvos 0,6% 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid 0,6% piretrini i piretroidi 0,2% 18 (insekticid) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/615 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
CIT-SPRITZ ŠVENDA EKO FARM SERVIS d.o.o., Čehovec 25, Prelog Cit-fabrik chem.tech.Produkte GmbH, Austija Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt <1%, 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid <1%; cipermetrin cis/trans +/- 40/60 <5% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/616 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. veljače 2010.
CLEAN BLAST TEKUĆINA Studio moderna-TV Prodaja d.o.o., Štefanovečka cesta 10, Zagreb Biotehnics Limited didecildimetilamonijevklorid 0-5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/481 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. studenoga 2009.
CLEAN HANDS sprej FIDIFARM d.o.o., Obrtnička 37, Rakitje KHK GmbH, Ringstrasse 9-11, Köln, Njemačka (ugovorni proizvođač:Sport Lavit GmbH, Willy-Brandt-Ring 12, D-67592 Flörsheim-Dalsheim propan-2-ol 75% kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkildimetil, kloridi (benzalkonij klorid) 0,1% 1 (sprej za dezinfekciju ruku) tekućina u spreju Klasa: UP/I-543-04/10-05/745 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
CLEAR SCORE PLUS DEOPALSAN d.o.o., Škarićevo 3, Lepajci Mega Systems A.E.B.E &., Atena, Grčka naftni plinovi, ukapljeni, slađeni (<0,1% 1,3 butadiena)>50% izopropanol <20% 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter 8,226%, tetrametrin 1,692% piretrin 0,5% 18 (insekticid) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/490 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 3. rujna 2009.
CLENZAL COIL GUARD ANTIMICROBIAL FOR HVAC/R EQUIPMENT MILOC d.o.o., A. Mihanovića 13b, Bjelovar The Rectorseal Corporation, 2601 Spenwick Drive, Huston, SAD 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol), 95% 2 (sredstvo za dugotrajnu zaštitu uređaja za klimatizaciju) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/17 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
CLENZAL COIL GUARD ANTIMICROBIAL FOR HVAC/R EQUIPMENT – VODENA OTOPINA MILOC d.o.o., A. Mihanovića 13b, Bjelovar The Rectorseal Corporation, 2601 Spenwick Drive, Huston, SAD 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol), 0,02% 2 (sredstvo za dugotrajnu zaštitu uređaja za klimatizaciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/15 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
COIL DISINFECTANT MILOC d.o.o., A. Mihanovića 13b, Bjelovar The Rectorseal Corporation, 2601 Spenwick Drive, Huston, SAD didecildimetil amonijev klorid, <1% 2 (sredstvo za dezinfekciju uređaja za klimatizaciju i ostalih neporoznih površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/16 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 23. ožujka 2009
COOPERPAINT BRAVO RED 76100 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 10-12,5% 21 (protuobraštajna boja mekog tipa za plovila od drveta, stakloplastike i čelika) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/09 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
COOPEX DIMNI GENERATOR Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France permetrin 13,5% 18 (insekticid) krutina, koja paljenjem ispušta dim bez plamena Klasa: UP/I-543-04/09-05/231 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. rujna 2009
CUAT 88 FOOD TREND PAPIR d.o.o., Srednja 6, Batina Sutter Industries S.p.A., Borghetto borbera, Italija kvaterni amonijevi spojevi,benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi 1-5% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju radnih površina u području obrade hrane) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/177 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
CUPRON KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov (I) oksid, 25-30% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/158 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
ČARLI ANTIBACTERIAL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) 5-kloro-2-(4-klorofenoksi) fenol 0,1% 4 (tekući deterdžent za ručno pranje posuđa s antibakterijskim učinkom) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/593 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-4 Zagreb, 15. veljače 2010.
DELTABIOS BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija deltametrin 1%; esbiotrin 2%; piperonil butoksid 5% 18 (insekticidno sredstvo) koncetrat za suspenziju Klasa: UP/I-543-04/09-05/281 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
DELTATRIN FLOW 2,5 MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija deltrametrin 2,4% 18 (insekticid širokog spektra za suzbijanje letećih i gmižućih insekata u javnom zdravstvu – muhe, komarci, ose, buhe moljci, krpelji, žohari, mravi i dr.) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/687 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
DEOSAN HARMONY POST DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU jod <1% 3 (sredstvo za dezinfekciju sisa nakon mužnje) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/10-05/52 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
DEOSAN MASTOCIDE DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU klorheksidin diglukonat<1% 3 (sredstvo za dezinfekciju i zaštitu sisa nakon mužnje) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/10-05/54 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
DEOSAN TEATFOAM DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU klorheksidin diglukonat<1%; poli(1-heksametilenbigvanid) hidroklorid<1% 3 (biocidni pripavak u veterinarskoj higijeni) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/10-05/44 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
DERMASAN DISINFECTANT TREND PAPIR d.o.o., Srednja 6, Batina Sutter Industries S.p.A., Borghetto borbera, Italija didecildimetil amonij klorid 1,5%, izopropanol (propan-2-ol) <5% 1 (dezinfekcijski sapun za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/10-05/215 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
DESDERMAN N OTOPINA Oktal Pharma d.o.o. Utinjska 40, Zagreb Schülke&Mayr GmbH, Njemačka etanol (96%) 78,2%, propan-2-ol 10 %, bifenil-2-ol 0,10% 1 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (alkoholna otopina za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku)) alkoholna otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/645 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. prosinca 2009
DESINET TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb JOHANNES KIEHL KG, Robert-Bosh Str. 9, D-85235 Odelhaussen, Njemačka N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan.1,3-diamin 12%, didecildimetilamoni-klorid 7% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina – koncentrat Klasa: UP/I-543-04/10-05/191 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
DESISAN TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb JOHANNES KIEHL KG, Robert-Bosh Str.9, D-85235 Odelhaussen, Njemačka N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan.1,3-diamin 6%, didecildimetilamoni-klorid 4% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sanitarnih površina) tekućina-koncentrat Klasa: UP/I-543-04/10-05/195 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
DESISOFT AGROZNANJE d.o.o., Ivanićgradska 59b, Zagreb Rekal Svenska AB, Gnesta, Švedska Poli(heksametildiamin gvanidinijev klorid) 0,1-0,5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu, površinama namjenjenima javnom zdravstvu i dezinfekciju na području hrane i hrane za životinje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/19 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
DESJOYAUX JD FLACH 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Elf Atochem, Francuska vodikov peroksid 35% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za površine) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/631 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
DESJOYAUX LONG-LASTIN 200 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Elf Atochem, Francuska simklozen 99% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za bazenske vode) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/632 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 9. ožujka 2010.
DESOJOAUX CHLORINE SHOCK TABLETS 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Elf Atochem, Francuska simklozen 57% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za bazenske vode) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/630 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 9. ožujka 2010.
DESU PER MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Veterinarski zavod Subotica, Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija peroksioctena kiselina 15% 4 (tekući dezinficijens za uporabu u pogonima za proizvodnju i preradu namirnica animalnog podrijetla) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/01 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
Detral super BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Deltametrin 0,7,% Esbiotrin 0,7% Piperonil butoksid 7% 18 (insekticid) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/271 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. 8. 2009
DETTOL-antibakterijski dezinficijens za ruke RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser (MALAYSIA), Snd.Bhd, Level 11, Setia 1, No. 15 Lorong Dungun Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malezija Etanol 60-100% 1 (antibakterijski dezinficijens za ruke) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/532 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 30. studenoga 2009.
DETTOL – antibakterijski sapun za ruke RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser (Francuska), Sroute de Sours, Chartres, Francuska benzalkonijev klorid <0,25% 1 (antibakterijski sapun za ruke) viskozna tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/534 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-4 Zagreb, 18. siječnja 2010.
DETTOL – dezinfekcijski sprej za površine RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser Inc., 799 Route 206, New Jersey, USA Etanol SDA 40-2 95% 55-60% 2 (dezinfekcijski sprej za površine) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/533 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 30. studenoga 2009.
DEZITAN INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) troklosen natrij 98% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za profesionalnu uporabu) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/122 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
DICLOROISOCIANURATO SODICO BI-IDRATO 55-57 % KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija Troklosen natrij, dihidrat (55-57%) aktivnog klora) 96-98%) 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) granule Klasa: UP/I -543-04/09-05/387 Ur. broj: 534-08-01-04/1-09-2 3. srpnja 2009.
DIFLOX COMPRESSE PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija diflubenzuron 1% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/749 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 25. ožujka 2010.
DIFLOX COMPRESSE BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija diflubenzuron 1% 18 (insekticid) tablete za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/276 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. rujna 2009
DIFLOX FLOWABLE PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija diflubenzuron 10% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) tekući larvicid Klasa: UP/I-543-04/09-05/751 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 25. ožujka 2010.
DIFLOX FLOWABLE BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija diflubenzuron 10% 18 (insekticid) koncentrat za suspenziju Klasa: UP/I-543-04/09-05/275 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. rujna 2009
DILAC D DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU bromoctena kiselina <1% 4 (kiselo sredstvo za CIP čišćenje s mikrobiocidnim učinkom) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/320 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
DILACFOAM DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU kvarterni amonijevi spojevi;alkildimetilbenzil/alkildimetil benzil amonijev klorid (u vodi i etanolu)<1% 2 (kiselo pjenušavo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sa zaštitom za cink) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/319 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
DILUETIL 70 Medimon d.o.o., Put Stinica 12, Split (proizvođač) etanol 69,09-71% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/216 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. studenoga 2009.
DIMETRIN BLU MICRO E27 MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija diazinon 19,6%, piperonil butoksid 4,9%, tetrametrin 1,96% 18 (insekticid širokog spektra za suzbijanje letećih i gmižućih insekata u javnom zdravstvu – mrava, buha, moljaca, krpelji, stjenica, žohara) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/688 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
DIMILIN GR-2 DIMILIN TB2 Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Chemtura Netherland N.V.Amsterdam, Nizozemska diflubenzuron 2% 18 (insekticid) granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/259 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. 8. 2009
DIMILIN SC-15 Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka diflubenzuron 15% 18 (insekticid-larvicid) koncentrirana suspenzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/258 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. 8. 2009
DIMILIN SC-48 Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Chemtura Netherland N.V.Amsterdam, Nizozemska N-[[(4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid (diflubenzuron) 48% 18 (insekticid-larvicid u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) mamac, parafinski blokovi i pelete za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/240 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. siječnja 2010.
DIPTEROL ACTIVE NATURAL KREMA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 15% 19 (repelent) polučvrsta emulzija; otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/717 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL ACTIVE NATURAL KREMA S ULJEM CITRONELE NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 10%, ulje citronele 0,50% 19 (repelent) polučvrsta emulzija; otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/716 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL ACTIVE NATURAL LOSION NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 15% 19 (repelent) polučvrsta emulzija; otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/717 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL ACTIVE NATURAL LOSION S ULJEM CITRONELE NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 10%, ulje citronele 0,50% 19 (repelent) polučvrsta emulzija; otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/716 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL ACTIVE SPRAY NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 12% 19 (repelent) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/33 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 31. ožujka 2009.
DIPTEROL ACTIVE STICK NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 20% 19 (repelent) kruta masa Klasa: UP/I-543-04/09-05/321 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
DIPTEROL EXTRA ACTIVE SPRAY NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid (stick 30%) 19 (repelent) kruta masa; otopina (u sprayu) Klasa: UP/I-543-04/09-05/718 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL EXTRA ACTIVE STICK NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid (stick 30%) 19 (repelent) kruta masa; otopina (u sprayu) Klasa: UP/I-543-04/09-05/718 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. siječnja 2010.
DIPTEROL SENSITIVE KREMA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 10% 19 (repelent) polučvrsta emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/32 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
DIPTEROL SENSITIVE LOSION NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) N,N-dietil-m-toluamid 10% 19 (repelent) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/32 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
DISSINA PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina (proizvođač) natrijev hipoklorit >20% 2 (sredstvo za brzo čišćenje odvoda u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/529 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 12. veljače 2010.
DIVAL – GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU METEOR d.d., Industrijska zona b.b., Đakovo (proizvođač) etanol >30% 1 (biocidni pripravak za osobnu higijenu ljudi) gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/13 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
DIVOMIL FORTE DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU natrijev hipoklorit <5% 2,4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju aluminijskih površina) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/317 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
DIVOSAN ACTIV DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU vodikov peroksid 15-30%; peroctena kiselina 5-15% 2,4 (kiselo sredstvo za dezinfekciju na bazi peroctene kiseline) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/312 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
DIVOSAN B 96 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU aktivna smjesa 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)<5% 2,4 (sredstvo za obradu vode za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/314 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
DIVOSAN FORTE DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU vodikov peroksid 15-30%; peroctena kiselina 5-30% 2,4 (kiselo sredstvo za dezinfekciju za kružno čišćenje i prskanje; kiselo pjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju na bazi peroctene kiseline) tekuća sredstva Klasa: UP/I-543-04/09-05/312 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
DIVOSAN HYPOCHLORYTE DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU natrijev hipoklorit 5-15% 4 (sredstvo za dezinfekciju u CIP sustavima na bazi aktivnog klora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/311 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 26. studenoga 2009.
DIVOTEL D DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU troklozen natrij, dihidrat (natrij diklorizocijanurat, dihidrat)<5% 2,4 (sredstvo za dezinfekciju i deodorizaciju na bazi aktivnog klora) praškasto sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/309 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
DIVOZON 35 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU vodikov peroksid 35-50% 2,4 (sredstvo za dezinfekciju putem CIP-a i dezinfekciju parom) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/308 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
DN 102 NCH CROATIA d.o.o., Nodilova 7, Zagreb NHC UK Ltd. Sirejovicka 41002 Lovisce 2, Republika Češka didecildimetilamonij-klorid 69,3mg/g 2, 3, 4 (snažno dezinfekcijsko sredstvo efikasno protiv širokog spektra mikroorganizama, za čišćenje i dezinfekciju krutih površina uključujući industriju, kućanstvo, prehranu, veterinu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/109 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 30. travnja 2010.
