HIDRA CADIAL

Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije (NN 094/1999)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 112. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 1999. godine donijela

UREDBU

O OPSEGU I SADRŽAJU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se opseg i sadržaj medicinske dokumentacije koju je izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: liječnik) koji je liječio osiguranika dužan prethodno pripremiti i sa svojim nalazom i mišljenjem dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) radi vještačenja, u slučajevima određenim u članku 111. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i članku 29. stavku 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 2.

(1) Pod medicinskom dokumentacijom iz članka 1. ove Uredbe, podrazumijeva se "Izvješće s nalazom i mišljenjem liječnika" (Obrazac: 1-IN, u daljnjem tekstu: izvješće) propisano u članku 15. stavku 2. Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Uredba o medicinskom vještačenju), otpusno pismo, prijepis povijesti bolesti zdravstvene ustanove u kojoj se osiguranik liječi, specijalističke i laboratorijske nalaze.

(2) U iznimnim slučajevima, kada ovlašteni vještak iz članka 113. stavka 1. Zakona smatra potrebnim, zatražit će od liječnika prijepis povijesti bolesti, prijepis zdravstvenog kartona, nalaze prethodnog pregleda, sistematskih i periodičnih pregleda. Ova se dokumentacija ne smatra obveznom u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Uz izvješće iz članka 2. ove Uredbe liječnik je dužan dostaviti Zavodu i "Opće podatke o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja" (obrazac: 2-IN, u daljnjem tekstu: druga dokumentacija) propisane u članku 15. stavku 3. Uredbe o medicinskom vještačenju.

Članak 4.

(1) U izvješću liječnika iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe dijagnoze se razvrstavaju u tri skupine:

a) glavna bolest;

b) druge bolesti koje utječu na invalidnost;

c) sporedne bolesti koje ne utječu na invalidnost.

(2) Glavna bolest je ona bolest koja sama ili pretežito uzrokuje trajni gubitak sposobnosti za rad ili trajno smanjenje sposobnosti za rad osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima. Njezin je utjecaj na radnu sposobnost osiguranika odlučujući.

(3) Druge bolesti koje utječu na trajni gubitak, odnosno trajno smanjenje sposobnosti za rad osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim dosadašnjim poslovima jesu one koje pojedinačno ili u skupini utječu nepovoljno na radnu sposobnost ili pojačavaju nepovoljno djelovanje glavne bolesti na radnu sposobnost. U slučaju da postoje dvije bolesti koje jednako negativno djeluju na radnu sposobnost, glavna je ona koja ima lošiju prognozu.

(4) Sporedne bolesti ne utječu na trajni gubitak, odnosno trajno smanjenje sposobnosti za rad osiguranika za sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim dosadašnjim poslovima. Sporedne bolesti mogu međutim, biti važne pri davanju mišljenja prilikom utvrđivanja neposredne opasnosti od invalidnosti.

Članak 5.

(1) Pod opsegom medicinske dokumentacije, koja je potrebna za verifikaciju dijagnoze glavne bolesti, podrazumijeva se medicinska dokumentacija koja sadržava podatke:

1) o početku bolesti ili ozljede, uzroku i okolnostima pod kojima je nastala bolest ili ozljeda;

2) o tijeku liječenja osiguranika s naznakom dana do kojeg se liječio, pod kojom dijagnozom i s kakvim uspjehom;

3) o tijeku medicinske rehabilitacije s naznakom zdravstvenih ustanova u kojima se osiguranik rehabilitirao, razdoblje u kojem je obavljena rehabilitacija, pod kojom dijagnozom i s kakvim uspjehom.

(2) Medicinska dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati i sve podatke o postojećem zdravstvenom stanju, a posebno podatke:

a) o opsegu anatomskog oštećenja;

b) o opsegu funkcionalnog oštećenja;

c) o prognozi bolesti, odnosno, očekuje li se s vremenom poboljšanje zdravstvenog stanja, nepromijenjeno ili progredijentno pogoršanje zdravstvenog stanja.

(3) Medicinska dokumentacija potrebna za verifikaciju drugih bolesti koje utječu na radnu sposobnost treba dokazati postojeće stanje, tj. stanje anatomskog i funkcionalnog oštećenja.

(4) Za sporedne bolesti koje ne utječu na radnu sposobnost dovoljna je postojeća medicinska dokumentacija koja verificira dijagnozu.

Članak 6.

(1) Medicinska dokumentacija iz članka 5. ove Uredbe mora biti jasna i precizna, te sadržavati sve podatke iz pretraga i nalaza koji omogućavaju postavljanje dijagnoze bolesti.

(2) Nalaz i mišljenje liječnika mora biti napisano, u pravilu, pisaćim strojem s iscrpnom anamnezom koja daje uvid u obiteljske, nasljedne i ranije bolesti, u početak, tijek i trajanje sadašnjih tegoba i bolesti. Opis nalaza liječnika mora biti precizan i iscrpan i ne smije sadržavati samo dijagnozu bolesti.

(3) Otpusno pismo ili prijepis povijesti bolesti zdravstvene ustanove u kojoj se osiguranik liječio, a koje se prilaže izvješću liječnika iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, mora sadržavati podatke o svim nalazima i pretragama koje su obavljene prije dolaska u zdravstvenu ustanovu tijekom liječenja ili nakon završenog liječenja, kako bi se verificirala dijagnoza bolesti osiguranika.

(4) Specijalistički nalazi moraju biti ispisani čitko, po mogućnosti pisaćim strojem, na propisanim obrascima, a osim utvrđene dijagnoze moraju biti opisane i anatomske i funkcionalne promjene utvrđene pri specijalističkom pregledu.

(5) Klinički nalazi (EKG, spirometrija, B.M., scintigrafija, endoskopija itd.) prilažu se samo ako su učinjeni ambulantno i ako su potrebni za verifikaciju dijagnoze glavne bolesti.

(6) Laboratorijski nalazi prilažu se također ako su učinjeni ambulantno i ako su važni radi verifikacije dijagnoze bolesti.

Članak 7.

(1) Pod cjelokupnom medicinskom dokumentacijom, u smislu članka 112. stavka 1. Zakona podrazumijeva se medicinska dokumentacija koju je liječnik pripremio držeći se odgovarajućih odredaba ove Uredbe koje se odnose na konkretni slučaj, podrazumijevajući pod tim realizaciju medicinskih pretraga samo u onom opsegu koji je potreban za utvrđivanje zdravstvenog stanja.

(2) Medicinska dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka ne obuhvaća:

- medicinsku dokumentaciju koju vještak u tijeku vještačenja naknadno pribavlja, a koja ovom Uredbom nije utvrđena kao obvezna

- medicinsku dokumentaciju koju vještak pribavlja u iznimnim slučajevima, prema odredbi članka 2. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 8.

Kada je zatražena dopuna medicinske i druge dokumentacije u smislu članka 16. stavka 4. Uredbe o medicinskom vještačenju, rok za donošenje nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka počinje teći od dana primitka medicinske i druge dokumentacije u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Članak 9.

Pregled opsega i sadržaja medicinske dokumentacije za pojedine bolesti sastavni je dio ove Uredbe.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/99-01/07
Urbroj: 5030104-99-2
Zagreb, 9. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

PREGLED OPSEGA I SADRŽAJA MEDICINSKE
DOKUMENTACIJE

I. ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI
(A 00 - B 99)

A 00 - A 99 CRIJEVNE ZARAZNE BOLESTI

Za verifikaciju dijagnoze potrebno je priložiti otpusno pismo, povijest bolesti, bakteriološki nalaz, parazitološki i virološki kojim se dokazuje postojanje uzročnika pri uzastopnim pregledima u dužem razdoblju.

A 69 BOLESTI LYME

- likvor

- serologija (imunoflorescencija) ELISA

- PCR

- EKG

- EEG, CT i MR mozga, po potrebi

A 75 - A 79 RIKECIOZE

- likvor

- serološke pretrage na rikecije u akutnoj fazi bolesti i kasnije

- EEG, EMG, CT mozga kod encefalitisa

- kardiološka obrada kod endoakarditisa

A 80 KASNE POSLJEDICE AKUTNOG POLIOMIELITISA

Dijagnoza se potvrđuje nalazima iz akutne faze: likvora (pleocitoza, izolacija virusa eventualno)

Serološke pretrage parnih seruma i likvora TN liječenja.

Ako se radi o anatomskim i funkcionalnim oštećenjima. EMG oštećenjima. EMG oštećene skupine mišića, testovi mišićne snage i goniometrija.

B 15 - B 19 KRONIČNI HEPATITIS B, D, NON-A I NON-B (HEPATITIS C)

Medicinska dokumentacija mora sadržavati:

- anamnestičke, katamnestičke i druge podatke o početku bolesti, tijeku bolesti, tijeku i načinu liječenja s oznakom ustanove gdje se bolesnik liječio

- kliničku sliku

- biokemijske pretrage: KKS, elektrofereza, protrombinsko vrijeme, hepatogram, HZV markeri, anti HCV, delta markeri (ako je indicirano),

- PCR (Polymerase chain reaction - kvalitativno, kvantitativno) na HCV (ako je indicirano a na HBV samo u dijagnostički nejasnim slučajevima)

- UZV jetre, biopsija jetre (ako je indicirana).

B 20 - B 24 INFEKCIJA HIV-om (SIDA ili AIDS)

Medicinska dokumentacija mora sadržavati:

- anamnestičke, katamnestičke, kliničke i druge podatke o početku i tijeku bolesti te tijeku i načinu liječenja s oznakom ustanove gdje se bolesnik liječio.