DOMEO CEKINA METEOR d.d., Industrijska zona b.b., Đakovo (proizvođač) natrijev hipoklorit 4%klora 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/625 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 29. prosinca 2009.
DOMESTOS 5X DULJE DJELOVANJE PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska Natrijev hipoklorit otopina s <10% aktivnog Cl 1 – 5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje WC školjki, odvoda i podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/352 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS CITRUS FRESH PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska Natrijev hipoklorit otopina s <10% aktivnog Cl 1 – 5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje WC školjki, odvoda i podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/350 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. lipnja 2009.
DOMESTOS FEHERITO IZBJELJIVAČ RUBLJA PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska Natrijev hipoklorit otopina s <10% aktivnog Cl 1 – 5% 2 (sredstvo za dezinfekciju i izbjeljivanje rublja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/355 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS FEHERITO IZBJELJIVAČ RUBLJA GREEN PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska Natrijev hipoklorit otopina s <10% aktivnog Cl 1 – 5% 2 (sredstvo za dezinfekciju i izbjeljivanje rublja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/343 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS GEL ZA ODSTRANJIVANJE KAMENCA U WC ŠKOLJCI – LIME PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska kloridna kiselina 5 – 10 % 2 (sredstvo za dezinfekciju i odstranjivanje kamenca u WC školjci) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/354 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS GEL ZA ODSTRANJIVANJE KAMENCA U WC ŠKOLJCI – PINK PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska kloridna kiselina 5 – 10 % 2 (sredstvo za dezinfekciju i odstranjivanje kamenca u WC školjci) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/353 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS ISTJERIVAČ PRLJAVŠTINE PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) 5-10% 2 (dezinficirajuće sredstvo za čišćenje ustajale prljavštine pune bakterija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/344 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS ODČEPLJIVAČ ODVODA PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (>25% aktivnog Cl) <5% 2 (sredstvo za dezinfekciju i odčepljivanje odvoda) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/345 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS PINE FRESH PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) 1-5% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC školjki, odvoda, podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/351 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS PINK FRESH THICK BLEACH LIQUID PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) 1-5% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC školjki, odvoda, podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/349 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS SPREJ ZA DEZINFEKCIJU PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) < 5% 2 (sprej za dezinfekciju površina u domaćinstvu) tekućine sredstvo u spreju Klasa: UP/I-543-04/09-05/346 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS THICK BLEACH ATLANTIC PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) 1-5% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC školjki, odvoda, podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/347 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DOMESTOS THICK BLEACH RED POWER PRODIS d.o.o., Savska cesta 106, Zagreb Unilever UK Limited, 3 St James’s Road Kingston upon Thames, Surrey, Velika Britanija; Unilever Hungary, Vaci 128, Budimpešta, Mađarska natrijev hipoklorit (otopina s<10% aktivnog Cl) 1-5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje WC školjki, odvoda i podova u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/348 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
DRAKER 10.2 MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija cipermetrin 10% tetrametrin 2% 18 (proizvod za suzbijanje člankonožaca (insekata, pauka, rakova) u komunalnoj higijeni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/567 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
DRVOCID Fi ISKRA d.d., Kemijska industrija, Fučkani 6, Blaževdol, Sv.Ivan Zelina (proizvođač) permetrin 0,05% 8 (sredstvo za zaštitu drva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/198 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 31. ožujka 2010.
D-V VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) klorheksidin diglukonat 4% 3 (zaštita kože vimena i dezinfekcija vimena prije mužnje) tekućina (otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/390 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 30. lipnja 2009.
ECO-BAC WIPES ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab Deutschland GmbH; Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; Ecolab Ltd. V.Britanija izopropanol 25-30% 2 (dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu, dezinfekcija površina) maramice za dezinfekciju površina Klasa: UP/I-543-04/09-05/560 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
ECOSPERSE PLUS COSMO d.o.o., D. Gervaisa 41, Rijeka DBM Blending b.v., Nizozemska smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona <2,5% 11 (zaštita od korozije i razvoja obrastanja uslijed djelovanja mora u rashladnim sustavima s morskom vodom) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/407 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
EFFECT 25 EC UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija permetrin (cis:trans 25:75) 0,25% 18 (insekticid, za uništavanje letećih i gmižućih insekata) koncentrat za emulziju (EC) Klasa: UP/I-543-04/09-05/416 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 25. rujna 2009.
EFFECT FARRACID UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bifentrin 0,095 % 18 (insekticidi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/208 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
EFFECT MAMAC ZA KUHINJSKE MOLJCE UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija feromon Z,E-9,12-tetradekadienil acetat 2mg/mamcu 19 (repelenti) gotovi mamak, prozirno ljepilo Klasa: UP/I-543-04/09-05/209 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 1. srpnja 2009.
EFFECT MAMAC ZA MRAVE UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bifentrin 0,01 % 18 (insekticidi) pasta Klasa: UP/I-543-04/09-05/208 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
EFFECT RODENT BOX MEKI MAMAC UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija difenakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i štakora u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu) meki mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/412 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. 7. 2009.
EFFECT RODENT BOX PARAFINSKI BLOKOVI UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija difenakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i štakora u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu) parafinski blokovi Klasa: UP/I-543-04/09-05/414 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. 7. 2009.
EFFECT RODENT meki mamac UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija difenakum 0,005% 14 (rodenticid u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) svježi mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/211 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. travnja 2009.
EFFECT RODENT PARAFINSKI BLOKOVI UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija difenakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i štakora u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu) parafinski blokovi Klasa: UP/I-543-04/09-05/414 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. srpnja 2009.
EFFECT RODENT PELETE UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija difenakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i štakora u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstvu) pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/411 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. 7. 2009.
EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija permetrin (cis:trans 27:75) 0,25% 18 (insekticid, zaštita od nametnika) tekuća emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/220 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 19. svibnja 2009.
EFFECT UNIVERZALNI INSEKTICID AEROSOL UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija permetrin (cis:trans 25:75) tetrametrin 0,3% 18 insekticid, za uništavanje letećih i gmižućih insekata u zatvorenim i otvorenim prostorima aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/207 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 21. svibnja 2009.
EPICARE DES ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab Deutschland GmbH; Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; Ecolab Ltd. V.Britanija propan-1-ol 50-100% 1 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi, dezinfekcija ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/561 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
EUROSPRINT KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov (I) oksid, 30-40% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/41 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
EXODOR, INSTANT HAND SINITIZER BISKA d.o.o., Tavankutska 2 a, Zagreb Walex Products Company Inc, 2854 Leland, NC, SAD etanol 62% 1 (biocidni pripravak za osobnu higijenu ljudi) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/680 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
FACIRON FORTE MAMAC VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Klorfacinon 0,0075% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) mamci na bazi zrna žita za neposrednu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/338 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 29. lipnja 2009.
FACIRON ULJNI KONCENTRAT VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Klorfacinon 0,25% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) uljni koncentrat za pripremu mamaca Klasa: UP/I-543-04/09-05/337 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 29. lipnja 2009.
FACORAT BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija brodifakum 0,005% 14 (rodenticid) kompleks IT,kompleks, filter vrećice, parafinske kockice, parafinski blok s rupom 200g, parafinski blok s rupom 100g, parafinski listići, pelete, svježi mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/285 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 14. 10. 2009.
FACTOR ULV PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija D-fenotrin 10% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) vodena mikroemulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/750 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
FACTOR ULV BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija D-fenotrin 10% 18 (insekticidno sredstvo) tekući koncentrat (ME) Klasa: UP/I-543-04/09-05/280 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
FENTIN AEROSOL BELINKA HRVATSKA d.o.o., Bobovica 4, Samobor Belinka belles d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, Slovenija permetrin <1% 8 (tekuće sredstvo u obliku aerosola za uništavanje drvnih nametnika u namještaju i antikvitetima) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/489 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. siječnja 2010.
FICAM W Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France bendiokarb 80,00% 18 (insekticid) krutina, prah za vodenu suspenziju Klasa: UP/I-543-04/09-05/232 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. rujna 2009.
FILA SMUFFY KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija natrijev hipoklorit 2-5% 2 (uklanjanje plijesni i gljivica sa zidova) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/43 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
FLUBEX 7 EC MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija diflubenzuron 7% 18 (insekticid-larvicid za suzbijanje larvi komaraca, muha, simulida i chironomida) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/689 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
FLUPAK SPREJ ZA DEZINFEKCIJU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil, kloridi <1% 2 (sprej za dezinfekciju površina) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/661 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
FLUPAK VLAŽNE MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi <1% 2 (antivirusne i antibakterijske maramice za dezinfekciju površina) maramice Klasa: UP/I-543-04/09-05/661 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
FORMALDEHID IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Formaldehid 36% 2 (dezinfekcija materijala, pribora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/537 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. 12. 2009.
FORTEL-TOTO TEKUĆI DETERDŽENT ZA RUČNO PRANJE POSUĐA S DEZINFICIRAJUĆIM DJELOVANJEM Milla d.o.o., Stjepana Draganića 5, Zagreb (proizvođač) poliheksametilen bigvanid hidroklorid 1,00% 2 (tekući deterdžent za ručno pranje posuđa -s dezinficirajućim djelovanjem) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/637 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. studenoga 2009.
FUMAGRAR OPP KUNA CORPORATION d.o.o., Draše 68, Kraljevec na Sutli L.C.B. S.A., 71260 La Salle, Francuska bifenil-2-ol 20% 4 (dezinfekcijsko sredstvo na području hrane i hrane za životinje) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/206 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
FUMISPORE OPP KUNA CORPORATION d.o.o., Draše 68, Kraljevec na Sutli L.C.B. S.A., 71260 La Salle, Francuska bifenil-2-ol 20% 4 (dezinfekcijsko sredstvo na području hrane i hrane za životinje) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/205 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
FUNGITEX W CAPAROL d.o.o., Obrtnička 15, Sveta Nedelja CAPAROL GmbH, Roßdorfer Straße, Ober-Ramstadt cinkov pirition 1,1 g/l 3-jodo-2-propinil butilkarbamat 0,7 g/l 2-oktil-2H-izotiazol-3-on 0,7 g/l 10 (latex boja s fungicidnim i baktericidnim djelovanjem prikladna za površine ugrožene i napadnute od plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/576 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
GARDENTOP SVJEŽI MAMAK, PELETE, WAX BLOKOVI BARBANCOMMERCE d.o.o., Barban39, Barban Zapi Industrie Chimiche S.p.A, Conselve Padova, Italija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) svježi mamak, pelete, blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/26 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 14. travnja 2009.
GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb Hygiene Vision Limited, 36 phillips Court Water Street, Stamford PE9 2EE, GB etanol 70% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku) gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/190 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
GENIUS PRO SCHIMMELENTFERNER BAUMAX ZAGREB d.o.o., Velimira Škorpika 11, Zagreb J.W.Ostendorf GmbH&co, Njemačka kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi <2,5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo protiv plijesni za upotrebu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/57 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
GENOX TLK INTERNATIONAL ARTRIST, zajednički obrt, vl. Antonio Čulina i Marijana Ćiško, Slavka Kolara 25, Velika Gorica (proizvođač) natrijev hipoklorit <0,5% 2 (sredstvo za dezinfekciju površina, pribora i prostora u domaćinstvima i javnim objektima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/165 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
GERMACERT PLUS (EVERBRITE EXTRA) NCH CROATIA d.o.o., Nodilova 7, Zagreb NCH UK Ltd, Sirejovicka, Lovosice, Republika Češka didecildimetilamonij-klorid 4,5% 2 (sredstvo za čišćenje, dezinficiranje i deodoriranje krutih površina koje se mogu prati) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/696 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
GLODACID PLUS MEKI MAMAC UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija brodifakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje. miševa i štakora u području javnog zdravstva, komunalne higijene i veterinarstva) svježi mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/215 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. travnja 2009.
GUMMIPAINT A/F KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov tiocijanat 12,5-15% 21 (protuobraštajno sredstvo, boja za gumenjake) tekućina Klasa: UP/I 543-04/09-05/44 Ur. broj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. prosinca 2009.
HAND SANITIZER ECO DIES d.o.o., Pavla Šegote 26, Zagreb Queen Housewares&Cosmetic Co.Limited, Neuburg/Donau etanol 62% 1 (pripravak za dezinfekciju ruku) tekućina/gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/1 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
HAND SANITIZER TARDI d.o.o., Kamenarka 29, Zagreb Tehnical Concepts International Ltd. The Neutralle Centre Culley Peterbourgh PE26WA, Velika Britanija etanol 50-60% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/224 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
HAND SANITIZER 500 ML MEDICOPHARMACIA d.o.o., Kovinska 21, Zagreb (proizvođač) etanol 65%; alkil-benzil-dimetilamonijev klorid/benzalkonijev klorid 0,099% 1 (tekućina za čišćenje ruku s antibakterijskim djelovanjem) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/49 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
HAND SANITIZER 75 ML MEDICOPHARMACIA d.o.o., Kovinska 21, Zagreb (proizvođač) etanol 65% 1 (tekućina za čišćenje ruku s antibakterijskim djelovanjem) gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/48 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
HANSAPLAST LOSION PROTIV INSEKATA Beiersdorf d.o.o., Križna 8, Zagreb Florena GmbH, Am Eichberg, 04734 Waldheim, Njemačka etanol <10% etil N acetil-n-butil-beta-alaninat 15% 19 (repelent) emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/383 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 12. listopada 2009
HANSAPLAST SPREJ PROTIV INSEKATA (SPREJ S PUMPICOM) Beiersdorf d.o.o., Križna 8, Zagreb Florena GmbH, Am Eichberg, 04734 Waldheim, Njemačka etanol 15% etil N acetil-n-butil-beta-alaninat 15% 19 (repelent) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/382 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 12. listopada 2009
HEMPEL’S ANTIFOULING ALU SAFE 7120D HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) cinkov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja za plovila izrađena od aluminija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/08 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING COMBIC TIN FREE 71990 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid 25-50%, N-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin 1-3% 21 (protuobraštajna boja za primjenu u metalnoj industriji i brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/13 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING COMBIC TIN FREE 7199B HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag, (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% zineb 5-10% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/02 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 81900 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% 4,5-dikloro-2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on 1-3% 2 (tekućina za pročišćavanje i dezinfekciju vode) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/05 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 81920 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% 4,5-dikloro-2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on 1-3% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/05 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC 81950 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag, (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% 4,5-dikloro-2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on 1-3% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/05 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8190M HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%, bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. travnja 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8190N HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%, bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. travnja 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8195M HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%, bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. travnja 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC NCT 8195N HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%, bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. travnja 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC SAP 81970 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 50-75% bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja za primjenu u metalnoj industriji i brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/04 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING GLOBIC SAP 8197L HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%, bakrov pirition 3-5% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 1. travnja 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING OCEANIC 84950 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%; N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin 1-3%; zineb 3-5% 21 (samopolirajuća protuobraštajna boja bez sadržaja kostra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/07 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING OCEANIC 8495K HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50%; N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin 0,5-1%; zineb 5-10% 21 (samopolirajuća protuobraštajna boja bez sadržaja kostra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/06 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING OLYMPIC 86900 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% zineb 5-10% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/02 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S ANTIFOULING OLYMPIC 86950 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakrov (I) oksid, 25-50% zineb 5-10% 21 (protuobraštajna boja bez sadržaja kositra za primjenu u brodogradnji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/02 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 24. ožujka 2009.
HEMPEL’S GLIDE CRUISE 7170 G CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Pinturas Hempel S.A., Crta.De Sentmenat 108 08213 Polnya, Barcelona, Španjolska bakar(I) oksid 25-50% dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 1-3% 21 (samopolirajuća protuobraštajna boja za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/39 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. travnja 2009.
HEMPEL’S GLIDE SPEED 7630D CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Pinturas Hempel S.A., Crta.De Sentmenat 108 08213 Polnya, Barcelona, Španjolska bakar-tiocijanat 15-25% cinkov piriton 1-3% 21 (protuobraštajna boja tvrdog tipa (netopiva matrica za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/36 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. travnja 2009.
HEMPEL’S GLIDE SPEED 7648G CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Pinturas Hempel S.A., Crta.De Sentmenat 108 08213 Polnya, Barcelona, Španjolska bakar(I) oksid 25-50% dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 1-3% 21 (samopolirajuća protuobraštajna boja za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/39 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. travnja 2009.
HEMPEL’S HARD RACING 76484 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakar (I) oksid 25-50% dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 1-3% 21 protuobraštajna boja tvrdog tipa (netopiva matrica) za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/11 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
HEMPEL’S HARD RACING WHITE 76300 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakar-tiocijanat 15-25 % cink-pirition 1-3 % 21 (protuobraštajna boja tvrdog tipa (netopiva matrica) za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/10 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
HEMPEL’S MILLE DYNAMIC 71704 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakar (I) oksid 25-50% dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 1-3% 21 (samopolirajuća protuobraštajna boja za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/11 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. travnja 2009.
HEMPEL’S MILLE WHITE 71150 HEMPEL d.o.o., Novigradska 32, Umag (proizvođač) bakar-tiocijanat 15-25 % cink-pirition 1-3 % 21 (protuobraštajna boja tvrdog tipa (netopiva matrica) za jahte i brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/10 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 15. travnja 2009.
HEMPEL’S PROP-AF 712EX CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Pinturas Hempel S.A., Crta.De Sentmenat 108 08213 Polnya, Barcelona, Španjolska bakar-tiocijanat 5-10% dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 0,5-1 21 (protuobraštajna boja za jahte i brodove u obliku aerosola) tekućina u spremniku pod tlakom (aerosol) Klasa: UP/I-543-04/09-05/37 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 4. svibnja 2009.
HEMPEL’S PROP-CLEAR 076EX CHROMOS COMMERCE d.o.o., Av. Vukovar 271, Zagreb Pinturas Hempel S.A., Crta.De Sentmenat 108 08213 Polnya, Barcelona, Španjolska dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil] fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid 1-3% diklofluanid (ISO) 0,5-1% 21 (protuobraštajna boja za jahte i brodove u obliku aerosola) tekućina u spremniku pod tlakom (aerosol) Klasa: UP/I-543-04/09-05/38 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. travnja 2009.
HERBA MAX OGRLICA HERBA MAX SPRAY HERBA MAX POWDER HERBA MAX ŠAMPON VLAMAR d.o.o., Trg I. Kukuljevića 13, Zagreb Natural Best Products Laboratoires S.L., Španjolska, P.J. San Pedro Alcanatara C.Chipre, Nave 30 lavanda, lavandula hybrida, ekstrakt/ulje lavande 5% 19 (repelentsko sredstvo za buhe, krpelje i sl., za uporabu na životinjama) čvrsta tvar, tekućina za raspršivanje, prah za posipanje, tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/110 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 31. ožujka 2010.
HIDROCLEAN-SGR.BORDO PARET KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija natrijev hipoklorit 2%; kvarterni amonijevi spojevi,benzil C10-16 alkildimetil kloridi 0,03% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/57 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 6. kolovoza 2009.
HIPEROX® ALAPIS d.o.o., Slavonska avenija 26/9, Zagreb L ANTEC INTERNATIONAL Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts, SG1 4QN, Velika Britanija (zastupnik Bayer d.o.o., Zagreb) Peroctena kiselina 4,5-5,3% 3 i 4 (svišenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, baketrija i gljivica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/83 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 25. ožujka 2009.
HTH EASIFLO BRIQUETTE COCA-COLA HBC Hrvatska d.o.o., Milana Sachsa 1, Zagreb Arch Chemicals Ltd, Wheldon Road, Castelford, West Yorkshire, Velika Britanija natrijev hipoklorit (13% vodena otopina) 30% 5, 11 (sredstvo za dezinfekciju procesne i pitke vode) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/17 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
HYGIENICVIRUZID HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o., Cvetković 85a, Jastrebarsko HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH, Lunastrasse 5, Zell am See, Austrija glioksal 96 g/kg formaldehid 35 g/kg glutaraldehid 25 g/kg didecildimetilamonijev klorid 80 g/kg 2 (sredstvo za dezinfekciju površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/164 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
HYPOFOAM DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU natrijev hipoklorit <5% 2 (alkalno pjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju na bazi klora) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/307 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
IDZ RAPID A DEMENTION d.o.o., Tavankutska 2b, Zagreb Demention GmbH, Lindenweg 90, Tornesch, Njemačka propan-1-ol 35% etanol 25% 2 (pripravak za dezinfekciju površina, postrojenja ili radnih strojeva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/178 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
INA BU STABILIZATOR Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb (proizvođač) 2,2’,2’’-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol) 70,0-80,0%m/m 13 (sredstvo za zaštitu tekućina koja se dodaje u radnu emulziju za obradu metala u slučaju pojave mikrobiološkog zagađenja bakterijama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/225 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. travnja 2009
INA DEEMULZIN Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb (proizvođač) kvaterni amonijev klorid polimer 60% m/m 13 (sredstvo za cijepanje ili razbijanje rabljenih, iscrpljenih emulzija za obradu metala) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/224 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. travnja 2009
INA PER Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb (proizvođač) (etilendioksi)dimetanol <20,00%m/m, 3-jod-2-propinil butilkarbamat <0,9%m/m 13 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju emulzijskih sustava pri obradi metala) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/223 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 16. travnja 2009
INDEKO W CAPAROL d.o.o., Obrtnička 15, Sveta Nedelja CAPAROL GmbH, Roßdorfer Straße, Ober-Ramstadt cinkov pirition 1,1 g/l 3-jodo-2-propinil butilkarbamat 0,7 g/l 2-oktil-2H-izotiazol-3-on 0,7 g/l 10 (unutarnja boja na bazi umjetne smole za visokovrijedne premaze pri saniranju površina ugroženih i napadnutih plijesnima u industrijskim, vlažnim prostorima, te za olakšavanje higijene u stambenim prostorima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/575 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
INSETTICIDA FULMINE CONTRO MOSCE E ZANZARE INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8J, Zagreb Bergen s.r.l., Via Roma 90, Castel d’Azzano, Italija tetrametrin 0,2% 18 (insekticid protiv muha i komaraca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/471 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 7. travnja 2010.
INSETTICIDA FULMINE DRY CONTRO MOSCHE E ZANZARE INDOR d.o.o., Oreškovićeva 8J, Zagreb Bergen s.r.l., Via Roma 90, Castel d’Azzano, Italija piretrini 0,1% 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid 0,196% 18 (insekticid protiv muha i komaraca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/580 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 27. siječnja 2010.
INTERSMOOTH 360 SPC DARK RED BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka International Paint Italia SpA, Genova, Italija dibakrov oksid 25-50% cink pirition 2,5-10% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/03 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
INTERSMOOTH 7460HS SPC BROWN BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka International Paint Italia SpA, Via de Marini 61, Genova, Italija dibakrov oksid 25-50% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 2,5-10% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/651 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. veljače 2010.
INTERSWIFT 455FB DARK RED BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka International Paint Italia SpA, Via de Marini 61, Genova, Italija dibakrov oksid 25-50% cineb 2,5-10% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/528 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. veljače 2010.
ISR 700 PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka i Werner&Mertz prof.Vertiebs GmbH, Austrija natrijev hipoklorit 25-50% 4 (pjeneće sredstvo za brzo čišćenje i dezinfekciju površina otpornih na alkalne spojeve u kuhinjama i pogonima za preradu živežnih namirinica) granulat Klasa: UP/I-543-04/10-05/65 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
IT SEPT HORUS d.o.o., Klekovačka 30, Zagreb (proizvođač) poli heksametilen bigvanid-hidroklorid 0,05%, etilni alkohol 70% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) alkoholna otopina u natural spray dozi Klasa: UP/I-543-04/09-05/668 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
IVAPOOL ALGICID INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi benzilkoko alkildimetil, kloridi < 15% 2 (održavanje bazena) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/161 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. veljače 2010.
IVAPOOL KLOR GRANULAT INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) troklosen natrij, dihidrat 100% 2 (dezificijens za dezinfekciju bazenske vode) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/599 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
IVAPOOL KLOR TABLETE INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) simklosen 100% 2 (dezinfekcija bazenske vode) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/598 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 19. siječnja 2010.
IVAPOOL MULTITAB TABLETE INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) simklosen 90-95%; bakrov sulfat <5% 2 (dezinfekcija bazenske vode) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/164 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. veljače 2010.
IVAPOOL WINTERTREAT INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi benzilkoko alkildimetil, kloridi < 80% 2 (održavanje bazena) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/167 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. veljače 2010.
IVASAN S-15 INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) otopina vodikovog perkosida 35%<60% 2 (CIP pranja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/172 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
IVERO ALGICID IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi, benzil C8-18 alkildimetil kloridi <20% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/148 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
JD DIVERFOAM ACTIVE DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU vodikov peroksid 5-15%; peroctena kiselina <5% 2,4 (kiselo sredstvo za dezinfekciju za kružno čišćenje i prskanje; kiselo pjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju na bazi peroctene kiseline) tekuća sredstva Klasa: UP/I-543-04/09-05/312 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
JETCLEAN 8000 GEBERIT prodaja predstavništvo za RH, Kutnjački put 11, Zagreb Geberit Balena AG, Švicarska kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C12-18-alkildimetil klorid <5%, didecildimetilamonij-klorid <5%; kvarterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil(etilfenil)metil)dimetil kloridi <5% 2 (čišćenje i dezinfekcija tuš WC-a, automatski dozira sredstvo na dizne u školjki nakon korištenja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/39 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
JUBOCID JUB d.o.o., Ul. grada Vukovara 269c, Zagreb JUB kemična industrija d.o.o., Slovenija cinkov pirition<0,5% 3-jod-2-propinil butilkarbamat <0,2% 2-oktil-2H-izotiazol-3-on <0,1% 10 (biocidni dodatak premazima za sprječavanje razvoja algi i plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/405 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 29. ožujka 2010.
KALISTO CL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) natrij dikloroizocijanurat dihidtrat (triklosen natrij dihidrat 1%) 4 (praškasto sredstvo za strojno pranje i dezinfekciju posuđa) prašak Klasa: UP/I-543-04/09-05/544 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 6. studenoga 2009.
KALISTO T LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit, otopina (% aktivnog klora) <5% 4 (dezinfekcijsko sredstvo za strojno pranje posuđa s dezinfekcijskim učinkom) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/545 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 6. studenoga 2009.
KALISTO T PREMIUM LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit, otopina (% aktivnog klora) <5% 4 (dezinfekcijsko sredstvo za strojno pranje posuđa s dezinfekcijskim učinkom) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/545 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 6. studenoga 2009.
KEMOCID IMPREGNACIJA BEZBOJNA CHROMOS SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13, Lužani (proizvođač) permetrin <0,20% 8 (sredstvo za zaštitu drveta) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/365 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
KENYAFOG PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb COPYR S.p.A. Milano, Italija piretrin 0,38% piperonil butoksid 3,8% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/737 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 11. ožujka 2010.
KIDS CARE BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen Polimer N-Metilmetanamin s (klorometil)-oksiranom/polimerni kvarterni amonijev klorid 25-50% 2 (sredstvo protiv algi u bazenskoj vodi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/73 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
KLOR CONTROLMATIC d.o.o., Prokljanska 20, Šibenik TKI Hrastnik d.d. Slovenija klor 99,9% 5 (dezinfekcija vode) ukapljeni plin Klasa: UP/I-543-04/09-05/370 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 19. svibnja 2009.
KLOR GRANULE IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev diklorizocijanurat 99% 4,5 (dezinfekcijsko sredstvo za pitku vodu, biocidni proizvod u veterinarskoj higijeni) kristalin prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/539 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. 12. 2009
KLOR TABLETE IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Triklorizocijanurna kiselina 99% 5 (dezinfekcijsko sredstvo za pitku vodu) kristali-granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/538 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. 12. 2009
KODAN MARAMICE Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb Schülke&Mayr GmbH, Njemačka 2-propan (propan-2-ol) 30%, 1-propanol (propan-1-ol) 30% 1,2 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi i dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tkanina impregnirana dezinficirajućom otopinom Klasa: UP/I-543-04/09-05/643 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. prosinca 2009.