Kontakt s HIV-om dokazuje se:

- dokazivanjem protutijela na HIV (imunofluorescentnom tehnikom, radioimunoprecipitacijom i Western-Blotovom tehnikom)

- laboratorijske nalaze koji uključuju dokaz o HIV infekciji i broju limfocita CDH +

B 35 - B 49 MIKOZE

Medicinska dokumentacija mora sadržavati:

- anamnezu, radnu anamnezu, detaljan klinički opis promjena, mjesta promjena i njihov opseg s naznakom ustanove, odnosno specijalista koji je bolest liječio

- nativni preparat i kulturu za generalizirane, septičke oblike, hemokulture, urinokulture i dr., a za infekcije CNS likvor - citološki i kultura.

- rezultate pregleda Wodovom svjetiljkom

- dokazivanje antitijela u krvnom serumu

- intrakutanu primjenu antigena (trihofitin, kandida i drugi).

B 69 CITICERKOZE

- serološke pretrage + obrada likvora kod zahvaćanja CNS

- rtg. mekih česti ruku i nogu

- CT mozga, po potrebi

- MR mozga, po potrebi.

II. C 00 - C 75 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE

Medicinska dokumentacija treba sadržavati anamnezu te detaljan opis kliničke slike bolesnika koju je načinio specijalist u čiju nadležnost spada liječenje oboljelog organa ili organskog sustava

C 15 - C 26 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE PROBAVNIH ORGANA

C 15 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE JEDNJAKA

- fizikalni pregled

- RTG pluća i jednjaka

- ezofagoskopija s biopsijom za citološki ili histološki pregled

- UZV jetre

- endoskopska ultrasonografija (EUS) samo u odabranim slučajevima

- CT, po potrebi

C 16 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE ŽELUCA

- fizikalni pregled

- RTG želuca

- gastroskopija

- endoskopski ultrazvuk - samo u odabranim slučajevima

- CT abdomena - samo u odabranim slučajevima

- endoskopska ultrasonografija - samo u odabranim slučajevima

- markeri tumora CEA, Ca 19/9.

C 17 - C 21 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE CRIJEVA

- fizikalni pregled (digitorektalni)

- laboratorij KKS, krv u stolici

- irigografija

- kompletna kolonoskopija - uz biopsiju (sigmoideskopija, rektoskopija p.p.)

- markeri tumora CEA

C 22 ZLOĆUDNE NOVOTVOREVINE JETRE

- laboratorij

- alfafetoprotein

- UZV jetre

- ciljana biopsija jetre pod kontrolom UZV

- CT

C 25 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE GUŠTERAČE

- fizikalni pregled

- laboratorij

- UZV

- CT

- ERCP (endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija)

- perkutana citološka punkcija

C 30 - C 39 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE DIŠNIH ORGANA I ORGANA PRSNOG KOŠA

C 34 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE DIŠNICA I PLUĆA

- fizikalni pregled

- RTG snimka pluća (A-P i postranična)

- tomografmi (frontalni, sagitalni)

- citologija sputuma, aspiriranog sekreta, bronha, brisa i četkanja sluznice bronha

- CT pluća

- perkutana citopunkcija, po potrebi

- torakotomija, po potrebi

C 50 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE DOJKE

- fizikalni pregled

- mamografija + RTG pluća

- UZV dojke i jetre

- citološka punkcija

- marker A 15-3

C 56 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE JAJNIKA

- fizikalni pregled

- UZV male zdjelice posebno color Doppler

- CT abdomena (male zdjelice)

- punkcija - citološka analiza po potrebi

- laparoskopija (lavat - citološki pregled po potrebi)

C 61 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE PROSTATE

- klinički pregled

- digitorektalni pregled

- UZV prostate i mokraćnog mjehura, bubrega

- ekskrecijska urografija

- biopsija prostate, citološka i i histološka analiza

- transrektalni UZV + ciljana biopsija

- tumorski markeri PSA, PAP

- i.v. urografija, po potrebi

- CT abdomena, po potrebi,

- MR, po potrebi

C 64 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE BUBREGA

- fizikalni pregled

- laboratorij (standardni)

- citološki pregled urina kod tumora kanalnog sustava

- UZV abdomena

- infuzijska urografija kod tumora kanalnog sustava

- CT abdomena

- renalna angiografija, po potrebi

- RTG pluća

- scintigrafija kostiju, po potrebi

- MR, po potrebi

C 66 - C 68 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE MOKRAĆOVODA I MOKRAĆNOG MJEHURA

- bimanualni pregled

- cistoskopija i/ili ureteroskopija s biopsijom

- i.v. urografija,

- retrogradna urografija kod tumora uretera

- UZV bubrega, mokraćnog mjehura

- CT, po potrebi

- RTG pluća, po potrebi

- scintigrafija skeleta, po potrebi

C 70 - C 72 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE CNS-a

- neurološki pregled

- fundus, vidno polje po Goldmanu, ispitivanje dvoslika po Lancesteru - ovisno o lokalizaciji tumora koja se utvrdi, drugom pretragom.

- CT

NAPOMENA: zloćudne novotvorine endokrinih žlijezda vidi u poglavlju endokrinih bolesti.