KODAN OTOPINA OBOJENA/BEZBOJNA Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb Schülke&Mayr GmbH, Njemačka 1-propanol (propan-1-ol) 10%, propan-2-ol (2-propanol) 45% 1 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi (dopušten je za opću dezinfekciju kože, vlasišta i sluznice)) alkoholna otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/644 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. prosinca 2009
K-OTHRINE SC 25 Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France deltametrin 2,54% 18 (insekticid) koncentrirana suspenzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/233 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. 10. 2009
KRC 740 PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka natrijev hipoklorit (13% vodena otopina) 30% 4 (sredstvo za čišćenje transportnih sanduka) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/16 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
KUMATETRALIL MAMAC KUMATETRALIL PARAFINSKI BLOKOVI KUMATETRALIL PELETE Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka kumatetralil 0,0375% 14 (rodenticid) mamac za direktnu primjenu, parafinski blokovi za direktnu primjenu, pelete za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/578 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009
KUMATETRALIL PRAH Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka kumatetralil 0,75% 14 (rodenticid) prah za direktnu primjenu, koncentrat za pripravu rodenticidnih mamaca Klasa: UP/I-543-04/09-05/577 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. studenoga 2009
KUTRICID BC 70 KUTRILIN TPV d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi, benzil C12-C14-alkildimetil, kloridi 17% 4 (dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/640 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 29. prosinca 2009.
LABKLOR LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) triklozen natrij, dihidrat (natrij dikloroizocijanurat, dihidrat)100% 2 (dezinficijens na osnovu aktivnog klora) praškasto sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/723 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
LABKLOR TABS LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) trikloroizocijanuronska kiselina (simklozen) 100% 2 (dezinficijens na bazi aktivnog klora) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/586 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
LABPRO FRESH LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,4% 2 (sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju kupaonica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/590 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
LABPRO HLADNJAK LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 5% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/496 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
LABPRO ODVOD LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit < 5% 2 (sredstvo za otčepljivanje i dezinfekciju odvoda) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/724 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 8. prosinca 2009.
LABPRO SANITAR LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,3% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje vodenog kamenca i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/497 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
LABPRO SAPUN S DEZINFICIJENSOM LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,5% 1 (tekući sapun bez mirisa za pranje i dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/722 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
LABPRO ULTRA LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 1% 2 (koncentrirano sredstvo za čišćenje jačih zaprljanja, kamenca i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/498 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. prosinca 2009.
LABPRO UNIVERZALNI S DEZINFICIJENSOM LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 5% 4 (tekuće alkalno nepjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/721 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
LABUDOL NM LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 5% 4 (tekuće neutralno mirisno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/496 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
LABUDOL NMA LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 2% 2 (neutralno mirisno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC-a) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/726 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
LABUDOL PT LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 2,5% 4 (deterdžent za ručno pranje i dezinfekciju posuđa) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/725 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
LANGZEIT-CHLOR-TABLETTEN 200g BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen triklorizocijanuronska kiselina (simklozen) 50-100% 2 (dezinfekcija vode u bazenima) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/76 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
LANGZEIT-MULTIFUNKTIONS-TABLETTEN 200 BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen triklorizocijanuronska kiselina (simklozen) 50-100% 2 (dezinfekcija vode u bazenima) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/76 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
LAVEX GEL »JADRAN«-Galenski laboratorij d.d., Pulac b.b., Rijeka (proizvođač) etanol 61% 1 (dezinficijens za suho pranje ruku) gel Klasa: UP/I-543-04/10-05/12 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
LAZURIT IMPREGNACIJA CHROMOS SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13, Lužani (proizvođač) permetrin <0,20% 8 (sredstvo za zaštitu drveta) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/363 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
LEE AMSTER Milla d.o.o., Stjepana Draganića 5, Zagreb (proizvođač) poliheksametilen bigvanid hidroklorid 0,80% 1 (biocidni proizvod za osobnu higijenu ljudi) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/53 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 5. studenoga 2009
LEXAN 83 SG PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb COPYR S.p.A. Milano, Italija acetamiprid 8,33% 18 (insekticid za suzbijanje muha) bijele granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/735 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
LIGNOCID IPREGNACIJA IFA (BEZBOJNA I OBOJENA) HERBOS d.d., Nikole Tesle 17, Sisak (proizvođač) borna kiselina <3%; dinatrijev tetraborat dekahidrat (borax) <3% 8 (insekticidno fungicidna zaštita drva, npr.krovne građe, građevna stolarija, vrtne klupe, ograde, lamperija i dr.) tekućina (na bazi vode) Klasa: UP/I-543-04/10-05/187 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 03. svibnja 2010.
LIGNOTON IMPREGNACIJA (BEZBOJNA I OBOJENA) HERBOS d.d., Nikole Tesle 17, Sisak (proizvođač) borna kiselina <2%; dinatrijev tetraborat dekahidrat (borax) <2% 8 (insekticidno fungicidna zaštita drva, npr.građevna stolarija, ograde, lamperija i dr.) tekućina (na bazi vode) Klasa: UP/I-543-04/10-05/188 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 03. svibnja 2010.
LIKVI ULTRA ANTIBACTERIAL SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) 5-kloro-2-(4-klorfenoksi)fenol 0,009% 4 (tekući deterdžent za ručno pranje posuđa, otklanja tvrdokorna zaprljanja i sprječava razmnožavanje bakterija na posuđu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/189 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
LS-1 LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,5% 2 (koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/587 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
LS-2 LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 2,5% 2 (koncentrirano sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/588 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
LS-4 LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 1% 2 (koncentrirano sredstvo za čišćenje jačih zaprljanja, kamenca i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/498 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. prosinca 2009.
MALAKOL PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Deltametrin 0,75% 14 (rodenticid) koncentrirana emulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/266 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
MARE NOSTRUM SP BLACK, RED, DARK BLUE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England dibakrov oksid 10-25%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/118 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
MARE NOSTRUM SP WHITE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakrov tiocijanat 10-25% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/134 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
MEGALON PARAFINSKI BLOKOVI BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid) parafinski blokovi Klasa: UP/I-543-04/09-05/268 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. studenoga 2009.
MEGALON PASTA BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu, za profesionalnu uporabu) svježi mamac u obliku paste Klasa: UP/I-543-04/10-05/144 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
MEGASAN BEZBOJNI CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) diklofluanid 0,4% permetrin 0,1% 8 (fungicidno-insekticidna impregnacija za zaštitu građevnog drva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/715 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. veljače 2010.
MEGAYACHT IMPERIAL ANTIFOULING ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Dibakrov oksid 25-50% Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/94 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 1. lipnja 2009.
MEGAYACHT ROYAL ANTIFOULING ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Dibakrov oksid 25-50% 4,5-dikloro-2-n-oktil-4-izotiazolin-3-on 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/95 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. lipnja 2009.
MELLERUD AKTIVNI GEL I ODRSTRANJIVAČ PROTIV PLIJESNI OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Mellerud Chemie GmbH, Bruggen, Njemačka vodikov peroksid <10% 2 (tekući koncentrat za uklanjanje plijesni, nakupina gljivica, algi, mahovina, mrljka od vlage, bakterija i spora) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/56 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
MERCATOR INSEKTICID PROTIV GMIŽUĆIH INSEKATA S RASPRŠIVAČEM MERCATOR-H d.o.o., Hravstke bratske zajednice 1, Velika Gorica BIOTEH podjetje za biotehnologiju d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana, Slovenija permetrin 0,25% 18 (insekticidno sredstvo protiv gmižućih insekata) sprej Klasa: UP/I-543-04/10-05/96 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 27. travnja 2010.
MERCATOR INSEKTICID PROTIV LETEĆIH INSEKATA S RASPRŠIVAČEM MERCATOR-H d.o.o., Hravstke bratske zajednice 1, Velika Gorica BIOTEH podjetje za biotehnologiju d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana, Slovenija tetrametrin 0,38% ekstrakt buhača (piretrini i piretroidi) 0,08% 18 (insekticidno sredstvo protiv letećih insekata) sprej Klasa: UP/I-543-04/10-05/99 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 1. travnja 2010.
MERCATOR SREDSTVO PROTIV MOLJACA 2/1 ZA ORMARE MERCATOR-H d.o.o., Hravstke bratske zajednice 1, Velika Gorica BIOTEH podjetje za biotehnologiju d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana, Slovenija permetrin 0,092% 18 (insekticidno sredstvo protiv moljaca za ormare) impregnirana ljepenka Klasa: UP/I-543-04/10-05/98 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 1. travnja 2010.
MERGAL K12N CHROMOS d.d., Zagrebačka 30, Samobor Troy Chemical Europe BV, Maassluis, Nizozemska 2-brom-2-nitropropandiol 7-10% smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona 1-2,5% 6 (konzervans protiv gljivica u grafičkim bojama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/93 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 24. ožujka 2010.
MERPIN 8005 PSUNJ d.d., tvornica kože Rešetari, Kožarska 18, Rešetari Carpetex Lederhilfmittel, Njemačka (benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat <1% 9 (sredstvo za konzerviranje kože i krzna) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/175 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
METRADIN FLOW PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija deltametrin 2,5% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) koncentrirana vodena suspenzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/789 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 25. ožujka 2010.
METRADIN FLOW BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Deltametrin 2,5,% 18 (insekticid) koncentrat za suspenziju Klasa: UP/I-543-04/09-05/279 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. rujna 2009.
MICROFLY Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Industria Chemica LEICA S.p.a., Forli, Italia cipermetrin 10,00% 18 (insekticid) tekućina, mikrokapsulirana suspenzija (CS) Klasa: UP/I-543-04/09-05/257 Urbroj: 543-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. listopada 2009.
MICROSENE PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija permetrin 95% cis/trans 25/75 15% tetrametrin 2,5% piperonil butoksid 12,5% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) koncentrirana vodena mikroemulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/786 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
MICROSENE BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija permetrin 15% tetrametrin 2,5% Piperonil butoksid 12,5% 18 (insekticid) tekuća mikroemulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/278 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. rujna 2009.
MICROSHIELD™ DODEMAN® JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka izopropanol 36% propan-1-ol 28% 1 (alkoholna dezinfekcija ruku (higijenska i kirurška)) za uporabu u zdravstvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/325 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
MICROSHIELD™ DODEMAN® EXTRA JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka izopropanol (propan-2-ol) 30%, propan-1-ol 25% etanol 20% klorheksidindiglukonat (20%-tni) 2,5% 1 (alkoholna dezinfekcija ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/326 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 30. prosinca 2009.
MICROSHIELD™ DODEMAN® GEL JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka izopropanol <10% etanol <80% bifenil-2-ol 0,1% 1 (sredstvo za dezinfekciju kože) za uporabu u zdravstvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/327 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
MICROSHIELD™ DODESEPT® C JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka propan-1-ol 45% etanol 25% bifenil-2-ol 0,1% 1 (sredstvo za dezinfekciju kože i higijensku dezinfekciju ruku) za uporabu u zdarsvtvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/328 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
MICROSHIELD™ DODESEPT® T JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka izopropanol 30% propan-1-ol 25% etanol 20% bifenil-2-ol 0,1% 1 (sredstvo za dezinfekciju kože i higijensku dezinfekciju ruku) za uporabu u zdravstvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/329 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
MICROSHIELD™ LANOSOAP® DES JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Schulke & Mayr GmbH, Robert Koch Str. 2, Nordestedt, Njemačka propan-1-ol 10% izopropanol 8% bifenil-2-ol 2% 1 (antimikrobni losion za pranje (za dekontaminaciju ruku, uključujući higijensku dezinfekciju ruku)) za uporabu u zdravstvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/330 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
MIKRO-QUAT CLASSIC ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab Deutschland GmbH; Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; Ecolab Ltd. V.Britanija kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-C16-alkildimetil, kloridi 5-10% 2 (dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/559 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
MOBY SANITIZER HORUS d.o.o., Klekovačka 30, Zagreb (proizvođač) poli heksametilen bigvanid-hidroklorid 0,05%, etilni alkohol 70% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) vlažne maramice natopljene alkoholnom otopinom Klasa: UP/I-543-04/09-05/668 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. siječnja 2010.
MOSCHINA MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Kwizda France S.A.S., 30 Avenue de l’Admiral Lemonnier, Marly de Roi, Francuska acetamiprid 0,5% 18 (proizvod za suzbijanje člankonožaca (insekata, pauka, rakova) u komunalnoj higijeni) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/573 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. veljače 2010.
MR MUSCLE KITCHEN DEGREASER DISINFECTANT DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU alkildimetil benzil C12-16 amonijev klorid 5-15% 2, 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfeciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/304 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
MULTIGIENIC TREND PAPIR d.o.o., Srednja 6, Batina Sutter Industries S.p.A., Borghetto borbera, Italija etanol 5-10%; 2-hidroksibifenil (bifenil-2-ol) 0,032% 4 (dezinfekcijsko višenamjensko sredstvo za područja gdje se obrađuje hrana) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/217 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
MURIN DIFE PELETE MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija difenakum 0,005% 14 (rodenticid namijenjen suzbijanju miševa i štakora u komunalnoj higijeni) pelete, čvrsta tvar Klasa: UP/I-543-04/09-05/568 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
MURIN FORTE PELETE MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid namijenjen suzbijanju miševa i štakora u komunalnoj higijeni) pelete, čvrsta tvar Klasa: UP/I-543-04/09-05/571 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
MURIN FORTE SVJEŽI MAMAK MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid namijenjen suzbijanju miševa i štakora u komunalnoj higijeni) svježi mamak, čvrsta tvar Klasa: UP/I-543-04/09-05/572 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
MURIN SVJEŽI MAMAK MOUNT TRADE d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 8, Garešnica Vebi istituto biochemico s.r.l., Via Desman 43, Borgoricco, Italija difenakum 0,005% 14 (rodenticid namijenjen suzbijanju miševa i štakora u komunalnoj higijeni) svježi mamak, čvrsta tvar Klasa: UP/I-543-04/09-05/570 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
NALCO 7330 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (3:1) 1,5-1,9% 11 (sredstvo za suzbijanje rasta mikroorganizama u industrijskim rashladnim vodama) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/186 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 9. ožujka 2010.