III. D 50 - D 89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA

_______________________________________________________________________________________ PRETRAGE POTREBNE ZA DIJAGNOZU BOLESTI I MOGUĆIH KOMPLIKACIJA OPASKA _______________________________________________________________________________________ BOLESTI CRITROCITA Anamneza i klinički nalaz Pretrage krvi: Sedimentacija eritrocita (SE) Broj eritrocita (E) Koncentracija hemoglobina (Hb) Hemtokrit (Hct) MCV, MCH, MCHC Broj leukocita (L) Diferencijalna krvna slika (DKS) Broj trombocita (Trc) Broj retikulocita (Rtc) Pregled razmaza krvi - morfologija E Bazofilno punktirani E Biokemijske analize: Fe, UIBC, TIBC, % saturacije Kod sideropenične transferina Fe anemije Feritin u serumu Bilirubin-konjugirani, nekonjugirani Kod hemolitičkih LDH, haptoglobin, methemalbumin anemija Slobodni Hgb u serumu Osmotska rezistencija E Kod kongenitalne sferocitoze Elektroforeza hemoglobina Kod hemoglobinopatija Određivanje količine HbA2, HbF i talasemija Methemoglobin, karboksihemoglobin, Kod methemoglobine- sulfhemoglobin mije, sulhemoglobinemije, karboksihemoglobinemije, najčešće kod trovanja lijekovima, plinovima, rjeđe u nekim bolestima Enzimi u E (G-6-Pd, piruvat Samo kod neimunih kinaza i drugi enzimi) hemolitičkih anemija Test lize E zakiseljenim serumom Kod paroksizmalne (Hamov test)                                                    noćne hemoglobinurije (PNH) Slobodni eritrocitni protoporfirin Kod sideropenične anemije (nije obavezno), kod eritorpoetske porfirije Određivanje plinova u arterijskoj krvi Kod stanja s eritrocito- zom Pregled urina: Bilirubin, urobilinogen, hemoglobin, Kod hemolitičkih hemosiderin anemija Porfirini u urinu: aminolevulinska Kod porfirija kiselina porfobilinogen, koproporfirin, uroporfirin protoporfirin (ili u stolici) Imunološke i imunohematološke analize Direktni i indirektni antiglobulinski Kod autoimunih test (Coombsov test) ("topla" i hemolitičkih anemija "hladna" protutijela) Protočna citometrija upotrebom Kod paroksizmalne monoklonskih protutijela - Ekspresija noćne hemoglobinurije MIRL (CD 59) na E, ekspresija (PNH) DAF (CD 55) na E Eritropoetin Kod stanja s eritrocito- zom i kod anemije u kroničnoj bubrežnoj insuficijenciji (nije obavezno, u dvojbenim slučajevima) Citološke i histološke pretrage: Citološka analiza punktata koštane Ovisno o vrsti anemije, srži +/- citokemijske analize, bojenje obično nije potrebno na željezo, udio sideroblasta, za dieripeničnu, hemo- mijelogram litičke anemije i sl., za megalobastične da Alkalna fosfataza u leukocitima kod PNH Kariogram (citogenetska analiza) kod PNH i aplastične anemije Biopsija i histološka analiza Kod aplastične, mijelo- koštane srži ftizične anemije i PNH Radioizotopne pretrage: Schillingov test Kod magaloblastičnih anemija Scintigrafija slezene Kod hemolitičkih anemija (nije obavezno) Određivanje volumena krvi, Kod stanja s plazme i mase E eritrocitozom Dužina života E Kod hemolitičkih anemija (nije obavezno za sve) Koncentracija vitamina B12 i Kod megaloblastičnih folne kiseline anemija ev. i hemolitičkih anemija Radiološke pretrage UZV slezene, jetre, žučnjaka Pretežno kod hemolitičkih anemija Pasaža crijeva Kod megaloblastičnih anemija i kod siderope- Irigografija nične anemije, (nije obavezno, samo za neke slučajeve) Endoskopske pretrage Ezofagogastroduodenoskopija Kod megaloblastičnih anemija, sideropenične anemije (prema kliničkoj indikaciji, nije uvjet) POREMEĆAJI HEMOSTAZE I ZGRUŠAVANJA KRVI Anamneza i klinički nalaz Poremećaj broja i funkcije trombocita, vaskularni poremećaji Pretrage krvi SE, KKS, Rtc Vrijeme krvarenja po Ivyu (VK) Broj trombocita Morfologija trombocita Srednji volumen trombocita (MPV) Testovi specifičnih funkcija Kod funkcionalnih trombocita: poremećaja trombocita Agregacija trombocita (ADP, kolagen, epinefrin i norepinefrin, trombin) Retrakcija koaguluma Agregacija trombocita s ristocetinom Kod von Willebrandove bolesti, Bernard- Soulierovog sindroma Citološka analiza punktata koštane Kod trombocitopenije srži Antitrombocitna protutijela Histološka analiza biopsije koštane Kod stanja s trombocito- srži zom (esencijalne trombocitemije) Koagulacijske analize Po potrebi za utvrđiva- nje ev. istovremenog poremećaja zgrušavanja krvi - vidi sljedeći odjeljak Biokemijske pretrage: Alkalna fosfataza, bilirubin, AST, ALT, GGT, LDH, kreatinin Ukupni proteini, elektroforeza Po potrebi kod sumnje proteina, imunoglobulini, na autoimunu ili imunoelektroforeza drugu osnovnu bolesti Poremećaji mehanizma zgrušavanja krvi - nasljedni i stečeni Vrijeme krvarenja po Ivyu (VK) Protrombinsko vrijeme (PV) Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV) Trombinsko vrijeme (TV) Fibrinoliza (vrijeme lize euglobulina) Faktori zgrušavanja: Pojedinačno kod hemo- F II filija, odnosno specifič- F V nih poremećaja zgruša- F VII vanja zbog nedostatka F VIII pojedinog faktora F IX F X F XII F XIII F VIIIc Kod von Willebrandove Von Willebrandov antigen bolesti Ristocetin kofaktor Antitrombin III Kod tromboza i DIK Plazminogen Inhibitor aktivatora plazminogena (PAI) Protein C Kod stanja s trombozom (trombofilije) Protein S Rezistencija na aktivirani protein C-F V Leiden Homocistein u serumu Alfa 2 antiplazmin Antifosfolipidna protutijela: lupus antikoagulant i antikardiolipinska Kod stanja s trombozom protutijela Protutijela na F VIII Kod hemofilije A Razgradni produkti Kod potrošne koagulopa- fibrina/fibrinogena tije (DIK) D-dimeri NEMALIGNE BOLESTI LEUKOCITA, SLEZENE I/ILI IMUNOGLOBULINA Anamneza i klinički nalaz Pretrage krvi: SE, KKS, Trc, Rtc Biokemijske analize Alkalna fofataza, bilirubin, AST/ALT, GGT LDH, kreatinin, Cu Ukupni proteini, elektroforeza Po potrebi druge imuno- serumskih proteina loške pretrage za dg. imunoglobulini deficita celularnog celu- larnog ili humoralnog imuniteta Testovi funkcije neutrofila: Kod funkcionalnih kemotaksija, fagocitoza, baktericidna poremećaja (rijetko) aktivnost NBT test Antineutrofilna protutijela Kod autoimune neutropenije Citološka analiza punktata Kod stanja s citopenijom koštane srži i/ili infiltracijom citokemijska analiza koštane srži Histološka analiza biopsije koštane srži Aktivnost alfa-galaktozidoze A Kod Fabry-jeve bolesti u plazmi Aktivnost kisele beta-glukozidaze u Kod Gaucherove bolesti leukocitima ili fibroblastima u kulturi Aktivnost kisele sfingomijelinaze u Kod Niemann-Pichove leukocitima, fibroblastima ili limfo- bolesti blastima u kulturi Koncentracija vitamina B12 i Prema potrebi folne kiseline Scintigrafija jetre i slezene Prema kliničkoj indika- UZV ili CT jetre i slezene ciji, ne kod svih Elektronska mikroskopija Kod hisctiocitoze (Birbeckova tjelešca) Langerhansovih stanica Rtg skeleta U posebnim slučajevima kod neutropenije s fenotipskim abnormalnostima Citogenetske pretrage Kod Barthovog sy., Fanconijeve anemije, dyskeratosis congenita Kultura koštane srži U posebnim slučajevima HEMATOLOŠKE MALIGNE BOLESTI - AKUTNE I KRONIČNE LEUKEMIJE, KRONIČNE MIJELOPROLIFERATIVNE BOLESTI, LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI, PLAZMA STANIČNE DISKRAZIJE Anamneza i klinički nalaz Pretrage krvi SE, broj E, Hb, MCV, MCH, MCHC, broj L, DKS, broj Trc, Rtc Biokemijske analize Urea, kreatinin, elektroliti, mokraćna kiselina Alkalna fosfataza, bilirubin, AST, ALT, gama GT, LDH, Cu, haptoglobin Koagulacijske analize Za dijagnozu komplikacija Pregled urina Elektroforeza i imunoelektroforeza Kod plazma staničnih proteina urina bolesti i nekih (Bence-Jones proteinurija) limfoproliferativnih bolesti Viskoznost krvi, krioglobulini Kod plazma staničnih diskrazija Imunološke i imunohematološke analize Ukupni proteini, elektrof. Kod plazma staničnih i serumskih proteina limfoproliferativnih Imunoglobulini bolesti Imunoelektroforeza serumskih proteina Beta2 mikroglobulin Imunofenotipizacija stanica periferne Kod akutnih leukemija, krvi i koštane srži monoklonskim limfoproliferativnih protutijelima protočnom citometrijom bolesti, plazma staničnih diskrazija Citološke i histološke pretrage Indicirane ovisno o zahvaćenosti pojedinih tkiva i organa Citološka analiza koštane srži Citološka analiza punktata limfnog čvora Citološka analiza punktata likvora Citološka analiza punktata slezene Citokemijske analize uzoraka Alkalna fosfataza u leukocitima Kod kroničnih mijelo- proliferativnih bolesti Histološka analiza koštane srži Nije nužna kod akutnih leukemija, kod ostalih bolesti u pravilu da Histološka analiza biopsije limfnog čvora Imunocito-i imunohistokemijske Najčešće kod limfoproli- analize tkiva ferativnih bolesti akutnih leukemija, u ostalih rjeđe potrebno Histološka analiza biopsije jetre Po potrebi kod limfopro- liferativnih bolesti Citogenetske analize krvi, Služe za dopunu koštane srži, limfnih čvorova - dijagnoze kod većine kariogram, FISH bolesti, za postavljanje temeljne dijagnoze rijeđe (npr. kod kronične mije- loične leukemije obavezno)                                                                 Molekularne genetičke analize                                                                 Vrijedi isto kao i za citogenetske analize Kod nekih akutnih leukemija PCR analize kromosomskih abnor- Kod svih kroničnih malnosti-prvenstveno translokacija i mijeloproliferativnih preuređenja gena bolesti Kod nekih limfoprolife- rativnih bolesti Radiološke pretrage RTG pluća i srca Obavezno u svrhu stupnjevanja proši- renosti bolesti kod limfoproliferativnih bolesti CT toraksa i/ili abdomena, zdjelice, Samo u pojedinim vrata MR - nuklearna magnetna slučajevima rezonancija Kontrastna limfangiografija Sada rijetko potrebna kod malignih limfoma Pasaža crijeva Kod limfoma probavnog trakta RRT skeleta Kod plazmocitoma, rjeđe drugih bolesti Radioizotopne pretrage Scintigrafija jetre i slezene Kod malignih limfoma prema potrebi, nije obavezno Scintigrafija skeleta Scintigrafija cijelog tijela galijem Volumen krvi, plazme i mase E Kod policitemije rubre vere Endoskopske pretrage Ezofagogastroduodenoskopija Kod limfoma probavnog Kolonoskopija s biopsijom sluznice trakta crijeva 

IV. ENDOKRINE BOLESTI,
BOLESTIPREHRANE I METABOLIZMA

E 00 - E 07 POREMEĆAJI ŠTITNJAČE

- anamneza i klinički nalaz

- laboratorijske nalaze krvi: SE, L, kolesterol, GUK, kreatinin, određivanje perifernih hormona trijod tironina i tiroksina (T3, T4), proteinskog nosača hormona štitnjače (T.B.G.), tireoglubulin u plazmi (TG) tireotropin (TSH), određivanje antitijela štitnjače i određivanje patoloških imunoglobulina (IgG) po potrebi

- EKG pregled

- nalaz scintigrafije (u slučajevima tumora, čvorova, metastaza)

- UZV i biopsiju štitnjače za diferencijalnu dijagnozu malignih procesa štitnjače, kao i razlikovanje benignih i malignih tumora

- u nejasnim slučajevima treba ispitivanje proširiti testom suspresije i testom stimulacije kada se ispituje da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj hipotireozi ili kada se sumnja na toksični adenom

- nalaz i mišljenje interniste - endokrinologa, okuliste te neurologa o tijeku bolesti, uspjehu liječenja te prognozi.