NALCO 77351 INA industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb Sektor Rafinerije nafte Rijeka, Urinj b.b. Kostrena Nalco Europe B.V., Leiden, Nizozemska didecildimetil-amonij klorid 30-60% propan-2-ol 10-30% 11 (sredstvo za sprečavanje rasta beskralješnjaka u sustavima za hlađenje vodom) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/744 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
NALCO 8514 INA industrija nafte d.d. SD Rafinerija i marketing, Rafinerijska prerada,Rafinerija nafte Rijeka, Urinj b.b. Kostrena Nalco Europe B.V. Nizozemska Didecildimetilamonijev klorid 10-25% Izopropanol 5-10% 11 (sredstvo za zaštitu protiv algi) vodena otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/68 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. kolovoza 2009.
NALCO 8514 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska didecildimetil amonij klorid 10-25%, izopropanol (propan-2-ol) 5-10% 11 (sredstvo za suzbijanje rasta mikroorganizama u industrijskim rashladnim vodama) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/185 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
NALCO STABREX (R) ST 70 INA industrija nafte d.d. SD Rafinerija i marketing,Rafinerijska prerada,Rafinerija nafte Rijeka, Urinj b.b. Kostrena Nalco Europe B.V. Nizozemska Natrijev hipoklorit 0,0001-10%, Natrijev hidroksid 1-5% 11 (sredstvo za zaštitu protiv algi) vodena otopina Klasa: UP/I-543-04/09-05/69 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 7. kolovoza 2009.
NALCO STABREX (R) ST 70 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska natrijev hipoklorit 1-<10% 11 (sredstvo za suzbijanje rasta mikroorganizama u industrijskim rashladnim vodama) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/190 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
NALCO WT-040 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska natrijev hipoklorit 1-<10% 11 (sredstvo za suzbijanje rasta mikroorganizama u industrijskim rashladnim vodama) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/188 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
NALCO WT-326 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska didecildimetil amonij klorid 10-25%, izopropanol (propan-2-ol) 5-10% 11 (sredstvo za suzbijanje rasta mikroorganizama u industrijskim rashladnim vodama) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/189 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
NATRIJEV HIPOKLORIT DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU natrijev hipoklorit 10-20% 2,4 (sredstvo za dezinfekciju na bazi aktivnog klora za ručnu i CIP dezinfekciju) tekuće sredstvo (vodena otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/311 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 26. studenoga 2009.
NATRIJEV HIPOKLORIT 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Ivero d.o.o., Zagreb natrij hipoklorit 15% 2,4 (dezinfekcijsko sredstvo za bazenske i spa vode i cjevovode za pitku vodu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/633 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 9. ožujka 2010.
NATRIJEV HIPOKLORIT 15% INOKEM d.o.o., Ivanić-Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) natrijev hipoklorit, otopina s 15% aktivnog klora 2 (za tretman i obradu voda) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/423 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
NATRIJEV HIPOKLORIT 17% IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit 17% 5 (dezinfekcijsko sredstvo za pitku vodu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/540 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 1. 12. 2009.
NEOPITROID ALFA VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Alfacipermetrin 6% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata) koncentrirana suspenzija SC Klasa: UP/I-543-04/09-05/342 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. kolovoza 2009.
NEOPITROID EC 20 VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Permetrin 20% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata) emulzioni koncentrat EC Klasa: UP/I-543-04/09-05/341 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. kolovoza 2009.
NEOPITROID PRAŠIVO VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica) Permetrin 05% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata) prašivo za izravnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/339 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
NEOPITROID premium VETERINA KALINOVA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica (proizvođač) permetrin 10,8% esbiotrin 0,15% piperonil butoksid 11% 18 (insekticid za suzbijanje insekata (komaraca, muha, osa) za primjenu na otvorenom i zatvorenom prostoru u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) koncentrat za emulziju (EC) Klasa: UP/I-543-04/09-05/340 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-5 Zagreb, 4. veljače 2010.
NEOPOL AKRILOCID-TK CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) tiabendazol 0,1350%; 2-oktil-2h-izotiazol-3-on0,0225% 10 (fungicidni premaz za zaštitu unutarnjih zidova i stropova od razvoja plijesni) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/184 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
NEOPOL FUNGISTOP CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi, benzil C12-16-alkildimetil kloridi 1,5% 10 (fungicidna impregnacija za dezinfekciju unutarnjih i vanjskih zidova zaraženih plijesnima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/182 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
NIPACIDE BK Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb Clariant Production UK Ltd. 2,2’,2’’-(heksahidro-1,3,5-triazin-triil)trietanol 70-80% 13 (sredstva za zaštitu tekućina za obradu metala od mikrobnog kvarenja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/95 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
NON STOP BLACK, RED, BLUE, DARK BLUE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England dibakrov oksid 10-25%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/118 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
NON STOP WHITE, GREY ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakrov tiocijana 25-50%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/112 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010..
OFF! LOSION ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England N,N-dietil-m-toluamid 5-10% 19 (pripravak za odbijanje komaraca) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/518 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
OFF! REPELENT U SPREJU-LAGAN I MIRISAN ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska N,N-dietil-m-toluamid 10-20% 19 (pripravak za odbijanje komaraca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/518 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
OFF! SPREJ ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Colep Polska, Przemystowa 10, Kleszczow, Poljska N,N-dietil-m-toluamid 10-20% 19 (pripravak za odbijanje komaraca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/518 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
OMNISAN ®-V 5% VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) benzil(dodecil) dimetilamonijklorid 3-5%, benzil(tetradecil) dimetilamonijklorid 1,5-3% 1,2,3,4 (dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju površina, predmeta, uređaja, opreme) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/393 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 3. srpnja 2009.
ONDA TREND PAPIR d.o.o., Srednja 6, Batina Sutter Industries S.p.A., Borghetto borbera, Italija 2-(2-butoksietoksi)etanol 1-5%; alkoksilirani masni alkohol 1-5% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju svih perivih površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/216 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
ONE SHOT PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt u 25%; 7-8%, piperonil butoksid 15-20% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih člankonožaca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/10-05/94 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 7. travnja 2010.
OSSIGENO GRANULARE KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis(sulfat) 100% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) bijeli kristalični prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/58 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
OUST SPREJ 3 U 1 400 ml (fresh garden) ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Europlant, Mijdrecht, Nizozemska kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12–18-alkildimetil, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1) <0,5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za osvježivanje zraka i/ili površina) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/428 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. ožujka 2010.
OUST SPREJ 3 U 1 400 ml (open air) ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Europlant, Mijdrecht, Nizozemska kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12–18-alkildimetil, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1) <0,5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za osvježivanje zraka i/ili površina) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/428 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. ožujka 2010.
P3 ALCODES ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; etanol 50-100% 4 (sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/80 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
P3 MANODES ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; etanol 50-100%; propan-2-ol 25-30% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku u prehrambenoj industriji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/87 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
P3 MANOSAN ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; limunska kiselina 5-10%; triklosan 0,5-1% 1 (sredstvo za pranje dezinfekciju ruku u prehrambenoj industriji) gel-spreman za uporabu Klasa: UP/I-543-04/10-05/88 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
P3-HXPOCHLORAN ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab Deutschland GmbH; Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; Ecolab Ltd. V.Britanija natrijev hipoklorit 5-10% 4 (sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji) koncentrirana tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/553 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
P3-HXPOCHLORAN 135 ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab Deutschland GmbH; Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; Ecolab Ltd. V.Britanija natrijev hipoklorit 5-10% 4 (sredstvo za dezinfekciju u prehrambenoj industriji) koncentrirana tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/553 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
P3-TOPAX 66 ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb Ecolab d.o.o., Slovenija; Ecolab SNC Francuska; Ecolab bvbv/sprl Belgija; Ecolab STL Italija; natrijev hipoklorit 2-5% 4 (sredstvo za pranje dezinfekciju u prehrambenoj industriji) koncentrirana tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/79 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
PASTIGLIE POLIFUNZIONE 200 KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija trikloroizocianuronska kiselina 96% bakrov sulfat 0,5% 2 (višefunkcionalne tablete za dezinfekciju, pročišćavanje vode u bazenima i protiv mahovine) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/62 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
PATIENTPAK ANTIMICROBIAL HAIR AND BODY WASH VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija benzodidecinijev klorid 0,15% 2-fenoksietanol 0,05% didecil-dimetil-amonij klorid 0,05% 1 (antibakterijski gel za pranje kose i tijela) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/664 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
PATIENTPAK – ANTIBAKTERIJSKE MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija benzalkonij klorid 0,45%, didecildimetilamonij klorid 0,4%, poliheksametilen biguanid (PHMB) 0,1% 2-fenoksietanol 0,05%, 2 (antibakterijske maramice za dezinfekciju) maramice Klasa: UP/I-543-04/09-05/666 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
PATIENTPAK – ANTIBAKTERIJSKI SPREJ ZA DEZINFEKCIJU RUKU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija benzalkonij klorid 0,45%, didecildimetilamonij klorid 0,4%, poliheksametilen biguanid (PHMB) 0,1% 2-fenoksietanol 0,05%, 1 (antibakterijski sprej za dezinfekciju ruku) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/666 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
PATIENTPAK-SPREJ ZA DEZINFEKCIJU TKANINA VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija benzalkonij klorid 0,45%, didecildimetilamonij klorid 0,4%, poliheksametilen biguanid (PHMB) 0,1% 2-fenoksietanol 0,05%, 2 (antibakterijske maramice za dezinfekciju tkanina) maramice Klasa: UP/I-543-04/09-05/666 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
PBK 2,5 BD Pinus Agro d.o.o., Trg Ante Sttarčevića 7, Osijek, Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, Rače Slovenija 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on 2-metil-2H-izotiazol-3-on <2,5% 6 (konzervansi za gotove pripravke, osim hrane i hrane za životinje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/408 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 13. kolovoza 2009.
PC 302 NCH CROATIA d.o.o., Nodilova 7, Zagreb NCH UK Ltd, Sirejovicka, Lovosice, Republika Češka didecildimetilamonij-klorid 3,6mg/g klorheksidin diglukonat 1,4mg/g benzalkonijev klorid 0,9mg/g 1 (antibakterijske maramice za čišćenje ruku) maramice natopljene antibakterijskom tekućinom. Klasa: UP/I-543-04/09-05/753 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 4. veljače 2010.
PEDELINE PRO BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb CID LINES NV/SA, Waterpoorstraat 2, B-8900 Ieper, Belgija alkildimetilbenzilamonijklorid 25%; glutaraldehid 15%, didecildimetilamonijklorid 10% 3 (dezinficijens za primjenu u veterini) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/273 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
PENGUIN MARE NOSTRUM NEGRO ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd dibakrov oksid 25-50% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/106 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. srpnja 2009.
PENGUIN MARE NOSTRUM RED ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd dibakrov oksid 25-50% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/105 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. srpnja 2009.
PENGUIN MARE NOSTRUM WHITE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Bakrov tiocijanat 25-50% diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/104 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17.kolovoza 2009.
PENGUIN NON-STOP WHITE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Bakrov tiocijanat 10-25% Diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/102 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. kolovoza 2009.
PENGUIN PERFORMANCE WHITE PENGUIN PERFORMANCE RED PENGUIN PERFORMANCE BLUE PENGUIN PERFORMANCE BLACK ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Bakrov tiocijanat 2,5-10% Cinkov pirition 2,5-10% Diklofluanid 2,5-10% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/96 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. kolovoza 2009.
PENGUIN RACING WHITE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd Bakrov tiocijanat10-25% Diklofluanid1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/100 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. kolovoza 2009.
PERIN FINAL SAPONIA d.d., Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) alkildimetilbenzil amonijev klorid 9% 2 (sredstvo za ispiranje i dezinfekciju rublja) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/139 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
PERMACLEAN PC-55 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Nalco Europe B.V., Nizozemska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (3:1) 3-10% 11 (sredstvo za uništavanje mikroorganizama i naslaga mikroorganizama na membranama (RO-nanofiltracije i ultrafiltracije) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/187 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
PEROKSIOCTENA KISELINA IVERO d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) peroctena kiselina 10-25%; vodikov peroksid 8-35% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/149 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
PERTRIN S PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb COPYR S.p.A. Milano, Italija permetrin 5%, piperonil butiksid 3% tetrametrin 0,75% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti)) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/734 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. ožujka 2010.
PIRETRO SAFE EC PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb COPYR S.p.A. Milano, Italija piretrin 1,5% piperonil butoksid 12% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) koncentrirani insekticid u obliku emulzije Klasa: UP/I-543-04/09-05/738 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
PIRETRUM MICRO BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Piretrin 1,5%, Piperonil butoksid 11,5% 18 (insekticid) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/443 Urbroj: 534-08-01-4/2 -09-2 Zagreb, 14. kolovoza 2009.
PIROSTOP IMPREGNACIJA CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) diklofluanid 0,4% permetrin 0,1% 8 (fungicidno-insekticidna impregnacija za zaštitu građevnog drva) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/715 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. veljače 2010.
PITROID ELEKTRIČNI APARAT + 10 TABLETA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija esbiotrin?2,55% 18 (insekticid,zaštita od nametnika) kruta masa(tablete) Klasa: UP/I-543-04/09-05/31 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PITROID ELEKTRIČNI APARAT + TEKUĆE PUNJENJE NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija esbiotrin?3% 18 (insekticid,zaštita od nametnika) tekućina (otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/29 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PITROID MAMCI ZA ŽOHARE NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija fenitrotion 5% 18 (insekticid) kruta masa Klasa: UP/I-543-04/09-05/28 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 12. lipnja 2009.
PITROID PRIJENOSNI APARAT ZA OTVORENI PROSTOR NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb palma electronic S.r.l., Via dell’ Industria 7, Verona, Italija 2,3,5,6-tetrafluorobenzil trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetilcikloprpankarboksilat/ tranflutrin 49% 18 (insekticid) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/437 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 27. siječnja 2010.