E 10 - E 14 DIJABETES MELITUS (šećerna bolest)

- laboratorijski nalazi pregleda krvi - određivanje glikemije (koncentracije glukoze u krvi) pregleda mokraće - određivanje glikozurije, ketonurije i ketonemije

- RTG nalaz pluća, EKG, RR, oscilometrijski nalaz donjih ekstremiteta

- kontrola bolesti pomoću A1C hemoglobina

- u slučaju komplikacija potreban je nalaz odgovarajućih specijalista (internist, neurolog, oftalmolog i nefrolog)

- kod komplikacija na očima treba ispitati oštrinu vida i očnog tlaka, vidno polje i stupanj promjena na fundusu kao i stanje optičkih medija

- kod komplikacija na bubrezima, treba utvrditi stupanj oštećenja bubrežne funkcije

- kod komplikacija na perifernom živčelju, treba utvrditi stupanj oštećenja

- komplikacije na krvnim žilama utvrđuju se oscilometrijom, ultrazvučnim i angiografskim metodama

E 20 - E 21 BOLESTI PARATIREOIDNIH ŽLIJEZDA

A. Hiperparatireoidizam

Medicinska dokumentacija koja verificira dijagnozu sadrži:

- pregled krvi: opetovano određivanje kalcija i fosfora, određivanje ionskog kalcija u krvi (hiperkalcemija, hipofosfatemija)

- pregled urina: određivanje kalcija i fosfora 24h u urinu (hiperfosfaturija, hiperkalciurija)

- radioimunološko određivanje PTH

- pod kontrolom UZV funkcija paratireoidnih žlijezda

- RTG kostiju

B. Hipoparatireoidizam

- anamneza, klinički nalaz

- laboratorijski nalazi:

- opetovano određivanje kalcija i fosfora, određivanje ionskog kalcija

- određivanje kalcija i fosfora 24 h u urinu

- EMG nalaz (test na tetaniju)

- EEG, EKG

- radioimunološko određivanje PTH

- scintigrafija

- CT, po potrebi

E 24 - E 27 NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE

A. Hiperfunkcija kore nadbubrežne žlijezde (Sy. Cushing, M. Cushing)

- anamneza i klinički nalaz

- laboratorijski nalazi; kortizol i ACTH u plazmi u dnevnom ritmu (8,23), elektroliti Na, K

- mjerenje koncentracija kortizola i njegovih metabolita 24h u urinu

- test supresije (blokada kortizola dexamethasonom)

- test stimulacije (kortizola sa ACTH po Blissu)

- KKS

- RTG abdomena i.v. urografija

- UZV nadbubrežnih žlijezda

- CT

- scintigrafija, event. angiografija.

II. Hiperaldosteronizam (primarni, sekundarni)

- mjerenje aldosterona u plazmi i 24h urina

- elektroliti u krvi Na, K, Mg (K nizak, Na+, Cl, bikarbonati povišeni

- urin (spec.težina)

- određivanje reninske aktivnosti plazme (Rap)

- UZV, CT, scintigrafija

III. Feokromacitom

- kateholamini u 24h urinu (adrenalin, noradrenalin)

- VMA (vanil mandelična kiselina)

- CT

- scintigrafija

- angiografija

- MR, po potrebi

B. Hipokuncija kore nadbubrežne žlijezde (M.Adison)

Medicinska dokumentacija za verifikaciju dijagnoze sadrži sljedeće:

- anamnezu i klinički nalaz

- laboratorijske nalaze: određivanje kortizola i ACTH u plazmi, u 24h ritmu (8,23), određivanje natrija i kalija i uree u plazmi, te određivanje metabolita hormona nadbrubrežne žlijezde 24h u urinu

- test stimulacije s ACTH

- EKG

- RTG abdomena, UZV, CT, scintigrafija

E 22 - E 23 BOLESTI HIPOFIZE

A. Hipopituitarizam (smanjeno ili izostalo lučenje tropina)

- anamneza, klinički nalaz

- laboratorijski nalazi: određivanje gonadotropina, somatotropina STA, tireotropina TSH, kortikotropina ACTH, prolaktina PRL, te njihov odgovor u stimulacijskim testovima.

B. Tumori hipofize (prema sekretornim osobinama)

I. Akromeglaija (pojačno lučenje STH)

- test supresije STH s glukozom

II. M.Cushing (pojačano lučenje ACTH)

- vidi bolesti nadbubrežne žlijezde

III. Prolaktinom

- određivanje PRL u plazmi

IV. Gonadotropni i tireotropni tumori

V. Kromofobni tumori (bez sekretornih osobina)

Kod svih tumora:

- vidno polje

- rtg. selektivno

- CT selektivno

- MR, po potrebi

C. Bolesti neurohipofize - Diabetes insipidus (Sy. poliurije)

- dijabetes centralnog tipa - pomanjkanje ADH (antidiuretskog hormona) - vasopresin senzitivan

- nefrogeni dijabetes insipidus - neosjetljivost bubrega na ADH - vasopresin rezistentan

- psihogeni dijabetes insipidus - pretjerano uzimanje vode

- dijagnostički testovi: test 8-satnog žeđanja, test reagiranja na vasopresin.

V. DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA (F 00 - F 99)

F 00 - F 09 ORGANSKI DUŠEVNI POREMEĆAJI, UKLJUČUJUĆI SIMPTONSKE POREMEĆAJE

- detaljna anamneza, heteroanamneza o preboljelim bolestima, kraniocerebralnim traumama, ovisnosti

- neurološka, okulistička, internistička obrada

- EEG, fundus, CT, GEG, po potrebi

- psihološka obrada

- molekularna genetska obrada, po potrebi

F 10 - F 19 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA UZROKOVANI UZIMANJEM PSIHOAKTIVNIH TVARI (ALKOHOL, OPIJATI, SEDATIVI,
HIPNOTICI I SL.)

- klinički somatski i neurološki status

- laboratorijske obrade, posebno jetre, gastrointestinalnog sustava, elektroliti

- EKG, EMNG, EEG

- psihološka obrada.

Za sve ostale duševne bolesti i poremećaje treba isključiti organski uzrok poremećaja (simptomatske psihoze) te dati detaljan psihijatrijski nalaz o stanju svih psihičkih funkcija (orijentiranost, motorike, mišljenja, afekata, volje, pažnje, intelektualnih funkcija).

VI. BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA G 00 - G 99

Medicinska dokumentacija koja verificira navedene dijagnoze treba sadržavati anamnezu i neurološki status, te za pojedine skupine sljedeće pretrage:

G 00 - G 09 UPALNE BOLESTI CNS-a

- pregled likvora - titar antitijela na viruse, Borellia Burgdorfferi, spirohete

- EEG

- neurološka, okulistička, otološka, event. psihološka obrada

- po potrebi CT i MR ( za herpes simplex virus)

G 10 - G 13 SISTEMNE ATROFIJE KOJE PRIMARNO ZAHVAĆAJU CNS

- EEG, fundus, vestibulogram, ENG, EMNG, kompjuterizirana stabilometrija (kod ataksije),

- CT

- genetska obrada

- dokazivanje tumorskih biljega

- antitijela ( za skupinu G 13)

- psihološka obrada

G 20 - G 26 EKSTRAPIRAMIDALNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI KRETNJI

- osnovni laboratorijski nalazi

- ceruloplazmini u serumu

- Cu u krvi i urinu

- biopsija jetre, po potrebi (M - Wilson)

- okulistička obrada (fundus, prednji očni segment)

- likvor

- EMG

- CT -PET i SPECT (Huntingtonova chorea)

- genetička dijagnostika Huntingtonove choree

Neurofiziološka i klinička evulacija ekstrapiramidnih sindroma (hiperkineza)

- testovi tremora (G 25)

- psihološka obrada

G 30 - G 32 OSTALE DEGENERATIVNE
BOLESTI CNS-a

- isto kao u G 10

- SPECT, PET (radioizotopne pretrage za mjerenje perfuzije te biokemijskih i funkcionalnih parametara mozga

- HLA tipizacija, po potrebi

G 30 - G 37 DEMIJELINIZIRAJUĆE
BOLESTI CNS-a

- obrada likvora

- detekcija senzoričkih cerebralnih potencijala - VEP (vidni), BGP (slušni), SSR (somatosenzorni)

- MR, CT

- psihološka obrada

G 40 - G 47 EPIZODNI I PAROKSIZMALNI POREMEĆAJI

- opetovani EEG

- polisonografska obrada

- videografsko kontinuirano snimanje

- kraniogram, CT, MR, po potrebi

- psihološka obrada

- HLA-DR2 (povišen u narkolepsije)

G 50 - G 59 POREMEĆAJI ŽIVACA, ŽIVČANIH KORJENOVA, PLEKSUSA

- EMNG

- radiološka obrada kralježnice

- likvor

- EEG (G 50)

- okulistička, otološka obrada

- CT, MR, po potrebi

G 60 - G 64 POLINEUROPATIJA I OSTALI POREMEĆAJI PERIFERNOG ŽIVČANOG SUSTAVA

- kao u G 50 - G 59 uz

- genetsku obradu

- tumorski biljezi, po potrebi

- specifična antitijela za paraneoplastične bolesti

G 70 - G 73 BOLESTI MIONEURALNE VEZE I MIŠIĆA

- kliničko farmakološki testovi (neostigminski, tensilonski)

- elektrofiziološko testiranje spojnice

- titar antitijela  na nikotinske receptore za acetil holin (n-Ach-R)

- EMNG

- CT medijastinuma (timom)

- genetska obrada

- RTG obrada kostiju, po potrebi

- biopsija mišića, po potrebi

- endokrinološka obrada, po potrebi

- obrada metabolizma lipida, ugljikohidrata

- enzim kreatin kinaza (CK), aldolaza (LDH), SGOT, SGPT.