PITROID PUNJENJE ZA OTVORENI PROSTOR NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb palma electronic S.r.l., Via dell’ Industria 7, Verona, Italija 2,3,5,6-tetrafluorobenzil trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-dimetilcikloprpankarboksilat/ tranflutrin 49% 18 (insekticid) čvrsti insekticid Klasa: UP/I-543-04/09-05/437 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 27. siječnja 2010.
PITROID SPIRALE CITRONELLA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A., Via Fersina 4, Trento, Italija d-aletrin 0,2% 18 (insekticid) kruta masa Klasa: UP/I-543-04/09-05/27 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 12. lipnja 2009.
PITROID SPIRALE NEUTRAL NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A., Via Fersina 4, Trento, Italija d-aletrin 0,2% 18 (insekticid) kruta masa Klasa: UP/I-543-04/09-05/27 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 12. lipnja 2009.
PITROID SPRAY PROTIV GMIŽUĆIH KUKACA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilat 0,25 (permetrin) tetrametrin 0,20 18 (insekticid,zaštita od nametnika) tekućina u sprayu Klasa: UP/I-543-04/09-05/25 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. travnja 2009.
PITROID SPRAY PROTIV LETEĆIH KUKACA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilat 0,25% (permetrin) tetrametrin 0,20 % 18 (insekticid) tekućina u sprayu Klasa: UP/I-543-04/09-05/24 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. travnja 2009.
PITROID TABLETE PROTIV KOMARACA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija esbiotrin 2,55% 18 (insekticid, zaštita od nametnika) kruta masa (tablete) Klasa: UP/I-543-04/09-05/23 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PITROID TEKUĆE PUNJENJE NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija esbiotrin?3% 18 (insekticid) tekućina (otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/51 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PITROID TOTAL SPRAY NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb (proizvođač) piperonil butoksid (0,34%),m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2dimetilciklopropankarboksilat/permetrin(0,25%), tetrametrin (0,20%), d-fenotrin (0,01%) 18 (insekticid,zaštita od nametnika) tekućina (otopina) u sprayu Klasa: UP/I-543-04/09-05/49 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PITROID TRAKE PROTIV MOLJACA NEVA d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb Zobele holding S.p.A.,Trento, Italija vaportrin (empentrin) 14,3% 18 (insekticid,zaštita od nametnika) čvrsti (trake) Klasa: UP/I-543-04/09-05/50 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. svibnja 2009.
PJENOLAB A LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit < 5% 4 (tekuće alkalno pjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/729 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 14. prosinca 2009.
PJENOLAB K LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 2% 4 (tekuće kiselo pjeneće sredstvo za čišćenje i dezinfekciju s inhibitorom korozije za cink) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/730 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
PLISINA PETROKEMIJA d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina (proizvođač) etanol 30-60% 2 (sredstvo za odstranjivanje plijesni u domaćinstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/507 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
PLIVA® SEPT LUCID PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb (proizvođač) etanol 46% propan-2-ol <25% 1 (alkoholni antiseptik za ruke) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/378 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
PLIVA®SEPT PJENUŠAVI PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb (proizvođač) propan-2-ol (izopropanol) 4% D-glukonska kiselina, spoj s N,N"-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekan diamidinom (2:1) (klorheksidin diglukonat 20%) 4,5%) 1 (deterdžentni antiseptik za ruke i kožu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/380 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
PLIVA®SEPT TINKTURA PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb (proizvođač) propan-2-ol 70% D-glukonska kiselina, spoj s N,N"-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekan diamidinom (2:1) (klorheksidin diglukonat) 0,5% 1 (alkoholni dezinficijens za površine i kožu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/381 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
PODIN UNIVERSAL ANTIBACETRIAL SAPONIA d.d.,Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) alkil (c12-C16)-dimetil-benzil amonijev klorid 1,5% 2 (sredstvo za redovito čišćenje i njegu vodoperivih površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/138 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 30. studenoga 2009.
POLIFLOR GREEN CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb (proizvođač) tiabendazol 0,0810%; 2-oktil-2h-izotiazol-3-on 0,0014% 10 (fungicidni premaz za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/183 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
PREMISE GEL Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France imidakloprid 2,15% 18 (insekticid) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/236 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. rujna 2009
PRESOL (BRAŠNASTI MAMAK) PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Bormadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu) brašnasti mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/324 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. travnja 2009.
PRESOL (FILTER VREĆICE) PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Bormadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu) filter vrećice Klasa: UP/I-543-04/09-05/322 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. travnja 2009.
PRESOL (PARAFINSKI BLOK) PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Bormadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa u javnom zdravstvu) parafinski blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/323 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 3. travnja 2009.
PRESOL (ZRNATI MAMATK, SVJEŽI MAMAK, PELETE, PAHULJICE) PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Colkim Srl, Ozzanno Emilia, Italija Bormadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa u javnom zdravstvu) zrnasti mamak, svježi mamak, pelete, pahuljice Klasa: UP/I-543-04/09-05/265 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 26. ožujka 2009.
PRESOL PLUS (PŠENICA, SVJEŽI MAMAC, PELETE, PARAFIN) PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb Industrialchimica Srl, Italija Bormadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa u javnom zdravstvu) zrnati mamac na osnovi pšenice svježi mamac u obliku paste pelete parafinski mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/736 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. siječnja 2010.
PRIMASEPT MED OTOPINA Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb Schülke&Mayr GmbH, Njemačka 1-propanol (propan-1-ol) 10%, propan-2-ol (2-propanol) 8%, bifenil-2-ol 2% 1 (biocidni proizvod za osobnu higijenu ljudi (higijenska dezinfekcija ruku i kože pranjem)) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/646 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 22. prosinca 2009
PROPELLER KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov tiocijanat, 7-10% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/35 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
PROTECT WIPES ANTIVIRUSNE I ANTIBAKTERIJSKE MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi <1% 2 (antivirusne i antibakterijske maramice za dezinfekciju površina) maramice Klasa: UP/I-543-04/09-05/661 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
PROTECTGEL – GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija etanol 50-70% 1 (gel za dezinfekciju ruku) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/658 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
PROTECTSPRAY ANTIVIRUSNI I ANTIBAKTERIJSKI SPREJ ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA VALENS Int. trgovina d.o.o., Samoborska cesta 253, Zagreb GAMA Healthcare Ltd., 39 Hampstead House, 176 Finchley Road London, Velika Britanija kvarterni amonijevi spojevi; benzil-C8-18-alkildimetil,kloridi <1% 2 (antivirusni i antibakterijski sprej za dezinfekciju površina) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/661 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. siječnja 2010.
PUREXOL 2 Gincops d.o.o., Vinogradska 98, Koprivnica Sopura chemie GmbH, Njemačka natrijev hipoklorit,otopina aktivnog klora, 3% 4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju tankova, cijevi, punjača boca, bačvica u industriji) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/445 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 25. rujna 2009.
QUATTRORABS 200 OBI TRGOVINA d.o.o., Buzinski Krči 1, Buzin, Novi Zagreb Pool Friends GmbH, Austrija simklozen (trikloroizocijanuronska kiselina) >90% 2 (sredstvo za održavanje (dezinfekciju) vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/516 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 26. siječnja 2010.
QUICK BAYT Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Chemtura Netherlands N.V., Amsterdam, Nizozemska Imidakloprid 0,50% 18 (insekticid-larvicid) granule za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/237 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. 8. 2009
QUICK BAYT SPRAY (GRANULE ZA SPRAY) Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Detia Degesch GmbH, Njemačka Imidakloprid 10,00% 18 (insekticid-larvicid) granule za pripremu otopine Klasa: UP/I-543-04/09-05/238 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 10. 8. 2009
QUICK DES PLAVI SERVIS d.o.o., Benussijeva 34, Pula Tana Chemie GmbH, Ingelheimstrasse 1-3, Mainz, Njemačka propan-2-ol (izopropanol) 70-80% 4 (alkoholno sredstvo za brzu dezinfekciju površina otpornih na alkohol u području keteringa i prerade živežnih namirnica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/64 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. ožujka 2010.
RACIMUN PASTE Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France kumatetralil 0,0375% 14 (rodenticid) mamac, pasta za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/443 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 1. prosinca 2009
RACING BLACK, RED, BLUE, DARK BLUE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England dibakrov oksid 10-25%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/118 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
RACING ULTRASPEED ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakar 10-25% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/119 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
RACING WHITE, GREY ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England bakrov tiocijana 25-50%; diklofluanid 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/112 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 16. travnja 2010.
RAFFAELLO KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Veneziani Yachting s.r.l., Piazza Tommaseo 4, Trst, Italija bakrov (I) oksid, 30-40% 21 (protuobraštajna boja za čamce) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/46 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 19. ožujka 2009.
RAID INSEKTICIDNA PJENA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Wax S.P.A., Milano, Italija ciflutrin <0,1% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/425 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. ožujka 2010.
RAID MAX SPREJ PROTIV MRAVA I ŽOHARA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Europlant, B.V.Postbus 38, Mijdrecht, Nizozemska cipermetrin cis/trans +/- 40/60 <0,5% imiprotrin <0,5% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/426 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. ožujka 2010.
RAID NIGHT&DAY REFIL ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb Zobele Industrie Chimice, Torino, Italija 2,3,5,6-tetrafluorobenzil trans-2-(2,2- diklorovinil)-3,3-dimetilciklopropan karboksilat / transflutrin 10-20% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) tekućina (uljna) Klasa: UP/I-543-04/09-05/427 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. ožujka 2010.
RAID SILVER, TEKUĆINA ZA ELEKTRIČNI APARAT ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb EurAFNE Ltd, Frimely Green, Camberley, Velika Britanija praletrin <2% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/430 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 19. ožujka 2010.
RAID SPREJ PROTIV MUHA I KOMARACA ORBICO d.o.o., Škorpikova 3a, Zagreb S.C. Johnson Europlant, B.V.Postbus 38, Mijdrecht, Nizozemska tetrametrin <0,5% permetrin <0,5% 18 (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) aerosol Klasa: UP/I-543-04/09-05/431 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 18. ožujka 2010.
RATACUM HERBOS d.d., Nikole Tesle 17, Sisak COPYR S.p.A., Milano, Italija difenakum 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i drugih glodavaca u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) svježi mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/475 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 13. siječnja 2010.
RATIMOR MEKI MAMAC UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i drugih glodavaca u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) meki mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/219 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. travnja 2009.
RATIMOR PARAFINSKI BLOK UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i drugih glodavaca u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) parafinski blok Klasa: UP/I-543-04/09-05/218 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. travnja 2009.
RATIMOR PELTE UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i drugih glodavaca u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/222 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. travnja 2009.
RATIMOR ŽITNI MAMAC UNICHEM AGRO d.o.o., Dvorska 2, Jakovlje UNICHEM d.o.o., Sinjska Gorica 2, Vrhnika, Slovenija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje miševa i drugih glodavaca u javnom zdravstvu, komunalnoj higijeni i veterinarstvu) žitni mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/217 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. travnja 2009.
REVAL HAND GEL NATURAL Galimed d.o.o., Makarska 5, Zagreb Intermed S.A., Pharmaceutical Laboratorie, Kifissia, Greece etanol 70%, triklosan 0,05% 1 (za osobnu higijenu ljudi, dredstvo za brzu i unčikovitu dezinfekciju ruku bez uporabe vode ili sapuna) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/562 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 3. prosinca.2009
RODEXION PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u javnom zdravstvu) svježi mamac u obliku paste, zrnati mamac na osnovi pšenice, pelete, parafinski mamac Klasa: UP/I-543-04/09-05/787 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 25. ožujka 2010.
RODEXION BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Bromadiolon 0,005% 14 (rodenticid) kompleks IT,kompleks, filter vrećice, parafinske kockice, parafinski blok s rupom 200g, parafinski blok s rupom 100g, parafinski listići, pelete, svježi mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/536 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. studenoga 2009
RODIMUR BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija difenakum 0,005% 14 (rodenticid) kompleks IT,kompleks, filter vrećice, parafinske kockice, parafinski blok s rupom 200g, parafinski blok s rupom 100g, parafinski listići, pelete, svježi mamak Klasa: UP/I-543-04/09-05/284 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 14. 10. 2009
ROOMCARE R2-PLUS DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey Manufacturing Facility, Alfreton, Derbyshire, UK alkildimetilbenzilamonijev klorid <5% didecildimetilamonijev klorid <5% 2 (blago alkalno višenamjensko koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/176 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
ROTRYN 50 BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija cipermetrin 5% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i gmižućih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) u komunalnoj higijeni i javnom zdravstvu) koncentrat za emulziju Klasa: UP/I-543-04/10-05/143 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb,19. travnja 2010.
SAFE-T-FRESH 0,001% Iliric-DSW d.o.o., Kandićevo naselje 20, Bibinje (proizvođač) glutaraldehid<0,01% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uotrebu na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/738 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 23. prosinca 2009.
SANIATR ORIGINAL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,25% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje vodenog kamenca i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/497 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
SANIATR ORIGINAL CITRUS FRESH LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,25% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje vodenog kamenca i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/497 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
SANIATR ORIGINAL FOREST FRESH LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,25% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje vodenog kamenca i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/497 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
SANITAR FRESH LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,4% 2 (sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju kupaonica) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/590 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
SANITAR STRONG LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,5% 2 (sredstvo za otapanje kamenca, čišćenje i dezinfekciju sanitarija) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/591 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 27. listopada 2009.
SANITAR ULTRA POWER LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,25% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje kamenca i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/488 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
SANITAR ULTRA SHINE LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Kvarterni amonijevi spojevi; benzil C8-18 alkil dimetil, kloridi 0,25% 2 (sredstvo za čišćenje, uklanjanje kamenca i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/488 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 9. studenoga 2009.
SANOSIL SUPER 25 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU vodikov peroksid>50% 2,4 (sredstvo za dezinfekciju površina i uređaja) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/301 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
SANOSIL SUPER 25AG 3M d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zavrtnica 59, Novo Čiče Sanosil Ltd, Švicarska vodikov peroksid 50% 2,4 (dezinfekcijsko sredstvo koje se upotrebljava za dezinfekciju površina kao algicid, na spa programima i bazenima, za dezinfekciju cjevovoda za vodu i piće) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/444 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 8. ožujka 2010.