G 90 - G 99 POREMEĆAJ AUTONOMNOG ŽIVČANOG SUSTAVA

- testiranje vegetativnog živčanog sustava

- CT

- kompjuterizirana stabilometrija

I 60 - I 69 CEREBROVASKULARNE BOLESTI

- Doppler i color Doppler karotide

- Doppler i color Doppler V-B sliva

- transkranijalni Doppler (TCD)

- EEG

- EKG

- GUK, lipidogram, kreatinin

- okulistička obrada (fundus, vidno polje)

- likvor, po potrebi

- RTG vratne kralježnice

- CT, MR, po potrebi

- angiografija, po potrebi

VII. S 06 TRAUMA ŽIVČANOG SUSTAVA (NJENE POSLJEDICE)

- radiološka obrada (kraniogram, RTG kralježnice)

- EEG

- likvor

- CT

- psihijatrijska i psihološka obrada
- okulistička i ORL obrada

- ispitivanje vegetativnog živčanog sustava

VIII. H 00 - H 59 BOLESTI OKA I
ADNEKSA OKA

- ispitivanje centralnog vida na daljinu bez korekcije, s korekcijom (ako je potrebna) i ako se korekcija ne može postići treba to posebno naglasiti napomenom "ne korigira"

- centralni vid na blizinu

- periferni vid odnosno vidno polje

- raspoznavanje boja

- motilitet očnih jabučica (fuzije, stereopsije)

- dopunske i specijalne pretrage (adaptacija na tminu, rekuperacija nakon zabljeskavanja i dr.),

- test na dvoslike

- binokularni vid

- fundus i prozirni optički medij

- očni tlak

- Schimmerov test.

IX. H 60 - H 95 BOLESTI UHA I OŠTEĆENJA SLUHA I RAVNOTEŽE

H 60 - H 80, H 90 - H 95 OŠTEĆENJE SLUHA

- ORL pregled

- audiološki pregled

- tonski audiogram (TA)

- govorna audiometrija

- impedanemetrija (timpanometrija)

- evocirani slušni potencijali (ABR)

- globalni gubitak sluha iskazuje se tablicama po Fowler-Sabineu

H 81 - H 83 OŠTEĆENJE RAVNOTEŽE

- ORL pregled

- otoneurološki pregled

- tonski audiogram (TA)

- toplinski pokus Fetzgerald-Halpike ili frekvenckalorigram

- ispitivanje spontanog poglednog, potresnog i fiksacionog nistagmusa Frenzelovim očalima

- ispitivanje pozicionog i položavajućeg nistagmusa (F.H.)

- ispitivanje cervikogenog nistagmusa

- ispitivanje vestibulospinalnog refleksa (kraniokorpografija, stabilometrija, posturografija)

- elektronistagmografija (ENG)

- statokineziometrija uz kompjutorsku obradu (C-CCG).

X. I 00 - I 99 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

I 00 - I 09 KRONIČNA REUMATSKA BOLEST SRCA (SRČANE MANE)

- anamneza, katamneza

- klinički pregled

- EKG u mirovanju

- ehokardiografija - Doppler ehokardiogram

- EKG - pod opterećenjem - ergometrija - prema propisanim shemama

- EKG - kontinuirano stanje po Holteru

- izotopne pretrage

- laboratorijske pretrage: SE, E, Hb, AST, L. Bilirubin, T3, T4

- invazivna obrada (mikrokateterizacija, plućni kapilarni tlak, kateterizacija srca), po potrebi

- angiokardiografija, ventrikulografija.

I 10 - I 15 HIPERTENZIVNE BOLESTI

- etiologija hipertenzije (esencijalna primarna arterijska hipertenzija ili sekundarna hipertenzija)

- klinička težina hipertenzije (granična, umjerena, teška, maligna) prema dijagnostičkim kriterijima: klinički pregled, visina krvnog tlaka, nalaz mokraće, nalaz očne pozadine, EKG i parcijalne bubrežne funkcije, kreatinin, te kalij u serumu.

I 10 ESENCIJALNA HIPERTENZIJA

- kompletni pregled urina

- kalij, glukoza, kreatinin, acidum uricum

- EKG, RTG srca - pluća

- pregled očne pozadine

- ispitivanje reninske funkcije, po potrebi

MALIGNA ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

- dijastolički RR preko 130 mg Hg odnosno 17,5 Kpa

- očna pozadina (retinopatija III-IV. stupnja)

- kreatinin i kalij u serumu

- EKG

- RTG srca i pluća

- UZ i color Doppler

- renalna angiografija + separatni renini, po potrebi.

- CT, po potrebi

I 15 SEKUNDARNE HIPERTENZIJE

Renovaskularna hipertenzija (zbog stenoze glavne renalne arterije ili njenih segmentalnih ogranaka)

- dinamična scintigrafija bubrega sa dekonvulacijom

- perfuziona scintigrafija bubrega

- ultrasonografija i color Doppler

- reninska aktivnost u perifernoj krvi

- renalna angiografija + određivanje reninske aktivnosti iz renalnih vena, po potrebi

Sekundarna hipertenzija zbog parenhimne bolesti bubrega

- obrada u smislu dokazivanja perenhimne bolesti bubrega obostrane ili jednostrane.

I 20 - I 25 ISHEMIČNE BOLESTI SRCA

- laboratorijski nalazi: SE, hemogram, kolesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, glukoza, kalij, natrij, enzimi (CK, CPKMB, SGOT, SGPT, LDH)

- RTG srca i pluća

- EKG u mirovanju

- EKG pod opterećenjem - ergometrija ako nema kontraindikacija

- ehokardiografija

- dinamička kontinuirana elektrokardiografija po Holteru, po potrebi

- scintigrafija srca uz opterećenje, po potrebi

- koronarna aniografija

- ostali nalazi nakon pregleda drugih organa i organskih sustava koji deferencijalno dijagnostički dolaze u obzir kod koronarne bolesti.

I 44 - I 50 OSTALE SRČANE BOLESTI (POREMEĆAJ SRČANOG RITMA, SMETNJE PROVOĐENJA)

Metode pregleda koje verificiraju dijagnozu su:

- palpacija pulsa i auskultacija srca, analiza tonova, jugularni puls

- elektrokardiografija

- dinamična elektrokardiografija - Holter

- testovi opterećenja

- intrakardijalna elektrografija (elektrofiziološko ispitivanje srčanog provodnog sustava).

I 70 - I 79 BOLESTI ARTERIJA, ARTERIOLA, KAPILARA

I 70 - I 71 ANEURIZME I DISEKCIJE AORTE TE OSTALE ANEURIZME

- fizikalni pregled

- RTG slika pluća i srca ili nativne snimke abdomena

- ehokardiografija ili ultrazvuk abdomena

- CT torakalnih odnosno abdominalnih organa

- aortografija.

I 73 - I 79 OSTALE BOLESTI PERIFERNIH KRVNIH ŽILA

- mjerenje sistoličkog krvnog tlaka ultrazvukom po Doppleru

- elektronska oscilografija

- okulzivna pletizmografija

- arteriografija po potrebi

- lipidi u serumu

- GUK

I 80 - I 89 BOLESTI VENA, LIMFNIH ŽILA I LIMFNIH ČVOROVA

- ultrazvuk po Doppleru

- flebografija

- izotopna flebografija.

XI. J 00 - J 99 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

- mikrobiološke pretrage sputuma, punktata ili briseva s biogramom i antibiogramom

- citološki pregled ispljuvka, punktata, aspiriranog sekreta bronha, ekscidiranog tkiva pluća, bronha, limfnih čvorova itd.

- dijaskopija pluća i radiografija pluća

- kardiološki pregled srca i opći internistički pregled bolesnika

- funkcionalna ispitivanja kardiovaskularnog sustava

- biokemijske pretrage, imunološke pretrage

- funkcionalno ispitivanje poremećaja respiracije (ventilacije, difuzije, cirkulacije i stupanj respiratorne insuficijencije).

J 42 KRONIČNI OPSTRUKTIVNI BRONHITIS

- imunološke pretrage (kožni testovi za ispitivanje centralnog i testovi humoralnog imuniteta)

- biokemijske pretrage (alfa 1 antitripsin u serumu pri sumnji na emifizem)

- citološke pretrage (eozinofilni granulociti u sekretu bronha)

- endoskopske pretrage (bronhoskopija, bronhografija)

- funkcionalni testovi respiracije

- funkcionalni parametri opstruktivnih smetnji ventilacije

- funkcionalni parametri distribucijskih, ventilacijsko-perfuzionih smetnji

- analiza respiratornih plinova i acidobazni status arterijske krvi u miru i u opterećenju

- funkcionalni parametri cirkulacije (EKG), tlak u plućnom krvotoku.

J 43 EMFIZEM PLUĆA

- biokemijske pretrage (alfa 1 antitripsin u serumu)

- radiološka slika prsnog koša i CT (pluća i srca)

- funkcionalni testovi ventilacije (spirometrija i pletizmografija uz plinsku analizu arterijske krvi u miru i opterećenju, difuzija za CO)

J 44 KRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA (COPB)

- imunološke pretrage (kožni testovi za ispitivanje centralnog i testovi humoralnog imuniteta)

- biokemijske pretrage (alfa 1 antitripsin u serumu, pri sumnji na emfizem)

- citološke pretrage (eozinofilni granulocit u sekretu bronha)

- endoskopske pretrage

- funkcionalni testovi respiracije

- funkcionalni parametri opstruktivnih smetnji ventilacije

- funkcionalni parametri distribucijskih, ventilacijsko-perfuzionih smetnji

- analiza respiratornih plinova i acidobazni status arterijske krvi u miru i u opterećenju

- funkcionalni parametri cirkulacije (EKG), tlak u plućnom krvotoku.

J 45 ASTMA

- testovi spirometrije i pletizmografije, krivulja protoka i volumena zraka u vrijeme forsiranog ekspirija (FEF 25-50). Parametri se provjeravaju nakon primjene bronhospazmolitika.

- plinske analize i acidobazni status arterijske krvi u napadu bronhalne astme.

- funkcionalni testovi cirkulacije, difuzijski kapacitet za CO

- kožni testovi preosjetljivosti na inhalacione elergene

- radioimunološka ili enzimoimuniloška metoda utvrđivanja koncentracije sveukupnih i specifičnih imunoglobina E (lg E)

- eozinofilija u krvi i u iskašljaju, brisu nosa

- ventilacijska perfuziona scintigrafija pluća.

J 47 BRONHIEKTAZIJE

- bronhoskopija

- angiografske pretrage (bronhalna i pulmonalna angiografija, perfuziona scintigrafija pluća)

- kod sumnje na mukoviscidozu - koncentracija klorida u znoju bolesnika)

SARCOIDOSIS - (MORBUS BESNIER - BOECK - SCHAUMANN)

- imunološke pretrage: tuberkulinski test, in vitro korelati celularne imune aktivnosti, hipergamaglobulinemija, broj B - limfocita i T - limfocita, reumatoidni faktor, koncentracija konvertora angiotenzina I, hiperkalcemija

- hiperkalciurija

- radiološke pretrage, CT pretrage, limfografija, biopsija, scintigrafija galijem

- funkcionalni testovi respiracije: poremećaji alveokapilarne difuzije (transfer faktor), smanjena statička rastezljivost pluća (Cst), uz održanu dinamičku (D dyn).

Respiratorna insuficijencija

Pulmonalna hipertenzija, cor pulmonale

J 20 - J 28 PLUĆNI TROMBOEMBOLIZAM

- termografija sumnjivog ekstremiteta, ultrazvuk velikih vena ekstremiteta, pletizmografija, scintigrafija, radio-marker fibrinogena, flebografija

- radiološki znaci na plućima, angiografija plućnog krvotoka, scintigrafija

- elektrokardiografija, mjerenje tlaka u arteriji pulmonalis

J 60 - J 84 DIFUZNA INTERSTICIJSKA FIBROZA PLUĆA

- hematološke pretrage (sekundarna policitemija)

- radiološke pretrage

- funkcionalni testovi (restriktivne smetnje ventilacije, difuzije i rastezljivosti pluća, opstruktivne smetnje, pulmonalna hipertenzija, cor pulmonale, hipoksija, hiperkapnija i respiratorna acidoza)

- inunološke pretrage (hemaglutinacije i reakcije vezanja komplementa, testovi kožne reaktivnosti i njihovi in vitro korelati, imunoglobulini, antinuklearni faktor, LE fenomen i pojedine frakcije komplemenata)

- BASL, iskašljaj na azbestna tjelešca

- perfuzijska scintigrafija pluća

- biopsija pluća (limfnih čvorova i jetre)

XII. K 00 - 93 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

K 20 - K 23 BOLESTI JEDNJAKA

- klinička dijagnoza (anamneza, fiziklani pregled, standardni laboratorijski testovi)

- endoskopija - biopsija za citološki ili histološki pregled

- RTG jednjaka

- manometrijske metode (kod refluksa oezofagitisa i ahalazije)

- CT toraksa

- markeri tumora (CA, 19-9, CEA)

- RTG srca i pluća

K 25 - K 27 BOLESTI ŽELUCA I DOUDENUMA

- Klinička dijagnoza (anamnezna, klinički pregled, standardni lab. testovi)

- određivanje gastrina u serumu

- ezofagogastroduodenoskopija s biopsijom za PHD

- UZV - abdomena

- RTG želuca i duodenuma (komplementarna metoda endoskopiji)

- CT abdomena

- tumorski markeri (CEA, CA 19-9)

K 28 - K 38 K 50 - K 63 BOLESTI CRIJEVA

- klinička dijagnoza (amneza, klinički pregled i standardni lab. testovi)

- laboratorijski pregled krvi (E, HBG, L, trombociti, vrijeme krvarenja, vrijeme zgrušavanja, dif. KS, elektroliti, gama globulini)

- pregled stolice (krv, paraziti, bakterijski pregled, gljivice, virusi, laukociti)

- masti u stolici kvantitativno

- trioleinski izdisajni test

- izdisajni test žučne kiseline

- test D-ksilozom, po potrebi

- Schillingov test, po potrebi

- tolerancija laktoze (LTT)

- radiološki pasaža crijeva, radiološka enterokoliza (samo kod selekcioniranih slučajeva)

- biopsija sluznice tankog crijeva kapsulom

- rektosigmoidoskopija s biopsijom

- kolonoskopija s biopsijom

- UZV abdomena

- CT abdomena, po potrebi

- tumorski markeri (CA, 19-9, CEA)

- imunološke pretrage (antineutrofilna antitijela - enzimski imunotest)

- aspirat tankog crijeva za parazite, po potrebi

- irigografija

- angiografija

K 70 - K 77 BOLESTI JETRE

Klinička dijagnoza:

- (anamneza, klinički pregled i rutinski lab. testovi)

- specijalni laboratorijski testovi:

- ceruloplazmin, bakar u serumu i urinu, bakar u suhom tkivu jetre

- feritin, Fe, TIBC

- alfa-1, antitripsin

- virusni markeri (HAV, HBV, HCV)

- autoantitijela (ANF, AMHA, AGLM, LKM)

- imunoglobulini kvantitativno

- alfafetoprotein, lipidogram

- perkutana biopsija jetre

- laparoskopija s ciljanom biopsijom

- UZV abdomena

- color - Doppler abdomena

- CT abdomena

- scintigrafija jetre (obilježeni leukociti, obilježeni eritrociti)

- biokemijska, citološka i mikrobiološka pretraga ascitesa

K 80 - K 87 BOLESTI ŽUČNJAKA, ŽUČOVODA I GUŠTERAČE

- Klinička dijagnoza: (anamneza i klinički pregled, standardni lab. nalazi)

- UZV abdomena

- CT abdomena

- tumorski markeri (CA 19-9)

- ERCP, po potrebi.

- peroralna kolecistografija, i. v. biligrafija (samo u izabranim slučajevima)

- PTC (perkutana transhepatička kolangiografija)

- masti u stolici kvantitativno

- hormoni pankreasa (kod sumnje na endokrini tumor pankreasa)

XIII. L 00 - L 99 BOLESTI KOŽE I
POTKOŽNOG TKIVA

1. Za Dermatitis atopica (L 20) Prurigo Besnier (L 20.0, profesionalni i neprofesionalni alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan različitim alergenima (L 23 - L 23.8), Iritativni kontaktni dermatitis uzrokovan različitim čimbenicima (L 24 - L 24.8), Nespecifični kontaktni dermatitis uzrokovan različitim čimbenicima (L 25 - L 25.9). Minimalan broj dijagnostičkih pretraga potreban za ocjenu invalidnosti je:

- anamneze (obiteljska, osobna, te radna (opis poslova i radnih zadataka, materijali s kojima dolazi u dodir prilikom rada i uvjeti u kojima radi), tvari s kojima dolazi u dodir izvan radnog mjesta, zaštita na radu (rukavice, kreme, odjeća) sredstva s kojima pere ruke na poslu (detergencije, otapala, razrjeđivači i drugo). Podaci o tijeku bolesti izvan radnog odnosa.

- dermatološki status: opis cijele kože, detaljan opis bolesnih areala kože stigma.

- laboratorijske pretrage: testovi in vivo s podacima o testiranju prije zaposlenja; određivanje zaštitnog sloja kože - pH mjerenje i TEWL (trans epidermal water loss) na bolesnoj i zdravoj koži;

- Epikutano testiranje (patch) - zatvoreni sa standardnom serijom alergena i profesionalnim alergenima, otvoreni epikutani test, test abrazijom i kombinirani skarifikacijski - epikutani test.

Za Dermatitis atopica (L 20) potrebno je uz gornje pretrage učiniti: test ubodnom (Prick) i skarifikacijiski test. Od in vitro testova:

- određivanje ukupnih imunoglobulina E (RIST ili ELISA test),

- određivanje specifičnih imunoglobulina (RAST ili ELISA ili CAST-ELISA) test,

- određivanje frakcija komplemenata, limfocita T i B

- Imunohistokemijska analiza bioptata kože.

Za Urticaria allergica (L 50), Idiopatsku urtikariju (L 50.1), Urtikariju na hladnoću i toplinu (L 50.2), Vibracijsku urtikariju (L 50.4), Holinergijsku (L 50.5) i kontaktnu urtikariju (L 50.6), te Vasculitis (L 95) treba učiniti:

- anamnezu (obiteljska, osobna rada s opisom ekoloških uvjeta rada)

- dermatološki status (diseminirane urtike ili samo na mjestu ekspozicije noksi, veličina, zahvaćenost sluznica)

- laboratorijske pretrage: in vivo: Prick test; skarifikacijski; intradermalni, epikutani, testovi opterećenjem; in vitro: određivanje ukupnih IgE protutijela (RIST ili ELISA), određivanje specifičnih IgE protutijela (RAST ili CAST-ELISA ili ELISA); patohistološka analiza (svjetlosna) zbog diferencijalne dijagnoze prema urticaria vasculitis), određivanje frakcije komplemenata (Cls, Clq, C3, C4, CH50, C5a), određivanje kroničnih upalnih procesa (fokusa), imunoelektroforeza.

2. Autoimune bulozne bolesti kože (L 10 - L 14)

Za Pemphigus (L 10); Pemphigus vegetans (L 10.1=, Pemphigus foliaceus (L 10.2=, Pemphigus erythematosus (L 10.4=, Pemphigus uzrokovan lijekovima (L 10.5), Ostali pemphigusi (L 10.8), Prolazna akantolitička dermatoza (Grover) (L 11.1), Ostali pemphigoid (L 12.1); Stečena bulozna epidermoliza (L 12.3); Ostali pemphigoidi (L 12.8); Ostali bulozni poremećaji (L 13); Dermatitis herpetiformis (Duhringova bolest L 13.0); Subkornealni pustulozni dermatitis (Sneddon-Wilkinskon L 13.1), Ostali bulozni poremećaji (L 13.8 i L 13.9).