SCHIMMELKILLER VELEKEM d.o.o., Koturaška 51, Zagreb Hanno-Werk GmbH & Co. KG, Industriestrasse 24, Himberg bei Wien, Austrija natrijev hipoklorit (vodena otopina) 7,5% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/15 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
SCHNEL-CHLOR-GRANULAT BAZENSKA TEHNIKA d.o.o., Istarska 1/B, Tar (kod Poreča) Chemoform GmbH&Co.Kg, Wendlingen triklosen natrij, dihidrat (natrij diklorizocijanurat dihidrat 95% 2 (dezinfekcija vode u bazenima) granulat Klasa: UP/I-543-04/09-05/77 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
SEA GRANDPRIX 330 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Chugoku Paints B.V., Postbus 73, 4793 ZH Fijnaart, Nizozemska dibakrov oksid 25-50% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 1-5% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/526 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. veljače 2010.
SEA GRANDPRIX 500 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Chugoku Paints B.V., Postbus 73, 4793 ZH Fijnaart, Nizozemska dibakrov oksid 25-50% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 1-5% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/650 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. veljače 2010.
SEA TENDER 10 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Chugoku Paints B.V., Postbus 73, 4793 ZH Fijnaart, Nizozemska dibakrov oksid 25-50% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/525 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. veljače 2010.
SEAFORCE 30 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Jotun Paints, Inc., SAD; Joutun Paints (Europe) Ltd, Velika Britanija dibakrov oksid 25-50% cineb 2,5-10% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/04 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
SEAFORCE 60 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Jotun Paints, Inc., SAD; Joutun Paints (Europe) Ltd, Velika Britanija dibakrov oksid 25-50% cineb 2,5-10% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)bakar 1-2,5% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/05 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
SEAFORCE 90 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Jotun Paints, Inc., SAD; Joutun Paints (Europe) Ltd, Velika Britanija dibakrov oksid 25-50% cineb 2,5-10% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)bakar 1-2,5% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/05 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
SEAGUARDIAN BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Jotun Paints, Inc., SAD; Joutun Paints (Europe) Ltd, Velika Britanija dibakrov oksid 25-50% 21 (antivegetativna boja za brodove) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/08 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
SEAMATE ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England dibakrov oksid 25-50%; bis (1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S) bakar 1-,25% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/121 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. travnja 2010.
SEAQUANTUM CLASIC ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England Dibakrov oksid 25-50% Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/91 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. lipnja 2009.
SEAQUANTUM CLASSIC BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., Martinšćica b.b., Rijeka Jotun Paints, Inc., SAD; Joutun Paints (Europe) Ltd, Velika Britanija dibakrov oksid 25-50% bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)bakar 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/07 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 2. travnja 2010.
SEAQUANTUM PLUS ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England Dibakrov oksid 25-50% Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 1-2,5% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/92 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. lipnja 2009.
SEAQUANTUM ULTRA ITT Rijeka d.o.o., Dežmanova 4, Rijeka JOTUN paints (Europe) Ltd, England Dibakrov oksid 25-50% Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionat-O,S)bakar 2,5-7% 21 (premaz protiv obraštanja podvodnih dijelova plovila) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/93 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 2. lipnja 2009.
SEPTIVON HAND GEL PROPHARMA d.o.o., Slovenska 1, Zagreb Interspray, Omega Pharma Grupa, Theorat 24190 NeuvicS/ Isle France etanol 75% propan-2-ol 10% 1 (sredstvo za dezinfekciju i održavanje higijene ruku bez vode) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/635 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 23. listopada 2009.
SEPTIVON MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU PROPHARMA d.o.o., Slovenska 1, Zagreb Laboratoire Sarbec, Omega Pharma Grupa, Omega Pharma NV, Belgija etanol <5% 1,2 (maramice za dezinfekciju ruku i površina) netkana tkanina impregnirana dezinficirajućom otopinom Klasa: UP/I-543-04/09-05/642 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 23. studenoga 2009.
SEPTLIQUID PLUS HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA d.o.o., Cvetković 85a, Jastrebarsko HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GmbH, Lunastrasse 5, Zell am See, Austrija kvarterni amonijevi spojevi, benzil C12-16-alkildimetil kloridi 1 g/kg etanol 800 g/kg 1 (pripravak za dezinfekciju ruku) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/147 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
SIGMA ALPHAGEN 240 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb PPG Coatings S:A/N.V., Tweemontstraat 104, Atwerpen, Belgija dibakrov oksid 25-50% 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on 2,5-10% 21 (protuobraštajni biocidni premaz) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/401 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 22. listopada 2009.
SIGMA ECOFLEET 290 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Radnička cesta 173d, Zagreb PPG Coatings S:A/N.V., Tweemontstraat 104, Atwerpen, Belgija dibakrov oksid 25-50% tolifluanid <1% 21 (protuobraštajni biocidni premaz) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/402 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 23. listopada 2009.
SIMPA DES D.B.COMP d.o.o., Nikole Tesle 99, Velika Gorica, Tegee-chemie Bremen GmbH, Bremen N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin, 7,5% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/673 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
SIMPLE GREEN D PRO-8 LENS CRYSTALINA d.o.o., Trg Pobjede 17, Slavonski Brod Simple Green GmbH Europea Operations, Hudweg 10, Galganen, Švicarska N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin, 10-25% 2, 3, 4 (sredstvo za čišćenje svih vodom perivih površina tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/70 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 20. travnja 2009.
SINALD ® VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) benzalkonijklorid 5%, glutaraldehid 6%, glioksal 8% 3,4 (dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju površina, predmeta, uređaja, opreme) tekućina (otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/389 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 6. srpnja 2009.
SINTORES PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb I.N.D.I.A Industrie chimice S.p.A, Padova, Italija permetrin 95% – 4,4% esbiotrin 95% – 2,2% piperonil butoksid 11% 18 (insekticid za suzbijanje letećih i puzećih člankonožaca (žohari, muhe, komarci i drugi insekti) koncentrirana vodena mikroemulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/748 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
SINTORES BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Esbiotrin 2,2% Permitrin 4,4% Piperonil butoksid 11% 18 (insekticid) tekuća mikroemulzija Klasa: UP/I-543-04/09-05/277 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 11. rujna 2009
SKIP SITOLOR-MEDIUS d.o.o., Osječka 280, Slavonski Brod (proizvođač) natrijev hipoklorit 5 % 2 (sredstva za skidanje plijesni, dezinfekcijska sredstva za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/385 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 18. ožujka 2010.
SODIO DICLOROISOCIANURATO 63% KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka BRENNTAG S.P.A, Via Kuliscioff 22, Milano, Italija troklosen natrij (CON)3Cl2Na (60% aktivnog klora) 96-98% 2 (sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/55 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 15. svibnja 2009.
SOFTCARE ANTIBACTERIAL FOAM SOAP DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU triklozan 0,3% 1 (antibakterijski sapun za pranju ruku) tekuće sredstvo (vodena otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/300 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
SOFTCARE BAC DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU triklozan 0,3% 1 (antibakterijski sapun za pranju ruku) tekuće sredstvo (vodena otopina) Klasa: UP/I-543-04/10-05/47 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
SOFTCARE MAN DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU propan-2-ol(izopropanol)>30%; propan-1-ol(n-propanol) 15-30% 1 (sredstvo za dezinfekciju ruku za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/299 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 10. veljače 2010.
SOFTCARE SENSISEPT DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU klorheksidin diglukonat <5% (D-glukonska kiselina, spoj s N,N”-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom(2:1) 1 (blago sredstvo za dezinfekciju ruku za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/298 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
SOLFAC 015 UL Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France ciflutrin 1,73% 18 (insekticid) ULV koncentrat Klasa: UP/I-543-04/09-05/445 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 1. prosinca 2009
SOLFAC 050 EW Florel d.o.o., M. Lenucija 8, Zagreb Bayer Environmental Science SAS, Lyon France ciflutrin 5,00% 18 (insekticid) emulzija, ulje u vodi (EW) Klasa: UP/I-543-04/09-05/444 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 1. prosinca 2009
SONAX CLIMACLEAN ANTI-BACTERIAL BUHIĆ d.o.o., Heinzelova 48, Zagreb Sonax GmbH, Münchener Straße 75, Neuburg, Njemačka propan-2-ol 30-40% 2 (antibakterijski pripravak za čišćenje klimatizacijskih sustava u automobilima) aerosol Klasa: UP/I-543-04/10-05/180 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
SPECIJAL BELIOL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Natrijev hipoklorit < 10% 2 (tekuće alkalno sredstvo za dezinfekciju i bijeljenje) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/727 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 8. prosinca 2009.
SPECIJAL CL LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) triklozen natrij, dihidrat (natrij dikloroizocijanurat, dihidrat) 4,5% 2 (praškasto alkalno sredstvo za pranje i dezinfekciju) praškasto sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/728 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
SPECIJAL PER LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Peroksioctena kiselina <25% Vodikov peroksid 15-30% 4 (tekuće koncentrirano sredstvo za dezinfekciju) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/592 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 4. studenoga 2009.
SPECIJAL PT LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Vodikov peroksid 35% 2 (sredstvo za dezinfekciju i bijeljenje na osnovu aktivnog kisika) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/585 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 4. studenoga 2009.
SPECTRUM DEZNIFEKCIJSKE MARAMICE JOHNSON & JOHNSON S. E. d.o.o., Cebini 28, Buzin, Zagreb Advanced Sterilization Products, Johnson & Johnson company, Coronation road, Ascot, Berkshire, Velika Britanija etanol 70% 2 (sredstvo za dezinfekciju površina) sintetička tkanina natopljena tekućinom Klasa: UP/I-543-04/10-05/92 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 1. travnja 2010.
SPREJ ZA DEZINFEKCIJU KLIMA UREĐAJA S CJEVČICOM Würth-Hrvatska d.o.o., Franje Lučića 23, Zagreb A.Würth GmbH&Co, Künzelsau, Njemačka propan-2-ol 50-70% bronopol (INN) 0,1-<1% 2 (sredstvo za dezinfekciju-specijalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja u automobilima) tekućina u aerosol spremniku Klasa: UP/I-543-04/09-05/435 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 29. prosinca 2009.
SPRIN HERBOS d.d., Nikole Tesle 17, Sisak COPYR S.p.A., Milano, Italija permetrin 0,4% 18 (insekticid, akaricid za suzbijanje letećih i gmižućih insekata u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni) emulzija, gotovo škropivo Klasa: UP/I-543-04/09-05/474 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 13. siječnja 2010.
S-QUITOFREE LOSION PROTIV UBODA I UGRIZA INSEKATA, 100 ml DM-DROGERIE MARKT d.o.o., Kovinska 5a, Zagreb Your own brand GmbH, Njemačka sek butil 2(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat/ikaridin <20% 19 (sredstvo za zaštitu od uboda komaraca i obada u trajanju od 8 sati) gusta masa Klasa: UP/I-543-04/10-05/159 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
SQUITOFREE SPREJ PROTIV UBODA KOMARACA DM-DROGERIE MARKT d.o.o., Kovinska 5a, Zagreb DM-drogerie markt, Carl-Metz Str. 1, Karlsruhe, Njemačka ikaridin (sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilat) 20% 19 (sredstvo za zaštitu od uboda komarac i obada u trajanju od 8 sati) sprej Klasa: UP/I-543-04/09-05/482 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 5. ožujka 2010.
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SPREMNIKA 500 ml WASI d.o.o., Frane Lučića 23, Zagreb Yachticon A.Nagel GmbH, Njemačka vodikov peroksid (35%) 12% 4 (dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/508 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 19. siječnja 2010.
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU 1 LITRA, 10 LITARA Würth-Hrvatska d.o.o., Franje Lučića 23, Zagreb A.Würth GmbH&Co, Künzelsau, Njemačka alkildimetilbenzil amonijev klorid 1<5%, didecil dimetil amonijev klorid 1<5%, propan-2-ol 1-5% 2,4 (sredstvo za dezinfekciju za svakodnevnu i preventivnu dezinfekciju kantina, velikih kuhinja, pekarnica, klaonica, sportskih centara, baktericidno i fungicidno djelovanje; djeluje na viruse, može se upotrebljavati na mjestima gdje se priprema hrana) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/446 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 17. prosinca 2009
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA Würth-Hrvatska d.o.o., Franje Lučića 23, Zagreb A.Würth GmbH&Co, Künzelsau, Njemačka propan-1-ol 25-50% 2, 4 (sredstvo za dezinfekciju površina protiv bakterija virusa i plijesni-za dezinfekciju isparivača i komponenti klima uređaja u automobilima i komercijalnim klima uređajima, zaštitnih maski za disanje ili sanitarnih uređaja, za upotrebu i u postrojenjima za proizvodnju hrane i preradu mesa) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/436 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 7. prosinca 2009.
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU WC-TANKOVA 500 ml WASI d.o.o., Frane Lučića 23, Zagreb Yachticon A.Nagel GmbH, Njemačka 2-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on <1% 2 (sredstvo za dezinfekciju WC-a na brodovima) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/438 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 21. siječnja 2010.
STERL STAT HAND SANITISING WIPES HERMES ANALITICA d.o.o., Hegedušićeva b.b., Zagreb Audit diagnostics, Busines&techology Park, Irska benzalkonijev klorid <1%; didecildimetilamonij-klorid <1%; poliheksametilen biguanid <1% 1 (biocidni pripravci za osobnu higijenu ljudi) maramice impregnirane bistrom tekućinom Klasa: UP/I-543-04/10-05/166 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
STERL STAT HAND SANITISING WIPES HERMES ANALITICA d.o.o., Hegedušićeva b.b., Zagreb Audit diagnostics, Busines&techology Park, Irska benzalkonijev klorid <1%; didecildimetilamonij-klorid <1%; poliheksametilen biguanid <1% 1 (biocidni pripravci za osobnu higijenu ljudi) maramice impregnirane bistrom tekućinom Klasa: UP/I-543-04/10-05/166 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
STERL STAT HAND FOAM SANITISER HERMES ANALITICA d.o.o., Hegedušićeva b.b., Zagreb Audit diagnostics, Busines&techology Park, Irska benzalkonijev klorid <1%; didecildimetilamonij-klorid <1%; poliheksametilen biguanid <1% 1 (biocidni pripravci za osobnu higijenu ljudi) bistra tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/161 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
STERL STAT SURFACE SANITISING SPRAY HERMES ANALITICA d.o.o., Hegedušićeva b.b., Zagreb Audit diagnostics, Busines&techology Park, Irska benzalkonijev klorid <1%; didecildimetilamonij-klorid <1%; poliheksametilen biguanid <1% 2 (dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni pripravci za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) bistra tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/162 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. travnja 2010.
STERL STAT SURFACE SANITISING WIPES HERMES ANALITICA d.o.o., Hegedušićeva b.b., Zagreb Audit diagnostics, Busines&techology Park, Irska benzalkonijev klorid <1%; didecildimetilamonij-klorid <1%; poliheksametilen biguanid <1% 1 (biocidni pripravci za osobnu higijenu ljudi) maramice impregnirane bistrom tekućinom Klasa: UP/I-543-04/10-05/160 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 21. travnja 2010.
STORM PARAFINSKI BLOKOVI BASF Croatia d.o.o., I. Lučića 2a, Zagreb BASF agro BV, Wadenswill, Švicarska Flokumafen 0,005% 14 (rodenticid) parafinski blokovi Klasa: UP/I-543-04/09-05/20 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
STORM PELETE BASF Croatia d.o.o., I. Lučića 2a, Zagreb BASF agro BV, Wadenswill, Švicarska Flokumafen 0,005% 14 (rodenticid) pelete Klasa: UP/I-543-04/09-05/21 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 18. svibnja 2009.
SU 392 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU propan-2-ol 15-30% 2,4 (univerzalno sredstvo za brzudezinfekciju na bazi alkohola) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/297 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
SUGARKILL GOLD PRESSO d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb COPYR S.p.A. Milano, Italija acetamiprid 0,5% 18 (insekticid za suzbijanje muha) žute granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/733 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 17. ožujka 2010.
SUMA BAC CONC D10 CONC DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU didecildimetilamonijev klorid <5% alkildimetilbenzilamonijev klorid <5% 2,4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/296 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
SUMA BAC D 10 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU alkildimetilbenzilamonijev klorid 15-30% 2,4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju za profesionalnu uporabu) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/295 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
SUMA D10.1 CONC J-FLEX SPRAY DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU alkildimetilbenzilamonijev klorid 15-30%, (N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin) 5% 2,4 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/293 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
SUMA DIS D4 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU didecildimetilamonijev klorid<5% 2 (kiselo pjenušavo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju sa zaštitom za cink) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/292 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 2. ožujka 2010.
SUMA QUICKSAN D4.3 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P. Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU propan-1-ol<30; propan-2-ol 15-30% 2,4 (sredstvo za brzu dezinfekciju na bazi alkohola) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/290 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 3. veljače 2010.
SYSTEM PROTEX 3 SAPONIA d.d.,Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) natrijev hipoklorit, otopina (% aktivnog klora) 10-15% 2 (tekuće sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju rublja u velikim praonicama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/141 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
SYSTEM PROTEX 4 SAPONIA d.d.,Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) vodikov peroksid 35% 2 (tekuće sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju rublja u profesionalnim praonicama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/142 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
SYSTEM PROTEX 7 SAPONIA d.d.,Matije Gupca 2, Osijek (proizvođač) peroctena kiselina 5% vodikov peroksid 20-30% 2 (tekuće sredstvo za bijeljenje i dezinfekciju rublja u profesionalnim praonicama) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/417 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 28. rujna 2009.
TAB 20 BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb I.N.D.I.A. Industrie chimiche S.p.A., Padova,Italija Diflubenzuron 2% 18 (insekticid) tablete za direktnu primjenu Klasa: UP/I-543-04/09-05/440 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. 8. 2009
TABS CHLORINE TREND PAPIR d.o.o., Srednja 6, Batina Sutter Industries S.p.A., Borghetto borbera, Italija troklozen Na (natrijev dikloroizocianurat dihidrat) 75-100% 4 (sredstvo za dezinfekciju uređaja, radnog pribora i perivih površina) tablete Klasa: UP/I-543-04/10-05/214 Urbroj: 534-08-01-4/5-10-2 Zagreb, 3. svibnja 2010.
TEGEE SOL D.B.COMP d.o.o., Nikole Tesle 99, Velika Gorica, Tegee-chemie Bremen GmbH, Bremen didecildimetilamonij-klorid 0,1-1% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/672 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
TEGO 2000 DI WAGNER d.o.o., Trg kralja P.Svačića 6, Zagreb, JohnsonDiversey EU amini, n-C10-16.alkiltrimetilendi-, produkti reakcije s klorooctenom kiselinom 15-30% 2,4 (koncentrirano sredstvo dezinfekciju) tekuće sredstvo Klasa: UP/I-543-04/09-05/288 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 16. veljače 2010.
TEKCIDE IPBC30 Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb (proizvođač) 3-jodo-2-propionil butilkarbamat <90,0% 13 (sredstvo za zaštitu tekućina koje se dodaje u tekućine za obradu metala radi kontrole rasta mikroorganizama u radnim emulzijama za obradu metala) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/227 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 14. travnja 2009
TEKCIDE MBM Maziva-Zagreb d.o.o., Član INA Grupe, Radnička cesta 175, Zagreb (proizvođač) 4,4’-metil bismorfolin >90% 13 (sredstvo za zaštitu tekućina koje se dodaje u tekućine za obradu metala radi kontrole rasta mikroorganizama u radnim emulzijama za obradu metala) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/226 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb,14. travnja 2009
TERACID SAMOBORKA d.d., Zagrebačka 32a, Samobor (proizvođač) 2-oktil-2H-izotiazol-3-on 0,05% smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona 0,03% 10 (sredstvo za sanaciju plijesnima i algama zaraženih unutarnjih i vanjskih zidova) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/485 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 13. siječnja 2010.
TG 320 AF D.B.COMP d.o.o., Nikole Tesle 99, Velika Gorica, Tegee-chemie Bremen GmbH, Bremen kvarterni amonijevi spojevi, benzil C12-C14-alkildimetil, kloridi 15-30% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/674 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 24. prosinca 2009.
TOI-SAN SANITARNI KONCENTRAT TOI TOI d.o.o., Kvintička 16, Zagreb TOI TOI & DIXI Sanitarsysteme GmbH, Zum weissen Rain 7, Gelnhausen, Njemačka glioksal 2-5% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kemijskih WC-a) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/73 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-4 Zagreb, 12. travnja 2010.
URIAGE GEL ZA DEZINFEKCIJU RUKU FORMASANA d.o.o., Srebrnjak 73b, Zagreb Laboratories Dermatologiques d’Uriage etanol 96vol% 1 (gel za dezinfekciju ruku koji nije potrebno ispirati) tekućina/gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/574 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 13. siječnja 2010.
VALTTI AKVABASE KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Tikkurila Coatings OY, P.O. Box 53, Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finska 3-jodo-2-propionil butilkarbamat <0,2% 8 (završni premaz za drvo sa UV zaštitom, zaustavlja razvoj, mikroba, gljivica i plijesni) viskozna tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/678 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. prosinca 2009
VALTTI AKVACOLOR KALINA d.o.o., Kalina 2, Rijeka Tikkurila Coatings OY, P.O. Box 53, Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa, Finska 2-oktil-2H-izotiazol-3-on<0,2% 3-jodo-2-propionil butilkarbamat <0,2% 8 (završni premaz za drvo sa UV zaštitom, zaustavlja razvoj, mikroba, gljivica i plijesni) viskozna tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/679 Urbroj: 534-08-01-4/1-09-2 Zagreb, 2. prosinca 2009
VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE, PRAŠAK ZA ODSTRANJIVANJE MRLJA RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser Production (Poljska) Sp.z.o.o., Okunin 1, Nowy Dwor Mazowiecki, Poljska natrijev perkarbonat 15-30% (s TAED-tetraacetilendiamin u kemijskoj reakciji nastaje in situ peracetatna kiselina) 2 (dezinfekcijsko sredstvo za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/707 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 6. travnja 2010.
VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE-TEKUĆI ODSTRANJIVAČ MRLJA RECKITT BENCKISER d.o.o., Ulica grada Vukovara 269, Zagreb Reckitt Benckiser Production (Poljska) Sp.z.o.o., Okunin 1, Nowy Dwor Mazowiecki, Poljska otopina vodikovog peroksida <5% kvarterni alkil amonijev klorid <5% 2 (dodatak deterdžentu za pranje rublja za tretiranje mrlja na rublju, uklanja bakterije) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/706 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 24. ožujka 2010.
VAPE DERM HERBAL AMICO d.o.o., A.Alešija 2, Zadar Guaber s.r.l., Via Gramsci 41, funo di Argelato, Italy N,N dietil-m-toluamid 7,5% 19 (losion za zaštitu kože od komaraca i drugih insekata) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/388 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 7. kolovoza 2009
VECTOBAC DT Florel d.o.o., M.lenucija 8, Zagreb Valent Biosciences Corporation, 870 Technology way, Libertyville, Illinois 60048, SAD Bacillus thuringiensis, subsp. Israelenis 3400 ITU/mg 18 (insekticid-larvicid (za suzbijanje ličinki komaraca)) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/228 Urbroj: 534-08-01-4/3-10-2 Zagreb, 14. siječnja 2010.
VECTOBAC TP Florel d.o.o., M.lenucija 8, Zagreb Valent Biosciences Corporation, 870 Technology way, Libertyville, Illinois 60048, SAD Bacillus thuringiensis, subsp. Israelenis >97%w/w 18 (insekticid-larvicid (za suzbijanje ličinki komaraca)) tehnički prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/228 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 14. siječnja 2010.
VECTOBAC WDG Florel d.o.o., M.lenucija 8, Zagreb Valent Biosciences Corporation, 870 Technology way, Libertyville, Illinois 60048, SAD Bacillus thuringiensis, subsp. Israelenis 3000 ITU/mg 18 (insekticid-larvicid (za suzbijanje ličinki komaraca)) samodispergirajuće topive granule Klasa: UP/I-543-04/09-05/228 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 14. siječnja 2010.
VETODEZ VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) didecildimetilamonijevklorid 4,5%, izopropilalkohol 1,8% 2,4 (dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu) tekućina (otopina) Klasa: UP/I-543-04/09-05/394 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 6. srpnja 2009.
VIRKON® ADVANCED ALAPIS d.o.o., Slavonska avenija 26/9, Zagreb L ANTEC INTERNATIONAL Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts, SG1 4QN, Velika Britanija (zastupnik Bayer d.o.o., Zagreb) Peroctena kiselina (in situ nastajanje) 3 i 4 (višenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, baketrija i gljivica) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/85 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
VIRKON® S ALAPIS d.o.o., Slavonska avenija 26/9, Zagreb L ANTEC INTERNATIONAL Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts, SG1 4QN, Velika Britanija (zastupnik Bayer d.o.o., Zagreb) kalijev monopersulfat do kalijev sulfat, 40-50% 3 i 4 (svišenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, baketrija i gljivica) prah Klasa: UP/I-543-04/09-05/282 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
VIRKON® S TABLETE ALAPIS d.o.o., Slavonska avenija 26/9, Zagreb L ANTEC INTERNATIONAL Ltd., Wedgwood Way, Stevenage, Herts, SG1 4QN, Velika Britanija (zastupnik Bayer d.o.o., Zagreb) kalijev monopersulfat do kalijev sulfat, 40-50% 3 i 4 (svišenamjensko dezinfekcijsko sredstvo širokog spektra djelovanja koje djeluje protiv virusa, baketrija i gljivica) tablete Klasa: UP/I-543-04/09-05/84 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 25. ožujka 2009.
VIROCID BUTEO d.o.o., Jankovačka 9, Zagreb CID LINES NV/SA, Waterpoorstraat 2, B-8900 Ieper, Belgija alkildimetilbenzilamonijklorid 17%; glutaraldehid 11%, didecildimetilamonijklorid 8% 3 (dezinficijens za primjenu u veterini) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/274 Urbroj: 534-08-01-4/1-10-2 Zagreb, 8. travnja 2010.
VITASEPTAL GEL VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) propan-2-ol(2-propanol, 60-100%); izopropanol 70% 1 (dezinfekcija ruku utrljavanjem bez uporabe sapuna i vode) gel Klasa: UP/I-543-04/09-05/752 Urbroj: 534-08-01-4/2-09-2 Zagreb, 13. siječnja 2010.
VITASEPTAL PLUS VITAMEDERA d.o.o., Svetonedeljska 2, Kalinovica, Rakov Potok (proizvođač) etanol 64% poliheksametilen bigvanid 0,3% 1 (dezinfekcija ruku utrljavanjem tekućine bez upotrebe sapuna i vode) tekućina Klasa: UP/I-543-04/10-05/181 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 14. travnja 2010.
VODIKOV PEROKSID 35% INOKEM d.o.o., Ivanić Grad, Industrijska cesta 12 (proizvođač) vodikov peroksid 35% 2 (dezinfekcijsko sredstvo za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/602 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 20. siječnja 2010.
WACIP 1000 MEDICAL INTERTRADE d.o.o., F. Tuđmana 3, Sveta Nedjelja Bleu Line s.l.r., Italija cipermetrin 10% 18 (insekticid širokog spektra s produženim djelovanjem za suzbijanje letećih (muhe, komarci i dr.) i gmižućih insekata (žohari, stjenice i dr.) u javnom zdravstvu tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/692 Urbroj: 534-08-01-4/2-10-2 Zagreb, 12. ožujka 2010.
WC SANITAR BLOCK MARINE LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,3% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju WC školjki) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/719 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.
WC SANITAR BLOCK PINE LABUD d.o.o., Žitnjak b.b., Zagreb (proizvođač) Glutaraldehid 0,3% 2 (sredstvo za čišćenje i dezinfekciju wWC školjki) tekućina Klasa: UP/I-543-04/09-05/719 Urbroj: 534-08-01-4/3-09-2 Zagreb, 15. prosinca 2009.

II.

Donošenjem ovoga Popisa prestaje važiti Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište (»Narodne novine« br. 73/2009).

Klasa: 011-02/10-02/73

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 1. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.