Potrebne pretrage za dijagnozu i procjenu radne sposobnosti su:

- anamneza (osobna i sadašnje bolesti-nastavak, recidivi),

- dermatološki status (izgled i veličina mjehura, na zdravoj ili upaljenoj podlozi, lokalizacija),

- laboratorijski nalazi; Tzank-ov citološki test, patohistološka analiza bioptata: svjetlosna mikroskopija, direktna imunofluorescencija, imunohistokemija (IH), eventualno elektronska mikroskopija (EM) antinuklearna protutijela u serumu (ANA), cirkulirajući imunokompleksi (CIC), antipemfigusna i antipemfigoidna protutijela indirektnom imunofluorescencijom (IIF), ANDA protutijela protiv DNK, imunoelektroforeza.

3. Ostale autoimune bolesti

Lupus erythematodes (L 93)

Za Lupus erythematosus discoides (L 93.0), Subakutni kožni lupus eritematodes (L 93.1), Ostali lupusi (L 93.2), Sistemni lupus erythematodes (M 32), potrebne su sljedeće pretrage:

- anamneza (osobna i sadašnje bolesti),

- dermatološki status (fotoeksponirana ili pokrivena područja)

- laboratorijska obrada: svjetlosna mikroskopija bioptata kože, direktna imunofluorescencija (DIF) bolesne i zdrave kože, određivanje Lupus eritematozus stanica (LE), određivanje antinuklearnih protutijela (ANA), imunoelektroforeza, elektroforeza proteina, reuma serologija i serologija silfilisa, krioglubulin, SE, KKS, V-reaktivni protein, komplementne frakcije, određivanje minimalne eritemske doze (MED) na UV zrake.

4.1. Ostali lokalizirani poremećaji vezivnog tkiva (L 94)

Lokalizirana sklerodermija (morphea) (L 94.0), Sclerodermia linearis  (L 94.1), Calcinosis cutis (L 94.2), Sklerodaktilija (L 94.3), Ostali poremećaji vezivnog tkiva (L 94.8 - L 94.9) Sclerodermia systemica (M 30 - M 36)

Potrebne pretrage su:

- anamneza sadašnje bolesti

- dermatološki status (boja, induracija kože, lokalizacija, negativan turgor i dr.)

- laboratorijske pretrage: svjetlosna i imunohistokemijska mikroskopska analiza bioptata kože, direktna imunofluorescencija kože (DIF), imunoelektroforeza, test na Boreliju burgodorferi (IF ili ELISA), antinuklearna protutijela (ANA), anitcentromerna protutijela, kardiolipinska protutijela, protutijela prema površinskim antigenima, određivanje protutijela Scl 70 protiv enzima DNK topoizomeraze, određivanje C-reaktivnog proteina (CRP), reuma serologija; SC, KKS, elektroforeza, imunoelektroforeza, spirometrija, RTG ezofagusa.

4.2. Dermatomyositis/Polymyositis (M 30 - M 36) i Sharp syndrome

- anamneza (slabost, disfagija, dispneja)

- dermatološki status (ružičasti kapci ili drugi dijelovi kože, mišićna slabost)

- laboratorijski nalazi: patohistološka mikroskopska analiza bioptata kože i mišića, kreatinin u urinu, povišene vrijednosti enzima LDH i CPK, elektromiogram (EMG) anti RNP i ANA, ENA (U1-RNP) protutijela.

5. Ulkus nogu (Ulcus hypostaticum cruris) (L 97)

- anamneza: obiteljska (konstitucija), profesionalna (faktori i realizacije), faktori rizika (dijabetes, hipertonija, hiperlipemija), aktualni simptomi

- dermatološki status i fizikalni pregled: izgled kože, funkcionalni testovi, razlika u opsegu, palpacija perifernih art. pulseva, Lassegue-ov i Homman-ov test, status stopala i velikih zglobova, pretilost.

- laboratorijski nalazi: SE, KKS s trombocitima, AST, ASTA, temeljne pretrage koagulacija,

- dopller vena, izotopna flebografija sa MAA, antegradna flebografija i aorto-arteriografija

6. Eritematoskvamozne i papulozne bolesti

Psoriasis vulgaris (l 40.0), Psoriasis pustulosa generalisata (L 40.1), Acrodermatitis continua (L 40.2=, Pustulosis palmoplantaris (L 40.3), Psoriasis arthropatica (M 07.0 - M 07.3, M 09.), Hipertrofički lihen planus (L 43.0), Bulozni lihen planus L. 43.1), Lihenoidne reakcije na lijekove (L 43.2).

Za L 40.0 - L 40.9 neophodno je potrebno:

- klinički pregled (tip bolesti (I ili II) i postotak zahvaćenosti kože mjeren po PASISCor-u,

- detaljni podaci o obiteljskoj anamnezi,

- HLA tipizacija

- probatorna ekscizija i patohistološki mikroskopski nalaz

- laboratorijski nalaz (KKS, Ac. uricum, reuma faktori, kolesterol i trigliceridi).

7. Zloćudne tumorske tvorbe (C.00)

Melanom kože trupa (C 43.5)

- klinički pregled uz fotodokumentaciju i "stageing"

- histološka i imunohistokemijska analiza (intraoperativna ili postoperativna) kože i regionalnog limfnog čvora

- RTG snimke pluća

- CT abdomena i toraksa

8. Zloćudne novotvorevine kože ( C 44.0 - C 44.3)

- Karcinom usnica

- klinički pregled (veličina tumora, palpacija ref. limfnog čvora)

- PHD analiza bioptata ili ekscizata tumora

- stanje regionalnih limfnih čvorova (palpacija, citopunkcija, po potrebi probatorna ekscizija)

- radni uvjeti i profesija s opisom radnog mjesta.

XIV. BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA (M 00 - M 99)

M 05 - M 14 UPALNE ARTROPATIJE

M 00 PIOGENI ARTRITIS

- klinički status

- RTG obrada zgloba

- pozitivni testovi upalne aktivnosti: Se, KKS, CRP, fibrinogen, haptoglobin, elektroforeza proteina

- analiza sinovijalne tekućine

M 05 REUMATOIDNI ARTRITIS

- klinički nalaz

- pozitivni reumatoidni faktor: Waller Rose test, Latex test, FLT-RF (povišeni titar reumatoidnog faktora) LE stanice

- pozitivni testovi upalne aktivnosti: SE, KKS, CRP, fibronogen, haptoglobin, elektroforeza proteina (smanjeni albumini, povećani alfa i gama globulini)

- određivanje imunoglobulina i komponenti komplementa

- bakar, željezo, enzimi, analiza urina

- analiza sinovijalne tekućine

- HLA tipizacija DR4 i DRRTG dijagnostika, periartikularna osteoporoza, rubne erozije

- specijalno ispitivanje: termografija, scintigrafija.

M 07 PSORIJATIČNI ARTRITIS I PSORIJATIČNE ARTROPATIJE

- klinički nalaz

- SE, KKS, Fe, UIBC, TIBC, ASTA, ALT, GGT, AP, bilirubin, kreatinin, acidum uricum, K, Na, C1, Ca, ukupni proteini, elektroforeza serumskih proteina, kompletan urin

- CPR, IgA, IgM, IgC

- Reumatoidni testovi: Waller Rose, Latex, RF, ASO

- detaljan pregled kože i noktiju

- RTG obrada: resprtpivne promjene, periostitis

- HLA tipizacija B12 i B27

M 10 GIHT

- klinički nalaz

- SE, KKS, Fe, UIBC, TIBC, AST, ASTA, ALT, GGT, AP, bilirubin, kreatinin, acidum, uridum, K, Na, Cl, Ca, ukupni proteini, elektroforeza proteina, kompletan urin

- CRP, IgA, IgM, IgC

- Reumatoidni testovi; Waller Rose, Latex, RF, ASO

- RTG obrada

- HLA tipizacija B12 i B27

M 15 - M 19 ARTROZE

M 15 POLIARTROZA

- klinički nalaz

- SE, KKS, Fe, UIBC, TIBC, AST, ASTA, ALT, GGT, AP, bilirubin, kreatinin, acidum, uricum, K, Na, Cl, Ca, ukupni proteini, elektroforeza proteina, kompletan urin

- CRP, IgA, IgM, IgC

- Reumatoidni testovi: Waller Rose, Latex, RF, ASO

- detaljan pregled kože i noktiju

- RTG obrada

M 16 KOKSARTROZA

- klinički pregled kukova

- mjerenje aktivne i pasivne pokretljivosti u stupnjevima

- RTG obrada kukova

M 17 GONARTROZA

- klinički pregled koljena

- RTG obrada koljena, standardne snimke, sagitalne snimke patele 30, 60, 90 stupnjeva

- mjerenje aktivne i pasivne pokretljivosti zgloba

M 19 OSTALE ARTROZE

- klinički pregled zgloba

- RTG obrada zgloba

- mjerenje aktivne i pasivne pokretljivosti zgloba

M 20 STEČENE DEFORMACIJE PRSTIJU ŠAKE I STOPALA

- klinički pregled

- mjerenje deformiteta u stupnjevima

- dinamometrija šaka

- RTG obrada

M 21 STEČENE DEFORMACIJE UDOVA

- klinički pregled

- funkcionalni status ekstremiteta

- dinamometrija ekstremiteta

- RTG obrada

M 22 BOLESTI IVERA (PATELE)

- klinički pregled

- RTG obrada ivera AP, profilne i sagitalne snimke

M 23 UNUTRAŠNJE OZLJEDE KOLJENA

- klinički pregled koljena

- mjerenje pokretljivosti zglobova u stupnjevima

- RTG obrada koljena, te artrografija koljena

M 25 OSTALI POREMEĆAJI ZGLOBA NESVRSTANIH DRUGAMO

- klinički pregled zglobova

- RTG obrada zglobova

- funkcija zglobova

- analiza sinovijalnog eksudata ili hemartrosa

- funkcionalni status zgloba

BOLESTI SISTEMNOG VEZIVNOG TKIVA
(M 30 - M 36)

M 32 SISTEMNI LUPUS ERITEMATODES

- klinički nalaz

- SE, KKS, Fe, UIBC, TIBC, AST, ALT, GGT, AP, bilirubin, kreatinin, acidum, uricum, K, Na, Cl, Ca, elektroforeza proteina

- imunološke pretrage: LE stanice, ADNA, urin, CRP, IgAs, IgM, IgGŽ

- Waller Rose, Latex, RF, ukupni C, C3, C4, SNF

- Anti DNA antijela

- Anti SM antitijela

- antifosfolipidna antitijela

M 34 SISTEMNA SKLEROZA

- klinički nalaz

- SE, KKS, Fe, UIBC, TIBC, AST, ALT, GGT, AT bilirubin, kreatinin, acidum, uricum, N, K, Cl, Ca, elektroforeza proteina, kompletan urin

- CPR, IgA, IgM, IgG

- Waller Rose, Latex, RF, C, C3, C4, ANF, CiC, antitijela na centromeru, antitijela Sc70, Ro, antitijela La, krioglobulini

- RTG šaka resorpcija distalnih falangi i kalcifikacija

- patohistologija kože

DORZOPATIJE (M 40 - M 54)

M 40 KIFOZA I LORDOZA

- klinički pregled

- RTG obrada

- mjerenje kuteva kifoze i lordoze

M 42 SKOLIOZE

- klinički pregled

- RTG obrada standardne i funkcionalne snimke

- mjerenje kuteva po Coobeu i Fergussonu

M 43 OSTALE DEFORMIRAJUĆE DORZOPATIJE

- klinički pregled

- RTG obrada, standardne, funkcionalne i kose snimke

M 45 ANKILOZANTNI SPONDILITIS

- klinički pregled

- Se, KKS, eleftroforeza proteina, imunoglobulini, ispitivanje ALA-B27 antigena

- RTG sakroilijakalnih zglobova po Barsonyu i Kovaszu

- RTG cijele kralješnice standardne i funkcionalne snimke

- scintigrafija sakroilijakalnih zglobova

M 47 SPONDILOZA

- klinički pregled

- RTG obrada standardne, funkcionalne i kose snimke

- neurološki pregled

M 50 BOLESTI CERVIKALNOG DISKA

- klinički pregled

- RTG obrada standardne, funkcionalne i kose snimke

- EKA - elektrokineziološka analiza vratne kralješnice

- UZV vratne kralješnice

- CZ vratne kralješnice, po potrebi

- MR vratne kralješnice, po potrebi

M 53.0 CERVIKOCEFALNI SINDROM

- klinički pregled

- RTG obrada standardne, kose i funkcionalne snimke, te obrada kraniovertebralne regije

- Fundus i vusus, te vidno polje po Goldmanu

- EEG, REG, Doppler vertebrobazilarnog sliva s funkcionalnim testovima

- EKA- elektrokineziloška analiza vratne kralješnice

- UZV vratne kralješnice

- ORL nistagmografija, kraniokorporografija te A-V gram

- cervikalna angiografija, po potrebi

- CT i CT mijelografija, po potrebi

- MR vratne kralješnice, po potrebi

- psihološko testiranje, po potrebi

- ispitivanje autonomnog živčanog sustava, po potrebi

M 53.1. CERVIKOBRAHIJALNI SINDROM

- klinički pregled

- RTG radiološka obrada standardne, kose i funkcionalne snimke

- EMNG gornjih ekstremiteta

- UZV vratne kralješnice, po potrebi

- CT i CT mijelografija vratne kralješnice, po potrebi

- MR vratne kralješnice, po potrebi

- Doppler gornjih ekstremiteta s pozicionim testovima

- EKA- elektrokineziološka analiza vratne kralješnice

M 54.6 BOL U TORAKALNOJ KRALJEšNICI

- klinički pregled

- RTG obrada AP i profilne snimke

- UZV torakalne kralješnice

M 54 BOL U LEĐIMA (DORZALGIJE)

- klinički pregled

- RTG standardne, kose i funkcionalne snimke lumbalne kralješnice

- tomografija lumbalne kralješnice, po potrebi.

- EKA - elektrokineziološka analiza lumbalne kralješnice

- UZV lumbalne kralješnice, po potrebi.

- EMNG donjih ekstremiteta, po potrebi

- CT i CT mijelografija lumbalne kralješnice, po potrebi

- MR lumbalne kralješnice, po potrebi

- Dinamometrija lumbalne kralješnice, po potrebi

- radikulografija lumbalne kralješnice, arteriografija, po potrebi

- psihološko testiranje, po potrebi

M 65 SINOVITIS I TENOSINOVITIS

- klinički pregled

- RTG obrada

- UZV pregled

- analiza sinovijalne tekućine

M 66 SPONTANI RAZDOR ZGLOBNIH SVEZA I TETIVA

- klinički pregled

- RTG obrada

- UZV ultrazvučni pregled

M 70 BOLESTI MEKIH TKIVA NASTALE KAO POSLJEDICA UPORABE, PREKOMJERENE UPORABE I PRITISKA

- klinički pregled

- RTG obrada, po potrebi

- UZV pretraga

M 75 OŠTEĆENJE RAMENA

- klinički pregled

- RTG obrada i AP i profilne snimke, te druge projekcije: kose, polukose, West-Point i dr.

- UZV pregled ramena

M 80 OSTEOPOROZA

- klinički pregled

- RTG obrada

- denzitometrija

- SE, alkalna i kisela fosfataza, Ca, K, Na, Cl, urin

M 86 OSTEOMIJELITIS

- klinički pregled,

- RTG obrada, tomografija, fistulografija

- funkcija s bakteriološkom analizom

- SE, KKS, DKS, urin, hemokultura

- scintigrafija

XV. N 00 - N 99 BOLESTI
GENITOURINARNOG SUSTAVA

N 00 - N 08 GLOMERULSKE BOLESTI

- pretrage krvi: SE, KKS, kreatin, mokraćna kiselina, eliktroliti - natrij, kalij, kalcij, klor, fosfor, lipidi, elektroforerza serumskih bjelančevina, acidobazni status

- pretrage urina: albumen, sediment, proteinurija kvantitativno i tip proteinurije

- parcijalna funkcija bubrega; klirens endogenog kreatinina i pokus koncentracije

- UZV bubrega

- biopsija bubrega

- osnovne pretrage za obradu hipertenzije.

N 10 - N 16 TURBOINTERSTICIJSKE BOLESTI BUBREGA

- pretrage krvi kao N 00 - N 08

- pretrage urina kao N 00 - N 08

- parcijalna funkcija bubrega

- UZV

- ekskrecijska urografija i mikcijska cistografija

Napomena: Kod endemske nefropatije važna je anamneza - endemsko područje, bolest u obitelji uz event. i biopsiju bubrega, a kod analgezijske nefropatije anamneza o abuzusu analgetika.

N 18 KRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA

- stupanj zatajivanja bubrega: sniženje parcijalnih funkcija bubrega I. stupanj; azotemija - II stupanj ; uremija - III. stupanj

- klinički pregled

- pretrage krvi (SE, CKS, DKS, jetreni testovi, transaminaze, kreatin, urea, ASTRUP, elektroliti, testovi bubrežne funkcije)

- RTG pluća i UZV abdomena

- obrada kardiovaskularnog, respiratornog, gastrointerstinalnog i neuromišićnog sustava

- CT abdomena, po potrebi.

N 20 - N 23 MOKRAĆNI KAMENCI

- klinički pregled

- pretrage krvi: kao naprijed + kalcij, fosfati, alkoholna fosfataza, mokraćna kiselina

- pretrage urina: kao naprijed + kalcinurija, fosfaturija, uricurija, cestinurija

- bakteriološki pregled urina

- parcijalna funkcija bubrega

- UZV

- nativna slika abdomena

- ekskrecijska urografija

- analiza kamenca infracrvenom spektografijom

- PTH u krvi (recidivirajuća kalcijska litijaza)

- scintigrafija paratireoidnih žlijezda, po potrebi.

- citološka punkcija paratireoidnih žlijezda, po potrebi.

Q 61.3. CISTIČNA BOLEST BUBREGA

- klinički pregled

- pozitivna obiteljska anamneza

- obostrano palpabilni bubrezi

- pretrage krvi kao naprijed

- pretrage urina : albumen, sediment, proteinurija kvantitativno, citološki nalaz urina

- bakteriološki pregled urina

- parcijalna funkcija bubrega

- UZV

- ekskretorna urografija

- scintigrafija

- CT abdomena

- renalna angiografija, po potrebi

- osnovne pretrage za hiperteniziju.

SMETNJE I SFINKTERA

- neurološki status

- laboratorijske pretrage: Se, urin, kultura urina

- UZV

- infuziona urografija

- klirens kreatinina

- dinamična scintigrafija bubrega

- urodinamska obrada (mikciometrija - uroflow, cistometrija, EMG sinktera)

- uretrocistoskopija.